Matouš 5 – SNC & CARS

Czech Living New Testament

Matouš 5:1-48

Ježíš vyslovuje blahoslavenství

1Když Ježíš uviděl zástupy lidí, vystoupil se svými učedníky na návrší, posadil se v jejich středu 2a učil je:

3„Kteří lidé jsou skutečně šťastni?

Šťastni jsou pokorní, nenamyšlení,

vždyť těm patří Boží království.

4Šťastni jsou ti, kteří pláčou v zármutku,

vždyť Bůh je potěší.

5Šťastni jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáhají,

vždyť jim Bůh dá celou zemi.

6Šťastni jsou ti, kteří touží po tom, co je správné,

jako žízniví po vodě,

vždyť jejich žízeň bude utišena.

7Šťastni jsou milosrdní,

vždyť Bůh k nim bude také milosrdný.

8Šťastni jsou ti, kteří si zachovali čistý pohled naživot,

vždyť oni uvidí Boha.

9Šťastni jsou ti, kteří působí pokoj,

vždyť k těm se Bůh bude hlásit jako ke svým dětem.

10Šťastni jsou ti, kteří mají těžkosti proto,

že poslouchají Boha;

jim se otevírá Boží svět.

11Šťastni jste, když vámi kvůli mně pohrdají, pronásledují vás a vymýšlejí si na vás pomluvy. 12Máte důvod k radosti a dokonce i k veselí, neboť co vás čeká v nebi, mnohonásobně převýší vaše utrpení. Ostatně takhle zacházeli s Božími lidmi vždycky.

Ježíš učí o soli a světle

13Vy jste sůl země. Když už sůl by měla ztratit svoji chuť, čím se bude solit? Sůl bez chuti se nehodí k ničemu a může být jen vyhozena a zašlapána.

14Vy jste světlo světa. Město postavené na hoře je odevšad vidět. 15Také svíčku nerozsvěcujete proto, abyste ji schovali, ale stavíte ji na svícen, aby svítila každému v domě. 16Tak ať svítí vaše světlo všem lidem; ať za vašimi dobrými činy vidí Boha a jeho chválí.

Ježíš učí o zákonu

17Nemyslete si, že jsem přišel proto, abych zrušil, co bylo přikázáno a předpověděno ve Starém zákoně. Naopak, přišel jsem, abych to všechno uskutečnil a dovršil. 18Ujišťuji vás, že dokud trvá nebe a země, ani písmenko nebo čárka z toho, co Bůh přikázal, neztratí svou platnost, dokud se nenaplní. 19A proto každý, kdo by nebral vážně i to nejmenší přikázání a vedl by tak lidi, bude poslední v Božím království. Ale ten, kdo se Božími příkazy řídí a učí tak druhé, bude velký v nebeském království. 20Pamatujte si: chcete-li vejít do nebeského království, musí vám jít o víc než jen o formální plnění příkazů a zákazů, jako to činí učitelé zákona a farizejové.

Ježíš učí o hněvu

21V Desateru stojí psáno: Nezabiješ. Proto kdo zabil, musí před soud. 22Ale já vám říkám, že bude souzen každý, kdo se hněvá na svého bližního. Pohrdání člověkem je zločin, a kdo svolává na druhého Boží trest, sám mu propadne.

23Dáváš-li do pořádku svůj vztah k Bohu a uvědomíš si, že máš s někým nesrovnalost, 24-26odstraň ji a smiř se s ním. Teprve potom předstup před Boha. Nejsi-li ochoten ke smíru s druhým člověkem, bude na tebe žalovat tvůj hněv před Bohem a neunikneš odsouzení. Je to tak, jako když tě věřitel vede k soudci. Nedomluvíš-li se s ním cestou, půjdeš do vězení a celý dluh si odpykáš.

Ježíš učí o smyslnosti

27Znáte další přikázání Desatera: Nebudeš cizoložit. 28Já vám však říkám, kdo by se podíval žádostivě na jinou ženu, porušil manželství, byť jenom v myšlenkách.

29-30Učiň všechno pro to, aby k tobě pokušení nepronikalo. Neboj se zříci se něčeho, co se ti dnes zdá pro tvůj život tak nepostradatelné jako oko nebo pravá ruka. Lépe je žít s jedním okem nebo jednou rukou než ztratit věčný život.

Ježíš učí o rozvodu

31Mojžíšův zákon připouští, aby se muž se ženou rozvedl, musí jí to však dát písemně. 32Já však říkám, že kdo se rozvádí se svojí ženou, aniž mu byla nevěrná, sám ji uvádí do nevěry. Kdo se ožení s takovou ženou, cizoloží.

Ježíš učí o přísaze

33A další přikázání: Nepřísahej křivě, ale splň své přísahy jako dané Pánu Bohu! 34Já vám však říkám: Nepřísahejte vůbec; neberte si za svědka nebe, protože je Božím trůnem; 35nedovolávejte se ničeho na zemi, protože je jeho podnoží. Nepřísahejte ani při posvátném Jeruzalému, protože je městem velikého Krále. 36Nepřísahejte ani při své hlavě, protože není ve vaší moci, aby vám rostly bílé nebo černé vlasy. 37Říkejte prostě ano, nebo ne. To stačí. Když zdůrazňujete svoje slova přísahou, dokazujete, že nemluvíte vždycky pravdu a každá lež pochází od zlého.

Ježíš učí o odplatě

38Je také psáno: Oko za oko, zub za zub. 39Já vám říkám, abyste neodpláceli zlým za zlé. Naopak, uhodí-li tě někdo přes pravou tvář, nastav mu i levou. 40A když by se s tebou chtěl někdo soudit a vzít ti šaty, dej mu i kabát; 41jestliže tě někdo nutí, abys s ním šel kus cesty, jdi s ním dvakrát tak daleko. 42Dej tomu, kdo tě prosí, a neodmítej toho, kdo si chce od tebe vypůjčit.

Ježíš učí o milování nepřátel

43A dále bylo řečeno: Miluj přítele a měj v nenávisti svého nepřítele! 44-45Ale já vám říkám: milujte své nepřátele, modlete se za ty, kteří vás pronásledují. Tak budete dělat čest svému Otci v nebi. On dovoluje, aby slunce svítilo na zlé i dobré, a déšť sesílá na ty, kdo ho ctí, i na ty, kdo jím pohrdají. 46Jakou máte zásluhu, když projevujete lásku těm, kteří vám ji oplácejí? Copak to nedokážou i sobci? 47A chováte-li se přátelsky jen ke svým blízkým, co děláte zvláštního? Na to ještě nemusíte věřit v Boha. 48Nevymlouvejte se na hranice svých možností, ale buďte tak dokonalí v lásce, jako je váš nebeský Otec.

Central Asian Russian Scriptures

Матай 5:1-48

Нагорная проповедь

(5:1–7:29)

О благословениях

(Лк. 6:20‒23)

1Увидев множество народа, Иса поднялся на склон горы и сел там. К Нему подошли Его ученики, 2и Он начал их учить такими словами:

3— Благословенны те, кто осознаёт свою нужду во Всевышнем5:3 Букв.: «Благословенны бедные духом».,

потому что они подданные Царства Всевышнего5:3 Букв.: «потому что их есть Царство Небес». Так же в ст. 10. Во избежание напрасного употребления имени Всевышнего (см. Исх. 20:7) иудеи часто заменяли его словом Небеса (см., напр., Лк. 15:18)..

4Благословенны плачущие,

потому что они будут утешены.

5Благословенны кроткие,

потому что они наследуют землю5:5 См. Заб. 36:11. Под выражением наследуют землю многие понимают грядущее Тысячелетнее Царство Масиха (см. Мих. 4:1‒7; Откр. 20:4‒6) или даже рай (см. Откр. 21:1)..

6Благословенны те, кто ощущает голод и жажду по праведности,

потому что они насытятся.

7Благословенны милосердные,

потому что и к ним будет проявлено милосердие.

8Благословенны чистые сердцем,

потому что они увидят Всевышнего.

9Благословенны миротворцы,

потому что они будут названы сынами Всевышнего5:9 То есть будучи миротворцами, они уподобятся Всевышнему, дающему мир (см. 2 Кор. 13:11), как сыновья уподобляются своим отцам..

10Благословенны те, кого преследуют за праведность,

потому что они подданные Царства Всевышнего.

11Благословенны вы, когда из-за Меня люди оскорбляют и преследуют вас и говорят о вас всякую ложь. 12Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждёт великая награда на небесах! Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас.

О соли и свете

(Мк. 9:50; Лк. 11:33; 14:34‒35)

13Вы — соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать её солёной? Она уже ни к чему не пригодна, останется лишь выбросить её вон, под ноги людям. 14Вы — свет мира. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. 15Зажжённый светильник не ставят под горшок, наоборот, его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. 16Пусть так же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего Небесного Отца.

О Священном Писании

(Лк. 16:17)

17Не думайте, что Я пришёл отменить сказанное в Таурате или в Книге Пророков; Я пришёл, чтобы исполнить, а не отменить5:17 Иса не отменил прежде данных Писаний, но Он Сам исполнил их, потому что был Тем, на Кого они указывали (см. Ин. 5:39; Лк. 24:27, 44‒47). Например, жертвенное пролитие Его крови сделало более ненужным приношение в жертву животных для прощения грехов (см. Евр. 10:10‒14, 18). Таким образом законы относительно жертв, данные в Таурате, не отменены, но исполнены.. 18Говорю вам истину: пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна чёрточка не исчезнет из Священного Писания — всё сбудется5:18 Несмотря на изменения, которые принесёт Иса, всё, на что указывалось в предыдущих писаниях, будет исполнено.. 19Кто смягчит даже самое малое из этих повелений5:19 Здесь Иса говорит о повелениях Закона Мусы, получивших теперь своё исполнение в жизни, учении, смерти и воскресении Исы. и научит этому других, тот в Царстве Всевышнего будет наименьшим, а кто исполнит повеления и научит этому людей — будет велик в Царстве Всевышнего. 20Говорю вам, что, если ваша праведность не превзойдёт праведности блюстителей Закона и учителей Таурата, вы не войдёте в Царство Всевышнего5:20 Здесь и в следующих стихах этой главы Иса устанавливает недостижимый стандарт абсолютно совершенной праведности для входа в Царство. Но, как объясняется во многих местах Инджила, таких как Рим. 3:21‒26, Его предстоящая искупительная смерть даёт нам возможность получить праведность непосредственно от Всевышнего, независимо от наших усилий по соблюдению религиозного Закона..

Об убийстве

(Лк. 12:58‒59)

21Вы знаете, что людям ещё в древности было сказано: «Не убивай»5:21 Исх. 20:13; Втор. 5:17., и что каждый убийца должен быть судим5:21 См. Нач. 9:6.. 22Я же говорю вам, что человек будет судим, даже если он просто затаил злобу на брата. Кто назовёт своего брата ничтожеством, тот будет отвечать перед Высшим Судом, а того, кто обзовёт своего брата глупцом, ждёт огонь ада. 23Поэтому если ты приносишь в дар Всевышнему свою жертву и перед жертвенником вспомнишь, что твой брат обижен на тебя, 24то оставь свой дар перед жертвенником и пойди вначале помирись с братом, а потом приходи и приноси жертву. 25Поторопись помириться со своим обвинителем ещё по дороге, до того, как он приведёт тебя в суд. Иначе тебя передадут судье, тот отдаст тебя под стражу, и тебя заключат в темницу. 26Говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь всё, до последнего гроша5:26 Букв.: «кодранта». Кодрант — римская мелкая монета..

О супружеской верности

(Мат. 18:8‒9; Мк. 9:43‒48)

27Вы слышали, что было сказано: «Не нарушай супружескую верность»5:27 Исх. 20:14; Втор. 5:18., — 28Я же говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на женщину с вожделением, уже нарушил супружескую верность в своём сердце. 29Если твой правый глаз влечёт тебя ко греху, вырви его и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всему телу быть брошенным в ад. 30И если твоя правая рука влечёт тебя ко греху, то отсеки её и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всё твоё тело пойдёт в ад.

О разводе

(Мат. 19:9; Мк. 10:11‒12; Лк. 16:18)

31Вам было сказано: «Кто разводится с женой, тот должен выдать ей разводное письмо»5:31 Втор. 24:1.. 32Я же говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой не по причине её измены, толкает её к нарушению супружеской верности5:32 Или: «тот поступает с ней так, как будто она повинна в супружеской измене»., и всякий, кто женится на разведённой женщине, также нарушает супружескую верность.

О клятвах

33Вы слышали, что ещё в древности людям было сказано: «Не нарушайте своей клятвы и выполняйте всё, в чём вы поклялись Вечному»5:33 См. Лев. 19:12; Втор. 23:21‒23.. 34Я же говорю вам: не клянитесь вовсе. Не клянитесь ни небом, потому что оно — престол Всевышнего, 35ни землёй, потому что она — подножие для ног Его, ни Иерусалимом, потому что это город Всевышнего, Великого Царя5:34‒35 См. Заб. 47:2; Ис. 66:1.. 36Не клянитесь своей головой, потому что сами вы даже одного волоска не можете сделать белым или чёрным. 37Пусть ваше «да» будет действительно «да», а ваше «нет» — действительно «нет». Всё же, что вы к этому добавляете, — от дьявола5:37 Или: «от зла»..

О мести

(Лк. 6:29‒30)

38Вы слышали, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб»5:38 Исх. 21:24; Лев. 24:20; Втор. 19:21.. 39Я же говорю вам: не противься сделавшему тебе зло. Если кто оскорбит тебя, ударив по правой щеке, то поверни к нему и другую5:39 Существует два понимания этого учения: 1) Иса запрещает личную месть, когда тебя оскорбляют или поступают по отношению к тебе неправильно, но не запрещает самооборону в случае атаки или нападения на других; 2) Иса здесь запрещает любое сопротивление или самозащиту, даже в случае войны или покушения преступника.. 40Если кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, то отдай ему и верхнюю одежду. 41Если же кто заставит тебя тащить его поклажу на какое-то расстояние, то ты тащи её вдвое дальше5:41 Букв.: «Если же кто заставит тебя идти с ним одну милю (1, 5 км), то иди с ним две». В те времена римские солдаты могли, на правах завоевателей, заставить любого иудея нести их поклажу.. 42Тому же, кто у тебя просит, — дай, и тому, кто хочет занять, — не отказывай.

О любви к врагам

(Лк. 6:27‒28, 32‒36)

43Вы слышали, что было сказано: «Люби ближнего твоего5:43 Лев. 19:18. и ненавидь врага твоего»5:43 См. Втор. 23:3‒6.. 44Я же говорю вам: любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, 45так вы уподобитесь вашему Небесному Отцу5:45 Букв.: «так станете сынами вашего Небесного Отца».. Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым и посылает дождь как на праведных, так и на грешных. 46Если вы любите тех, кто любит вас, то какая вам за это награда? Не делают ли то же самое даже сборщики налогов?5:46 Сборщики налогов— были ненавистны иудеям по нескольким причинам: они обирали народ, работали на римских оккупантов и оскверняли себя общением с язычниками. И поэтому понятие «сборщик налогов» было почти равнозначно понятиям «грешник» и «предатель». 47Если вы приветствуете только ваших братьев, то что в этом особенного? Разве язычники не делают того же? 48Поэтому будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец.