Slovo na cestu

Matouš 27

Židovská rada soudí Ježíše

1Ráno se opět sešli členové židovské velerady a domlouvali se, jak by přiměli Římany, aby potvrdili rozsudek smrti. Potom poslali spoutaného Ježíše k římskému místodržiteli Pilátovi.

Jidášova sebevražda

Když Jidáš viděl, že Ježíše odsoudili k smrti, hnulo se v něm svědomí, že ho zradil. Vzal třicet stříbrných, které dostal za zradu, a chtěl je vrátit představitelům velerady: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinného člověka!“ Oni však lhostejně odpověděli: „Do toho nám nic není, to je tvoje věc!“ Jidáš odhodil peníze v chrámu, vyběhl ven a oběsil se.

Velekněží dali peníze sebrat a řekli si: „Co s nimi? Pro chrámovou pokladnu se nehodí. Lpí na nich krev!“ Dohodli se tedy, že za ně koupí pozemek, kde si dříve hrnčíři kopali hlínu, a že tam budou pohřbívat cizince, kteří zemřou v Jeruzalémě. A tak se tomu místu až dodnes říká „Krvavé pole“.

Tím se splnilo staré proroctví:

„Vzali třicet stříbrňáků
    – náhradu za život otroka,
    na kterou ho Izrael ocenil,
10 a dali je podle Božího rozkazu
    za hrnčířovo pole.“

Ježíš je souzen Pilátem

11 Ježíš byl předveden před římského místodržitele Piláta. Ten se ho zeptal: „Tak ty jsi židovský král?“

„Když tomu tak říkáš, budiž,“ odpověděl mu Ježíš.

12 K dalším žalobám židovské velerady se však nevyjádřil.

Pilát vydává Ježíše k ukřižování

13 „Neslyšíš, z čeho tě obviňují?“ ptal se Pilát. 14 Ale k jeho velkému údivu Ježíš mlčel, nehájil se.

15 Bývalo zvykem, že místodržitel o velikonočních svátcích propouštěl jednoho vězně podle přání lidu. 16 Tehdy právě Římané měli ve vězení zvlášť pověstného zločince jménem Barabáš. 17 Když se lid toho jitra shromáždil před Pilátovým domem, zeptal se jich místodržitel: „Koho vám mám propustit – Barabáše, nebo Ježíše Krista?“ 18 Věděl, že Ježíše udali velekněží, protože mu záviděli jeho popularitu.

19 V té chvíli dostal Pilát na soudcovském křesle vzkaz od své ženy: „Ruce pryč od toho nevinného člověka! Kvůli němu mne v noci pronásledovaly strašné sny.“

20 Zástupci velerady zatím přesvědčovali lid, aby žádal svobodu pro Barabáše a pro Ježíše smrt. 21 Když se Pilát znovu zeptal, koho z těch dvou má propustit, ozval se pokřik: „Barabáše!“

22 „A co mám udělat s Ježíšem Kristem?“ zeptal se Pilát. Dav křičel: „Ukřižuj ho!“

23 Pilát ještě namítl: „Vždyť se ničeho zlého nedopustil.“ Ale křik davu se stupňoval: „Na kříž! Na kříž!“

24 Pilát viděl, že jeho snaha zachránit Ježíše je marná a že napětí davu roste, umyl si přede všemi ruce a řekl: „Jsem čistý od krve toho člověka. Je nevinný, odpovědnost je na vás!“

25 Nato dav volal: „Jeho krev na nás i na naše děti!“

26 Barabáše jim tedy propustil, Ježíše nechal zbičovat a svolil, aby byl ukřižován.

Římští vojáci se vysmívají Ježíšovi

27 Římští vojáci jej nejprve odvedli do vládní budovy a svolali k němu celou četu. 28 Svlékli ho a přes ramena mu přehodili rudý plášť. 29 Z trní upletli korunu, narazili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali prut místo žezla. Pak před ním klekali a posměšně volali: „Ať žije židovský král!“ 30 Plivali na něj a tím prutem ho bili po hlavě. 31 Když se dost pobavili, vyměnili mu zase plášť za jeho šaty a vedli ho na popraviště.

Ježíš je ukřižován

32 Cestou popadli jednoho muže a přinutili ho, aby nesl Ježíšův kříž. Byl to Šimon z Kyrény. 33 Došli až na pahorek zvaný Golgota – Lebka. 34 Tam mu nabídli zkyslé víno s hořkou přísadou. Když ochutnal, odmítl.

35 Ukřižovali ho a pak mezi sebou losovali o jeho šaty. Tím se splnilo jedno z proroctví: „Rozebrali si můj oděv, o mé šaty losovali.“ 36 Pak se posadili a drželi stráž. 37 Nad hlavou mu připevnili nápis s označením viny: „Ježíš, král Židů.“

38 Současně s ním byli po obou stranách ukřižováni dva zločinci.

39 Kolemjdoucí se Ježíšovi pošklebovali 40 a vysmívali:

„Tak chrám jsi chtěl zbořit a za tři dny znovu postavit. Teď ukaž svou moc a zachraň sám sebe. Když jsi Boží Syn, sestup z kříže!“ 41-42 K nim se přidali i členové velerady: „Podívejte se na zachránce! Sám se zachránit neumí. Židovský král – visí na kříži! Sestup dolů a uvěříme ti. 43 Dovolával se Boha, říkal, že je Boží Syn. Ať ho tedy Bůh vysvobodí!“ 44 Podobná slova se ozvala i z vedlejších křížů.

Ježíš umírá na kříži

45 V poledne se nad celým krajem setmělo a tma trvala až do tří hodin. 46 Pak Ježíš hlasitě zvolal: „Eli, Eli, lema sabachtani?“ což znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ 47 Někteří z těch, co stáli poblíž, se domnívali, že volá proroka Elijáše. 48 Jeden z nich běžel pro houbu, namočil ji v tom kyselém nápoji, nastrčil na prut a podával Ježíšovi k ústům. 49 Ostatní ho okřikovali: „Jen ho nech, ať vidíme, jestli mu přijde Elijáš na pomoc!“ 50 Potom Ježíš znovu vykřikl a zemřel.

51 V tom okamžiku se v chrámu roztrhla opona, zakrývající vstup do svatyně. Tak bylo naznačeno, že úloha bohoslužeb je Kristovou obětí naplněna a končí. Země se chvěla, skály pukaly 52-53 a hroby se otvíraly. Když pak Ježíš vstal z mrtvých, mnozí v Jeruzalémě dosvědčovali, že viděli vzkříšené z těch hrobů. Byli předzvěstí toho, že Ježíš zvítězil nad smrtí a jednou vzkřísí všechny své věrné.

54 Když velitel s popravčí četou viděli zemětřesení a všechno, co se dělo, padla na ně hrůza a říkali: „On to byl opravdu Boží Syn!“

55 Z povzdálí přihlíželo také mnoho žen, které přišly s Ježíšem až z Galileje a staraly se o něj a jeho učedníky. 56 Mezi nimi byla i Marie Magdaléna, Marie – matka Jakuba a Josefa, a matka Jakuba a Jana Zebedeových.

Ježíš je pohřben

57 Když nastal večer, přišel jeden bohatý muž z Arimatie, jménem Josef, jeden z Ježíšových následovníků. 58 Dal se ohlásit u Piláta a prosil, aby mu vydal Ježíšovo tělo. Pilát mu vyhověl. 59 Josef zavinul Ježíšovo tělo do čistého plátna 60 a uložil do hrobu, který si dal před nedávnem vytesat ve skále. Vchod do hrobky dal po pohřbu uzavřít těžkým balvanem. Pak odešel. 61 Dvě Marie – jedna z nich Marie Magdaléna – přihlížely pohřbu.

Ke hrobu je postavena stráž

62 Druhý den v sobotu šli velekněží a farizejové k Pilátovi 63 a řekli: „Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník svého času řekl: ‚Třetího dne opět vstanu k životu.‘ 64 Dej tedy aspoň tři dny hlídat hrob, nebo přijdou jeho učedníci, ukradnou ho a pak budou lidem namlouvat, že vstal z mrtvých. A to by k tomu bludu ještě chybělo!“

65 „Dobře,“ řekl Pilát, „postavte tam stráž, jak myslíte.“

66 Oni šli, postavili tam stráž a dokonce zapečetili vstupní kámen.

New American Standard Bible

Matthew 27

Judas’s Remorse

1Now when morning came, all the chief priests and the elders of the people conferred together against Jesus to put Him to death; and they bound Him, and led Him away and delivered Him to Pilate the governor.

Then when Judas, who had betrayed Him, saw that He had been condemned, he felt remorse and returned the thirty [a]pieces of silver to the chief priests and elders, saying, “I have sinned by betraying innocent blood.” But they said, “What is that to us? See to that yourself!” And he threw the pieces of silver into the temple sanctuary and departed; and he went away and hanged himself. The chief priests took the pieces of silver and said, “It is not lawful to put them into the temple treasury, since it is the price of blood.” And they conferred together and [b]with the money bought the Potter’s Field as a burial place for strangers. For this reason that field has been called the Field of Blood to this day. Then that which was spoken through Jeremiah the prophet was fulfilled: “And [c]they took the thirty pieces of silver, the price of the one whose price had been set by the sons of Israel; 10 and [d]they gave them for the Potter’s Field, as the Lord directed me.”

Jesus before Pilate

11 Now Jesus stood before the governor, and the governor questioned Him, saying, “Are You the King of the Jews?” And Jesus said to him, It is as you say.” 12 And while He was being accused by the chief priests and elders, He did not answer. 13 Then Pilate *said to Him, “Do You not hear how many things they testify against You?” 14 And He did not answer him with regard to even a single [e]charge, so the governor was quite amazed.

15 Now at the feast the governor was accustomed to release for the [f]people any one prisoner whom they wanted. 16 At that time they were holding a notorious prisoner, called Barabbas. 17 So when the people gathered together, Pilate said to them, “Whom do you want me to release for you? Barabbas, or Jesus who is called Christ?” 18 For he knew that because of envy they had handed Him over.

19 While he was sitting on the judgment seat, his wife sent him a message, saying, “Have nothing to do with that righteous Man; for [g]last night I suffered greatly in a dream because of Him.” 20 But the chief priests and the elders persuaded the crowds to ask for Barabbas and to put Jesus to death. 21 But the governor [h]said to them, “Which of the two do you want me to release for you?” And they said, “Barabbas.” 22 Pilate *said to them, “Then what shall I do with Jesus who is called Christ?” They all *said, “[i]Crucify Him!” 23 And he said, “Why, what evil has He done?” But they kept shouting all the more, saying, “[j]Crucify Him!”

24 When Pilate saw that he was accomplishing nothing, but rather that a riot was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd, saying, “I am innocent of this Man’s blood; see to that yourselves.” 25 And all the people said, “His blood shall be on us and on our children!” 26 Then he released Barabbas [k]for them; but after having Jesus scourged, he handed Him over to be crucified.

Jesus Is Mocked

27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the [l]Praetorium and gathered the whole Roman [m]cohort around Him. 28 They stripped Him and put a scarlet robe on Him. 29 And after twisting together a crown of thorns, they put it on His head, and a [n]reed in His right hand; and they knelt down before Him and mocked Him, saying, “Hail, King of the Jews!” 30 They spat on Him, and took the reed and began to beat Him on the head. 31 After they had mocked Him, they took the scarlet robe off Him and put His own garments back on Him, and led Him away to crucify Him.

32 As they were coming out, they found a man of Cyrene named Simon, [o]whom they pressed into service to bear His cross.

The Crucifixion

33 And when they came to a place called Golgotha, which means Place of a Skull, 34 they gave Him wine to drink mixed with gall; and after tasting it, He was unwilling to drink.

35 And when they had crucified Him, they divided up His garments among themselves by casting [p]lots. 36 And sitting down, they began to keep watch over Him there. 37 And above His head they put up the charge against Him [q]which read, “THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.”

38 At that time two robbers *were crucified with Him, one on the right and one on the left. 39 And those passing by were [r]hurling abuse at Him, wagging their heads 40 and saying, “You who are going to destroy the temple and rebuild it in three days, save Yourself! If You are the Son of God, come down from the cross.” 41 In the same way the chief priests also, along with the scribes and elders, were mocking Him and saying, 42 “He saved others; [s]He cannot save Himself. He is the King of Israel; let Him now come down from the cross, and we will believe in Him. 43 He trusts in God; let God rescue Him now, if He [t]delights in Him; for He said, ‘I am the Son of God.’” 44 The robbers who had been crucified with Him were also insulting Him with the same words.

45 Now from the [u]sixth hour darkness [v]fell upon all the land until the [w]ninth hour. 46 About the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani?” that is, My God, My God, why have You forsaken Me?” 47 And some of those who were standing there, when they heard it, began saying, “This man is calling for Elijah.” 48 Immediately one of them ran, and taking a sponge, he filled it with sour wine and put it on a reed, and gave Him a drink. 49 But the rest of them said, “[x]Let us see whether Elijah will come to save Him[y].” 50 And Jesus cried out again with a loud voice, and yielded up His spirit. 51 And behold, the [z]veil of the temple was torn in two from top to bottom; and the earth shook and the rocks were split. 52 The tombs were opened, and many bodies of the [aa]saints who had fallen asleep were raised; 53 and coming out of the tombs after His resurrection they entered the holy city and appeared to many. 54 Now the centurion, and those who were with him keeping guard over Jesus, when they saw the earthquake and the things that were happening, became very frightened and said, “Truly this was [ab]the Son of God!”

55 Many women were there looking on from a distance, who had followed Jesus from Galilee while [ac]ministering to Him. 56 Among them was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee.

Jesus Is Buried

57 When it was evening, there came a rich man from Arimathea, named Joseph, who himself had also become a disciple of Jesus. 58 This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate ordered it to be given to him. 59 And Joseph took the body and wrapped it in a clean linen cloth, 60 and laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock; and he rolled a large stone against the entrance of the tomb and went away. 61 And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting opposite the grave.

62 Now on the next day, [ad]the day after the preparation, the chief priests and the Pharisees gathered together with Pilate, 63 and said, “Sir, we remember that when He was still alive that deceiver said, ‘After three days I am to rise again.’ 64 Therefore, give orders for the grave to be made secure until the third day, otherwise His disciples may come and steal Him away and say to the people, ‘He has risen from the dead,’ and the last deception will be worse than the first.” 65 Pilate said to them, “You have a guard; go, make it as secure as you know how.” 66 And they went and made the grave secure, and along with the guard they set a seal on the stone.

Footnotes

 1. Matthew 27:3 Or silver shekels
 2. Matthew 27:7 Lit from them
 3. Matthew 27:9 Or I took; cf Zech 11:13
 4. Matthew 27:10 Some early mss read I gave
 5. Matthew 27:14 Lit word
 6. Matthew 27:15 Lit crowd
 7. Matthew 27:19 Lit today
 8. Matthew 27:21 Lit answered and said to them
 9. Matthew 27:22 Lit Let Him be crucified
 10. Matthew 27:23 Lit Let Him be crucified
 11. Matthew 27:26 Or to them
 12. Matthew 27:27 I.e. the governor’s official residence
 13. Matthew 27:27 Or battalion
 14. Matthew 27:29 Or staff; i.e. to mimic a king’s scepter
 15. Matthew 27:32 Lit this one
 16. Matthew 27:35 Lit a lot
 17. Matthew 27:37 Lit written
 18. Matthew 27:39 Or blaspheming
 19. Matthew 27:42 Or can He not save Himself?
 20. Matthew 27:43 Or takes pleasure in; or cares for him
 21. Matthew 27:45 I.e. 12 noon
 22. Matthew 27:45 Or occurred
 23. Matthew 27:45 I.e. 3 p.m.
 24. Matthew 27:49 Lit Permit that we see
 25. Matthew 27:49 Some early mss read And another took a spear and pierced His side, and there came out water and blood (cf John 19:34)
 26. Matthew 27:51 Or curtain
 27. Matthew 27:52 Or holy ones
 28. Matthew 27:54 Or a son of God or a son of a god
 29. Matthew 27:55 Or caring for Him
 30. Matthew 27:62 Lit which is after