Slovo na cestu

Matouš 8:1-34

Ježíš uzdravuje malomocného

1Velké zástupy se hrnuly za Ježíšem, když sestupoval s hory. 2Tu se k němu přiblížil malomocný, klekl před ním a řekl: „Pane, budeš-li chtít, můžeš mne uzdravit!“

3Ježíš zvedl ruku, dotkl se toho muže a řekl: „Ano, chci. Ať tvá nemoc zmizí!“ A hned byl ten malomocný zdráv. 4Ježíš mu pak řekl: „Nikomu nic neříkej, ale jdi, ukaž se knězi a vezmi s sebou obětní dar, který ustanovil Mojžíš pro uzdravené od malomocenství. To bude veřejné svědectví o tvém uzdravení.“

Římský setník projevuje svou víru

5Když Ježíš přicházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník s prosbou: 6„Pane, můj služebník leží doma ochrnutý a má velké bolesti.“

7Ježíš mu odpověděl: „Přijdu za ním a uzdravím ho.“ 8Setník mu však na to řekl: „Pane, nezasloužím si, aby ses namáhal ke mně domů. Vždyť stačí tvé slovo, a bude uzdraven. 9Já vím, jak to je: sám poslouchám i poroučím. Když vojákovi rozkážu, tak jde, když ho zavolám, přijde. A když uložím svému služebníkovi práci, tak ji vykoná. Takovou moc máš ty i nad nemocemi.“

10Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří šli s ním: „Řeknu vám, že s tak velikou vírou jsem se nesetkal v celém Izraeli. 11Je to opravdu tak, že mnozí lidé z celého světa budou přijati do Boží věčné říše, 12zatímco mnozí Izraelci, pro které byla připravena, budou z ní vyloučeni; zbyde jim beznaděj, bolest a pláč.“

13Potom se Ježíš obrátil opět k setníkovi: „Jdi domů. Čemu jsi uvěřil, ať se stane.“ V tu chvíli se služebník uzdravil.

Ježíš uzdravuje Petrovu tchyni a mnoho dalších

14Pak Ježíš navštívil Petra a našel jeho tchyni schvácenou horečkou. 15Dotkl se její ruky, teplota klesla a jí se ulevilo natolik, že vstala a obsloužila hosta.

16Večer k němu přivedli mnoho posedlých, on je pouhým slovem zbavil zlého a všechny nemocné uzdravil. 17Tím se naplnilo, co předpověděl prorok Izajáš: „On na sebe vzal naše slabosti a nesl naše nemoci.“

Ježíš učí o ceně následování

18Když Ježíš viděl, jak se kolem něj kupí množství lidí, chtěl se na loďce přeplavit na druhou stranu jezera; 19zadržel ho však ještě jeden učitel zákona: „Mistře, chci být stále s tebou.“

20Ježíš mu odpověděl: „Každá liška má svou noru, pták hnízdo, ale já často nemám kde spát.“

21Jeden z jeho žáků mu zase řekl: „Pane, než půjdu s tebou, dovol mi ještě pohřbít mého otce.“ 22Ale Ježíš mu odpověděl: „Ty pojď se mnou! Poslední službu mrtvému může poskytnout za tebe i ten, kdo se ještě duchovně neprobudil.“

Ježíš utišuje bouři

23Pak vyplul spolu se svými učedníky. 24Nad jezerem se strhla prudká bouře, takže člunu hrozilo potopení ve vlnách. Ježíš však klidně spal. 25Probudili ho: „Pane, zachraň nás. Jde o život!“ 26Ale on jim řekl: „Proč se bojíte? Kde je vaše víra?“ Vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal klid. 27Kteří to viděli, byli naplněni údivem a říkali si: „Kdo to vlastně je, že ho poslouchají vítr i moře?“

Ježíš vyhání démony do stáda vepřů

28Když přistáli na druhém břehu jezera poblíž Gadary, narazili na dva muže posedlé démony. Ti žili ve skalních hrobech a byli tak nebezpeční, že se nikdo neodvážil tudy chodit. 29Na Ježíše začali křičet: „Co je ti do nás, Boží Synu? Ještě na nás nemáš právo!“ 30Opodál se páslo velké stádo vepřů. 31„Když nám bereš moc nad lidmi, nech nám ji aspoň nad těmi vepři,“ prosili démoni.

32On jim řekl: „Zmizte!“ Démoni opustili muže a zmocnili se zvířat. V tom okamžiku se celé stádo splašilo a hnalo se dolů k jezeru, kde se utopilo. 33Pasáci vepřů utekli do města a všude roznesli, co se stalo. 34Celé město se šlo na Ježíše podívat, ale žádali ho, aby z jejich kraje odešel.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Матто 8:1-34

Исцеление прокажённого

(Мк. 1:40-44; Лк. 5:12-14)

1Когда Исо спустился с горы, за Ним последовало множество людей. 2Тут к Нему подошёл человек, больной проказой8:2 На языке оригинала стоит слово, которое обозначает несколько разных кожных болезней, а не только проказу., поклонился Ему и сказал:

– Господин, если Ты захочешь, Ты можешь меня очистить.

3Исо протянул руку и прикоснулся к нему, сказав:

– Хочу, очистись!

В тот же миг человек исцелился от проказы. 4Тогда Исо сказал ему:

– Смотри, никому не говори об этом, но пойди, покажись священнослужителю и принеси дар, какой повелел Мусо8:4 См. Лев. 14:1-32.. Так люди удостоверятся, что ты исцелён8:4 Букв.: «…повелел Мусо, во свидетельство им». Это также можно понять, как «во свидетельство священнослужителям»..

Вера римского воина

(Лк. 7:1-10; 13:28-29)

5Когда Исо пришёл в Капернаум, к Нему подошёл римский офицер и попросил о помощи.

6– Господин, – сказал он, – мой слуга лежит дома парализованный и ужасно мучается.

7Исо ответил ему:

– Хорошо, Я приду и исцелю его.

8Но офицер сказал:

– Господин, я не достоин, чтобы Ты вошёл под крышу моего дома. Но скажи лишь слово, и мой слуга выздоровеет. 9Ведь и сам я подчиняюсь приказам, и у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному: «Ступай!» – и он идёт, другому: «Ко мне!» – и тот приходит. Рабу моему говорю: «Сделай это!» – и он делает.

10Исо, выслушав его, удивился и сказал тем, кто шёл за Ним:

– Говорю вам истину, что даже в Исроиле Я не встречал такой сильной веры. 11Говорю же вам, что многие из других народов придут с востока и запада и возлягут на пиру в Небесном Царстве вместе с Иброхимом, Исхоком и Якубом. 12А многие иудеи, которые были подданными этого Царства от самого рождения, будут выброшены вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов.

13И Исо сказал римскому офицеру:

– Иди! По твоей вере будет тебе.

И в тот же час больной слуга выздоровел.

Исцеление больных

(Мк. 1:29-34; Лк. 4:38-41)

14Придя в дом Петруса, Исо увидел, что его тёща лежит в горячке. 15Он прикоснулся к её руке, и жар оставил её, она встала и начала накрывать для Него на стол. 16С наступлением вечера к Исо привели много людей, одержимых демонами. Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. 17Это было исполнением слов пророка Исаии: «Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни»8:17 Ис. 53:4..

Следование за Исо Масехом

(Лк. 9:57-60)

18Когда Исо увидел, что вокруг Него собралась большая толпа, Он велел ученикам переправиться на другую сторону озера. 19Тут к Нему подошёл один из учителей Таврота и сказал:

– Учитель, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошёл.

20Исо ответил:

– У лисиц есть норы, и у птиц небесных – гнёзда, а Ниспосланному как Человек8:20 Ниспосланный как Человек (букв.: «Сын Человека») – один из титулов Масеха, восходящий к книге пророка Дониёла (см. Дон. 7:13-14; ср. Мат. 26:64). Исо всегда употреблял этот титул применительно к Себе. Так Он давал понять, что это о Нём говорится у Дониёла, что Он и есть Тот Царь над всеми народами, Чьё Царство будет вечным. негде и голову приклонить.

21А другой человек, из Его учеников, сказал:

– Повелитель, разреши мне остаться со своим отцом, чтобы, когда он умрёт, я смог похоронить его.

22Но Исо ответил ему:

– Следуй за Мной, пусть духовно мёртвые сами хоронят своих мертвецов.

Усмирение шторма

(Мк. 4:36-41; Лк. 8:22-25)

23Исо вошёл в лодку, и ученики сели вместе с Ним. 24Внезапно на озере поднялся такой сильный шторм, что лодку захлёстывало волнами. А Исо в это время спал. 25Ученики разбудили Его, говоря:

– Повелитель, спаси нас! Мы гибнем!

26Исо ответил:

– Маловеры, ну что вы испугались?

Он встал, запретил ветру и волнам, и наступил полный штиль. 27Ученики удивлённо спрашивали:

– Кто же Он, что даже ветер и волны повинуются Ему?

Изгнание демонов в стадо свиней

(Мк. 5:1-17; Лк. 8:26-37)

28Когда Исо прибыл на другую сторону озера, в Гадаринскую землю, навстречу Ему из могильных пещер вышли два человека, одержимых демонами. Они были такие буйные, что никто не решался проходить той дорогой.

29– Что Ты от нас хочешь, Сын Всевышнего (Царственный Спаситель)? – закричали они. – Ты пришёл мучить нас ещё до назначенного срока?

30Неподалёку от них паслось большое стадо свиней. 31Демоны попросили Исо:

– Если Ты нас выгонишь, то пошли нас в это стадо свиней.

32Исо сказал им:

– Идите!

Выйдя из людей, демоны вошли в свиней. Всё стадо бросилось с обрыва в озеро и погибло в воде. 33А свинопасы побежали в город и всё рассказали, включая и то, что произошло с одержимыми. 34Тогда все жители города вышли навстречу Исо и, увидев Его, попросили покинуть их края.