Matouš 24 – SNC & NRT

Slovo na cestu

Matouš 24:1-51

Ježíš mluví o budoucnosti

1Pak Ježíš vyšel z chrámu. Učedníci ho dostihli a poukazovali mu na velkolepost staveb v chrámu. 2Ale on jim řekl: „Vidíte to všechno? Pamatujte si, že to bude naprosto zničeno, nezůstane kámen na kameni.“

3„Kdy se to stane?“ vrátili se k Ježíšovým slovům učedníci, když se posadili na Olivové hoře. „Které události ohlásí tvůj příchod a konec světa?“

4Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, nenechte se někým oklamat. 5Někteří se prohlásí za vykupitele a svedou mnohé tím, že budou tvrdit: ‚Já zachráním svět.‘

6Když uslyšíte o válkách daleko i blízko, nebojte se. Ty musí přijít, ale nebude to ještě konec. 7Národy se znepřátelí a státy se budou vzájemně napadat. Na mnoha místech vypukne hlad, rozšíří se nemoci a nastanou přírodní katastrofy. 8Ale to bude jen počátek hrůz.

9Tehdy budete pro víru ve mne všude nenáviděni, trýzněni i zabíjeni. 10Mnozí toto násilí nevydrží, zradí víru i své spolubratry a navzájem se budou nenávidět. 11Objeví se také nemálo falešných proroků, jimž mnozí podlehnou. 12Na světě se natolik rozmůže zlo, že udusí lásku mnohých. 13Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.

14Než však nastane konec, musejí se lidé všech národů dovědět potěšující zprávu, že Bůh v tomto světě vládne, zve všechny k sobě a plně uplatní svou moc.

15Až uvidíte, že Jeruzalému hrozí zneuctění od pohanů, jak to předpověděl prorok Daniel, 16pak utečte z Judska do hor; 17-18kdo bude mimo dům nebo při práci, ať se pro nic domů nevrací. 19Zle na tom budou v těch dnech těhotné a kojící ženy. 20Modlete se, aby váš útěk nepřišel v zimním období dešťů nebo v době sobotního klidu.

21-22Přijde velké utrpení, jaké dosud nebylo a už nebude. Ale kvůli svému lidu Bůh to těžké období zkrátí. Kdyby tak neučinil, žádný by to nepřečkal.

Ježíš předpovídá svůj návrat

23Uslyšíte-li: ‚Tady je Kristus, nebo tam je,‘ nevěřte. 24Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené. 25Pamatujte na tato má varování.

26A tak když vám budou říkat, že Kristus je už zde, v pustině nebo v úkrytu, nevěnujte tomu pozornost, ani se nechoďte o tom přesvědčit. 27Skutečný příchod Syna člověka bude viditelný jako blesk, který proletí celou oblohou od východu k západu.

28Znamení jeho příchodu se budou hromadit, tak jako se rozrůstá hejno supů kroužících nad kořistí.

29A hned po tom velkém utrpení se zatmí slunce a měsíc a nastane neobvyklý pohyb nebeských těles. 30Pak se objeví poslední signály mého příchodu na obloze. Všichni lidé budou zděšeni a uvidí mne přicházet s mocí a velkou slávou. 31Pošlu své posly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí mé věrné ze všech světových stran.

32Poučte se z tohoto přirovnání: Když se větve fíkovníku nalévají mízou a nasazují listy, víte, že brzy bude léto. 33Podobně když uvidíte, že se plní, co jsem předpověděl, poznáte, že jsem blízko, ve dveřích. 34Říkám vám, že lidstvo nevyhyne a dočká se splnění všech těchto věcí. 35Nebe a země pominou, ale moje slova budou platit věčně.

Ježíš vyzývá k bdělosti

36Ten den a hodinu nezná nikdo, ani andělé v nebi. Pouze sám Otec to ví. 37Můj druhý příchod bude připomínat dobu Noeho. 38Lidé tehdy na nic nedbali, starali se jen o jídlo a pití, ženili se, vdávaly se až do dne, kdy Noe vstoupil do korábu. 39Potopa je zachvátila, ačkoliv nevěřili, že by se něco takového mohlo stát. Tak to bude i při mém příchodu.

40Dva budou spolu pracovat na poli, jeden z nich bude vzat, druhý zanechán. 41Dvě ženy budou pracovat v jedné domácnosti, jedna bude vzata, druhá zanechána.

42A tak buďte připraveni, protože nevíte, kdy váš Pán přijde. 43Je jasné, že kdyby hospodář věděl, že v noci přijde zloděj, byl by vzhůru a zabránil by vloupání. 44Stejně i vy musíte být na můj příchod stále připraveni. Přijdu, kdy se toho nenadějete.

45Jak se chová věrný a prozíravý služebník, kterého pán pověřil správou služebnictva? 46Pochválen bude tehdy, když pán při svém návratu shledá, že věrně plnil svěřené povinnosti. 47Takového pak ustanoví správcem celého svého majetku. 48Špatný služebník by si řekl: ‚Pán dlouho nejde,‘ 49začal by týrat své druhy a hodovat s opilci. 50-51Tu se pán neočekávaně vrátí a potrestá ho jako nejhoršího podvodníka. Nezbude mu nic než zoufalství.“

New Russian Translation

Матфея 24:1-51

Иисус говорит о будущем

(Мк. 13:1-20; Лк. 21:5-24)

1Когда Иисус выходил из храма, к Нему подошли ученики, которые хотели показать Ему здания храма.

2– Видите все это? – спросил их Иисус. – Говорю вам истину: здесь не останется и камня на камне, все будет разрушено.

Начало бедствий

3Когда Иисус сидел на Оливковой горе, ученики подошли к Нему и спросили Его наедине:

– Скажи нам, когда это произойдет, и какое знамение укажет на Твое возвращение и на конец нынешнего мира?

4Иисус ответил им:

– Смотрите, чтобы никто не обманул вас, 5потому что многие будут приходить под Моим именем, говоря: «Я Христос», и многих обманут. 6Вы услышите о войнах, настоящих и грядущих, но пусть вас это не пугает. Все это должно произойти, но это еще не конец. 7Потому что народ поднимется на народ и царство на царство, в разных местах будет голод и землетрясения. 8Но все это лишь начало родовых схваток24:8 Религиозные учители иудеев говорили о периоде ужасных страданий перед пришествием Мессии, которые они сравнивали с родовыми муками..

9Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за Меня. 10Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. 11Появится много лжепророков, которые многих обманут. 12И от умножения зла во многих охладеет любовь, 13но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. 14Радостная Весть о Царстве будет возвещена по всему миру как свидетельство для всех народов, и только тогда наступит конец.

15Итак, когда вы увидите на святом месте «опустошающую мерзость», о которой говорил пророк Даниил24:15 См. Дан. 9:27; 11:31; 12:11. Пророчество Даниила исполнилось в 168 г. до н. э., когда Антиох Епифан осквернил храм в Иерусалиме, установив там статую Зевса и принеся ему в жертву свинью. Это событие было прообразом того, о чем говорил Иисус. Само же пророчество Иисуса частично исполнилось в 70 г., когда храм был разрушен римлянами, а в полноте оно свершится в конце времен (см. 2 Фес. 2:3-4; Отк. 11:2)., – пусть читающий поймет, – 16тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. 17Кто окажется на крыше, пусть не спускается в дом за вещами, 18и кто окажется в поле, пусть не возвращается за своим плащом. 19Горе же беременным и кормящим грудью в те дни. 20Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу, 21потому что таких бедствий, как в то время, не было от начала мира и доныне, и никогда больше не будет24:21 См. Дан. 12:1; Иоиль 2:2.. 22И если бы те дни не были сокращены, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных они будут сокращены.

Иисус говорит о Своем возвращении

(Мк. 13:21-31; Лк. 21:25-33; 17:23-24, 37)

23Если кто-нибудь вам тогда скажет: «Смотрите! Христос здесь!» или «Он здесь!» – не верьте, 24потому что явятся лжехристы и лжепророки и покажут великие знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся, даже избранных. 25Смотрите, Я предсказал вам наперед. 26Поэтому, если кто скажет вам: «Он там, в пустыне», не ходите, или «Он там, в потайной комнате», не верьте, 27потому что, как молния, которая, сверкая с востока, бывает видна и на западе, так будет и возвращение Сына Человеческого. 28Где будет труп, туда соберутся и стервятники.

29Сразу же после бедствий, которые будут в те дни,

«солнце померкнет,

и луна не даст света,

звезды упадут с неба,

и небесные силы поколеблются»24:29 Ис. 13:10; 34:4; см. также Иез. 32:7; Иоиль 2:10, 31; 3:15; Агг. 2:6, 21; Отк. 6:12-13..

30Тогда на небе появится знамение Сына Человеческого, и все народы земли зарыдают в отчаянии. Они увидят Сына Человеческого, идущего на небесных облаках с силой и великой славой. 31Он пошлет Своих ангелов, и те под громкий трубный зов соберут Его избранных с четырех сторон света, от края и до края небес.

32Пусть для вас примером будет инжир: когда почки набухают и выпускают листья, вы знаете, что приближается лето. 33Так и здесь, когда вы увидите, что все это сбывается, знайте, что Он уже близко, у самых дверей. 34Говорю вам истину: еще не исчезнет это поколение, как все это произойдет24:34 Это поколение – существует три основных толкования этих слов: 1) имеется в виду поколение, которое будет свидетелем всех вышеописанных космических катаклизмов и второго пришествия Иисуса Христа; 2) так как стоящее здесь слово можно перевести и как «поколение», и как «род», то, возможно, здесь говорится об иудейском народе; 3) имеется в виду поколение, жившее во времена Иисуса Христа и ставшее свидетелем разрушения Иерусалима в 70 г. В третьем случае слова «все это произойдет» относятся не к событиям последнего времени, но к пророчеству об Иерусалиме.. 35Небо и земля пройдут, но Мои слова не пройдут.

Иисус призывает бодрствовать

(Мк. 13:32-37; Лк. 21:34-36; 17:26-27, 34-35; 12:39-46)

36Но о том дне и часе не знает никто, кроме Отца – ни ангелы на небесах, ни Сын. 37Но как было во дни Ноя, так будет и при возвращении Сына Человеческого. 38Перед потопом люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так продолжалось вплоть до того дня, когда Ной вошел в ковчег. 39Они не понимали, что должно случиться, пока не пришел потоп и не истребил их всех. Так будет и когда придет Сын Человеческий. 40Двое будут работать в поле: один будет взят, а другой оставлен24:40 Взят … оставлен – существуют два основных толкования этих слов: 1) Господь Иисус заберет Своих последователей, а другие останутся для наказания; 2) грешники будут взяты на Суд, а Его последователи останутся. В любом случае, мы видим, что будет разделение, критерием которого станет вера и жизнь людей.. 41Две женщины будут молоть на одной мельнице: одна будет взята, а другая оставлена.

42Поэтому бодрствуйте, ведь вы не знаете, в какой день придет ваш Господь. 43Знайте, что если бы хозяин дома знал, в котором часу ночи придет вор, то он сторожил бы свой дом и не позволил бы ему проникнуть в свой дом. 44Поэтому вы тоже должны быть готовы, потому что Сын Человеческий придет в час, когда вы Его не ждете.

Верный и неверный слуга

45Кто тогда окажется верным и разумным слугой, которого хозяин поставил над другими слугами, чтобы вовремя раздавать им пищу? 46Блажен тот слуга, которого хозяин, когда вернется, найдет поступающим так. 47Говорю вам истину: он доверит ему все свое имение. 48Но если это дурной слуга, который решит: «Мой хозяин придет еще не скоро» – 49и станет избивать своих товарищей, есть и пить с пьяницами, 50то придет его хозяин в тот день, когда он не ожидает, и в тот час, когда он не знает. 51Он рассечет его надвое и определит ему одну участь с лицемерами, – там, где будет плач и скрежет зубов.