Slovo na cestu

Matouš 3:1-17

Jan Křtitel připravuje cestu Ježíšovi

1V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal lidem, kteří za ním přicházeli na Judskou poušť: 2„Obraťte se od svých hříchů k Bohu, protože přichází jeho vyvolený král.“

3O Janovi prorok Izajáš předpověděl:

„Z pouště zazní hlas:

Připravte cestu pro Pána

a odstraňte všechny překážky.“

4Jan měl oděv z velbloudí srsti přepásaný koženým pásem. Živil se tím, co poskytovala poušť: kobylkami a medem divokých včel. 5Scházeli se k němu lidé z Jeruzaléma, z celého Judska a ze Zajordání. 6Dávali se od něho křtít v řece Jordánu, aby tím veřejně vyznávali svá provinění.

7Když Jan uviděl, že ke křtu přicházejí mnozí horliví a nejvznešenější Židé – farizejové a saducejové, řekl jim: „Myslíte si, že se z Božího soudu vykroutíte jako hadi? 8Dokažte změnou svého života, že jste se obrátili od svých vin. 9Nemyslete si, že vám pomůže, budete-li říkat: ‚Jsme potomci Abrahamovi, Boží vyvolený národ.‘ Vždyť Bůh si může proměnit i ty, se kterými vy pohrdáte. 10Sekera Božího soudu je už přiložena ke kořeni stromu. Každý člověk, který nežije novým životem, je jako strom, který nenese dobré ovoce; bude poražen a spálen. 11Já křtím vodou ty, kteří cítí svá provinění jako břemeno a vyznávají je. Avšak po mně přijde někdo daleko mocnější než já; nejsem hoden ani toho, abych mu vyčistil obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. 12Jako se prohazováním odděluje zrno od plev – zrno do sýpky, plevy na oheň, tak i on rozsoudí lidi – jedny k životu a druhé ke smrti.“

Jan křtí Ježíše

13Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu, aby se dal od Jana pokřtít. 14Ten se velmi zdráhal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně.“ 15Ježíš mu odpověděl: „Jen to, prosím, udělej. Musíme splnit Boží vůli.“ A tak ho Jan pokřtil.

16Když Ježíš vystoupil z vody, uviděl, jak se na něj z nebe snáší Boží Duch v podobě holubice. 17Současně se ozval hlas: „Toto je ten můj milovaný Syn, moje radost.“

New International Reader’s Version

Matthew 3:1-17

John the Baptist Prepares the Way

1In those days John the Baptist came and preached in the Desert of Judea. 2He said, “Turn away from your sins! The kingdom of heaven has come near.” 3John is the one Isaiah the prophet had spoken about. He had said,

“A messenger is calling out in the desert,

‘Prepare the way for the Lord.

Make straight paths for him.’ ” (Isaiah 40:3)

4John’s clothes were made out of camel’s hair. He had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. 5People went out to him from Jerusalem and all Judea. They also came from the whole area around the Jordan River. 6When they confessed their sins, John baptized them in the Jordan.

7John saw many Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing. He said to them, “You are like a nest of poisonous snakes! Who warned you to escape the coming of God’s anger? 8Live in a way that shows you have turned away from your sins. 9Don’t think you can say to yourselves, ‘Abraham is our father.’ I tell you, God can raise up children for Abraham even from these stones. 10The ax is ready to cut the roots of the trees. All the trees that don’t produce good fruit will be cut down. They will be thrown into the fire.

11“I baptize you with water, calling you to turn away from your sins. But after me, someone is coming who is more powerful than I am. I’m not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. 12His pitchfork is in his hand to clear the straw from his threshing floor. He will gather his wheat into the storeroom. But he will burn up the husks with fire that can’t be put out.”

Jesus Is Baptized

13Jesus came from Galilee to the Jordan River. He wanted to be baptized by John. 14But John tried to stop him. So he told Jesus, “I need to be baptized by you. So why do you come to me?”

15Jesus replied, “Let it be this way for now. It is right for us to do this. It carries out God’s holy plan.” Then John agreed.

16As soon as Jesus was baptized, he came up out of the water. At that moment heaven was opened. Jesus saw the Spirit of God coming down on him like a dove. 17A voice from heaven said, “This is my Son, and I love him. I am very pleased with him.”