Slovo na cestu

Matouš 5:1-48

Ježíš vyslovuje blahoslavenství

1Když Ježíš uviděl zástupy lidí, vystoupil se svými učedníky na návrší, posadil se v jejich středu 2a učil je:

3„Kteří lidé jsou skutečně šťastni?

Šťastni jsou pokorní, nenamyšlení,

vždyť těm patří Boží království.

4Šťastni jsou ti, kteří pláčou v zármutku,

vždyť Bůh je potěší.

5Šťastni jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáhají,

vždyť jim Bůh dá celou zemi.

6Šťastni jsou ti, kteří touží po tom, co je správné,

jako žízniví po vodě,

vždyť jejich žízeň bude utišena.

7Šťastni jsou milosrdní,

vždyť Bůh k nim bude také milosrdný.

8Šťastni jsou ti, kteří si zachovali čistý pohled naživot,

vždyť oni uvidí Boha.

9Šťastni jsou ti, kteří působí pokoj,

vždyť k těm se Bůh bude hlásit jako ke svým dětem.

10Šťastni jsou ti, kteří mají těžkosti proto,

že poslouchají Boha;

jim se otevírá Boží svět.

11Šťastni jste, když vámi kvůli mně pohrdají, pronásledují vás a vymýšlejí si na vás pomluvy. 12Máte důvod k radosti a dokonce i k veselí, neboť co vás čeká v nebi, mnohonásobně převýší vaše utrpení. Ostatně takhle zacházeli s Božími lidmi vždycky.

Ježíš učí o soli a světle

13Vy jste sůl země. Když už sůl by měla ztratit svoji chuť, čím se bude solit? Sůl bez chuti se nehodí k ničemu a může být jen vyhozena a zašlapána.

14Vy jste světlo světa. Město postavené na hoře je odevšad vidět. 15Také svíčku nerozsvěcujete proto, abyste ji schovali, ale stavíte ji na svícen, aby svítila každému v domě. 16Tak ať svítí vaše světlo všem lidem; ať za vašimi dobrými činy vidí Boha a jeho chválí.

Ježíš učí o zákonu

17Nemyslete si, že jsem přišel proto, abych zrušil, co bylo přikázáno a předpověděno ve Starém zákoně. Naopak, přišel jsem, abych to všechno uskutečnil a dovršil. 18Ujišťuji vás, že dokud trvá nebe a země, ani písmenko nebo čárka z toho, co Bůh přikázal, neztratí svou platnost, dokud se nenaplní. 19A proto každý, kdo by nebral vážně i to nejmenší přikázání a vedl by tak lidi, bude poslední v Božím království. Ale ten, kdo se Božími příkazy řídí a učí tak druhé, bude velký v nebeském království. 20Pamatujte si: chcete-li vejít do nebeského království, musí vám jít o víc než jen o formální plnění příkazů a zákazů, jako to činí učitelé zákona a farizejové.

Ježíš učí o hněvu

21V Desateru stojí psáno: Nezabiješ. Proto kdo zabil, musí před soud. 22Ale já vám říkám, že bude souzen každý, kdo se hněvá na svého bližního. Pohrdání člověkem je zločin, a kdo svolává na druhého Boží trest, sám mu propadne.

23Dáváš-li do pořádku svůj vztah k Bohu a uvědomíš si, že máš s někým nesrovnalost, 24-26odstraň ji a smiř se s ním. Teprve potom předstup před Boha. Nejsi-li ochoten ke smíru s druhým člověkem, bude na tebe žalovat tvůj hněv před Bohem a neunikneš odsouzení. Je to tak, jako když tě věřitel vede k soudci. Nedomluvíš-li se s ním cestou, půjdeš do vězení a celý dluh si odpykáš.

Ježíš učí o smyslnosti

27Znáte další přikázání Desatera: Nebudeš cizoložit. 28Já vám však říkám, kdo by se podíval žádostivě na jinou ženu, porušil manželství, byť jenom v myšlenkách.

29-30Učiň všechno pro to, aby k tobě pokušení nepronikalo. Neboj se zříci se něčeho, co se ti dnes zdá pro tvůj život tak nepostradatelné jako oko nebo pravá ruka. Lépe je žít s jedním okem nebo jednou rukou než ztratit věčný život.

Ježíš učí o rozvodu

31Mojžíšův zákon připouští, aby se muž se ženou rozvedl, musí jí to však dát písemně. 32Já však říkám, že kdo se rozvádí se svojí ženou, aniž mu byla nevěrná, sám ji uvádí do nevěry. Kdo se ožení s takovou ženou, cizoloží.

Ježíš učí o přísaze

33A další přikázání: Nepřísahej křivě, ale splň své přísahy jako dané Pánu Bohu! 34Já vám však říkám: Nepřísahejte vůbec; neberte si za svědka nebe, protože je Božím trůnem; 35nedovolávejte se ničeho na zemi, protože je jeho podnoží. Nepřísahejte ani při posvátném Jeruzalému, protože je městem velikého Krále. 36Nepřísahejte ani při své hlavě, protože není ve vaší moci, aby vám rostly bílé nebo černé vlasy. 37Říkejte prostě ano, nebo ne. To stačí. Když zdůrazňujete svoje slova přísahou, dokazujete, že nemluvíte vždycky pravdu a každá lež pochází od zlého.

Ježíš učí o odplatě

38Je také psáno: Oko za oko, zub za zub. 39Já vám říkám, abyste neodpláceli zlým za zlé. Naopak, uhodí-li tě někdo přes pravou tvář, nastav mu i levou. 40A když by se s tebou chtěl někdo soudit a vzít ti šaty, dej mu i kabát; 41jestliže tě někdo nutí, abys s ním šel kus cesty, jdi s ním dvakrát tak daleko. 42Dej tomu, kdo tě prosí, a neodmítej toho, kdo si chce od tebe vypůjčit.

Ježíš učí o milování nepřátel

43A dále bylo řečeno: Miluj přítele a měj v nenávisti svého nepřítele! 44-45Ale já vám říkám: milujte své nepřátele, modlete se za ty, kteří vás pronásledují. Tak budete dělat čest svému Otci v nebi. On dovoluje, aby slunce svítilo na zlé i dobré, a déšť sesílá na ty, kdo ho ctí, i na ty, kdo jím pohrdají. 46Jakou máte zásluhu, když projevujete lásku těm, kteří vám ji oplácejí? Copak to nedokážou i sobci? 47A chováte-li se přátelsky jen ke svým blízkým, co děláte zvláštního? Na to ještě nemusíte věřit v Boha. 48Nevymlouvejte se na hranice svých možností, ale buďte tak dokonalí v lásce, jako je váš nebeský Otec.

New Russian Translation

Матфея 5:1-48

Нагорная проповедь (5:1–7:29)

(Лк. 6:20-23)

1Увидев множество народа, Иисус поднялся на склон горы и сел там. К Нему подошли Его ученики, 2и Он начал их учить такими словами:

3– Блаженны нищие духом, потому что им принадлежит Небесное Царство5:3 Небесное Царство – Иудеи, во избежание напрасного употребления имени Бога (см. Исх. 20:7), часто заменяли его словом «Небеса» (см., напр. Лк. 15:18). См. также «Царство Божье» в пояснительном словаре..

4Блаженны плачущие, потому что они будут утешены.

5Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю.

6Блаженны те, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что они насытятся.

7Блаженны милосердные, потому что и к ним будет проявлено милосердие.

8Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога.

9Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими.

10Блаженны те, кого преследуют за праведность, потому что Небесное Царство принадлежит им.

11Блаженны вы, когда из-за Меня люди оскорбляют и преследуют вас и говорят о вас всякую ложь. 12Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах! Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас.

Соль и свет

(Мк. 9:50; Лк. 11:33; 14:34-35)

13Вы – соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна, останется лишь выбросить ее вон, под ноги людям.

14Вы – свет мира. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. 15Зажженный светильник не ставят под сосуд, наоборот, его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. 16Пусть так же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного Отца.

О Законе

(Лк. 16:17)

17Не думайте, что Я пришел отменить Закон или пророков; Я пришел, чтобы исполнить, а не отменить5:17 Здесь, вероятно, Иисус говорит о том, что Он является истинным исполнением всего, что было записано в Священном Писании. Другое толкование: Он дал Писанию завершение, наполнив его истинным смыслом. Согласно третьему толкованию, этот стих можно перевести следующим образом: «Не думайте, что Я хочу исказить Закон или сказанное в Пророках; Моя цель не искажать, а толковать правильно».. 18Говорю вам истину: пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна черточка не исчезнет из Закона – все сбудется. 19Кто нарушит даже самую маленькую заповедь и научит других нарушать ее, тот в Небесном Царстве будет наименьшим, а кто исполнит заповеди и научит этому людей – будет велик в Царстве Небесном. 20Говорю вам, что если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и учителей Закона, вы не войдете в Небесное Царство.

О злобе

(Лк. 12:58-59)

21Вы знаете, что людям еще в древности было сказано: «Не убивай»5:21 Исх. 20:13; Втор. 5:17., и что каждый убийца будет судим. 22Я же говорю вам, что если человек затаил злобу на брата, он будет судим. Кто назовет своего брата ничтожеством5:22 Букв.: «рака». Выражение презрения в арамейском языке., тот будет отвечать перед Высшим Советом, а того, кто обзовет своего брата глупцом, – ждет огонь ада.

23Поэтому если ты приносишь в дар Богу свою жертву и перед жертвенником вспомнишь, что твой брат обижен на тебя, 24то оставь свой дар перед жертвенником и пойди вначале помирись с братом, а потом приходи и приноси жертву.

25Поторопись помириться со своим обвинителем еще по дороге, до того, как он приведет тебя в суд, иначе тебя передадут судье, тот отдаст тебя под стражу, и тебя заключат в темницу. 26Говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь все, до последнего гроша.

О супружеской верности

(Мат. 18:8-9; Мк. 9:43-48)

27Вы слышали, что было сказано: «Не нарушай супружескую верность»5:27 Исх. 20:14; Втор. 5:18.. 28Я же говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на женщину с вожделением, уже нарушил супружескую верность в своем сердце. 29Если твой правый глаз влечет тебя ко греху, вырви его и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всему телу быть брошенным в ад. 30И если твоя правая рука влечет тебя ко греху, то отсеки ее и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем все твое тело пойдет в ад.

О разводе

(Мат. 19:9; Мк. 10:11-12; Лк. 16:18)

31Вам было сказано: «Кто разводится с женой, тот должен выдать ей разводное письмо»5:31 Втор. 24:1.. 32Я же говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой не по причине ее измены, толкает ее к нарушению супружеской верности5:32 Или: «тот поступает с ней так, как будто она повинна в супружеской измене»., и всякий, кто женится на разведенной женщине, также нарушает супружескую верность.

О клятвах

33Вы слышали, что еще в древности людям было сказано: «Не нарушайте своей клятвы и выполняйте все, в чем вы поклялись Господу»5:33 См. Лев. 19:12; Чис. 30:3; Втор. 23:21-23.. 34Я же говорю вам: не клянитесь вовсе. Не клянитесь ни небом, потому что оно – престол Божий, 35ни землей, потому что она – подножие Его, ни Иерусалимом, потому что это город великого Царя5:34-35 См. Пс. 47:2; Ис. 66:1.. 36Не клянись своей головой, потому что сам ты даже одного волоска не можешь сделать белым или черным. 37Пусть ваше «да» будет действительно «да», и ваше «нет» – действительно «нет». Все же, что к этому добавлено, – от лукавого.

О мщении

(Лк. 6:29-30)

38Вы слышали, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб»5:38 Исх. 21:24; Лев. 24:20; Втор. 19:21.. 39Я же говорю вам: не мсти сделавшему тебе зло. Кто ударит тебя в правую щеку, то поверни к нему и другую. 40Если кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, то отдай ему и верхнюю одежду. 41Если же кто принудит тебя идти вместе с ним одну милю, иди две5:41 В те времена римские солдаты могли, на правах завоевателей, заставить любого иудея нести их поклажу.. 42Тому же, кто у тебя просит, дай, и от просящего у тебя в долг не отворачивайся.

Любовь к врагам

(Лк. 6:27-28, 32-36)

43Вы слышали, что было сказано: «Люби ближнего твоего»5:43 Лев. 19:18. и «Ненавидь врага твоего»5:43 См. Втор. 23:3-6.. 44Я же говорю вам: любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, 45чтобы вам быть истинными сынами вашего Небесного Отца. Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым и посылает дождь как на праведных, так и на неправедных. 46Если вы любите тех, кто любит вас, то какая вам за это награда? Не делают ли то же самое даже сборщики налогов?5:46 Сборщики налогов – были ненавистны иудеям по нескольким причинам: они обирали народ, работали на римских оккупантов и оскверняли себя общением с язычниками. И поэтому понятие «сборщик налогов» было почти равнозначно понятиям «грешник» и «предатель». 47Если вы приветствуете только ваших братьев, то что в этом особенного? Разве язычники не делают того же? 48Поэтому будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец.