Slovo na cestu

Matouš 24:1-51

Ježíš mluví o budoucnosti

1Pak Ježíš vyšel z chrámu. Učedníci ho dostihli a poukazovali mu na velkolepost staveb v chrámu. 2Ale on jim řekl: „Vidíte to všechno? Pamatujte si, že to bude naprosto zničeno, nezůstane kámen na kameni.“

3„Kdy se to stane?“ vrátili se k Ježíšovým slovům učedníci, když se posadili na Olivové hoře. „Které události ohlásí tvůj příchod a konec světa?“

4Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, nenechte se někým oklamat. 5Někteří se prohlásí za vykupitele a svedou mnohé tím, že budou tvrdit: ‚Já zachráním svět.‘

6Když uslyšíte o válkách daleko i blízko, nebojte se. Ty musí přijít, ale nebude to ještě konec. 7Národy se znepřátelí a státy se budou vzájemně napadat. Na mnoha místech vypukne hlad, rozšíří se nemoci a nastanou přírodní katastrofy. 8Ale to bude jen počátek hrůz.

9Tehdy budete pro víru ve mne všude nenáviděni, trýzněni i zabíjeni. 10Mnozí toto násilí nevydrží, zradí víru i své spolubratry a navzájem se budou nenávidět. 11Objeví se také nemálo falešných proroků, jimž mnozí podlehnou. 12Na světě se natolik rozmůže zlo, že udusí lásku mnohých. 13Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.

14Než však nastane konec, musejí se lidé všech národů dovědět potěšující zprávu, že Bůh v tomto světě vládne, zve všechny k sobě a plně uplatní svou moc.

15Až uvidíte, že Jeruzalému hrozí zneuctění od pohanů, jak to předpověděl prorok Daniel, 16pak utečte z Judska do hor; 17-18kdo bude mimo dům nebo při práci, ať se pro nic domů nevrací. 19Zle na tom budou v těch dnech těhotné a kojící ženy. 20Modlete se, aby váš útěk nepřišel v zimním období dešťů nebo v době sobotního klidu.

21-22Přijde velké utrpení, jaké dosud nebylo a už nebude. Ale kvůli svému lidu Bůh to těžké období zkrátí. Kdyby tak neučinil, žádný by to nepřečkal.

Ježíš předpovídá svůj návrat

23Uslyšíte-li: ‚Tady je Kristus, nebo tam je,‘ nevěřte. 24Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené. 25Pamatujte na tato má varování.

26A tak když vám budou říkat, že Kristus je už zde, v pustině nebo v úkrytu, nevěnujte tomu pozornost, ani se nechoďte o tom přesvědčit. 27Skutečný příchod Syna člověka bude viditelný jako blesk, který proletí celou oblohou od východu k západu.

28Znamení jeho příchodu se budou hromadit, tak jako se rozrůstá hejno supů kroužících nad kořistí.

29A hned po tom velkém utrpení se zatmí slunce a měsíc a nastane neobvyklý pohyb nebeských těles. 30Pak se objeví poslední signály mého příchodu na obloze. Všichni lidé budou zděšeni a uvidí mne přicházet s mocí a velkou slávou. 31Pošlu své posly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí mé věrné ze všech světových stran.

32Poučte se z tohoto přirovnání: Když se větve fíkovníku nalévají mízou a nasazují listy, víte, že brzy bude léto. 33Podobně když uvidíte, že se plní, co jsem předpověděl, poznáte, že jsem blízko, ve dveřích. 34Říkám vám, že lidstvo nevyhyne a dočká se splnění všech těchto věcí. 35Nebe a země pominou, ale moje slova budou platit věčně.

Ježíš vyzývá k bdělosti

36Ten den a hodinu nezná nikdo, ani andělé v nebi. Pouze sám Otec to ví. 37Můj druhý příchod bude připomínat dobu Noeho. 38Lidé tehdy na nic nedbali, starali se jen o jídlo a pití, ženili se, vdávaly se až do dne, kdy Noe vstoupil do korábu. 39Potopa je zachvátila, ačkoliv nevěřili, že by se něco takového mohlo stát. Tak to bude i při mém příchodu.

40Dva budou spolu pracovat na poli, jeden z nich bude vzat, druhý zanechán. 41Dvě ženy budou pracovat v jedné domácnosti, jedna bude vzata, druhá zanechána.

42A tak buďte připraveni, protože nevíte, kdy váš Pán přijde. 43Je jasné, že kdyby hospodář věděl, že v noci přijde zloděj, byl by vzhůru a zabránil by vloupání. 44Stejně i vy musíte být na můj příchod stále připraveni. Přijdu, kdy se toho nenadějete.

45Jak se chová věrný a prozíravý služebník, kterého pán pověřil správou služebnictva? 46Pochválen bude tehdy, když pán při svém návratu shledá, že věrně plnil svěřené povinnosti. 47Takového pak ustanoví správcem celého svého majetku. 48Špatný služebník by si řekl: ‚Pán dlouho nejde,‘ 49začal by týrat své druhy a hodovat s opilci. 50-51Tu se pán neočekávaně vrátí a potrestá ho jako nejhoršího podvodníka. Nezbude mu nic než zoufalství.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Матай 24:1-51

Иса аль-Масих говорит о будущем

(Мк. 13:1-20; Лк. 21:5-24)

1Когда Иса, выйдя из храма, уже уходил, к Нему подошли ученики, которые хотели обратить Его внимание на здания храма.

2– Видите всё это? – сказал им Иса. – Говорю вам истину: здесь не останется и камня на камне, всё будет разрушено.

3Когда Иса сидел на Оливковой горе, ученики подошли к Нему без посторонних и спросили:

– Скажи нам, когда это произойдёт и какое знамение укажет на Твоё возвращение и на конец нынешнего мира?

4Иса ответил им:

– Смотрите, чтобы никто не обманул вас. 5Потому что многие будут приходить под Моим именем, говоря: «Я аль-Масих», и многих обманут. 6Вы услышите о войнах, настоящих и грядущих, но пусть вас это не пугает. Всё это должно произойти, но это ещё не конец. 7Потому что народ поднимется на народ и царство на царство, в разных местах будет голод и землетрясения. 8Но всё это лишь начало родовых схваток24:8 Религиозные учители иудеев говорили о периоде ужасных страданий перед пришествием аль-Масиха, которые они сравнивали с родовыми муками..

9Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за Меня. 10Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. 11Появится много лжепророков, которые многих обманут. 12И от умножения зла во многих охладеет любовь, 13но тот, кто выстоит до конца, будет спасён. 14Радостная Весть о Царстве будет возвещена по всему миру как свидетельство для всех народов, и только тогда наступит конец.

15Итак, когда вы увидите на святом месте «осквернение, что ведёт к опустошению», о котором говорил пророк Даниял24:15 См. Дан. 9:27; 11:31; 12:11. Пророчество Данияла исполнилось в 168 г. до н. э., когда Антиох Епифан осквернил храм в Иерусалиме, установив там статую Зевса и принеся ему в жертву свинью. Это событие было прообразом того, о чём говорил Иса аль-Масих. Само же пророчество Исы частично исполнилось в 70 г., когда храм был разрушен римлянами, а в полноте оно свершится в конце времён (см. 2 Фес. 2:3-4; Отк. 11:2). (пусть читающий поймёт), 16тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. 17Кто окажется на крыше, пусть не спускается в дом за вещами, 18и кто окажется в поле, пусть не возвращается за своим плащом. 19Горе же беременным и кормящим грудью в те дни. 20Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу24:20 Суббота была иудейским религиозным днём отдыха (см. пояснительный словарь), и в связи с этим возникли бы определённые трудности., 21потому что таких бедствий, какие будут в то время, не было от начала мира и доныне, и никогда больше не будет24:21 См. Дан. 12:1; Иоиль 2:2.. 22И если бы те дни не были сокращены, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных они будут сокращены.

Иса аль-Масих говорит о Своём возвращении

(Мк. 13:21-31; Лк. 21:25-33; 17:23-24, 37)

23– Если кто-нибудь вам тогда скажет: «Смотрите! Аль-Масих здесь!» или «Он там!» – не верьте, 24потому что явятся лжемасихи и лжепророки и покажут великие знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся, даже избранных. 25Смотрите, Я предсказал вам наперёд, 26поэтому, если кто скажет вам: «Он там, в пустыне», не ходите, или: «Он там, в потайной комнате», не верьте, 27потому что, как молния, которая, сверкая с востока, бывает видна и на западе, так будет и возвращение Ниспосланного как Человек. 28Где будет труп, туда соберутся и стервятники24:28 Существует множество толкований этого стиха. Вот два наиболее вероятных: 1) где моральное разложение достигнет своего апогея, там неизбежно будут и суды Аллаха; 2) как по кружащим в небе стервятникам можно безошибочно определить, что там лежит труп, так и пришествие аль-Масиха будет явным для всех..

29Сразу же после бедствий, которые будут в те дни,

«солнце померкнет,

и луна не даст света,

звёзды упадут с неба,

и небесные тела поколеблются»24:29 Ис. 13:10; 34:4; см. также Езек. 32:7; Иоиль 2:10, 31; 3:15; Агг. 2:6, 21; Отк. 6:12-13..

30Тогда на небе появится знамение Ниспосланного как Человек, и все народы земли будут охвачены скорбью. Они увидят Ниспосланного как Человек, идущего на небесных облаках с силой и великой славой24:30 См. Зак. 12:10-14; Дан. 7:13.. 31Он пошлёт Своих ангелов, и те под громкий трубный зов соберут Его избранных с четырёх сторон света, от края и до края небес.

32Пусть для вас примером будет инжир: когда почки набухают и выпускают листья, вы знаете, что приближается лето. 33Так и здесь, когда вы увидите, что всё это сбывается, знайте, что Он24:33 Или: «это». уже близко, у самых дверей. 34Говорю вам истину: ещё не исчезнет это поколение, как всё это произойдёт24:34 Существует три основных толкования этих слов: 1) имеется в виду поколение, которое будет свидетелем всех вышеописанных космических катаклизмов и второго пришествия Исы аль-Масиха; 2) так как стоящее здесь слово можно перевести и как «поколение», и как «род», то, возможно, здесь говорится об иудейском народе; 3) имеется в виду поколение, жившее во времена Исы аль-Масиха и ставшее свидетелем разрушения Иерусалима в 70 г. В третьем случае слова «всё это произойдёт» относятся не к событиям последнего времени, но к пророчеству об Иерусалиме.. 35Небо и земля исчезнут, но Мои слова останутся в силе.

Призыв к бодрствованию

(Мк. 13:32-37; Лк. 21:34-36; 17:26-27, 34-35; 12:39-46)

36– Но о том дне и часе не знает никто, кроме Отца, – ни ангелы на небесах, ни Сын. 37Но как было во времена Нуха24:37 Нух – также известен как Ной., так будет и при возвращении Ниспосланного как Человек. 38Перед потопом люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так продолжалось вплоть до того дня, когда Нух вошёл в ковчег. 39Они не понимали, что должно случиться, пока не пришёл потоп и не истребил их всех. Так будет и когда придёт Ниспосланный как Человек. 40Двое будут работать в поле: один будет взят, а другой оставлен24:40 Взят… оставлен – существуют два основных толкования этих слов: 1) Повелитель Иса заберёт Своих последователей, а другие останутся для наказания; 2) грешники будут взяты на Суд, а Его последователи останутся. В любом случае, видно, что будет разделение, критерием которого станет вера и жизнь людей.. 41Две женщины будут молоть на одной мельнице: одна будет взята, а другая оставлена.

42Поэтому будьте всегда наготове, ведь вы не знаете, в какой день придёт ваш Повелитель. 43Знайте, что если бы хозяин дома знал, в котором часу ночи придёт вор, то он сторожил бы свой дом и не позволил бы вору проникнуть в него. 44Поэтому вы тоже должны быть готовы, потому что Ниспосланный как Человек придёт в час, когда вы Его не ждёте.

45Кто тогда окажется верным и разумным рабом, которого хозяин поставил над другими рабами, чтобы вовремя раздавать им пищу? 46Благословен тот раб, которого хозяин, когда вернётся, найдёт поступающим так. 47Говорю вам истину: он доверит ему всё своё имение. 48Но если это дурной раб, который решит: «Мой хозяин вернётся не скоро» – 49и станет избивать своих товарищей, есть и пить с пьяницами, 50то придёт его хозяин в тот день, когда он не ожидает, и в тот час, когда он не знает. 51Он рассечёт его надвое и определит ему одну участь с лицемерами, – там, где будет плач и скрежет зубов.