Slovo na cestu

Matouš 5:1-48

Ježíš vyslovuje blahoslavenství

1Když Ježíš uviděl zástupy lidí, vystoupil se svými učedníky na návrší, posadil se v jejich středu 2a učil je:

3„Kteří lidé jsou skutečně šťastni?

Šťastni jsou pokorní, nenamyšlení,

vždyť těm patří Boží království.

4Šťastni jsou ti, kteří pláčou v zármutku,

vždyť Bůh je potěší.

5Šťastni jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáhají,

vždyť jim Bůh dá celou zemi.

6Šťastni jsou ti, kteří touží po tom, co je správné,

jako žízniví po vodě,

vždyť jejich žízeň bude utišena.

7Šťastni jsou milosrdní,

vždyť Bůh k nim bude také milosrdný.

8Šťastni jsou ti, kteří si zachovali čistý pohled naživot,

vždyť oni uvidí Boha.

9Šťastni jsou ti, kteří působí pokoj,

vždyť k těm se Bůh bude hlásit jako ke svým dětem.

10Šťastni jsou ti, kteří mají těžkosti proto,

že poslouchají Boha;

jim se otevírá Boží svět.

11Šťastni jste, když vámi kvůli mně pohrdají, pronásledují vás a vymýšlejí si na vás pomluvy. 12Máte důvod k radosti a dokonce i k veselí, neboť co vás čeká v nebi, mnohonásobně převýší vaše utrpení. Ostatně takhle zacházeli s Božími lidmi vždycky.

Ježíš učí o soli a světle

13Vy jste sůl země. Když už sůl by měla ztratit svoji chuť, čím se bude solit? Sůl bez chuti se nehodí k ničemu a může být jen vyhozena a zašlapána.

14Vy jste světlo světa. Město postavené na hoře je odevšad vidět. 15Také svíčku nerozsvěcujete proto, abyste ji schovali, ale stavíte ji na svícen, aby svítila každému v domě. 16Tak ať svítí vaše světlo všem lidem; ať za vašimi dobrými činy vidí Boha a jeho chválí.

Ježíš učí o zákonu

17Nemyslete si, že jsem přišel proto, abych zrušil, co bylo přikázáno a předpověděno ve Starém zákoně. Naopak, přišel jsem, abych to všechno uskutečnil a dovršil. 18Ujišťuji vás, že dokud trvá nebe a země, ani písmenko nebo čárka z toho, co Bůh přikázal, neztratí svou platnost, dokud se nenaplní. 19A proto každý, kdo by nebral vážně i to nejmenší přikázání a vedl by tak lidi, bude poslední v Božím království. Ale ten, kdo se Božími příkazy řídí a učí tak druhé, bude velký v nebeském království. 20Pamatujte si: chcete-li vejít do nebeského království, musí vám jít o víc než jen o formální plnění příkazů a zákazů, jako to činí učitelé zákona a farizejové.

Ježíš učí o hněvu

21V Desateru stojí psáno: Nezabiješ. Proto kdo zabil, musí před soud. 22Ale já vám říkám, že bude souzen každý, kdo se hněvá na svého bližního. Pohrdání člověkem je zločin, a kdo svolává na druhého Boží trest, sám mu propadne.

23Dáváš-li do pořádku svůj vztah k Bohu a uvědomíš si, že máš s někým nesrovnalost, 24-26odstraň ji a smiř se s ním. Teprve potom předstup před Boha. Nejsi-li ochoten ke smíru s druhým člověkem, bude na tebe žalovat tvůj hněv před Bohem a neunikneš odsouzení. Je to tak, jako když tě věřitel vede k soudci. Nedomluvíš-li se s ním cestou, půjdeš do vězení a celý dluh si odpykáš.

Ježíš učí o smyslnosti

27Znáte další přikázání Desatera: Nebudeš cizoložit. 28Já vám však říkám, kdo by se podíval žádostivě na jinou ženu, porušil manželství, byť jenom v myšlenkách.

29-30Učiň všechno pro to, aby k tobě pokušení nepronikalo. Neboj se zříci se něčeho, co se ti dnes zdá pro tvůj život tak nepostradatelné jako oko nebo pravá ruka. Lépe je žít s jedním okem nebo jednou rukou než ztratit věčný život.

Ježíš učí o rozvodu

31Mojžíšův zákon připouští, aby se muž se ženou rozvedl, musí jí to však dát písemně. 32Já však říkám, že kdo se rozvádí se svojí ženou, aniž mu byla nevěrná, sám ji uvádí do nevěry. Kdo se ožení s takovou ženou, cizoloží.

Ježíš učí o přísaze

33A další přikázání: Nepřísahej křivě, ale splň své přísahy jako dané Pánu Bohu! 34Já vám však říkám: Nepřísahejte vůbec; neberte si za svědka nebe, protože je Božím trůnem; 35nedovolávejte se ničeho na zemi, protože je jeho podnoží. Nepřísahejte ani při posvátném Jeruzalému, protože je městem velikého Krále. 36Nepřísahejte ani při své hlavě, protože není ve vaší moci, aby vám rostly bílé nebo černé vlasy. 37Říkejte prostě ano, nebo ne. To stačí. Když zdůrazňujete svoje slova přísahou, dokazujete, že nemluvíte vždycky pravdu a každá lež pochází od zlého.

Ježíš učí o odplatě

38Je také psáno: Oko za oko, zub za zub. 39Já vám říkám, abyste neodpláceli zlým za zlé. Naopak, uhodí-li tě někdo přes pravou tvář, nastav mu i levou. 40A když by se s tebou chtěl někdo soudit a vzít ti šaty, dej mu i kabát; 41jestliže tě někdo nutí, abys s ním šel kus cesty, jdi s ním dvakrát tak daleko. 42Dej tomu, kdo tě prosí, a neodmítej toho, kdo si chce od tebe vypůjčit.

Ježíš učí o milování nepřátel

43A dále bylo řečeno: Miluj přítele a měj v nenávisti svého nepřítele! 44-45Ale já vám říkám: milujte své nepřátele, modlete se za ty, kteří vás pronásledují. Tak budete dělat čest svému Otci v nebi. On dovoluje, aby slunce svítilo na zlé i dobré, a déšť sesílá na ty, kdo ho ctí, i na ty, kdo jím pohrdají. 46Jakou máte zásluhu, když projevujete lásku těm, kteří vám ji oplácejí? Copak to nedokážou i sobci? 47A chováte-li se přátelsky jen ke svým blízkým, co děláte zvláštního? Na to ještě nemusíte věřit v Boha. 48Nevymlouvejte se na hranice svých možností, ale buďte tak dokonalí v lásce, jako je váš nebeský Otec.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

馬太福音 5:1-48

八福

1耶穌看見這些人群,就上了山,剛坐下,門徒便走到祂跟前, 2祂就開口教導他們,說:

3「心靈貧窮的人有福了,

因為天國是他們的。

4哀慟的人有福了,

因為他們必得安慰。

5謙和的人有福了,

因為他們必承受土地。

6愛慕公義如饑似渴的人有福了,

因為他們必得飽足。

7心存憐憫的人有福了,

因為他們必蒙上帝的憐憫。

8心靈純潔的人有福了,

因為他們必看見上帝。

9使人和睦的人有福了,

因為他們必被稱為上帝的兒女。

10為義受迫害的人有福了,

因為天國是他們的。

11「人們因為我的緣故侮辱、迫害、肆意毀謗你們,你們就有福了。 12要歡喜快樂,因為你們在天上有很大的獎賞。他們也曾這樣迫害以前的先知。

鹽和光

13「你們是世上的鹽。如果鹽失去鹹味,怎能使它再變鹹呢?它將毫無用處,只有被丟在外面任人踐踏。 14你們是世上的光,如同建在山上的城一樣無法隱藏。 15人點亮了燈,不會把它放在斗底下,而是放在燈臺上,好照亮全家。 16同樣,你們的光也應當照在人面前,好讓他們看見你們的好行為,便讚美你們天上的父。

成全律法

17「不要以為我是來廢除律法和先知書,我不是來廢除,乃是來成全。 18我實在告訴你們,就是到天地都消失了,律法的一點一劃都不會廢除,全都要成就。 19所以,誰違背這些誡命中最小的一條,並教導別人違背,誰在天國將被稱為最小的。但誰遵守這些誡命,並教導別人遵守,誰在天國將被稱為大的。 20我告訴你們,除非你們的義勝過律法教師和法利賽人的義,否則斷不能進天國。

論仇恨

21「你們聽過吩咐古人的話,『不可殺人,殺人的要受審判。』 22但我告訴你們,凡無緣無故5·22 有古卷無「無緣無故」。向弟兄發怒的,要受審判;凡罵弟兄是白癡的,要受公會5·22 公會」是當時猶太人的最高司法機構,處理宗教、道德和倫理等事務。的審判;凡罵弟兄是笨蛋的,難逃地獄的火。

23「所以,你在祭壇前獻祭的時候,要是想起有弟兄和你有過節, 24就該把祭物留在祭壇前,先去跟他和好,然後再來獻祭。

25「趁著你和告你的人還在去法庭的路上,你要趕緊與對方和解。不然,他會把你交給審判官,審判官會把你交給差役關進監牢。 26我實在告訴你,要是有一分錢沒有還清,你絕不能從那裡出來。

論通姦

27「你們聽過這樣的話,『不可通姦。』 28但我告訴你們,凡看見婦女就動淫念的,他在心裡已經犯了通姦罪。 29如果你的右眼使你犯罪,就把它剜掉!寧可失去身體的一部分,也比整個人下地獄好。 30如果你的右手使你犯罪,就把它砍掉!寧可失去身體的一部分,也比整個人下地獄好。

論休妻

31「還有話說,『人若休妻,必須給她休書』。 32但我告訴你們,除非是妻子不貞,否則,休妻就是使妻子犯通姦罪,娶被休女子的人也犯了通姦罪。

論起誓

33「你們也聽過吩咐古人的話,『不可違背誓言,總要向主遵守所起的誓。』 34但我告訴你們,不可起誓。不可指著天起誓,因為天是上帝的寶座。 35不可指著地起誓,因為地是上帝的腳凳。不可指著聖城耶路撒冷起誓,因為那是大君王的城。 36也不可指著自己的頭起誓,因為你不能使一根頭髮變黑或變白。 37你們說話,是就說是,不是就說不是,多說的便是來自那惡者5·37 那惡者即魔鬼,又名撒旦。

論愛仇敵

38「你們聽過這樣的話,『以眼還眼,以牙還牙。』 39但我告訴你們,不要跟惡人作對。有人打你的右臉,連左臉也轉過來讓他打。 40有人想控告你,要奪取你的內衣,連外衣也給他。 41有人強迫你走一里路,你就跟他走二里路。 42有求你的,就給他;有向你借的,不可拒絕他。

43「你們聽過這樣的話,『要愛鄰居,恨仇敵。』 44但我告訴你們,要愛仇敵,為迫害你們的人禱告。 45這樣,你們才是天父的孩子。因為祂讓陽光照好人也照壞人,降雨給義人也給惡人。 46如果你們只愛那些愛你們的人,有什麼值得嘉獎的呢?就是稅吏也會這樣做。 47如果你們只問候自己的弟兄,有什麼特別呢?就是外族人也會這樣做。 48所以,你們要純全,正如你們的天父是純全的。