Slovo na cestu

Matouš 17:1-27

Ježíš se proměňuje na hoře

1Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš pouze Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyšli na vysokou horu. 2Náhle učedníci zpozorovali, že Ježíšův vzhled se změnil. Tvář mu oslnivě zářila jako slunce a jeho oděv se skvěl bělostí. 3Vtom uviděli Mojžíše a Elijáše, jak s ním rozmlouvají. 4Petr zvolal: „Pane, je nám tu tak dobře! Jestli chceš, postavíme vám tu přístřeší a zůstaňme tady!“

5Než to však dořekl, zahalil je oblak a slyšeli hlas: „Toto je můj milovaný Syn, moje radost, toho poslouchejte!“

6Když to učedníci slyšeli, padli k zemi s uctivou bázní. 7Ježíš k nim přišel, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se!“ 8Když se rozhlédli, viděli pouze samotného Ježíše.

9Cestou z hory jim Ježíš přikázal: „Nikomu neříkejte, co jste viděli, dokud nevstanu z mrtvých.“

10Učedníci se ho ptali: „Proč učitelé zákona zdůrazňují, že před tebou měl přijít Elijáš?“ 11Ježíš jim odpověděl: „Mají pravdu. On má přijít a připravit lidská srdce na Kristův příchod. 12Já vám však říkám, že Elijáš už přišel, ale oni ho neuznali a naložili s ním podle svého. A také pro mne chystají jen utrpení.“ 13Učedníci pochopili, že mluví o Janu Křtiteli.

Ježíš uzdravuje chlapce posedlého démonem

14Na úpatí hory na ně čekal zástup lidí. Nějaký muž klekl před Ježíšem a řekl: 15„Pane, slituj se nad mým synem! Mnoho zkusí, má zlé záchvaty a při nich často spadne do ohně nebo do vody. 16Prosil jsem tvé učedníky, ale nevědí si s ním rady.“

17Ježíš si povzdechl: „Co to s vámi je? Nevěříte a překážíte Boží moci! Nemám to s vámi lehké. Přiveďte mi ho sem!“

18Pak Ježíš přikázal démonu, který byl příčinou nemoci, aby chlapce opustil. A od té chvíle byl chlapec zdráv.

19Když potom byli s Ježíšem sami, zeptali se učedníci: „Proč my jsme nemohli toho chlapce uzdravit?“ 20Ježíš jim odpověděl: „Protože málo věříte. Budete-li mít víru alespoň jako semínko hořčice a řeknete této hoře: ‚Posuň se,‘ poslechne vás. Nic pro vás nebude nemožné. 21Takový případ vyžaduje opravdovou modlitbu a půst.“

Ježíš podruhé předpovídá svou smrt

22Když přišli do Galileje, Ježíš jim řekl: „Mám být vydán do rukou těch, 23kteří mne zabijí. Ale třetího dne zase vstanu k životu.“ Učedníky to velmi zarmoutilo.

Petr nachází v rybě minci

24V Kafarnaum přišli k Petrovi výběrčí chrámové daně a zeptali se: „Váš mistr neplatí daň?“

25„Platí,“ odpověděl Petr. Doma ho Ježíš předešel otázkou: „Co myslíš, Petře, od koho vybírají králové a panovníci daně a poplatky? Od synů nebo od cizích?“

26„Od cizích,“ odpověděl Petr.

27„Dobře tedy,“ řekl Ježíš, „synové tedy nejsou vázáni touto povinností! Ale nebudeme Jeruzalém zbytečně dráždit. Jdi k jezeru, nahoď udici a v první rybě, kterou chytneš, najdeš minci. Ta bude stačit na poplatek za nás oba.“

Священное Писание

Матай 17:1-27

Преображение Исы Масиха

(Мк. 9:2-13; Лк. 9:28-36)

1Через шесть дней Иса взял с Собой Петира, Якуба, его брата Иохана и привёл их одних на высокую гору. 2И на глазах учеников вдруг Его облик изменился: лицо Его засияло, как солнце, а одежда стала белой, как свет. 3И вот они увидели пророков Мусу и Ильяса, беседующих с Исой. 4Петир сказал Исе:

– Повелитель, нам здесь так хорошо! Если Ты хочешь, я сделаю три шалаша: один Тебе, один Мусе и один Ильясу.

5Пока он говорил, светлое облако накрыло их, и из облака прозвучал голос:

– Это Мой любимый Сын (Масих), в Нём Моя радость. Слушайте Его!17:5 См. Нач. 22:2; Втор. 18:15; Заб. 2:7; Ис. 42:1. В Исе мы видим исполнение всех этих пророчеств: Он и жертвенный ягнёнок, и обещанный Мусой Пророк, и Масих (Царь Исраила), и Раб Вечного.

6Услышав эти слова, ученики в ужасе пали на лица свои. 7Иса подошёл и прикоснулся к ним:

– Не бойтесь, встаньте.

8Они подняли взгляд и уже никого, кроме Исы, не увидели. 9Когда они спускались с горы, Иса сказал им:

– Никому не говорите о том, что вы видели здесь, до тех пор, пока Ниспосланный как Человек не воскреснет из мёртвых.

10Ученики спросили Его:

– Почему же учители Таурата говорят, что вначале, перед Масихом, должен прийти Ильяс?

11Иса ответил:

– Ильяс действительно должен прийти и всё приготовить17:11 См. Мал. 4:5-6.. 12Но говорю вам, что Ильяс уже пришёл17:12 См. Лк. 1:13-17., только его не узнали и поступили с ним по своему произволу17:12 См. 14:1-12, также 3 Цар. 19:1-10.. Так же и Ниспосланному как Человек предстоит пострадать от их рук.

13Тогда ученики поняли, что Он говорил о пророке Яхии.

Исцеление мальчика, одержимого нечистым духом

(Мк. 9:14-29; Лк. 9:37-42)

14Когда они вернулись туда, где их дожидалась толпа, подошёл один мужчина и пал перед Исой на колени 15со словами:

– Господин, сжалься над моим сыном, у него бывают приступы эпилепсии, и он сильно мучается, часто бросается то в огонь, то в воду. 16Я привёл его к Твоим ученикам, но они не смогли исцелить его.

17Иса в ответ сказал:

– О неверующее и испорченное поколение! Сколько Мне ещё быть с вами? Сколько Мне ещё терпеть вас? Приведите мальчика ко Мне.

18Иса приказал демону выйти, и тот вышел из мальчика; в тот же миг ребёнок стал совершенно здоров. 19Потом, оставшись с Исой наедине, ученики спросили:

– Почему же мы не смогли изгнать его?

20-21Иса ответил:

– Потому что у вас мало веры. Говорю вам истину: если бы ваша вера была величиной хоть с горчичное зерно, то вы могли бы этой горе сказать: «Передвинься отсюда туда», и она бы передвинулась; для вас не было бы ничего невозможного17:20-21 В некоторых рукописях присутствуют слова: «Этот же вид демонов изгоняется только молитвой и постом»..

Иса Масих вновь говорит о своей смерти и воскресении

(Мк. 9:30-32; Лк. 9:43-45)

22Когда они были вместе в Галилее, Иса сказал ученикам:

– Ниспосланный как Человек будет предан в руки людей, 23которые убьют Его, но на третий день Он воскреснет.

Учеников это сильно опечалило.

Налог на храм

24Когда они вернулись в Капернаум, к Петиру подошли сборщики налога на нужды храма17:24 Букв.: «сборщики дидрахм». Дидрахма (две драхмы) – древнегреческая монета, равная примерно двухдневному заработку наёмного работника. Согласно Таурату каждый взрослый мужчина-иудей должен был платить ежегодный налог на храм (см. Исх. 30:11-16). и спросили:

– А ваш Учитель платит налог на храм?

25– Платит, – ответил он.

Когда Петир вошёл в дом и ещё не успел ничего сказать, Иса спросил:

– Шимон, как тебе кажется, с кого земные цари взимают пошлины или дань, со своих родных сыновей или с посторонних?

26– С посторонних, – ответил Петир.

– Значит, сыновья свободны, – заключил Иса17:25-26 Или: «…со своих подданных или с побеждённых народов?» 26 «С побеждённых народов», – ответил Петир. «Значит, подданные свободны», – заключил Иса.. – 27Но чтобы нам никого не обидеть, пойди к озеру, забрось удочку, вытащи первую рыбу, что попадётся на крючок, открой ей рот, и там ты найдёшь монету17:27 Букв.: «статир» – монета достоинством в две дидрахмы., которой будет достаточно, чтобы заплатить налог за нас обоих. Итак, возьми её и заплати за Меня и за себя.