Slovo na cestu

Matouš 4:1-25

Satan pokouší Ježíše na poušti

1-2Potom Duch Boží vedl Ježíše na poušť, kde se po dobu čtyřiceti dnů a nocí postil a velmi vyhladověl. 3Tu se k němu přiblížil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, proměň toto kamení v chleby!“

4Ježíš mu odpověděl: „V Písmu je napsáno: Člověk se nenasytí jen chlebem, ale hlad ve své duši utiší přijetím Božího slova.“

5Pak ho ďábel vzal do Jeruzaléma na věž chrámu 6a řekl: „Jsi-li Boží Syn, seskoč dolů! Vždyť je psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě zachytili na svých rukou dříve, než dopadneš na kámen.“

7Ježíš mu zase pohotově odpověděl: „Je však také psáno: Nepokoušej Boha, je tvůj Pán.“

8Nakonec ho ďábel postavil na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa s jejich okázalostí a bohatstvím. 9Tam mu řekl: „Toto všechno ti dám, jestliže přede mnou klekneš a pokloníš se mi!“

10Ježíš odpověděl: „Odejdi, satane! Vždyť je psáno: Nikomu kromě Boha se nebudeš klanět ani ho uctívat.“

11V tu chvíli ho ďábel opustil; Ježíše obklopili andělé a pečovali o něj.

Ježíš káže v Galileji

12Když Ježíš uslyšel, že Jana uvěznili, vrátil se do Galileje. 13Nezůstal však v Nazaretu, ale usadil se v Kafarnaum. To město leželo u jezera Genezaretského, v oblasti, kterou kdysi obývaly izraelské kmeny Zabulónovy a Neftalího. 14Tím se splnila předpověď proroka Izajáše:

15„V Galileji, zemi Zabulónově

a Neftalího,

mezi mořem a Jordánem,

se usídlili pohané.

16Tento lid pohroužený do temnoty

uvidí veliké světlo.

Těm, nad kterými se rozprostírá noc smrti,

se rozední.“

17V té době začal Ježíš kázat: „Změňte se! Bůh je tu a zakládá na zemi svoje království!“

Čtyři rybáři následují Ježíše

18Ježíš šel po břehu Galilejského jezera a uviděl dva muže, jak spouštějí sítě do vody. Byli to rybáři Šimon, později nazývaný Petr, a jeho bratr Ondřej. 19Ježíš na ně volal: „Přátelé, pojďte se mnou! Udělám z vás jiné rybáře, budete zachraňovat lidi!“ 20Ti dva všeho nechali a šli s ním.

21O kus dál jiní dva bratři, Jakub a Jan, seděli spolu se svým otcem Zebedeem ve člunu a spravovali sítě. Také je Ježíš vyzval; 22oba se okamžitě zvedli, opustili otce a vykročili za ním.

Ježíš káže a uzdravuje

23Ježíš chodil po celé Galileji, vyučoval v synagogách, šířil radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval lidi postižené všemi možnými nemocemi.

24Zprávy o něm se rychle roznesly, takže až ze Sýrie k němu vodili nemocné, posedlé démony, duševně choré, ochrnuté a on je uzdravoval. 25Všude se za ním táhly davy lidí; nejen z Galileje, ale i z Desítiměstí, Jeruzaléma, Judska a Zajordání.

Ang Pulong Sang Dios

Mateo 4:1-25

Ang Pagsulay kay Jesus

(Mar. 1:12, 13; Luc. 4:1-13)

1Pagkatapos sadto, gindala sang Espiritu Santo si Jesus sa kamingawan agod sulayon ni Satanas. 2Sa sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i nagpuasa si Jesus, kag gin-gutom siya. 3Nagpalapit sa iya ang manugsulay nga si Satanas kag nagsiling, “Kon ikaw ang Anak sang Dios, himua ini nga mga bato nga mangin tinapay.” 4Pero nagsabat si Jesus sa iya, “Nagasiling ang Kasulatan, ‘Indi lang sa pagkaon mabuhi ang tawo, kundi sa tagsa ka pulong sang Dios.’ ”4:4 Deu. 8:3.

5Dayon gindala siya ni Satanas sa Jerusalem, ang balaan nga siyudad,4:5 balaan nga siyudad: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod. didto sa pinakamataas nga parte sang templo. 6Kag nagsiling siya kay Jesus, “Kon ikaw ang Anak sang Dios, lukso ka paidalom. Kay nagasiling ang Kasulatan, ‘Suguon sang Dios ang iya mga anghel sa pagbantay sa imo. Saluon ka nila agod indi mapilas ang imo tiil sa bato.’ ”4:6 Salmo 91:11, 12.

7Pero ginsabat siya ni Jesus, “Nagasiling ang Kasulatan, ‘Indi pagtestingi ang Ginoo nga imo Dios.’ ”4:7 Deu. 6:16.

8Sa liwat gindala pa gid niya si Jesus sa mataas gid nga bukid, kag ginpakita sa iya ang tanan nga ginharian sang kalibutan kag ang iya sini gahom kag manggad. 9Nagsiling si Satanas sa iya, “Ini tanan ihatag ko sa imo kon magluhod ka kag magsimba sa akon.” 10Dayon nagsiling si Jesus, “Palayo ka Satanas! Nagasiling ang Kasulatan, ‘Simbahon mo ang Ginoo nga imo Dios kag siya gid lang ang imo alagaron.’ ”4:10 Deu. 6:13.

11Dayon naghalin si Satanas, kag nag-abot ang mga anghel sang Dios kag nag-alagad kay Jesus.

Nagsugod si Jesus sang Iya Buluhaton sa Galilea

(Mat. 1:14, 15; Luc. 4:14, 15)

12Sang mabatian ni Jesus nga napriso si Juan nga manugbautiso, nagbalik siya sa Galilea. 13Wala siya nagtiner sa Nazaret kundi nagderetso siya sa Capernaum. Ini nga banwa ara sa higad sang Dagat4:13 Dagat: Ang tubig nga ginmitlang diri ginatawag sa English nga “lake” ukon sa iban nga Bisaya, “linaw”. sang Galilea kag sakop sang Zebulun kag Naftali. 14Natabo ini agod matuman ang gintagna ni Propeta Isaias nga nagasiling,

15“Ang duta sang Zebulun kag sang Naftali alagyan pakadto sa dagat4:15 alagyan pakadto sa dagat: ukon, malapit sa dagat. kag ara sa tabok sang Suba sang Jordan.

Ini nga mga lugar sakop sang Galilea nga ginaestaran sang mga indi Judio.

16Ang mga tawo dira nga nadulman makakita sang puwerte nga kasanag.

Ang mga nadulman nga ginahadlukan nga mapatay masanagan.”4:16 Isa. 9:1-2.

17Halin sadto nagsugod si Jesus sa pagwali. Nagsiling siya sa mga tawo, “Maghinulsol kamo kag bayai na ninyo ang inyo mga sala, kay malapit na4:17 malapit na: ukon, nag-abot na. ang paghari sang Dios.”4:17 paghari sang Dios: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.

Gintawag ni Jesus ang Apat ka Mangingisda

(Mar. 1:16-20; Luc. 5:1-11)

18Sang nagalakat si Jesus sa higad sang Dagat sang Galilea, nakita niya ang mag-utod nga si Simon nga ginatawag Pedro kag si Andres nga nagaladlad sang pukot. Mga mangingisda sila. 19Nagsiling si Jesus sa ila, “Sunod kamo sa akon kag indi na isda ang inyo pangitaon, kay himuon ko kamo nga mga mangingisda sang mga tawo.” 20Sa gilayon ginbayaan nila ang ila mga pukot kag nagsunod sa iya.

21Pagkatapos sadto, nagpadayon si Jesus sa paglakat, kag sa unhan nakita niya ang mag-utod nga si Santiago kag si Juan nga mga anak ni Zebedee. Nagapamuna sila sang ila pukot didto sa sakayan kaupod sang ila amay. Gintawag ni Jesus ang mag-utod, 22kag sa gilayon ginbayaan nila ang ila sakayan kag ang ila amay kag nagsunod sila kay Jesus.

Nagpanudlo kag Nagpang-ayo si Jesus

(Luc. 6:17-19)

23Naglibot si Jesus sa bug-os nga Galilea nga nagapanudlo sa mga simbahan sang mga Judio. Ginwali niya sa ila ang Maayong Balita parte sa paghari sang Dios, kag ginpang-ayo niya ang tanan nga klase sang balatian sang mga tawo. 24Nangin bantog siya sa bug-os nga Syria, gani nagdala ang mga tawo sang tanan nga masakiton sa iya: bisan ang mga nagaantos sing tama sa ila mga masakit, ang mga ginagamhan sang malaot nga mga espiritu, ang mga kuyapon, kag ang mga paralitiko. Ginpang-ayo sila tanan ni Jesus. 25Madamo gid nga mga tawo ang nagsunod kay Jesus halin sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, kag sa tabok sang Suba sang Jordan.