Matouš 5 – SNC & CARS

Slovo na cestu

Matouš 5:1-48

1Vida pak Ježíš zástupy, vstoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu učedlníci jeho. 2I otevřev ústa svá, učil je, řka: 3Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské. 4Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou. 5Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. 6Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. 7Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou. 8Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. 9Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou. 10Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, neb jejich jest království nebeské. 11Blahoslavení jste, když vám zlořečiti budou lidé a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne. 12Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi. 13Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí potlačena. 14Vy jste světlo světa. Nemůžeť město na hoře ležící skryto býti. 15Aniž rozsvěcují svíce a stavějí ji pod kbelec, ale na svícen; i svítí všechněm, kteříž v domu jsou. 16Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích. 17Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti Zákon anebo Proroky. Nepřišelť jsem rušiti, ale naplniti. 18Amen zajisté pravím vám: Dokudž nepomine nebe i země, jediná literka aneb jediný puňktík nepomine z Zákona, až se všecky věci stanou. 19Protož zrušil-li by kdo jedno z přikázání těchto nejmenších a učil by tak lidi, nejmenší slouti bude v království nebeském. Kdož by pak koli činil i jiné učil, ten veliký slouti bude v království nebeském. 20Nebo pravím vám: Nebude-liť hojnější spravedlivost vaše nežli zákoníků a farizeů, nikoli nevejdete do království nebeského. 21Slyšeli jste, že řečeno jest od starých: Nezabiješ. Pakli by kdo zabil, povinen bude státi k soudu. 22Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož se hněvá na bratra svého bez příčiny, povinen k soudu státi. Kdož by pak řekl bratru svému: Rácha, povinen bude před radou státi; a kdož by řekl: Blázne, povinen bude pekelný oheň trpěti. 23Protož obětoval-li bys dar svůj na oltář, a tu bys se rozpomenul, že bratr tvůj má něco proti tobě, 24Nechejž tu daru svého před oltářem a jdi, prve smiř se s bratrem svým, a potom přijda, obětuj dar svůj. 25Vejdi v dobrou vůli s protivníkem svým rychle, dokudž jsi s ním na cestě, ať by snad nedal tebe protivník tvůj soudci, a soudce dal by tě služebníku, a byl bys uvržen do žaláře. 26Amen pravím tobě: Nevyjdeš odtud nikoli, dokudž i toho posledního haléře nenavrátíš. 27Slyšeli jste, že řečeno jest od starých: Nezcizoložíš. 28Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém. 29Jestliže pak oko tvé pravé horší tě, vylupiž je a vrz od sebe; nebť jest užitečněji tobě, aby raději zahynul jeden úd tvůj, nežli by celé tělo tvé uvrženo bylo do ohně pekelného. 30A pakli ruka tvá pravá horší tě, utniž ji a vrz od sebe; nebo užitečněji jest tobě, aby zahynul raději jeden úd tvůj, nežli by všecko tělo tvé uvrženo bylo do pekelného ohně. 31Též řečeno jest: Kdož by koli propustil manželku svou, aby jí dal lístek rozloučení. 32Jáť pak pravím vám: Že kdožkoli propustil by manželku svou, kromě příčiny cizoložstva, uvodí ji v cizoložstvo, a kdož propuštěnou pojme, cizoloží. 33Opět slyšeli jste, že řečeno jest od starých: Nebudeš křivě přisahati, ale splníš Pánu přísahy své. 34Ale jáť pravím vám: Abyste nepřisahali všelijak, ani skrze nebe, nebo stolice Boží jest, 35Ani skrze zemi, nebo podnož jeho jest, ani skrze Jeruzalém, nebo město velikého Krále jest. 36Ani skrze hlavu svou budeš přisahati, nebo nemůžeš jednoho vlasu učiniti bílého aneb černého. 37Ale buď řeč vaše: Jistě, jistě; nikoli, nikoli. Což pak nad to více jest, to od toho zlého jest. 38Slyšeli jste, že řečeno jest: Oko za oko, a zub za zub. 39Jáť pak pravím vám: Abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého. 40A tomu, kdož se s tebou chce souditi a sukni tvou vzíti, nech mu i pláště. 41A nutil-li by tě kdo jíti s sebou míli jednu, jdi s ním dvě. 42A prosícímu tebe dej, a od toho, kdo by chtěl vypůjčiti od tebe, neodvracuj se. 43Slyšeli jste, že řečeno jest: Milovati budeš bližního svého, a nenáviděti budeš nepřítele svého. 44Ale jáť vám pravím: Milujte nepřátely vaše, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, a dobře čiňte nenávidícím vás, a modlte se za nepřátely a protivníky vaše, 45Abyste byli synové Otce vašeho, jenž jest v nebesích; ješto slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé, a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé. 46Nebo milujete-li ty, jenž vás milují, jakou odplatu míti budete? Zdaliž i publikáni téhož nečiní? 47A budete-li pozdravovati toliko bratří svých, což více nad jiné činíte? Však i publikáni to činí. 48Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš nebeský dokonalý jest.

Священное Писание

Матай 5:1-48

Нагорная проповедь

(5:1–7:29)

О благословениях

(Лк. 6:20-23)

1Увидев множество народа, Иса поднялся на склон горы и сел там. К Нему подошли Его ученики, 2и Он начал их учить такими словами:

3– Благословенны те, кто осознаёт свою нужду во Всевышнем5:3 Букв.: «Благословенны бедные духом».,

потому что они подданные Царства Всевышнего5:3 Букв.: «Царства Небес». Во избежание напрасного употребления имени Всевышнего (см. Исх. 20:7) иудеи часто заменяли его словом «Небеса» (см., напр., Лк. 15:18)..

4Благословенны плачущие,

потому что они будут утешены.

5Благословенны кроткие,

потому что они наследуют землю5:5 См. Заб. 36:11. Под выражением «наследуют землю» многие понимают грядущее Тысячелетнее Царство Масиха (см. Мих. 4:1-7; Отк. 20:4-6) или даже рай (см. Отк. 21:1)..

6Благословенны те, кто ощущает голод и жажду по праведности,

потому что они насытятся.

7Благословенны милосердные,

потому что и к ним будет проявлено милосердие.

8Благословенны чистые сердцем,

потому что они увидят Всевышнего.

9Благословенны миротворцы,

потому что они будут названы сынами Всевышнего5:9 То есть будучи миротворцами, они уподобятся Всевышнему, дающему мир (см. 2 Кор. 13:11), как сыновья уподобляются своим отцам..

10Благословенны те, кого преследуют за праведность,

потому что они подданные Царства Всевышнего.

11– Благословенны вы, когда из-за Меня люди оскорбляют и преследуют вас и говорят о вас всякую ложь. 12Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждёт великая награда на небесах! Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас.

О соли и свете

(Мк. 9:50; Лк. 11:33; 14:34-35)

13– Вы – соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать её солёной? Она уже ни к чему не пригодна, останется лишь выбросить её вон, под ноги людям. 14Вы – свет мира. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. 15Зажжённый светильник не ставят под горшок, наоборот, его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. 16Пусть так же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного Отца.

О Священном Писании

(Лк. 16:17)

17– Не думайте, что Я пришёл отменить сказанное в Таурате или в Книге Пророков; Я пришёл, чтобы исполнить, а не отменить5:17 Иса не отменил прежде данных Писаний, но Он Сам исполнил их, потому что был Тем, на Кого они указывали (см. Ин. 5:39; Лк. 24:27, 44-47). Например, жертвенное пролитие Его крови сделало более ненужным приношение в жертву животных для прощения грехов (см. Евр. 10:10-14, 18). Таким образом законы относительно жертв, данные в Таурате, не отменены, но исполнены.. 18Говорю вам истину: пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна чёрточка не исчезнет из Священного Писания – всё сбудется. 19Кто нарушит даже самое малое из этих повелений5:19 Здесь Иса говорит либо о повелениях Закона Мусы, либо о тех повелениях, которые Он собирался дать дальше в Своём учении об этом Законе (см. ст. 22, 28, 32 и др.). и научит других нарушать его, тот в Царстве Всевышнего будет наименьшим, а кто исполнит повеления и научит этому людей – будет велик в Царстве Всевышнего. 20Говорю вам, что если ваша праведность не превзойдёт праведности блюстителей Закона и учителей Таурата, вы не войдёте в Царство Всевышнего.

Об убийстве

(Лк. 12:58-59)

21– Вы знаете, что людям ещё в древности было сказано: «Не убивай»5:21 Исх. 20:13; Втор. 5:17., и что каждый убийца должен быть судим5:21 См. Нач. 9:6.. 22Я же говорю вам, что человек будет судим, даже если он просто затаил злобу на брата. Кто назовёт своего брата ничтожеством, тот будет отвечать перед Высшим Судом, а того, кто обзовёт своего брата глупцом, ждёт огонь ада. 23Поэтому если ты приносишь в дар Всевышнему свою жертву и перед жертвенником вспомнишь, что твой брат обижен на тебя, 24то оставь свой дар перед жертвенником и пойди вначале помирись с братом, а потом приходи и приноси жертву. 25Поторопись помириться со своим обвинителем ещё по дороге, до того, как он приведёт тебя в суд. Иначе тебя передадут судье, тот отдаст тебя под стражу, и тебя заключат в темницу. 26Говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь всё, до последнего гроша5:26 Букв.: «кодранта». Кодрант – римская мелкая монета..

О супружеской верности

(Мат. 18:8-9; Мк. 9:43-48)

27– Вы слышали, что было сказано: «Не нарушай супружескую верность»5:27 Исх. 20:14; Втор. 5:18., – 28Я же говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на женщину с вожделением, уже нарушил супружескую верность в своём сердце. 29Если твой правый глаз влечёт тебя ко греху, вырви его и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всему телу быть брошенным в ад. 30И если твоя правая рука влечёт тебя ко греху, то отсеки её и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всё твоё тело пойдёт в ад.

О разводе

(Мат. 19:9; Мк. 10:11-12; Лк. 16:18)

31– Вам было сказано: «Кто разводится с женой, тот должен выдать ей разводное письмо»5:31 Втор. 24:1.. 32Я же говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой не по причине её измены, толкает её к нарушению супружеской верности5:32 Или: «тот поступает с ней так, как будто она повинна в супружеской измене»., и всякий, кто женится на разведённой женщине, также нарушает супружескую верность.

О клятвах

33– Вы слышали, что ещё в древности людям было сказано: «Не нарушайте своей клятвы и выполняйте всё, в чём вы поклялись Вечному»5:33 См. Лев. 19:12; Втор. 23:21-23.. 34Я же говорю вам: не клянитесь вовсе. Не клянитесь ни небом, потому что оно – престол Всевышнего, 35ни землёй, потому что она – подножие для ног Его, ни Иерусалимом, потому что это город Всевышнего, Великого Царя5:34-35 См. Заб. 47:2; Ис. 66:1.. 36Не клянитесь своей головой, потому что сами вы даже одного волоска не можете сделать белым или чёрным. 37Пусть ваше «да» будет действительно «да», а ваше «нет» – действительно «нет». Всё же, что вы к этому добавляете, – от дьявола5:37 Или: «от зла»..

О мести

(Лк. 6:29-30)

38– Вы слышали, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб»5:38 Исх. 21:24; Лев. 24:20; Втор. 19:21.. 39Я же говорю вам: не противься сделавшему тебе зло. Если кто оскорбит тебя, ударив по правой щеке, то поверни к нему и другую5:39 Существует два понимания этого учения: 1) Иса запрещает личную месть, когда тебя оскорбляют или поступают по отношению к тебе неправильно, но не запрещает самооборону в случае атаки или нападения на других; 2) Иса здесь запрещает любое сопротивление или самозащиту, даже в случае войны или покушения преступника.. 40Если кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, то отдай ему и верхнюю одежду. 41Если же кто заставит тебя тащить его поклажу на какое-то расстояние, то ты тащи её вдвое дальше5:41 Букв.: «Если же кто заставит тебя идти с ним одну милю (1,5 км), то иди с ним две». В те времена римские солдаты могли, на правах завоевателей, заставить любого иудея нести их поклажу.. 42Тому же, кто у тебя просит, – дай, и тому, кто хочет занять, – не отказывай.

О любви к врагам

(Лк. 6:27-28, 32-36)

43– Вы слышали, что было сказано: «Люби ближнего твоего5:43 Лев. 19:18. и ненавидь врага твоего»5:43 См. Втор. 23:3-6.. 44Я же говорю вам: любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, 45так вы уподобитесь вашему Небесному Отцу5:45 Букв.: «так станете сынами вашего Небесного Отца».. Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым и посылает дождь как на праведных, так и на грешных. 46Если вы любите тех, кто любит вас, то какая вам за это награда? Не делают ли то же самое даже сборщики налогов?5:46 Сборщики налогов – были ненавистны иудеям по нескольким причинам: они обирали народ, работали на римских оккупантов и оскверняли себя общением с язычниками. И поэтому понятие «сборщик налогов» было почти равнозначно понятиям «грешник» и «предатель». 47Если вы приветствуете только ваших братьев, то что в этом особенного? Разве язычники не делают того же? 48Поэтому будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец.