Matouš 4 – SNC & BDS

Slovo na cestu

Matouš 4:1-25

Satan pokouší Ježíše na poušti

1-2Potom Duch Boží vedl Ježíše na poušť, kde se po dobu čtyřiceti dnů a nocí postil a velmi vyhladověl. 3Tu se k němu přiblížil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, proměň toto kamení v chleby!“

4Ježíš mu odpověděl: „V Písmu je napsáno: Člověk se nenasytí jen chlebem, ale hlad ve své duši utiší přijetím Božího slova.“

5Pak ho ďábel vzal do Jeruzaléma na věž chrámu 6a řekl: „Jsi-li Boží Syn, seskoč dolů! Vždyť je psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě zachytili na svých rukou dříve, než dopadneš na kámen.“

7Ježíš mu zase pohotově odpověděl: „Je však také psáno: Nepokoušej Boha, je tvůj Pán.“

8Nakonec ho ďábel postavil na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa s jejich okázalostí a bohatstvím. 9Tam mu řekl: „Toto všechno ti dám, jestliže přede mnou klekneš a pokloníš se mi!“

10Ježíš odpověděl: „Odejdi, satane! Vždyť je psáno: Nikomu kromě Boha se nebudeš klanět ani ho uctívat.“

11V tu chvíli ho ďábel opustil; Ježíše obklopili andělé a pečovali o něj.

Ježíš káže v Galileji

12Když Ježíš uslyšel, že Jana uvěznili, vrátil se do Galileje. 13Nezůstal však v Nazaretu, ale usadil se v Kafarnaum. To město leželo u jezera Genezaretského, v oblasti, kterou kdysi obývaly izraelské kmeny Zabulónovy a Neftalího. 14Tím se splnila předpověď proroka Izajáše:

15„V Galileji, zemi Zabulónově

a Neftalího,

mezi mořem a Jordánem,

se usídlili pohané.

16Tento lid pohroužený do temnoty

uvidí veliké světlo.

Těm, nad kterými se rozprostírá noc smrti,

se rozední.“

17V té době začal Ježíš kázat: „Změňte se! Bůh je tu a zakládá na zemi svoje království!“

Čtyři rybáři následují Ježíše

18Ježíš šel po břehu Galilejského jezera a uviděl dva muže, jak spouštějí sítě do vody. Byli to rybáři Šimon, později nazývaný Petr, a jeho bratr Ondřej. 19Ježíš na ně volal: „Přátelé, pojďte se mnou! Udělám z vás jiné rybáře, budete zachraňovat lidi!“ 20Ti dva všeho nechali a šli s ním.

21O kus dál jiní dva bratři, Jakub a Jan, seděli spolu se svým otcem Zebedeem ve člunu a spravovali sítě. Také je Ježíš vyzval; 22oba se okamžitě zvedli, opustili otce a vykročili za ním.

Ježíš káže a uzdravuje

23Ježíš chodil po celé Galileji, vyučoval v synagogách, šířil radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval lidi postižené všemi možnými nemocemi.

24Zprávy o něm se rychle roznesly, takže až ze Sýrie k němu vodili nemocné, posedlé démony, duševně choré, ochrnuté a on je uzdravoval. 25Všude se za ním táhly davy lidí; nejen z Galileje, ale i z Desítiměstí, Jeruzaléma, Judska a Zajordání.

La Bible du Semeur

Matthieu 4:1-25

La tentation de Jésus

(Mc 1.12-13 ; Lc 4.1-13)

1Alors l’Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu’il y soit tenté par le diable. 2Après avoir jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 3Le tentateur s’approcha et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pains.

4Jésus répondit : Il est écrit :

L’homme ne vivra pas seulement de pain,

mais aussi de toute parole que Dieu prononce4.4 Dt 8.3..

5Alors le diable l’emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du Temple 6et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit :

Il donnera des ordresà ses anges à ton sujet

et ils te porteront sur leurs mains

pour que ton pied ne heurte pas de pierre4.6 Ps 91.11-12..

7Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne forceras pas la main au Seigneur, ton Dieu4.7 Dt 6.16..

8Le diable l’emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. 9Puis il lui dit : Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m’adorer.

10Alors Jésus lui dit : Va-t’en, Satan ! Car il est écrit :

Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,

et c’est à lui seul que tu rendras un culte4.10 Dt 6.13..

11Là-dessus, le diable le laissa. Et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir.

Jésus à Capernaüm et en Galilée

(Mc 1.14-15 ; Lc 4.14-15)

12Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il se retira en Galilée, 13mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s’établir à Capernaüm, une ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 14Ainsi s’accomplit cette parole du prophète Esaïe qui avait annoncé :

15Ecoute, ô toi, terre de Zabulonet toi, terre de Nephtali,

contrée voisine de la mer,située au-delà du Jourdain,

ô toi, Galilée des populations étrangères :

16Le peuple qui vivait dans les ténèbres

a vu briller une grande lumière,

et sur ceux qui habitaient dans le pays

sur lequel planait l’ombre de la mort,

une lumière s’est levée4.16 Es 8.23 ; 9.1..

17A partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant : Changez4.17 Autres traductions : repentez-vous ou changez d’attitude ou changez de comportement., car le royaume4.17 Voir note 3.2. des cieux est proche.

(Mc 1.16-20 ; Lc 5.1-11)

18Un jour qu’il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères : Simon (qu’on appelle aussi Pierre), et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. 19Il leur dit : Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes.

20Ils abandonnèrent aussitôt leurs filets et le suivirent.

21Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères : Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leurs filets. Il les appela 22et, aussitôt, ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père, et le suivirent.

(Mc 3.7-12 ; Lc 6.17-19)

23Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume4.23 Voir note 3.2. des cieux et guérissait les gens de toutes maladies et de toutes infirmités. 24Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux : ceux qui étaient sous l’emprise de démons ainsi que des épileptiques4.24 L’épilepsie est une maladie provoquant des convulsions et des évanouissements. et des paralysés, et il les guérit tous. 25Des foules nombreuses se mirent à le suivre ; elles étaient venues de la Galilée, de la région des « Dix Villes »4.25 La région des « Dix Villes » se trouvait au sud-est du lac de Galilée., de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien.