Matouš 6 – SNC & CARS

Slovo na cestu

Matouš 6:1-34

Ježíš učí o dobročinnosti

1Dejte si pozor, abyste nedělali dobré skutky okázale před lidmi a nestavěli tím na odiv svoji dobročinnost. Tak rozhodně nezískáte odměnu od nebeského Otce. 2Proto když pomáháš bližnímu, nechtěj, aby o tom všichni věděli. Okatě – v synagogách a na ulicích – prokazují dobro pyšní pokrytci, protože chtějí, aby je lidé chválili. Tak si vlastně vybírají svoji odměnu předem. 3-4Když ty někomu pomůžeš, udělej to nenápadně. Tvůj nebeský Otec, který vidí všechno, ti to odplatí.

Ježíš učí o modlitbě

5A podobně je to s modlitbami. Když se modlíš, nebuď jako pokrytci, kteří chtějí okázalou modlitbou dokázat svoji zbožnost. Modlí se pro lidi, a tak nemohou čekat, že je Bůh vyslyší. 6Když se chceš modlit, jdi domů, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci, který je tam s tebou. A on, který vidí i to, co je skryto, tě vyslyší. 7Neopakujte bezmyšlenkovitě modlitbu jako nerozumní lidé, kteří si myslí, že Boha umluví a on je vyslyší. 8Nenapodobujte je, vždyť váš Otec zná vaše potřeby dříve, než je vyslovíte.

9Dám vám vzor prosté modlitby:

Náš nebeský Otče,

vzdáváme čest tvému svatému jménu.

10Ujmi se vlády,

ať se děje všechno podle tvé vůle

jak v nebi, tak na zemi.

11Dej nám chléb i dnes

12a odpusť nám naše provinění,

tak jako my odpouštíme těm,

kteří nám ublížili.

13Chraň nás před pokušením

a vysvoboď nás z moci zlého.

Vždyť tobě navždy patří vláda,

moc i sláva. Amen.

14Odpustíte-li druhým jejich provinění, i váš nebeský Otec vám odpustí. 15Jestliže jim však neodpustíte, nemůžete ani vy počítat s Božím odpuštěním.

Ježíš učí o postu

16Jestliže svou modlitbu podepřete postem, nenasazujte si ztrápenou, zbožnou masku jako ti, kteří úmyslně zanedbávají svůj vzhled, aby upozornili okolí na to, že se postí. Tím už dosáhli, co chtěli, a víc nemohou čekat. 17Když se ty postíš, dobře se uprav, 18aby na tobě nikdo nic nepoznal. Ví o tom jen tvůj Otec, který vidí to, co je lidem skryto. Jedině tak ti půst přinese duchovní užitek.

Ježíš učí o penězích

19Nehromaďte si bohatství zde na zemi, kde může zrezivět, padnout napospas molům nebo zlodějům. 20Ukládejte si poklady v nebi, kde nepodlehnou žádné zkáze a ani je žádný zloděj nevykope a neukradne. 21Kde je vaše bohatství, tam je i vaše srdce.

22Světlem těla je oko. Je-li tvé oko čisté, jsi naplněn jasem. 23Je-li však tvé oko zakaleno nečistými myšlenkami, žiješ v duchovní tmě. Nemáš-li jasno v sobě, tápeš v beznadějné temnotě.

24Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Jednoho bude nenávidět a druhého mít v lásce, nebo jednomu dávat přednost a druhého zanedbávat. Nelze sloužit zároveň Bohu a majetku.

Ježíš varuje před přílišnou starostlivostí

25Radím vám: nezatěžujte se starostmi o jídlo, pití a oděv. Cožpak nemají pokrmy sloužit jen k udržení života a šaty k oblečení těla? 26Podívejte se na ptáky: nesejí ani nesklízejí, neshromažďují obilí do sýpek, ale nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější? 27I když se budete starat sebevíc, přece svůj život neprodloužíte ani o jediný okamžik.

28A proč si děláte starosti se svým oblečením? Podívejte se na polní květiny: nepracují ani nepředou, 29a vidíte, ani Šalomoun ve svém královském majestátu nebyl tak oděn jako kterákoliv z nich. 30Jestliže tedy Bůh dává takovou krásu nepatrným polním kvítkům, které nemají dlouhého trvání, nepostará se tím spíše o vás? To mu tak málo důvěřujete?

31A tak se netrapte otázkami: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si vezmeme na sebe? 32Pro lidi bez Boha je to první a poslední. Ale vy máte nebeského Otce a ten dobře ví, co všechno potřebujete. 33Dejte jeho na první místo a žijte tak, jak on si přeje, a on se o vás postará. 34Nezatěžujte se zítřejšími starostmi. Ty patří k zítřku. Každý den má dost svých problémů.

Священное Писание

Матай 6:1-34

О помощи бедным

1– Смотрите, не выставляйте свою праведность напоказ. Иначе вы не получите от Небесного Отца никакой награды. 2И когда даёшь милостыню бедным, то не объявляй об этом всем, как делают лицемеры в наших молитвенных домах6:2 Букв.: «в синагогах». и на улицах для того, чтобы их хвалили. Говорю вам истину: они уже получили свою награду. 3Ты же, когда помогаешь бедным, делай это так, чтобы твоя левая рука не знала, что делает правая; 4пусть твоя помощь будет тайной. Тогда твой Отец, который видит и то, что делается втайне, вознаградит тебя.

О молитве

(Мк. 11:25-26; Лк. 11:2-4)

5– Когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры, которые любят молиться, стоя в молитвенных домах и на углах улиц, таким образом, чтобы все их видели. Говорю вам истину: они уже получили свою награду. 6Ты же, когда молишься, войди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Небесному Отцу, Который невидимо находится с тобой. Тогда твой Отец, Который видит и то, что делается втайне, вознаградит тебя. 7Когда вы молитесь, то не болтайте попусту, как это делают язычники, которые думают, что будут услышаны благодаря своему многословию. 8Не будьте как они, ведь ваш Отец знает о ваших нуждах ещё до того, как вы обращаетесь к Нему с просьбой. 9Молитесь так:

Отец наш Небесный,

пусть прославится имя Твоё!

10Пусть наступит Царство Твоё

и исполнится воля Твоя

на земле, как и на небесах!

11Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день.

12Прости нам долги наши,

как и мы простили должникам нашим.

13Не дай нам поддаться искушению,

но сохрани нас от дьявола6:13 Или: «от зла».6:13 Некоторые рукописи включают: «Потому что Твоё вовеки Царство, и сила, и слава. Аминь»..

14– Потому что, если вы будете прощать людям их проступки, то и ваш Небесный Отец простит вас. 15Но если вы не будете прощать людям, то и ваш Отец не простит вам ваших проступков.

О посте

16– Когда вы поститесь, то не ходите с мрачными лицами, как лицемеры, которые хотят показать своим видом, что постятся. Говорю вам истину: они уже получили свою награду. 17Ты же, когда постишься, умойся и причешись6:17 Букв.: «помажь голову твою». Это делалось для того, чтобы волосы выглядели лучше., 18чтобы не люди, а только твой Небесный Отец, Который невидимо находится с тобой, знал о твоём посте, и тогда Он вознаградит тебя, ведь Он видит и то, что делается втайне.

О богатстве

(Лк. 11:34-36; 12:33-34; 16:13)

19– Не копите себе богатств на земле, где их портят моль и ржавчина и где воры могут обокрасть ваш дом. 20Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина и куда воры не смогут проникнуть и украсть. 21Ведь где твоё богатство, там будет и твоё сердце.

22Глаз – это светильник всего тела. Если твой глаз ясен6:22 Это был фразеологический оборот, обозначающий человека щедрого, в отличие от человека скупого, имеющего «дурной глаз» (см. следующий стих)., то и всё твоё тело будет полно света. 23Но если глаз у тебя замутнён6:23 Букв.: «если твой глаз дурной». Выражение «дурной глаз» было фразеологическим оборотом, обозначающим жадного или завистливого человека (см. 20:15)., то всё твоё тело будет полно тьмы. И если свет, который в тебе, – тьма, то какова же тогда тьма!

24Никто не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить и Всевышнему, и богатству.

О беспокойстве

(Лк. 12:22-31)

25– Поэтому Я говорю вам: не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своём теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды? 26Посмотрите на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в хранилища, однако ваш Небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? 27И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? 28И зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся и не прядут, 29но говорю вам, что даже царь Сулейман во всём своём величии не одевался так, как любая из них. 30Но если Всевышний так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли Он и вас, маловеры? 31Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте: «Что нам есть?», или: «Что нам пить?», или: «Во что одеться?». 32Ведь язычники только обо всём этом и думают, но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всём этом. 33Прежде всего ищите Царства Всевышнего и Его праведности, и всё остальное вам тоже будет дано. 34Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог.