Matouš 6 – SNC & CARS

Slovo na cestu

Matouš 6:1-34

1Pilně se varujte, abyste almužny vaší nedávali před lidmi, proto abyste byli vidíni od nich, jinak nebudete míti odplaty u Otce vašeho, jenž jest v nebesích. 2Protož když dáváš almužnu, netrub před sebou, jako pokrytci činí v školách a na ulicech, aby chváleni byli od lidí. Amen pravím vám, majíť odplatu svou. 3Ale ty když dáváš almužnu, tak čiň, ať neví levice tvá, co činí pravice tvá, 4Aby almužna tvá byla v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně. 5A když bys se chtěl modliti, nebývejž jako pokrytci, kteříž obyčej mají, v školách a na úhlech rynku stojíce, modliti se, aby byli vidíni od lidí. Amen pravím vám, žeť mají odplatu svou. 6Ale ty když bys se modliti chtěl, vejdi do pokojíka svého, a zavra dveře své, modliž se Otci svému, jenž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně. 7Modléce se pak, nebuďtež marnomluvní jako pohané; nebo se domnívají, že mnohomluvností svou to způsobí, aby byli uslyšáni. 8Nepřirovnávejtež se tedy jim, neboť ví Otec váš, čeho jest vám potřebí, prve nežli byste vy ho prosili. 9A protož vy takto se modlte: Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. 10Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. 11Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 12A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim. 13I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen. 14Nebo budete-li odpouštěti lidem viny jejich, odpustíť i vám nebeský Otec váš. 15Jestliže pak neodpustíte lidem vin jejich, aniž Otec váš odpustí vám hříchů vašich. 16Když byste se pak postili, nebývejtež jako pokrytci zasmušilí; neboť pošmuřují tváří svých, aby vědomé bylo lidem, že se postí. Amen pravím vám, vzaliť jsou odplatu svou. 17Ty pak, když se postíš, pomaž hlavy své a tvář svou umej, 18Aby nebylo zjevné lidem, že se postíš, ale Otci tvému, kterýž jest v skrytě. A Otec tvůj, kterýž vidí v skrytosti, odplatí tobě zjevně. 19Neskládejte sobě pokladů na zemi, kdežto mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou. 20Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdežto ani mol ani rez kazí, a kdežto zloději nevykopávají ani kradou. 21Nebo kdežť jest poklad váš, tuť jest i srdce vaše. 22Svíce těla jestiť oko; jestliže oko tvé sprostné bylo by, všecko tělo tvé světlé bude. 23Pakliť by oko tvé bylo nešlechetné, všecko tělo tvé tmavé bude. Protož jestliže světlo, kteréž jest v tobě, jest tma, co pak sama tma, jaká bude? 24Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebo zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu sloužiti i mamoně. 25Protož pravím vám: Nepečujte o život váš, co byste jedli a co pili, ani o tělo vaše, čím byste je odívali. Zdaliž není život více nežli pokrm, a tělo více nežli oděv? 26Hleďte na ptactvo nebeské, žeť nesejí ani žnou, ani shromažďují do stodol, avšak Otec váš nebeský krmí je. I zdaliž vy jich mnohem nepřevyšujete? 27A kdo z vás pečlivě mysle, může přidati ku postavě své loket jeden? 28A o oděv proč pečujete? Poučte se na kvítí polním, kterak roste, nepracuje ani přede. 29A aj, pravím vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své tak odín nebyl, jako jedno z nich. 30Poněvadž tedy trávu polní, ješto dnes jest, a zítra do peci bývá vložena, Bůh tak odívá, i zdaliž mnohem více vám toho nečiní, ó malé víry? 31Nepečujtež tedy, říkajíce: Co budeme jísti? anebo: Co budeme píti? anebo: Èím se budeme odívati? 32Nebo toho všeho pohané hledají. Víť zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete. 33Ale hledejte vy nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno. 34Protož nepečujte o zítřejší den, nebo zítřejší den pečovati bude o své věci. Dostiť má den na svém trápení.

Священное Писание

Матай 6:1-34

О помощи бедным

1– Смотрите, не выставляйте свою праведность напоказ. Иначе вы не получите от Небесного Отца никакой награды. 2И когда даёшь милостыню бедным, то не объявляй об этом всем, как делают лицемеры в наших молитвенных домах6:2 Букв.: «в синагогах». и на улицах для того, чтобы их хвалили. Говорю вам истину: они уже получили свою награду. 3Ты же, когда помогаешь бедным, делай это так, чтобы твоя левая рука не знала, что делает правая; 4пусть твоя помощь будет тайной. Тогда твой Отец, который видит и то, что делается втайне, вознаградит тебя.

О молитве

(Мк. 11:25-26; Лк. 11:2-4)

5– Когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры, которые любят молиться, стоя в молитвенных домах и на углах улиц, таким образом, чтобы все их видели. Говорю вам истину: они уже получили свою награду. 6Ты же, когда молишься, войди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Небесному Отцу, Который невидимо находится с тобой. Тогда твой Отец, Который видит и то, что делается втайне, вознаградит тебя. 7Когда вы молитесь, то не болтайте попусту, как это делают язычники, которые думают, что будут услышаны благодаря своему многословию. 8Не будьте как они, ведь ваш Отец знает о ваших нуждах ещё до того, как вы обращаетесь к Нему с просьбой. 9Молитесь так:

Отец наш Небесный,

пусть прославится имя Твоё!

10Пусть наступит Царство Твоё

и исполнится воля Твоя

на земле, как и на небесах!

11Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день.

12Прости нам долги наши,

как и мы простили должникам нашим.

13Не дай нам поддаться искушению,

но сохрани нас от дьявола6:13 Или: «от зла».6:13 Некоторые рукописи включают: «Потому что Твоё вовеки Царство, и сила, и слава. Аминь»..

14– Потому что, если вы будете прощать людям их проступки, то и ваш Небесный Отец простит вас. 15Но если вы не будете прощать людям, то и ваш Отец не простит вам ваших проступков.

О посте

16– Когда вы поститесь, то не ходите с мрачными лицами, как лицемеры, которые хотят показать своим видом, что постятся. Говорю вам истину: они уже получили свою награду. 17Ты же, когда постишься, умойся и причешись6:17 Букв.: «помажь голову твою». Это делалось для того, чтобы волосы выглядели лучше., 18чтобы не люди, а только твой Небесный Отец, Который невидимо находится с тобой, знал о твоём посте, и тогда Он вознаградит тебя, ведь Он видит и то, что делается втайне.

О богатстве

(Лк. 11:34-36; 12:33-34; 16:13)

19– Не копите себе богатств на земле, где их портят моль и ржавчина и где воры могут обокрасть ваш дом. 20Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина и куда воры не смогут проникнуть и украсть. 21Ведь где твоё богатство, там будет и твоё сердце.

22Глаз – это светильник всего тела. Если твой глаз ясен6:22 Это был фразеологический оборот, обозначающий человека щедрого, в отличие от человека скупого, имеющего «дурной глаз» (см. следующий стих)., то и всё твоё тело будет полно света. 23Но если глаз у тебя замутнён6:23 Букв.: «если твой глаз дурной». Выражение «дурной глаз» было фразеологическим оборотом, обозначающим жадного или завистливого человека (см. 20:15)., то всё твоё тело будет полно тьмы. И если свет, который в тебе, – тьма, то какова же тогда тьма!

24Никто не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить и Всевышнему, и богатству.

О беспокойстве

(Лк. 12:22-31)

25– Поэтому Я говорю вам: не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своём теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи и тело не важнее одежды? 26Посмотрите на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в хранилища, однако ваш Небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? 27И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? 28И зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся и не прядут, 29но говорю вам, что даже царь Сулейман во всём своём величии не одевался так, как любая из них. 30Но если Всевышний так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли Он и вас, маловеры? 31Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте: «Что нам есть?», или: «Что нам пить?», или: «Во что одеться?». 32Ведь язычники только обо всём этом и думают, но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всём этом. 33Прежде всего ищите Царства Всевышнего и Его праведности, и всё остальное вам тоже будет дано. 34Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог.