Slovo na cestu

Matouš 27

Židovská rada soudí Ježíše

1Ráno se opět sešli členové židovské velerady a domlouvali se, jak by přiměli Římany, aby potvrdili rozsudek smrti. Potom poslali spoutaného Ježíše k římskému místodržiteli Pilátovi.

Jidášova sebevražda

Když Jidáš viděl, že Ježíše odsoudili k smrti, hnulo se v něm svědomí, že ho zradil. Vzal třicet stříbrných, které dostal za zradu, a chtěl je vrátit představitelům velerady: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinného člověka!“ Oni však lhostejně odpověděli: „Do toho nám nic není, to je tvoje věc!“ Jidáš odhodil peníze v chrámu, vyběhl ven a oběsil se.

Velekněží dali peníze sebrat a řekli si: „Co s nimi? Pro chrámovou pokladnu se nehodí. Lpí na nich krev!“ Dohodli se tedy, že za ně koupí pozemek, kde si dříve hrnčíři kopali hlínu, a že tam budou pohřbívat cizince, kteří zemřou v Jeruzalémě. A tak se tomu místu až dodnes říká „Krvavé pole“.

Tím se splnilo staré proroctví:

„Vzali třicet stříbrňáků
    – náhradu za život otroka,
    na kterou ho Izrael ocenil,
10 a dali je podle Božího rozkazu
    za hrnčířovo pole.“

Ježíš je souzen Pilátem

11 Ježíš byl předveden před římského místodržitele Piláta. Ten se ho zeptal: „Tak ty jsi židovský král?“

„Když tomu tak říkáš, budiž,“ odpověděl mu Ježíš.

12 K dalším žalobám židovské velerady se však nevyjádřil.

Pilát vydává Ježíše k ukřižování

13 „Neslyšíš, z čeho tě obviňují?“ ptal se Pilát. 14 Ale k jeho velkému údivu Ježíš mlčel, nehájil se.

15 Bývalo zvykem, že místodržitel o velikonočních svátcích propouštěl jednoho vězně podle přání lidu. 16 Tehdy právě Římané měli ve vězení zvlášť pověstného zločince jménem Barabáš. 17 Když se lid toho jitra shromáždil před Pilátovým domem, zeptal se jich místodržitel: „Koho vám mám propustit – Barabáše, nebo Ježíše Krista?“ 18 Věděl, že Ježíše udali velekněží, protože mu záviděli jeho popularitu.

19 V té chvíli dostal Pilát na soudcovském křesle vzkaz od své ženy: „Ruce pryč od toho nevinného člověka! Kvůli němu mne v noci pronásledovaly strašné sny.“

20 Zástupci velerady zatím přesvědčovali lid, aby žádal svobodu pro Barabáše a pro Ježíše smrt. 21 Když se Pilát znovu zeptal, koho z těch dvou má propustit, ozval se pokřik: „Barabáše!“

22 „A co mám udělat s Ježíšem Kristem?“ zeptal se Pilát. Dav křičel: „Ukřižuj ho!“

23 Pilát ještě namítl: „Vždyť se ničeho zlého nedopustil.“ Ale křik davu se stupňoval: „Na kříž! Na kříž!“

24 Pilát viděl, že jeho snaha zachránit Ježíše je marná a že napětí davu roste, umyl si přede všemi ruce a řekl: „Jsem čistý od krve toho člověka. Je nevinný, odpovědnost je na vás!“

25 Nato dav volal: „Jeho krev na nás i na naše děti!“

26 Barabáše jim tedy propustil, Ježíše nechal zbičovat a svolil, aby byl ukřižován.

Římští vojáci se vysmívají Ježíšovi

27 Římští vojáci jej nejprve odvedli do vládní budovy a svolali k němu celou četu. 28 Svlékli ho a přes ramena mu přehodili rudý plášť. 29 Z trní upletli korunu, narazili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali prut místo žezla. Pak před ním klekali a posměšně volali: „Ať žije židovský král!“ 30 Plivali na něj a tím prutem ho bili po hlavě. 31 Když se dost pobavili, vyměnili mu zase plášť za jeho šaty a vedli ho na popraviště.

Ježíš je ukřižován

32 Cestou popadli jednoho muže a přinutili ho, aby nesl Ježíšův kříž. Byl to Šimon z Kyrény. 33 Došli až na pahorek zvaný Golgota – Lebka. 34 Tam mu nabídli zkyslé víno s hořkou přísadou. Když ochutnal, odmítl.

35 Ukřižovali ho a pak mezi sebou losovali o jeho šaty. Tím se splnilo jedno z proroctví: „Rozebrali si můj oděv, o mé šaty losovali.“ 36 Pak se posadili a drželi stráž. 37 Nad hlavou mu připevnili nápis s označením viny: „Ježíš, král Židů.“

38 Současně s ním byli po obou stranách ukřižováni dva zločinci.

39 Kolemjdoucí se Ježíšovi pošklebovali 40 a vysmívali:

„Tak chrám jsi chtěl zbořit a za tři dny znovu postavit. Teď ukaž svou moc a zachraň sám sebe. Když jsi Boží Syn, sestup z kříže!“ 41-42 K nim se přidali i členové velerady: „Podívejte se na zachránce! Sám se zachránit neumí. Židovský král – visí na kříži! Sestup dolů a uvěříme ti. 43 Dovolával se Boha, říkal, že je Boží Syn. Ať ho tedy Bůh vysvobodí!“ 44 Podobná slova se ozvala i z vedlejších křížů.

Ježíš umírá na kříži

45 V poledne se nad celým krajem setmělo a tma trvala až do tří hodin. 46 Pak Ježíš hlasitě zvolal: „Eli, Eli, lema sabachtani?“ což znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ 47 Někteří z těch, co stáli poblíž, se domnívali, že volá proroka Elijáše. 48 Jeden z nich běžel pro houbu, namočil ji v tom kyselém nápoji, nastrčil na prut a podával Ježíšovi k ústům. 49 Ostatní ho okřikovali: „Jen ho nech, ať vidíme, jestli mu přijde Elijáš na pomoc!“ 50 Potom Ježíš znovu vykřikl a zemřel.

51 V tom okamžiku se v chrámu roztrhla opona, zakrývající vstup do svatyně. Tak bylo naznačeno, že úloha bohoslužeb je Kristovou obětí naplněna a končí. Země se chvěla, skály pukaly 52-53 a hroby se otvíraly. Když pak Ježíš vstal z mrtvých, mnozí v Jeruzalémě dosvědčovali, že viděli vzkříšené z těch hrobů. Byli předzvěstí toho, že Ježíš zvítězil nad smrtí a jednou vzkřísí všechny své věrné.

54 Když velitel s popravčí četou viděli zemětřesení a všechno, co se dělo, padla na ně hrůza a říkali: „On to byl opravdu Boží Syn!“

55 Z povzdálí přihlíželo také mnoho žen, které přišly s Ježíšem až z Galileje a staraly se o něj a jeho učedníky. 56 Mezi nimi byla i Marie Magdaléna, Marie – matka Jakuba a Josefa, a matka Jakuba a Jana Zebedeových.

Ježíš je pohřben

57 Když nastal večer, přišel jeden bohatý muž z Arimatie, jménem Josef, jeden z Ježíšových následovníků. 58 Dal se ohlásit u Piláta a prosil, aby mu vydal Ježíšovo tělo. Pilát mu vyhověl. 59 Josef zavinul Ježíšovo tělo do čistého plátna 60 a uložil do hrobu, který si dal před nedávnem vytesat ve skále. Vchod do hrobky dal po pohřbu uzavřít těžkým balvanem. Pak odešel. 61 Dvě Marie – jedna z nich Marie Magdaléna – přihlížely pohřbu.

Ke hrobu je postavena stráž

62 Druhý den v sobotu šli velekněží a farizejové k Pilátovi 63 a řekli: „Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník svého času řekl: ‚Třetího dne opět vstanu k životu.‘ 64 Dej tedy aspoň tři dny hlídat hrob, nebo přijdou jeho učedníci, ukradnou ho a pak budou lidem namlouvat, že vstal z mrtvých. A to by k tomu bludu ještě chybělo!“

65 „Dobře,“ řekl Pilát, „postavte tam stráž, jak myslíte.“

66 Oni šli, postavili tam stráž a dokonce zapečetili vstupní kámen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мат 27

Совет религиозных вождей осуждает Исо Масеха

1Рано утром все главные священнослужители и старейшины народа вынесли Исо смертный приговор. Они, связав Его, отвели и передали римскому наместнику Пилату[a].

Самоубийство Иуды

Когда Иуда, предавший Исо, увидел, что Исо осуждён, он раскаялся и вернул тридцать серебряных монет главным священнослужителям и старейшинам.

– Я согрешил, – сказал он, – я предал на смерть невинного Человека.

– А нам-то что за дело? – ответили те. – Смотри сам.

Бросив деньги в храме, Иуда ушёл и повесился. А главные священнослужители собрали деньги и сказали:

– Положить эти деньги в сокровищницу храма нельзя, так как это плата за кровь.

И, посоветовавшись, они решили купить на них поле горшечника и использовать его под кладбище для чужеземцев. Поэтому то поле и называется до сегодняшнего дня «Полем Крови». Так исполнилось сказанное пророком Иеремией: «Они взяли тридцать серебряных монет – цену, назначенную Ему исроильским народом, 10 и купили на них землю горшечника, как повелел мне Вечный»[b].

Исо Масех на допросе у Пилата

11 Тем временем Исо поставили перед наместником, и тот спросил Его:

– Ты Царь иудеев?

– Ты сам так говоришь, – отвечал Исо.

12 Когда же Его обвиняли главные священнослужители и старейшины, Он ничего не отвечал.

13 Пилат спросил:

– Ты что, не слышишь, сколько против Тебя обвинений?

14 Но Исо, к удивлению наместника, не отвечал ни на одно из обвинений.

Пилат осуждает Исо Масеха на распятие

15 У наместника был обычай на праздник Освобождения отпускать одного из заключённых, по выбору народа. 16 В то время под стражей находился известный узник по имени Бар-Абба. 17 Поэтому, когда собрался народ, Пилат спросил:

– Кого вы хотите, чтобы я вам отпустил: Бар-Аббу или Исо, называемого Масехом?

18 Он знал, что Исо предали ему из зависти. 19 К тому же, когда Пилат сидел в судейском кресле, его жена послала сказать ему: «Не делай ничего этому праведнику, я сильно страдала сегодня во сне из-за Него».

20 Но главные священнослужители и старейшины убедили толпу просить освобождения Бар-Аббы и казни Исо.

21 – Так кого же из этих двоих вы хотите, чтобы я вам отпустил? – спросил наместник.

– Бар-Аббу! – сказали они.

22 – Что же мне тогда делать с Исо, которого называют Масехом? – спросил Пилат.

Все в один голос закричали:

– Пусть Он будет распят!

23 – За что? Какое зло сделал Он? – спросил Пилат.

Однако толпа кричала всё громче:

– Пусть Он будет распят!

24 Когда Пилат увидел, что ничего не может сделать и что волнение в народе лишь нарастает, он взял воды, вымыл руки перед всем народом и сказал:

– Смотрите сами. Я же не виновен в крови Этого Человека.

25 И весь народ сказал:

– Кровь Его на нас и на наших детях!

26 Тогда Пилат освободил им Бар-Аббу, а Исо отдал на распятие, приказав сперва бичевать Его.

Римские солдаты издеваются над Исо Масехом

27 Солдаты отвели Исо в резиденцию наместника и собрали вокруг Него весь полк. 28 Они раздели Его и надели на Него алую мантию. 29 И сплетя венок из терновника, надели Ему на голову, дали Ему в правую руку трость и стали насмехаться над Ним, становясь перед Ним на колени и говоря:

– Да здравствует Царь иудеев!

30 И плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. 31 Вдоволь наиздевавшись, они сняли с Него мантию, одели Исо в Его собственную одежду и повели на распятие.

Исо Масеха ведут на распятие

32 Когда они выходили, им повстречался человек из Кирены по имени Шимон, и солдаты заставили его нести крест Исо. 33 Когда они пришли на место, называемое Голгофа (что означает «Лобное место»[c]), 34 они дали Ему вино, смешанное с желчью. Попробовав, Он не стал пить.[d]

Казнь Исо Масеха

35 Распяв Исо, солдаты по жребию разделили Его одежду[e] 36 и сели стеречь Его. 37 Над головой Исо прибили табличку с указанием Его вины: ЭТО ИСО, ЦАРЬ ИУДЕЕВ. 38 Вместе с Ним были распяты и два разбойника, один по правую, а другой по левую сторону от Него. 39 Проходившие мимо бранили Его. Качая головами,[f] 40 они говорили:

– Ты ведь собирался разрушить храм и в три дня отстроить его! Спаси хотя бы Себя Самого, если Ты Сын Всевышнего (Царственный Спаситель)! Сойди с креста!

41 Главные священнослужители, учители Таврота и старейшины тоже насмехались над Исо.

42 – Спасал других, – говорили они, – а Себя спасти не может. Царь Исроила! Пусть Он сойдёт с креста, и тогда мы поверим в Него. 43 Он полагался на Всевышнего, так пусть Всевышний теперь избавит Его, если Он Ему угоден;[g] ведь Он же называл Себя Сыном Всевышнего!

44 Теми же словами оскорбляли Его и разбойники, распятые вместе с Ним.

Смерть Исо Масеха

45 В полдень по всей земле стало темно, и это продолжалось до трёх часов дня. 46 Около трёх часов Исо громко крикнул:

– Эли, Эли, льма шбактани? – (что значит: «Бог Мой, Бог Мой, почему Ты Меня оставил?»)[h] 47 Некоторые из стоявших поблизости, услышав это, сказали:

– Он зовёт пророка Ильёса.[i]

48 Один из них тут же подбежал, взял губку, пропитал её кислым вином, насадил на палку и дал Исо пить. 49 Другие же говорили:

– Подожди, давай посмотрим, придёт Ильёс спасти Его или нет.

50 Исо снова громко закричал и испустил дух. 51 И тут завеса храма разорвалась надвое сверху донизу.[j] Затряслась земля, и раскололись скалы. 52 Раскрылись могилы, и многие умершие праведники воскресли. 53 Они вышли из могил и, уже после того как воскрес Сам Исо, вошли в святой город Иерусалим, где их видело много людей. 54 Римский офицер и те, кто вместе с ним стерегли Исо, увидев землетрясение и всё, что произошло, очень испугались и сказали:

– Он действительно был Сыном Всевышнего (божественным Царём)!

55 Там также было и много женщин, которые издали наблюдали за происходящим. Они следовали за Исо из самой Галилеи, помогая Ему. 56 Среди них были Марьям из Магдалы, Марьям, мать Якуба и Иосии[k], и мать сыновей Завдая.

Погребение Исо Масеха

57 Вечером к месту казни пришёл один богатый человек из Аримафеи по имени Юсуф. Он тоже был учеником Исо. 58 Юсуф пошёл к Пилату и попросил тело Исо. Пилат приказал, чтобы ему отдали тело. 59 Юсуф взял его, обернул чистым льняным полотном 60 и положил в свою новую могильную пещеру, которая была вырублена в скале. Привалив ко входу большой камень, он ушёл. 61 А Марьям из Магдалы и другая Марьям остались сидеть напротив могильной пещеры.

Стража у могилы

62 На следующий день, это была суббота,[l] главные священнослужители и блюстители Закона собрались у Пилата.

63 – Господин, – обратились они к нему, – мы вспомнили, что когда этот обманщик ещё был жив, Он сказал: «Через три дня Я воскресну». 64 Поэтому прикажи, чтобы могила три дня охранялась, иначе Его ученики могут прийти, выкрасть тело и сказать народу, что Он воскрес из мёртвых. Этот последний обман будет ещё хуже первого.

65 – Возьмите стражу, – ответил Пилат, – идите и охраняйте, как знаете.

66 Они пошли, опечатали камень и выставили у могильной пещеры стражу.

Footnotes

 1. Мат 27:2 Понтий Пилат был римским наместником в Иудее с 26 по 36 гг.
 2. Мат 27:10 См. Иер. 19:1-13; 32:6-9; Зак. 11:12-13.
 3. Мат 27:33 Букв.: «место черепа». Этот холм имел такое название, по всей вероятности, из-за своей формы, напоминавшей человеческий череп.
 4. Мат 27:34 См. Заб. 68:22.
 5. Мат 27:35 См. Заб. 21:19.
 6. Мат 27:39 См. Заб. 21:8.
 7. Мат 27:43 Заб. 21:9.
 8. Мат 27:46 Заб. 21:2.
 9. Мат 27:47 На еврейском языке имя Ильёс и выражение «Бог мой» звучат очень похоже.
 10. Мат 27:51 Это была внутренняя завеса храма, которая отделяла «Святое» от «Святого Святых» (см. Исх. 26:31-35). Описанное событие символизирует открывшийся нам, благодаря жертве Исо, свободный доступ в присутствие Всевышнего (см. Евр. 10:19-22). А то, что завеса разорвалась сверху донизу, указывает на то, что это сделал Сам Всевышний.
 11. Мат 27:56 Или: «Юсуфа». Иосия – вариант имени Юсуф.
 12. Мат 27:62 Это была суббота – букв.: «после дня приготовления к субботе».