Slovo na cestu

Matouš 24:1-51

Ježíš mluví o budoucnosti

1Pak Ježíš vyšel z chrámu. Učedníci ho dostihli a poukazovali mu na velkolepost staveb v chrámu. 2Ale on jim řekl: „Vidíte to všechno? Pamatujte si, že to bude naprosto zničeno, nezůstane kámen na kameni.“

3„Kdy se to stane?“ vrátili se k Ježíšovým slovům učedníci, když se posadili na Olivové hoře. „Které události ohlásí tvůj příchod a konec světa?“

4Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, nenechte se někým oklamat. 5Někteří se prohlásí za vykupitele a svedou mnohé tím, že budou tvrdit: ‚Já zachráním svět.‘

6Když uslyšíte o válkách daleko i blízko, nebojte se. Ty musí přijít, ale nebude to ještě konec. 7Národy se znepřátelí a státy se budou vzájemně napadat. Na mnoha místech vypukne hlad, rozšíří se nemoci a nastanou přírodní katastrofy. 8Ale to bude jen počátek hrůz.

9Tehdy budete pro víru ve mne všude nenáviděni, trýzněni i zabíjeni. 10Mnozí toto násilí nevydrží, zradí víru i své spolubratry a navzájem se budou nenávidět. 11Objeví se také nemálo falešných proroků, jimž mnozí podlehnou. 12Na světě se natolik rozmůže zlo, že udusí lásku mnohých. 13Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.

14Než však nastane konec, musejí se lidé všech národů dovědět potěšující zprávu, že Bůh v tomto světě vládne, zve všechny k sobě a plně uplatní svou moc.

15Až uvidíte, že Jeruzalému hrozí zneuctění od pohanů, jak to předpověděl prorok Daniel, 16pak utečte z Judska do hor; 17-18kdo bude mimo dům nebo při práci, ať se pro nic domů nevrací. 19Zle na tom budou v těch dnech těhotné a kojící ženy. 20Modlete se, aby váš útěk nepřišel v zimním období dešťů nebo v době sobotního klidu.

21-22Přijde velké utrpení, jaké dosud nebylo a už nebude. Ale kvůli svému lidu Bůh to těžké období zkrátí. Kdyby tak neučinil, žádný by to nepřečkal.

Ježíš předpovídá svůj návrat

23Uslyšíte-li: ‚Tady je Kristus, nebo tam je,‘ nevěřte. 24Vystoupí totiž falešní Kristové a proroci a předvedou tak ohromující a přitažlivé činy, že by málem na svou stranu získali i moje vyvolené. 25Pamatujte na tato má varování.

26A tak když vám budou říkat, že Kristus je už zde, v pustině nebo v úkrytu, nevěnujte tomu pozornost, ani se nechoďte o tom přesvědčit. 27Skutečný příchod Syna člověka bude viditelný jako blesk, který proletí celou oblohou od východu k západu.

28Znamení jeho příchodu se budou hromadit, tak jako se rozrůstá hejno supů kroužících nad kořistí.

29A hned po tom velkém utrpení se zatmí slunce a měsíc a nastane neobvyklý pohyb nebeských těles. 30Pak se objeví poslední signály mého příchodu na obloze. Všichni lidé budou zděšeni a uvidí mne přicházet s mocí a velkou slávou. 31Pošlu své posly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí mé věrné ze všech světových stran.

32Poučte se z tohoto přirovnání: Když se větve fíkovníku nalévají mízou a nasazují listy, víte, že brzy bude léto. 33Podobně když uvidíte, že se plní, co jsem předpověděl, poznáte, že jsem blízko, ve dveřích. 34Říkám vám, že lidstvo nevyhyne a dočká se splnění všech těchto věcí. 35Nebe a země pominou, ale moje slova budou platit věčně.

Ježíš vyzývá k bdělosti

36Ten den a hodinu nezná nikdo, ani andělé v nebi. Pouze sám Otec to ví. 37Můj druhý příchod bude připomínat dobu Noeho. 38Lidé tehdy na nic nedbali, starali se jen o jídlo a pití, ženili se, vdávaly se až do dne, kdy Noe vstoupil do korábu. 39Potopa je zachvátila, ačkoliv nevěřili, že by se něco takového mohlo stát. Tak to bude i při mém příchodu.

40Dva budou spolu pracovat na poli, jeden z nich bude vzat, druhý zanechán. 41Dvě ženy budou pracovat v jedné domácnosti, jedna bude vzata, druhá zanechána.

42A tak buďte připraveni, protože nevíte, kdy váš Pán přijde. 43Je jasné, že kdyby hospodář věděl, že v noci přijde zloděj, byl by vzhůru a zabránil by vloupání. 44Stejně i vy musíte být na můj příchod stále připraveni. Přijdu, kdy se toho nenadějete.

45Jak se chová věrný a prozíravý služebník, kterého pán pověřil správou služebnictva? 46Pochválen bude tehdy, když pán při svém návratu shledá, že věrně plnil svěřené povinnosti. 47Takového pak ustanoví správcem celého svého majetku. 48Špatný služebník by si řekl: ‚Pán dlouho nejde,‘ 49začal by týrat své druhy a hodovat s opilci. 50-51Tu se pán neočekávaně vrátí a potrestá ho jako nejhoršího podvodníka. Nezbude mu nic než zoufalství.“

La Bible du Semeur

Matthieu 24:1-51

La suite des temps

De la destruction de Jérusalem à la venue du Fils de l’homme

(Mc 13.1-13 ; Lc 21.5-19)

1Là-dessus, Jésus quitta la cour du Temple. Tandis qu’il s’éloignait, ses disciples s’approchèrent pour lui faire remarquer l’architecture du Temple. 2Alors il leur dit : Oui, regardez bien tout cela ! Vraiment, je vous l’assure : tout sera démoli : il ne restera pas une pierre sur une autre.

3Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s’approchèrent, le prirent à part, et lui demandèrent : Dis-nous : quand cela se produira-t-il et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?

4Jésus leur répondit : Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. 5Car plusieurs viendront sous mon nom en disant : « Je suis le Messie24.5 Autre traduction : Le Christ. ! », et ils tromperont beaucoup de gens. 6Vous entendrez parler de guerres et de menaces de guerres. Attention ! Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. 7En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre24.7 Voir Es 19.2.; il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. 8Mais ce ne seront que les premières douleurs de l’enfantement.

9Alors on vous persécutera et l’on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. 10A cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres.

11De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. 12Parce que le mal ne cessera de croître, l’amour du plus grand nombre se refroidira. 13Mais celui qui tiendra bon jusqu’au bout sera sauvé. 14Cette Bonne Nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin.

(Mc 13.14-20 ; Lc 21.20-24)

15Quand donc vous verrez l’abominable profanation24.15 Dn 9.27 ; 11.31 ; 12.11. annoncée par le prophète Daniel s’établir dans le lieu saint – que celui qui lit comprenne ! – 16alors, que ceux qui sont en Judée s’enfuient dans les montagnes. 17Si quelqu’un est sur son toit en terrasse, qu’il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s’y trouvent. 18Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau.

19Malheur, en ces jours-là, aux femmes enceintes et à celles qui allaitent ! 20Priez pour que votre fuite n’ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. 21Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu’on a connu depuis le commencement du monde24.21 Dn 12.1.; et jamais plus, on ne verra pareille souffrance.

22Vraiment, si le Seigneur n’avait pas décidé de réduire le nombre de ces jours, personne n’en réchapperait ; mais, à cause de ceux qu’il a choisis, il abrégera ce temps.

(Mc 13.21-31 ; Lc 17.23-24 ; 21.25-33)

23Si quelqu’un vous dit alors : « Le Messie est ici ! » ou : « Il est là ! », ne le croyez pas. 24De faux messies surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper même, si c’était possible, ceux que Dieu a choisis. 25Voilà, je vous ai prévenus !

26Si l’on vous dit : « Regardez, il est dans le désert ! », n’y allez pas ! Si l’on prétend : « Il se cache en quelque endroit secret ! », n’en croyez rien. 27En effet, quand le Fils de l’homme viendra, ce sera comme l’éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu’au couchant. 28Où que soit le cadavre, là s’assembleront les vautours24.28 C’est-à-dire que la venue du Fils de l’homme sera évidente pour tous et que nul n’échappera au jugement..

29Aussitôt après ces jours de détresse,

le soleil s’obscurcira,

la lune perdra sa clarté,

les étoiles tomberont du ciel ;

les puissances célestesseront ébranlées24.29 Voir Es 13.10 ; 34.4 ; Jl 3.4..

30C’est alors que le signe du Fils de l’homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel24.30 Dn 7.13. avec beaucoup de puissance et de gloire. 31Il enverra ses anges rassembler, au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d’un bout à l’autre de l’univers.

32Que l’exemple du figuier vous serve d’enseignement : quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l’été est proche. 33De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l’homme est proche, comme aux portes de la ville.

34Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu’à ce que tout cela vienne à se réaliser. 35Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais.

Se tenir prêt

(Mc 13.32-37 ; Lc 17.26-30, 34-35)

36Quant au jour et à l’heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils24.36 L’expression ni même le Fils ne se trouve pas dans certains manuscrits. ; personne, sauf le Père, et lui seul.

37Lors de la venue du Fils de l’homme, les choses se passeront comme au temps de Noé ; 38en effet, à l’époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans le bateau. 39Ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que vienne le déluge qui les emporta tous.

Ce sera la même chose lorsque le Fils de l’homme viendra. 40Alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ : l’un sera emmené, l’autre laissé. 41Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule : l’une sera emmenée, l’autre laissée.

42Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. 43Vous le savez bien : si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. 44Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c’est à un moment que vous n’auriez pas imaginé que le Fils de l’homme viendra.

(Lc 12.41-48)

45Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l’ensemble de son personnel pour qu’il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu ? 46Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d’agir comme il le lui a demandé ! 47Vraiment, je vous l’assure, son maître lui confiera l’administration de tout ce qu’il possède.

48Mais si c’est un mauvais serviteur, qui se dit : « Mon maître n’est pas près de rentrer », 49et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, 50son maître arrivera un jour où il ne s’y attendra pas et à un moment qu’il ne connaît pas. 51Alors le maître le punira très sévèrement, et le traitera comme on traite les hypocrites. C’est là qu’il y aura des pleurs et d’amers regrets.