Slovo na cestu

Matouš 17:1-27

Ježíš se proměňuje na hoře

1Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš pouze Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyšli na vysokou horu. 2Náhle učedníci zpozorovali, že Ježíšův vzhled se změnil. Tvář mu oslnivě zářila jako slunce a jeho oděv se skvěl bělostí. 3Vtom uviděli Mojžíše a Elijáše, jak s ním rozmlouvají. 4Petr zvolal: „Pane, je nám tu tak dobře! Jestli chceš, postavíme vám tu přístřeší a zůstaňme tady!“

5Než to však dořekl, zahalil je oblak a slyšeli hlas: „Toto je můj milovaný Syn, moje radost, toho poslouchejte!“

6Když to učedníci slyšeli, padli k zemi s uctivou bázní. 7Ježíš k nim přišel, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se!“ 8Když se rozhlédli, viděli pouze samotného Ježíše.

9Cestou z hory jim Ježíš přikázal: „Nikomu neříkejte, co jste viděli, dokud nevstanu z mrtvých.“

10Učedníci se ho ptali: „Proč učitelé zákona zdůrazňují, že před tebou měl přijít Elijáš?“ 11Ježíš jim odpověděl: „Mají pravdu. On má přijít a připravit lidská srdce na Kristův příchod. 12Já vám však říkám, že Elijáš už přišel, ale oni ho neuznali a naložili s ním podle svého. A také pro mne chystají jen utrpení.“ 13Učedníci pochopili, že mluví o Janu Křtiteli.

Ježíš uzdravuje chlapce posedlého démonem

14Na úpatí hory na ně čekal zástup lidí. Nějaký muž klekl před Ježíšem a řekl: 15„Pane, slituj se nad mým synem! Mnoho zkusí, má zlé záchvaty a při nich často spadne do ohně nebo do vody. 16Prosil jsem tvé učedníky, ale nevědí si s ním rady.“

17Ježíš si povzdechl: „Co to s vámi je? Nevěříte a překážíte Boží moci! Nemám to s vámi lehké. Přiveďte mi ho sem!“

18Pak Ježíš přikázal démonu, který byl příčinou nemoci, aby chlapce opustil. A od té chvíle byl chlapec zdráv.

19Když potom byli s Ježíšem sami, zeptali se učedníci: „Proč my jsme nemohli toho chlapce uzdravit?“ 20Ježíš jim odpověděl: „Protože málo věříte. Budete-li mít víru alespoň jako semínko hořčice a řeknete této hoře: ‚Posuň se,‘ poslechne vás. Nic pro vás nebude nemožné. 21Takový případ vyžaduje opravdovou modlitbu a půst.“

Ježíš podruhé předpovídá svou smrt

22Když přišli do Galileje, Ježíš jim řekl: „Mám být vydán do rukou těch, 23kteří mne zabijí. Ale třetího dne zase vstanu k životu.“ Učedníky to velmi zarmoutilo.

Petr nachází v rybě minci

24V Kafarnaum přišli k Petrovi výběrčí chrámové daně a zeptali se: „Váš mistr neplatí daň?“

25„Platí,“ odpověděl Petr. Doma ho Ježíš předešel otázkou: „Co myslíš, Petře, od koho vybírají králové a panovníci daně a poplatky? Od synů nebo od cizích?“

26„Od cizích,“ odpověděl Petr.

27„Dobře tedy,“ řekl Ježíš, „synové tedy nejsou vázáni touto povinností! Ale nebudeme Jeruzalém zbytečně dráždit. Jdi k jezeru, nahoď udici a v první rybě, kterou chytneš, najdeš minci. Ta bude stačit na poplatek za nás oba.“

New International Reader’s Version

Matthew 17:1-27

Jesus’ Appearance Is Changed

1After six days Jesus took Peter, James, and John the brother of James with him. He led them up a high mountain. They were all alone. 2There in front of them his appearance was changed. His face shone like the sun. His clothes became as white as the light. 3Just then Moses and Elijah appeared in front of them. Moses and Elijah were talking with Jesus.

4Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will put up three shelters. One will be for you, one for Moses, and one for Elijah.”

5While Peter was still speaking, a bright cloud covered them. A voice from the cloud said, “This is my Son, and I love him. I am very pleased with him. Listen to him!”

6When the disciples heard this, they were terrified. They fell with their faces to the ground. 7But Jesus came and touched them. “Get up,” he said. “Don’t be afraid.” 8When they looked up, they saw no one except Jesus.

9They came down the mountain. On the way down, Jesus told them what to do. “Don’t tell anyone what you have seen,” he said. “Wait until the Son of Man has been raised from the dead.”

10The disciples asked him, “Why do the teachers of the law say that Elijah has to come first?”

11Jesus replied, “That’s right. Elijah is supposed to come and make all things new again. 12But I tell you, Elijah has already come. People didn’t recognize him. They have done to him everything they wanted to do. In the same way, they are going to make the Son of Man suffer.” 13Then the disciples understood that Jesus was talking to them about John the Baptist.

Jesus Heals a Boy Who Is Controlled by a Demon

14When they came near the crowd, a man approached Jesus. He got on his knees in front of him. 15“Lord,” he said, “have mercy on my son. He shakes wildly and suffers a great deal. He often falls into the fire or into the water. 16I brought him to your disciples. But they couldn’t heal him.”

17“You unbelieving and evil people!” Jesus replied. “How long do I have to stay with you? How long do I have to put up with you? Bring the boy here to me.” 18Jesus ordered the demon to leave the boy, and it came out of him. He was healed at that moment.

19Then the disciples came to Jesus in private. They asked, “Why couldn’t we drive out the demon?”

20-21He replied, “Because your faith is much too small. What I’m about to tell you is true. If you have faith as small as a mustard seed, it is enough. You can say to this mountain, ‘Move from here to there.’ And it will move. Nothing will be impossible for you.”

Jesus Speaks a Second Time About His Coming Death

22They came together in Galilee. Then Jesus said to them, “The Son of Man is going to be handed over to men. 23They will kill him. On the third day he will rise from the dead.” Then the disciples were filled with deep sadness.

Jesus Pays the Temple Tax

24Jesus and his disciples arrived in Capernaum. There the people who collect the temple tax came to Peter. They asked him, “Doesn’t your teacher pay the temple tax?”

25“Yes, he does,” he replied.

When Peter came into the house, Jesus spoke first. “What do you think, Simon?” he asked. “Who do the kings of the earth collect taxes and fees from? Do they collect them from their own children or from others?”

26“From others,” Peter answered.

“Then the children don’t have to pay,” Jesus said to him. 27“But we don’t want to make them angry. So go to the lake and throw out your fishing line. Take the first fish you catch. Open its mouth. There you will find the exact coin you need. Take it and give it to them for my tax and yours.”