Slovo na cestu

Matouš 18:1-35

Učedníci se přou o to, kdo z nich je větší

1Tehdy Ježíše obstoupili jeho učedníci a ptali se ho: „Kdo z lidí je v nebeském království nejpřednější?“

2Zavolal malé dítě, postavil je mezi ně 3a řekl: „Dobře mne poslouchejte: Půjde-li vám o přední místa, do Božího království se vůbec nedostanete. 4Ujišťuji vás, že jen s pokornou myslí dítěte tam můžete vejít a něco znamenat. 5Kdo si umí vážit takového nepatrného člověka, prokazuje tím úctu mně. 6Na kom by ztroskotala víra jednoho z těchto maličkých ve mne, tomu by bylo lépe, kdyby ho hodili do moře s mlýnským kamenem na krku.

Ježíš varuje před pokušením

7Běda světu, že se tu dějí věci, pro které člověk ztrácí víru. Pokušení jsou sice nevyhnutelná, ale běda tomu, kdo je působí. Neváhej odložit všechno, co tě odvádí od Boha. 8I kdyby to měla být tvá ruka nebo noha, raději ji utni a zahoď. Lépe je vkulhat do Božího království než skočit oběma nohama do záhuby. 9A kdyby tě tvé oko svádělo ke zlému, zbav se ho! Je lepší získat věčný život jednooký než přijít s oběma očima do věčného zatracení.

Ježíš varuje před pohrdáním jinými

10Dejte pozor, abyste nepohrdli ani tím nejprostším člověkem. Věřte tomu, každý z nich má anděla, který ho stále zastupuje před Bohem. 11Přišel jsem zachránit ztracené. 12Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se ztratí, co myslíte, že takový člověk udělá? Nenechá těch devadesát devět na pastvině a nepůjde hledat tu ztracenou? 13A když ji najde, má z ní větší radost než z těch devadesáti devíti, které mu zůstaly. 14A právě tak můj Otec nechce, aby sebenepatrnější člověk zahynul.

Ježíš učí, jak jednat s tím, kdo zhřešil

15Proviní-li se proti tobě někdo z věřících, vyhledej ho a promluv si s ním mezi čtyřma očima. Přizná-li svoji chybu, udělal sis z nepřítele znovu bratra. 16Bude-li neústupný, přizvi ještě jednoho nebo dva z věřících, aby byli svědky rozhovoru. 17Když si ani tak nedá říci, pověz to shromáždění věřících. Když neuposlechne ani je, ať je vyloučen. 18Mějte přitom na mysli, že co rozhodnete zde na zemi, bude platit i v nebi. 19A také platí: spojí-li se dva z vás k modlitbám za jakoukoliv záležitost, nebeský Otec je vyslyší. 20Tam, kde se už dva nebo tři sejdou, aby jednali podle mé vůle, tam jsem já s nimi.“

Ježíš vypráví podobenství o nemilosrdném věřiteli

21Potom mu Petr položil otázku: „Pane, když se proti mně můj bližní opakovaně prohřešuje, kolikrát mu mám odpustit? Sedmkrát?“ 22Ježíš mu odpověděl: „Ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.

23Pán Bůh s námi jedná jako král, který se rozhodl provést vyúčtování se svými podřízenými. 24Mezi prvními mu přivedli jednoho, který měl u něj miliónový dluh. 25Ten muž však neměl na zaplacení. Král tedy nařídil, aby ho s celou rodinou prodali do otroctví, rozprodali jeho majetek, a tak uhradili dluh. 26On však před králem padl na kolena a prosil ho: ‚Pane, měj se mnou trpělivost a já všechno zaplatím!‘

27Králi bylo líto toho člověka, propustil ho a dokonce mu celý dluh odpustil. 28Sotva však ten muž vyšel od krále, potkal člověka, který mu dlužil nepatrnou částku. Popadl ho a křičel: ‚Hned mi vrať, co jsi dlužen!‘

29Ten chudák si před něj klekl a zoufale ho prosil: ‚Měj strpení a já ti zaplatím!‘ 30Ale věřitel stál na svém a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. 31Svědky té události to pobouřilo a šli to oznámit králi. 32Ten si předvolal nemilosrdného věřitele a řekl mu: ‚Ty ničemo! Jak velký dluh jsem ti odpustil, když jsi mne prosil! 33A tys nemohl odpustit svému druhovi tak směšnou částku?‘

34A rozhněvaný král jej potom dal zavřít, dokud svůj dluh do posledního haléře nezaplatí. 35Tak bude jednat můj nebeský Otec s vámi, jestliže nebudete ochotně odpouštět druhým.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Матай 18:1-35

Кто важнее в Царстве Аллаха?

(Мк. 9:33-37; Лк. 9:46-48; 17:1-2)

1Тогда же ученики подошли к Исе и спросили:

– Кто важнее всех в Царстве Аллаха?

2Иса подозвал маленького ребёнка и поставил его посреди них.

3– Говорю вам истину, – сказал Иса, – если кто не изменится и не станет таким, как маленькое дитя, то он никогда не войдёт в Царство Аллаха. 4Поэтому, кто смирит себя и станет таким, как это дитя, тот и самый великий в Царстве Аллаха. 5Кто ради Меня принимает такого ребёнка, тот принимает и Меня. 6Но если же кто введёт в грех одного из этих малых, верующих в Меня, то для него было бы лучше, если бы ему повесили на шею мельничный жёрнов и утопили в море.

Об искушениях

(Мк. 9:43-47)

7– Горе миру от всего, что ведёт людей ко греху! И хотя в этом мире неизбежны соблазны, но горе тому человеку, кто вводит других людей в грех! 8Если же твоя рука или нога влечёт тебя ко греху, отсеки её и выбрось вон. Лучше тебе остаться с одной рукой или с одной ногой, но войти в рай, чем с двумя руками и двумя ногами быть брошенным в вечный огонь. 9Если твой глаз влечёт тебя ко греху, вырви его и отбрось. Лучше тебе с одним глазом войти в рай, чем с двумя глазами быть брошенным в огонь ада. 10-11Смотрите, не презирайте никого из этих малых. Говорю вам, что их ангелы18:10 Иудеи верили, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Инджил говорит об ангелах-хранителях у детей и у последователей Исы аль-Масиха (см. Евр. 1:14; см. также Заб. 33:8; 90:11). на небе всегда видят лицо Моего Небесного Отца18:11 В некоторых рукописях присутствуют слова: «Ведь Ниспосланный как Человек пришёл спасти погибшее»..

Притча о потерянной овце

(Лк. 15:4-7)

12– Как вы думаете? Если у человека есть сто овец, и одна из них заблудится, то разве он не оставит девяносто девять пастись на холмах и не пойдёт искать пропавшую? 13И если он найдёт её, то, говорю вам истину: он будет рад этой одной больше, чем девяноста девяти, которые не терялись. 14Так и ваш Небесный Отец не хочет, чтобы потерялся хоть один из этих меньших.

Об отношении к согрешающим верующим

(Лк. 17:3)

15– Если твой брат согрешил против тебя, то пойди и с глазу на глаз скажи ему, в чём он не прав. Если он послушает тебя, то ты приобрёл своего брата. 16Если же он не будет тебя слушать, то возьми с собой ещё одного или двух человек, чтобы «каждое слово было подтверждено показаниями двух или трёх свидетелей»18:16 Втор. 19:15.. 17Если он и их не захочет слушать, то скажи об этом общине верующих в Меня, и если он не послушается и общины, то тогда пусть он будет для тебя как язычник или как сборщик налогов. 18Говорю вам истину: что вы осудите на земле, то будет осуждено и Аллахом, Который на небесах, и что вы оправдаете на земле, то будет оправдано и Аллахом, Который на небесах. 19Ещё раз говорю вам, что если двое из вас здесь, на земле, примут решение относительно какого-нибудь дела, о котором они вопрошают Аллаха, то Мой Отец, Который на небесах, даст им на него добро18:19 Или: «…согласятся просить Аллаха о каком-нибудь деле, то Мой Отец, Который на небесах, сделает это для них».. 20Потому что там, где двое или трое собраны вместе ради Меня, там и Я нахожусь вместе с ними.

Притча о немилосердном должнике

(Лк. 17:4)

21Тогда Петир подошёл к Исе и спросил:

– Повелитель, сколько раз я должен прощать своего брата, если тот согрешит против меня? Семь раз?

22Иса ответил:

– Не семь, а семьдесят раз по семь18:22 Или: «семьдесят семь раз».. 23Царство Аллаха можно сравнить с царём, который решил рассчитаться со своими слугами. 24Когда царь начал расчёт, то первым к нему привели того, кто был должен ему огромную сумму18:24 Букв.: «десять тысяч талантов». Это огромная, фантастическая сумма, примерно равная по стоимости 350 тоннам серебра. Один талант равнялся 6 000 динариев, т. е. наёмному работнику нужно было работать почти 20 лет, чтобы заработать лишь один талант.. 25Так как у должника не было чем расплатиться, то царь повелел продать для уплаты долга самого должника, его жену, детей и всё их имущество. 26Слуга пал и, поклонившись царю, стал просить: «Дай мне ещё немного времени, и я всё выплачу». 27Царь пожалел слугу, простил ему весь долг и отпустил его.

28Тот вышел и, встретив такого же слугу, который должен был ему всего сто серебряных монет18:28 Букв.: «сто динариев». Динарий – римская монета, примерно равная дневному заработку наёмного работника (см. 20:2)., схватил его и начал душить. «Верни сейчас же всё, что ты мне должен», – требовал он. 29Должник пал ему в ноги и стал умолять: «Дай мне ещё немного времени, и я всё выплачу». 30Но тот не захотел ждать и бросил его в темницу, пока не будет выплачен весь его долг. 31Другие слуги видели, что произошло, и это их возмутило. Они пошли и рассказали всё царю.

32Тогда царь позвал слугу. «Ах ты, негодный раб, – сказал он, – я по твоей просьбе простил тебе все долги, 33так неужели и ты не мог простить своего товарища, как я простил тебя?» 34Разгневавшись, царь отдал его в руки истязателей до тех пор, пока тот не выплатит весь свой долг.

35Так и Мой Небесный Отец поступит с вами, если вы не будете искренне прощать ваших братьев, – заключил Иса.