Slovo na cestu

Matouš 5:1-48

Ježíš vyslovuje blahoslavenství

1Když Ježíš uviděl zástupy lidí, vystoupil se svými učedníky na návrší, posadil se v jejich středu 2a učil je:

3„Kteří lidé jsou skutečně šťastni?

Šťastni jsou pokorní, nenamyšlení,

vždyť těm patří Boží království.

4Šťastni jsou ti, kteří pláčou v zármutku,

vždyť Bůh je potěší.

5Šťastni jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáhají,

vždyť jim Bůh dá celou zemi.

6Šťastni jsou ti, kteří touží po tom, co je správné,

jako žízniví po vodě,

vždyť jejich žízeň bude utišena.

7Šťastni jsou milosrdní,

vždyť Bůh k nim bude také milosrdný.

8Šťastni jsou ti, kteří si zachovali čistý pohled naživot,

vždyť oni uvidí Boha.

9Šťastni jsou ti, kteří působí pokoj,

vždyť k těm se Bůh bude hlásit jako ke svým dětem.

10Šťastni jsou ti, kteří mají těžkosti proto,

že poslouchají Boha;

jim se otevírá Boží svět.

11Šťastni jste, když vámi kvůli mně pohrdají, pronásledují vás a vymýšlejí si na vás pomluvy. 12Máte důvod k radosti a dokonce i k veselí, neboť co vás čeká v nebi, mnohonásobně převýší vaše utrpení. Ostatně takhle zacházeli s Božími lidmi vždycky.

Ježíš učí o soli a světle

13Vy jste sůl země. Když už sůl by měla ztratit svoji chuť, čím se bude solit? Sůl bez chuti se nehodí k ničemu a může být jen vyhozena a zašlapána.

14Vy jste světlo světa. Město postavené na hoře je odevšad vidět. 15Také svíčku nerozsvěcujete proto, abyste ji schovali, ale stavíte ji na svícen, aby svítila každému v domě. 16Tak ať svítí vaše světlo všem lidem; ať za vašimi dobrými činy vidí Boha a jeho chválí.

Ježíš učí o zákonu

17Nemyslete si, že jsem přišel proto, abych zrušil, co bylo přikázáno a předpověděno ve Starém zákoně. Naopak, přišel jsem, abych to všechno uskutečnil a dovršil. 18Ujišťuji vás, že dokud trvá nebe a země, ani písmenko nebo čárka z toho, co Bůh přikázal, neztratí svou platnost, dokud se nenaplní. 19A proto každý, kdo by nebral vážně i to nejmenší přikázání a vedl by tak lidi, bude poslední v Božím království. Ale ten, kdo se Božími příkazy řídí a učí tak druhé, bude velký v nebeském království. 20Pamatujte si: chcete-li vejít do nebeského království, musí vám jít o víc než jen o formální plnění příkazů a zákazů, jako to činí učitelé zákona a farizejové.

Ježíš učí o hněvu

21V Desateru stojí psáno: Nezabiješ. Proto kdo zabil, musí před soud. 22Ale já vám říkám, že bude souzen každý, kdo se hněvá na svého bližního. Pohrdání člověkem je zločin, a kdo svolává na druhého Boží trest, sám mu propadne.

23Dáváš-li do pořádku svůj vztah k Bohu a uvědomíš si, že máš s někým nesrovnalost, 24-26odstraň ji a smiř se s ním. Teprve potom předstup před Boha. Nejsi-li ochoten ke smíru s druhým člověkem, bude na tebe žalovat tvůj hněv před Bohem a neunikneš odsouzení. Je to tak, jako když tě věřitel vede k soudci. Nedomluvíš-li se s ním cestou, půjdeš do vězení a celý dluh si odpykáš.

Ježíš učí o smyslnosti

27Znáte další přikázání Desatera: Nebudeš cizoložit. 28Já vám však říkám, kdo by se podíval žádostivě na jinou ženu, porušil manželství, byť jenom v myšlenkách.

29-30Učiň všechno pro to, aby k tobě pokušení nepronikalo. Neboj se zříci se něčeho, co se ti dnes zdá pro tvůj život tak nepostradatelné jako oko nebo pravá ruka. Lépe je žít s jedním okem nebo jednou rukou než ztratit věčný život.

Ježíš učí o rozvodu

31Mojžíšův zákon připouští, aby se muž se ženou rozvedl, musí jí to však dát písemně. 32Já však říkám, že kdo se rozvádí se svojí ženou, aniž mu byla nevěrná, sám ji uvádí do nevěry. Kdo se ožení s takovou ženou, cizoloží.

Ježíš učí o přísaze

33A další přikázání: Nepřísahej křivě, ale splň své přísahy jako dané Pánu Bohu! 34Já vám však říkám: Nepřísahejte vůbec; neberte si za svědka nebe, protože je Božím trůnem; 35nedovolávejte se ničeho na zemi, protože je jeho podnoží. Nepřísahejte ani při posvátném Jeruzalému, protože je městem velikého Krále. 36Nepřísahejte ani při své hlavě, protože není ve vaší moci, aby vám rostly bílé nebo černé vlasy. 37Říkejte prostě ano, nebo ne. To stačí. Když zdůrazňujete svoje slova přísahou, dokazujete, že nemluvíte vždycky pravdu a každá lež pochází od zlého.

Ježíš učí o odplatě

38Je také psáno: Oko za oko, zub za zub. 39Já vám říkám, abyste neodpláceli zlým za zlé. Naopak, uhodí-li tě někdo přes pravou tvář, nastav mu i levou. 40A když by se s tebou chtěl někdo soudit a vzít ti šaty, dej mu i kabát; 41jestliže tě někdo nutí, abys s ním šel kus cesty, jdi s ním dvakrát tak daleko. 42Dej tomu, kdo tě prosí, a neodmítej toho, kdo si chce od tebe vypůjčit.

Ježíš učí o milování nepřátel

43A dále bylo řečeno: Miluj přítele a měj v nenávisti svého nepřítele! 44-45Ale já vám říkám: milujte své nepřátele, modlete se za ty, kteří vás pronásledují. Tak budete dělat čest svému Otci v nebi. On dovoluje, aby slunce svítilo na zlé i dobré, a déšť sesílá na ty, kdo ho ctí, i na ty, kdo jím pohrdají. 46Jakou máte zásluhu, když projevujete lásku těm, kteří vám ji oplácejí? Copak to nedokážou i sobci? 47A chováte-li se přátelsky jen ke svým blízkým, co děláte zvláštního? Na to ještě nemusíte věřit v Boha. 48Nevymlouvejte se na hranice svých možností, ale buďte tak dokonalí v lásce, jako je váš nebeský Otec.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

马太福音 5:1-48

八福

1耶稣看见这些人群,就上了山,刚坐下,门徒便走到祂跟前, 2祂就开口教导他们,说:

3“心灵贫穷的人有福了,

因为天国是他们的。

4哀痛的人有福了,

因为他们必得安慰。

5谦和的人有福了,

因为他们必承受土地。

6爱慕公义如饥似渴的人有福了,

因为他们必得饱足。

7心存怜悯的人有福了,

因为他们必蒙上帝的怜悯。

8心灵纯洁的人有福了,

因为他们必看见上帝。

9使人和睦的人有福了,

因为他们必被称为上帝的儿女。

10为义受迫害的人有福了,

因为天国是他们的。

11“人们因为我的缘故侮辱、迫害、肆意毁谤你们,你们就有福了。 12要欢喜快乐,因为你们在天上有很大的奖赏。他们也曾这样迫害以前的先知。

盐和光

13“你们是世上的盐。如果盐失去咸味,怎能使它再变咸呢?它将毫无用处,只有被丢在外面任人践踏。 14你们是世上的光,如同建在山上的城一样无法隐藏。 15人点亮了灯,不会把它放在斗底下,而是放在灯台上,好照亮全家。 16同样,你们的光也应当照在人面前,好让他们看见你们的好行为,便赞美你们天上的父。

成全律法

17“不要以为我是来废除律法和先知书,我不是来废除,乃是来成全。 18我实在告诉你们,就是到天地都消失了,律法的一点一划都不会废除,全都要成就。 19所以,谁违背这些诫命中最小的一条,并教导别人违背,谁在天国将被称为最小的。但谁遵守这些诫命,并教导别人遵守,谁在天国将被称为大的。 20我告诉你们,除非你们的义胜过律法教师和法利赛人的义,否则断不能进天国。

论仇恨

21“你们听过吩咐古人的话,‘不可杀人,杀人的要受审判。’ 22但我告诉你们,凡无缘无故5:22 有古卷无“无缘无故”。向弟兄发怒的,要受审判;凡骂弟兄是白痴的,要受公会5:22 公会”是当时犹太人的最高司法机构,处理宗教、道德和伦理等事务。的审判;凡骂弟兄是笨蛋的,难逃地狱的火。

23“所以,你在祭坛前献祭的时候,要是想起有弟兄和你有过节, 24就该把祭物留在祭坛前,先去跟他和好,然后再来献祭。

25“趁着你和告你的人还在去法庭的路上,你要赶紧与对方和解。不然,他会把你交给审判官,审判官会把你交给差役关进监牢。 26我实在告诉你,要是有一分钱没有还清,你绝不能从那里出来。

论通奸

27“你们听过这样的话,‘不可通奸。’ 28但我告诉你们,凡看见妇女就动淫念的,他在心里已经犯了通奸罪。 29如果你的右眼使你犯罪,就把它剜掉!宁可失去身体的一部分,也比整个人下地狱好。 30如果你的右手使你犯罪,就把它砍掉!宁可失去身体的一部分,也比整个人下地狱好。

论休妻

31“还有话说,‘人若休妻,必须给她休书’。 32但我告诉你们,除非是妻子不贞,否则,休妻就是使妻子犯通奸罪,娶被休女子的人也犯了通奸罪。

论起誓

33“你们也听过吩咐古人的话,‘不可违背誓言,总要向主遵守所起的誓。’ 34但我告诉你们,不可起誓。不可指着天起誓,因为天是上帝的宝座。 35不可指着地起誓,因为地是上帝的脚凳。不可指着圣城耶路撒冷起誓,因为那是大君王的城。 36也不可指着自己的头起誓,因为你不能使一根头发变黑或变白。 37你们说话,是就说是,不是就说不是,多说的便是来自那恶者5:37 那恶者即魔鬼,又名撒旦。

论爱仇敌

38“你们听过这样的话,‘以眼还眼,以牙还牙。’ 39但我告诉你们,不要跟恶人作对。有人打你的右脸,连左脸也转过来让他打。 40有人想控告你,要夺取你的内衣,连外衣也给他。 41有人强迫你走一里路,你就跟他走二里路。 42有求你的,就给他;有向你借的,不可拒绝他。

43“你们听过这样的话,‘要爱邻居,恨仇敌。’ 44但我告诉你们,要爱仇敌,为迫害你们的人祷告。 45这样,你们才是天父的孩子。因为祂让阳光照好人也照坏人,降雨给义人也给恶人。 46如果你们只爱那些爱你们的人,有什么值得嘉奖的呢?就是税吏也会这样做。 47如果你们只问候自己的弟兄,有什么特别呢?就是外族人也会这样做。 48所以,你们要纯全,正如你们的天父是纯全的。