Slovo na cestu

Matouš 6:1-34

Ježíš učí o dobročinnosti

1Dejte si pozor, abyste nedělali dobré skutky okázale před lidmi a nestavěli tím na odiv svoji dobročinnost. Tak rozhodně nezískáte odměnu od nebeského Otce. 2Proto když pomáháš bližnímu, nechtěj, aby o tom všichni věděli. Okatě – v synagogách a na ulicích – prokazují dobro pyšní pokrytci, protože chtějí, aby je lidé chválili. Tak si vlastně vybírají svoji odměnu předem. 3-4Když ty někomu pomůžeš, udělej to nenápadně. Tvůj nebeský Otec, který vidí všechno, ti to odplatí.

Ježíš učí o modlitbě

5A podobně je to s modlitbami. Když se modlíš, nebuď jako pokrytci, kteří chtějí okázalou modlitbou dokázat svoji zbožnost. Modlí se pro lidi, a tak nemohou čekat, že je Bůh vyslyší. 6Když se chceš modlit, jdi domů, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci, který je tam s tebou. A on, který vidí i to, co je skryto, tě vyslyší. 7Neopakujte bezmyšlenkovitě modlitbu jako nerozumní lidé, kteří si myslí, že Boha umluví a on je vyslyší. 8Nenapodobujte je, vždyť váš Otec zná vaše potřeby dříve, než je vyslovíte.

9Dám vám vzor prosté modlitby:

Náš nebeský Otče,

vzdáváme čest tvému svatému jménu.

10Ujmi se vlády,

ať se děje všechno podle tvé vůle

jak v nebi, tak na zemi.

11Dej nám chléb i dnes

12a odpusť nám naše provinění,

tak jako my odpouštíme těm,

kteří nám ublížili.

13Chraň nás před pokušením

a vysvoboď nás z moci zlého.

Vždyť tobě navždy patří vláda,

moc i sláva. Amen.

14Odpustíte-li druhým jejich provinění, i váš nebeský Otec vám odpustí. 15Jestliže jim však neodpustíte, nemůžete ani vy počítat s Božím odpuštěním.

Ježíš učí o postu

16Jestliže svou modlitbu podepřete postem, nenasazujte si ztrápenou, zbožnou masku jako ti, kteří úmyslně zanedbávají svůj vzhled, aby upozornili okolí na to, že se postí. Tím už dosáhli, co chtěli, a víc nemohou čekat. 17Když se ty postíš, dobře se uprav, 18aby na tobě nikdo nic nepoznal. Ví o tom jen tvůj Otec, který vidí to, co je lidem skryto. Jedině tak ti půst přinese duchovní užitek.

Ježíš učí o penězích

19Nehromaďte si bohatství zde na zemi, kde může zrezivět, padnout napospas molům nebo zlodějům. 20Ukládejte si poklady v nebi, kde nepodlehnou žádné zkáze a ani je žádný zloděj nevykope a neukradne. 21Kde je vaše bohatství, tam je i vaše srdce.

22Světlem těla je oko. Je-li tvé oko čisté, jsi naplněn jasem. 23Je-li však tvé oko zakaleno nečistými myšlenkami, žiješ v duchovní tmě. Nemáš-li jasno v sobě, tápeš v beznadějné temnotě.

24Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Jednoho bude nenávidět a druhého mít v lásce, nebo jednomu dávat přednost a druhého zanedbávat. Nelze sloužit zároveň Bohu a majetku.

Ježíš varuje před přílišnou starostlivostí

25Radím vám: nezatěžujte se starostmi o jídlo, pití a oděv. Cožpak nemají pokrmy sloužit jen k udržení života a šaty k oblečení těla? 26Podívejte se na ptáky: nesejí ani nesklízejí, neshromažďují obilí do sýpek, ale nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější? 27I když se budete starat sebevíc, přece svůj život neprodloužíte ani o jediný okamžik.

28A proč si děláte starosti se svým oblečením? Podívejte se na polní květiny: nepracují ani nepředou, 29a vidíte, ani Šalomoun ve svém královském majestátu nebyl tak oděn jako kterákoliv z nich. 30Jestliže tedy Bůh dává takovou krásu nepatrným polním kvítkům, které nemají dlouhého trvání, nepostará se tím spíše o vás? To mu tak málo důvěřujete?

31A tak se netrapte otázkami: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si vezmeme na sebe? 32Pro lidi bez Boha je to první a poslední. Ale vy máte nebeského Otce a ten dobře ví, co všechno potřebujete. 33Dejte jeho na první místo a žijte tak, jak on si přeje, a on se o vás postará. 34Nezatěžujte se zítřejšími starostmi. Ty patří k zítřku. Každý den má dost svých problémů.

New International Reader’s Version

Matthew 6:1-34

Giving to Needy People

1“Be careful not to do good deeds in front of other people. Don’t do those deeds to be seen by others. If you do, your Father in heaven will not reward you.

2“When you give to needy people, do not announce it by having trumpets blown. Do not be like those who only pretend to be holy. They announce what they do in the synagogues and on the streets. They want to be honored by other people. What I’m about to tell you is true. They have received their complete reward. 3When you give to needy people, don’t let your left hand know what your right hand is doing. 4Then your giving will be done secretly. Your Father will reward you, because he sees what you do secretly.

Prayer

5“When you pray, do not be like those who only pretend to be holy. They love to stand and pray in the synagogues and on the street corners. They want to be seen by other people. What I’m about to tell you is true. They have received their complete reward. 6When you pray, go into your room. Close the door and pray to your Father, who can’t be seen. Your Father will reward you, because he sees what you do secretly. 7When you pray, do not keep talking on and on. That is what ungodly people do. They think they will be heard because they talk a lot. 8Do not be like them. Your Father knows what you need even before you ask him.

9“This is how you should pray.

“ ‘Our Father in heaven,

may your name be honored.

10May your kingdom come.

May what you want to happen be done

on earth as it is done in heaven.

11Give us today our daily bread.

12And forgive us our sins,

just as we also have forgiven those who sin against us.

13Keep us from sinning when we are tempted.

Save us from the evil one.’

14Forgive other people when they sin against you. If you do, your Father who is in heaven will also forgive you. 15But if you do not forgive the sins of other people, your Father will not forgive your sins.

Fasting

16“When you go without eating, do not look gloomy like those who only pretend to be holy. They make their faces look very sad. They want to show people they are fasting. What I’m about to tell you is true. They have received their complete reward. 17But when you go without eating, put olive oil on your head. Wash your face. 18Then others will not know that you are fasting. Only your Father, who can’t be seen, will know it. Your Father will reward you, because he sees what you do secretly.

Gather Riches in Heaven

19“Do not gather for yourselves riches on earth. Moths and rats can destroy them. Thieves can break in and steal them. 20Instead, gather for yourselves riches in heaven. There, moths and rats do not destroy them. There, thieves do not break in and steal them. 21Your heart will be where your riches are.

22“The eye is like a lamp for the body. Suppose your eyes are healthy. Then your whole body will be full of light. 23But suppose your eyes can’t see well. Then your whole body will be full of darkness. If the light inside you is darkness, then it is very dark!

24“No one can serve two masters at the same time. You will hate one of them and love the other. Or you will be faithful to one and dislike the other. You can’t serve God and money at the same time.

Do Not Worry

25“I tell you, do not worry. Don’t worry about your life and what you will eat or drink. And don’t worry about your body and what you will wear. Isn’t there more to life than eating? Aren’t there more important things for the body than clothes? 26Look at the birds of the air. They don’t plant or gather crops. They don’t put away crops in storerooms. But your Father who is in heaven feeds them. Aren’t you worth much more than they are? 27Can you add even one hour to your life by worrying?

28“And why do you worry about clothes? See how the wild flowers grow. They don’t work or make clothing. 29But here is what I tell you. Not even Solomon in all his royal robes was dressed like one of these flowers. 30If that is how God dresses the wild grass, won’t he dress you even better? Your faith is so small! After all, the grass is here only today. Tomorrow it is thrown into the fire. 31So don’t worry. Don’t say, ‘What will we eat?’ Or, ‘What will we drink?’ Or, ‘What will we wear?’ 32People who are ungodly run after all those things. Your Father who is in heaven knows that you need them. 33But put God’s kingdom first. Do what he wants you to do. Then all those things will also be given to you. 34So don’t worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.