Slovo na cestu

Matouš 16:1-28

Náboženští vůdcové žádají znamení z nebe

1Jednou přišli za Ježíšem farizejové a saducejové a vymáhali na něm důkaz, že má Boží pověření. 2On jim na to odpověděl: „Když jsou večer červánky, říkáte, že bude jasno; 3když jsou červánky ráno, říkáte, že bude špatné počasí. Úkazy na obloze umíte posoudit, a to, co se děje před vašima očima, je vám pořád málo? 4Tento zlý, nevěřící národ se dožaduje zvláštních znamení, ale nakonec si bude muset vzpomenout, co se stalo s prorokem Jonášem,“ a nechal je stát a odešel.

Ježíš varuje před falešným učením

5Znovu se plavili přes jezero a teprve na druhém břehu jeho učedníci zjistili, že s sebou zapomněli vzít chleba. 6Ježíš jim řekl: „Dejte si pozor na farizejský a saducejský kvas!“ 7Oni se domnívali, že mluví o skutečném chlebu. 8Ježíš to věděl, a proto jim řekl: „Proč si děláte starosti o jídlo? To máte tak malou víru? 9Ještě nechápete? Cožpak si nevzpomínáte na nasycení pěti tisíc mužů pouhými pěti chleby a na koše posbíraných zbytků? 10Ani na ty čtyři tisíce, které jsem nasytil sedmi chleby a ještě se sebralo tolik zbytků? 11Nechápete, že mi nešlo o skutečný chleba, když jsem vás varoval před kvasem farizejů a saducejů?“ 12Teprve potom pochopili, že kvasem mínil pokřivené učení židovských vůdců.

Petr vyznává, že Ježíš je Mesiáš

13Když se potom Ježíš přiblížil k Césareji Filipově, zeptal se svých učedníků: „Za koho mne lidé pokládají?“ 14Oni odpověděli: „Někteří za Jana Křtitele, druzí za Elijáše, jiní za Jeremjáše nebo jiného z proroků.“ 15„A vy?“ chtěl Ježíš vědět.

16Šimon Petr zvolal: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha!“

17„Raduj se, Šimone,“ řekl Ježíš. „To nemáš ze sebe, tu pravdu ti dal poznat sám Bůh. 18-19Ty jsi Petr a tvé jméno připomíná skálu. Svou církev zbuduji na Skále a žádná ďábelská moc ji nezničí. Kdekoliv se bude zvěstovat pravda, kterou jsi vyznal o mně, otevřou se lidem dveře do Božího království. Těm, kdo ji odmítnou, oznámíš soud, a ty, kdo ji přijmou, ujistíš o Boží milosti. Co se rozhodne zde na zemi, bude platit i v nebi.“ 20Svým učedníkům potom přikázal, aby zatím nikomu neříkali, že on je očekávaný Mesiáš.

Ježíš poprvé předpovídá svou smrt

21Od toho dne začal Ježíš otevřeně mluvit se svými učedníky o tom, že musí jít do Jeruzaléma a co ho tam čeká – mnoho bude trpět od židovských náboženských vůdců, bude zabit, ale třetí den vstane zase k životu. 22Petr ho odvedl stranou a začal mu to rozmlouvat: „Takhle nemluv, nic takového nedopustíme.“

23On se však od Petra odvrátil a řekl: „Jdi mi z cesty, satane! Pokoušíš mne, protože to vidíš jen z lidského hlediska a ne z Božího!“

24Potom řekl učedníkům: „Kdo mě chce následovat, přestaň myslet na sebe, neboj se pro mne trpět a pojď za mnou. 25Každý, kdo by si chtěl život zachovat pro sebe, ztratí ho. Kdo mi odevzdá svůj život, ten ho získá. 26Co člověku prospěje, když získá celý svět a ten skutečný život ztratí? Co může vyvážit hodnotu věčného života? 27Přijdu ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy budu soudit každého člověka podle toho, jak žil. 28Někteří se ještě za svého života stanete svědky slávy a moci mého království.“

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 16:1-28

Fariseii și saducheii cer un semn

(Mt. 12:38-39; Mc. 8:11-13; Lc. 12:54-56)

1Apropiindu-se de El ca să-L pună la încercare, fariseii și saducheii I-au cerut să le arate un semn din cer1 Vezi nota de la 12:38..

2Dar Isus, răspunzând, le-a zis: „Când se înserează, voi spuneți: «Va fi vreme frumoasă, pentru că cerul este roșu învăpăiat.» 3Iar dimineața, spuneți: «Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roșu întunecat.» Fața cerului știți s-o pricepeți, dar semnele vremurilor nu le puteți pricepe? 4O generație rea și adulteră caută un semn, dar nu i se va da un alt semn decât semnul lui Iona“4 Vezi 12:39-41.. Apoi i-a lăsat și a plecat.

Drojdia fariseilor și a saducheilor

(Mc. 8:14-21)

5Când ucenicii au ajuns de cealaltă parte a mării, și-au dat seama că au uitat să ia pâini. 6Isus le-a zis: „Aveți grijă și păziți-vă de drojdia fariseilor și a saducheilor!“

7Ei vorbeau între ei7 Sau: Ei se gândeau în sinea lor., zicând: „Ne spune așa pentru că n-am luat pâini.“

8Cunoscând aceasta, Isus le-a zis: „Puțin credincioșilor! De ce vorbiți între voi8 Sau: De ce vă gândiți în sinea voastră. că n-aveți pâini? 9Tot nu înțelegeți? Nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșnițe ați strâns? 10Nici de cele șapte pâini pentru cei patru mii de bărbați și câte coșuri ați strâns? 11Cum de nu înțelegeți că nu despre pâini v-am vorbit?! Ci v-am spus să vă păziți de drojdia fariseilor și a saducheilor!“ 12Abia atunci au înțeles ucenicii că El nu le zisese să se păzească de drojdia pentru pâine, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor.

Mărturisirea de credință a lui Petru

(Mc. 8:27-30; Lc. 9:18-21)

13Isus a venit în părțile Cezareei lui Filip13 Cetatea a fost întemeiată de tetrarhul Filip (care a domnit între anii 4–34 d.Cr.), fiul lui Irod cel Mare, fiind situată la izvoarele Iordanului (vezi Flavius Josephus, Antichități, XVIII, 2.1). A nu se confunda cu portul mediteranean Cezareea Maritima. și i-a întrebat pe ucenicii Săi, zicând:

– Cine zic oamenii că este Fiul Omului?

14Ei au zis:

– Unii zic că este Ioan Botezătorul, alții zic că este Ilie, iar alții spun despre El că este Ieremia sau unul dintre profeți.

15El le-a zis:

– Dar voi, cine ziceți că sunt Eu?

16Simon Petru, răspunzând, a zis:

– Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului cel Viu!

17Isus, răspunzând, i-a zis:

– Fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona17 Sau, cf. In. 1:42; 21:15-17: Simone, fiul lui Ioan, variantă bine atestată de mss în evanghelia lui Ioan., pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu Care este în ceruri. 18Iar Eu îți spun că tu ești Petru18 Domnul Isus generează un joc de cuvinte între piatră (gr.: petros – Petru) și stâncă (gr.: petra), în ideea că Biserica nu va fi zidită pe o piatră (gr.: petros), ci pe o stâncă (gr.: petra), adică pe afirmația lui Petru, care dovedește credința în Cristos. și pe această stâncă Îmi voi zidi Biserica18 Acest cuvânt apare în evanghelii doar în versetul de față și în 18:17. Termenul, întrebuințat în LXX cu privire la adunarea lui Israel, era folosit în perioada NT pentru a desemna o adunare formată din cetățenii liberi, cu drept de vot, ai unei așezări. În cazul de față Biserica apare ca o instituție, spre deosebire de 18:17, unde apare ca o adunare locală., iar porțile Locuinței Morților18 Gr.: Hades n-o vor birui. 19Îți voi da cheile Împărăției Cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.19 Sau: orice vei opri pe pământ va fi oprit în ceruri, iar orice vei permite pe pământ va fi permis în ceruri.

20Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Cristosul.

Isus vorbește despre moartea și învierea Sa

(Mc. 8:31-33; Lc. 9:22)

21De atunci încolo, Isus a început să le arate ucenicilor că El trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe din partea bătrânilor21 Probabil membri laici ai Sinedriului (vezi nota de la 5:22), capi ai celor mai importante familii evreiești [peste tot în carte]., a conducătorilor preoților și a cărturarilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat.

22Petru însă L-a luat deoparte și a început să-L mustre, zicând:

– Dumnezeu să aibă milă de Tine, Doamne! Să nu cumva să Ți se întâmple așa ceva!

23Dar Isus S-a întors și i-a zis lui Petru:

– Pleacă! Înapoia Mea, Satan23 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând vrăjmaș sau acuzator.! Tu ești un prilej de poticnire23 Vezi nota de la 13:41. pentru Mine, căci nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.

Prețul uceniciei

(Mc. 8:34–9:1; Lc. 9:23-27)

24Atunci Isus le-a zis ucenicilor Săi:

– Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. 25Căci oricine vrea să-și salveze viața, o va pierde, dar cel ce-și pierde viața de dragul Meu, o va găsi. 26Într-adevăr, la ce i-ar folosi unui om să câștige întreaga lume, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său? 27Căci Fiul Omului urmează să vină în slava Tatălui Său împreună cu îngerii Lui și atunci El va răsplăti fiecăruia după lucrarea lui. 28Adevărat vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta nicidecum moartea înainte de a-L vedea pe Fiul Omului venind în Împărăția Sa.28 Posibil ca această predicție să se refere la episodul „schimbării la față“ (vezi 17:2 și 2 Pet. 1:16) sau la episodul „coborârii Duhului Sfânt“, din F.A. 2.