Matouš 7 – SNC & CARS

Slovo na cestu

Matouš 7:1-29

Ježíš učí o neodsuzování druhých

1Nesuďte druhé, abyste nebyli souzeni. 2Podle toho, jak soudíte, budete souzeni i vy a na váš život budou přiložena stejná měřítka, jaká sami používáte.

3Jak to, že vidíš pilinu v oku druhého člověka a poleno ve svém oku přehlížíš? 4Jak můžeš říkat druhému: ‚Dovol, abych ti vyndal smítko z oka,‘ a poleno ti ve vlastním oku nepřekáží? 5Pokrytče! Vyčisti si nejprve svoje oko, a teprve potom jasně uvidíš na to, abys mohl vyjmout pilinu z oka svého bližního.

6Je zbytečné vysvětlovat Boží pravdy těm, kteří jimi pohrdají. To je stejné, jako byste očekávali, že pes ocení vzácný pokrm a vepř krásu perly. Co se stane? Všechno zašlapou a nakonec vás napadnou.

Ježíš učí: žádejte, hledejte a klepejte

7Proste, a dostanete, hledejte, a najdete. Klepejte, a bude vám otevřeno. 8Protože každý, kdo prosí, dostane, kdo hledá, nalezne a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 9Kdyby kohokoliv z vás poprosilo vlastní dítě o kus chleba, dali byste mu snad kámen? 10A místo ryby byste mu dali hada? Určitě ne! 11Jestliže tedy vy, lidé tvrdého a hříšného srdce, dovedete dávat svým dětem dobré věci, tím spíše je nebeský Otec dá těm, kteří ho prosí.

12Jednejte s druhými tak, jak byste si přáli, aby jednali oni s vámi. Tak se dá shrnout Starý zákon.

Ježíš učí o cestě k věčnému životu

13Do Božího království lze vstoupit jen úzkou brankou. Prostorná brána a široká cesta vedou do záhuby a mnoho lidí se tudy ubírá. 14Brána a cesta k životu jsou úzké a je málo těch, kteří je najdou.

Ježíš učí o ovoci života

15Mějte se na pozoru před falešnými náboženskými učiteli, kteří přicházejí v masce neškodné ovce, ale ve skutečnosti jsou jako lační vlci. 16Poznáte je podle toho, jak žijí a jednají – právě tak jako posuzujete strom podle ovoce, které se na něm rodí. Cožpak se sklízejí hrozny z trnek a fíky z bodláčí? 17-18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a zase špatný strom dobré. 19Každý strom, který nedává dobrou úrodu, je poražen a spálen. 20Ovoce – činy člověka, to je spolehlivý rozpoznávací znak.

Ježíš učí o stavbě na písku a na skále

21Ne každý, kdo mne oslovuje Pane, Pane, přijde do nebeského království. Rozhodující je, zda poslouchá mého Otce. 22V den posledního soudu mi mnozí řeknou: ‚Pane, Pane, cožpak jsme v tvém jménu nemluvili, nebojovali proti zlu a nedokázali mnoho divů?‘ 23Já jim však odpovím: ‚Nikdy jste mi nepatřili a neřídili se podle Boží vůle. Jděte pryč!‘

24Kdo slyší tato má slova a jedná podle nich, ten může být přirovnán k prozíravému člověku, který založil svůj dům na skále. 25Přesto, že přišly deště s povodní a vichřice se opírala do jeho zdí, dům vydržel, protože byl postaven na skále. 26Kdo však slyší tato má slova, ale neuvede je do života, jedná jako pošetilý člověk, který založil svůj dům na písku. 27Přišly deště, zaplavily krajinu a prudká vichřice se opřela do zdí domu. Ten se zřítil s velkým rachotem.“

28Když Ježíš domluvil, lidé žasli nad jeho učením. 29Na rozdíl od učitelů, které znali, z Ježíše vyzařovala zvláštní síla.

Священное Писание

Матай 7:1-29

Об осуждении других

(Лк. 6:37-38, 41-42)

1– Не судите, чтобы и вас не судили. 2Так же, как вы судите других, будут судить и вас, и какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам. 3Что ты смотришь на сучок в глазу своего брата, когда в своём собственном не замечаешь бревна? 4Как ты можешь говорить своему брату: «Дай я выну сучок из твоего глаза», когда в твоём собственном глазу бревно? 5Лицемер, вынь сначала бревно из собственного глаза, а потом ты увидишь, как вынуть сучок из глаза своего брата. 6Того, что свято, не давайте псам, а не то они, обернувшись, растерзают вас. И не разбрасывайте своих драгоценностей перед свиньями, не то они растопчут их.

О настойчивости

(Лк. 11:9-13; 6:31)

7– Просите – и вам дадут, ищите – и найдёте, стучите – и вам откроют. 8Потому что каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и тому, кто стучит, откроют. 9Есть ли среди вас такой человек, который даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба? 10И кто даст сыну змею, когда тот попросит рыбы? 11Если вы, будучи злы, умеете давать своим детям благие дары, то тем более Небесный Отец даст благое тем, кто просит у Него! 12Поэтому во всём поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами. В этом суть всего, что написано в Таурате и в Книге Пророков.

О пути на небеса

(Лк. 13:24)

13– Входите через узкие ворота. Путь, ведущий к погибели, широк, ворота просторны, и многие идут по этому пути. 14Но тесны ворота и узок путь, ведущие к жизни, и лишь немногие находят их.

О хороших и плохих плодах

(Лк. 6:43-44)

15– Берегитесь лжепророков. Они приходят к вам в овечьих шкурах, внутри же они – хищные волки. 16Их вы узнаете по их плодам. Собирают ли с терновника виноград или с чертополоха инжир? 17Здоровое дерево приносит хороший плод, а больное дерево и плод приносит негодный. 18На здоровом дереве не бывает плохих плодов, и на больном дереве не бывает хороших. 19Каждое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. 20Итак, вы узнаете их по плодам.

21Не всякий, кто говорит Мне: «Повелитель, Повелитель», войдёт в Небесное Царство, но лишь тот, кто исполняет волю Моего Небесного Отца. 22Многие будут говорить Мне в тот день: «Повелитель, Повелитель, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени, разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес?» 23Но Я отвечу им: «Я никогда не знал вас, прочь от Меня, беззаконники!»7:23 См. Заб. 6:9.

Притча о мудром и глупом строителях

(Лк. 6:47-49)

24– Того, кто слушает эти Мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. 25Пошёл дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был построен на камне. 26А всякого, кто слушает Мои слова, но не исполняет их, можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. 27Пошёл дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом; и он рухнул, и падение его было ужасным.

28Когда Иса закончил говорить, народ изумлялся Его учению, 29потому что Он учил их как имеющий власть, а не как их учители Таурата.