Slovo na cestu

Matouš 16

Náboženští vůdcové žádají znamení z nebe

1Jednou přišli za Ježíšem farizejové a saducejové a vymáhali na něm důkaz, že má Boží pověření. On jim na to odpověděl: „Když jsou večer červánky, říkáte, že bude jasno; když jsou červánky ráno, říkáte, že bude špatné počasí. Úkazy na obloze umíte posoudit, a to, co se děje před vašima očima, je vám pořád málo? Tento zlý, nevěřící národ se dožaduje zvláštních znamení, ale nakonec si bude muset vzpomenout, co se stalo s prorokem Jonášem,“ a nechal je stát a odešel.

Ježíš varuje před falešným učením

Znovu se plavili přes jezero a teprve na druhém břehu jeho učedníci zjistili, že s sebou zapomněli vzít chleba. Ježíš jim řekl: „Dejte si pozor na farizejský a saducejský kvas!“ Oni se domnívali, že mluví o skutečném chlebu. Ježíš to věděl, a proto jim řekl: „Proč si děláte starosti o jídlo? To máte tak malou víru? Ještě nechápete? Cožpak si nevzpomínáte na nasycení pěti tisíc mužů pouhými pěti chleby a na koše posbíraných zbytků? 10 Ani na ty čtyři tisíce, které jsem nasytil sedmi chleby a ještě se sebralo tolik zbytků? 11 Nechápete, že mi nešlo o skutečný chleba, když jsem vás varoval před kvasem farizejů a saducejů?“ 12 Teprve potom pochopili, že kvasem mínil pokřivené učení židovských vůdců.

Petr vyznává, že Ježíš je Mesiáš

13 Když se potom Ježíš přiblížil k Césareji Filipově, zeptal se svých učedníků: „Za koho mne lidé pokládají?“ 14 Oni odpověděli: „Někteří za Jana Křtitele, druzí za Elijáše, jiní za Jeremjáše nebo jiného z proroků.“ 15 „A vy?“ chtěl Ježíš vědět.

16 Šimon Petr zvolal: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha!“

17 „Raduj se, Šimone,“ řekl Ježíš. „To nemáš ze sebe, tu pravdu ti dal poznat sám Bůh. 18-19 Ty jsi Petr a tvé jméno připomíná skálu. Svou církev zbuduji na Skále a žádná ďábelská moc ji nezničí. Kdekoliv se bude zvěstovat pravda, kterou jsi vyznal o mně, otevřou se lidem dveře do Božího království. Těm, kdo ji odmítnou, oznámíš soud, a ty, kdo ji přijmou, ujistíš o Boží milosti. Co se rozhodne zde na zemi, bude platit i v nebi.“ 20 Svým učedníkům potom přikázal, aby zatím nikomu neříkali, že on je očekávaný Mesiáš.

Ježíš poprvé předpovídá svou smrt

21 Od toho dne začal Ježíš otevřeně mluvit se svými učedníky o tom, že musí jít do Jeruzaléma a co ho tam čeká – mnoho bude trpět od židovských náboženských vůdců, bude zabit, ale třetí den vstane zase k životu. 22 Petr ho odvedl stranou a začal mu to rozmlouvat: „Takhle nemluv, nic takového nedopustíme.“

23 On se však od Petra odvrátil a řekl: „Jdi mi z cesty, satane! Pokoušíš mne, protože to vidíš jen z lidského hlediska a ne z Božího!“

24 Potom řekl učedníkům: „Kdo mě chce následovat, přestaň myslet na sebe, neboj se pro mne trpět a pojď za mnou. 25 Každý, kdo by si chtěl život zachovat pro sebe, ztratí ho. Kdo mi odevzdá svůj život, ten ho získá. 26 Co člověku prospěje, když získá celý svět a ten skutečný život ztratí? Co může vyvážit hodnotu věčného života? 27 Přijdu ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy budu soudit každého člověka podle toho, jak žil. 28 Někteří se ještě za svého života stanete svědky slávy a moci mého království.“

New Russian Translation

Matthew 16

Религиозные вожди требуют знамения с неба

(Мк. 8:11-13; Лк. 12:54-56)

1Там Иисуса обступили фарисеи и саддукеи, которые, желая испытать Его, просили, чтобы Он показал им знамение с неба. 2Иисус ответил:

– На закате, увидев, что небо красное, вы говорите: «Будет хорошая погода», 3а на рассвете, если небо заволокло багровыми тучами, вы говорите: «Будет буря». Вы знаете, что означают приметы неба, а истолковать знаков времени не можете. 4Злое и развратное поколение ищет знамения, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения Ионы[a].

И, оставив их, Иисус ушел.

Иисус предостерегает от ложных учений

(Мк. 8:14-21)

5Переправляясь на другую сторону озера, ученики забыли взять с собой хлеба.

6Иисус же сказал им:

– Смотрите, берегитесь закваски фарисеев и саддукеев.

7Ученики стали рассуждать между собой:

– Он говорит это потому, что мы не взяли с собой хлеба.

8Иисус, зная, о чем они говорят, сказал:

– Маловеры, почему вы рассуждаете между собой о том, что у вас нет хлеба? 9Неужели вы еще не поняли? Разве вы не помните, как пяти хлебов хватило на пять тысяч человек? Сколько вы тогда собрали корзин с остатками? 10А сколько корзин остатков вы собрали, когда четыре тысячи[b]мужчин наелись семью хлебами? 11Как вы не можете понять, что, говоря: «Берегитесь закваски фарисеев и саддукеев», Я говорю не о хлебе?

12Тогда ученики поняли, что Он предостерегал их не от закваски, которую кладут в хлеб, а от учения фарисеев и саддукеев.

Петр признает Иисуса Мессией

(Мк. 8:27-30; Лк. 9:18-21)

13Когда Иисус пришел в окрестности Кесарии Филипповой, Он спросил Своих учеников:

– За кого люди принимают Сына Человеческого?

14Ученики ответили:

– Одни говорят, что Ты – Иоанн Креститель, другие – что Илия, а третьи – что Иеремия или один из других пророков.

15– А вы кем считаете Меня? – спросил их Иисус.

16Симон Петр ответил:

– Ты – Христос, Сын живого Бога.

17Тогда Иисус сказал:

– Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что это было открыто тебе не людьми, а Моим Небесным Отцом. 18И Я говорю тебе: ты – Петр[c], и на этой скале Я построю Мою Церковь, и врата ада не одолеют ее. 19Я дам тебе ключи от Небесного Царства, и что ты запретишь на земле, то будет запрещено на небесах, и все, что ты разрешишь на земле, будет разрешено и на небесах.

20Затем Иисус велел ученикам никому не говорить о том, что Он – Христос.

Иисус впервые говорит о Своей смерти и воскресении

(Мк. 8:31-33; Лк. 9:22)

21С этого времени Иисус начал объяснять ученикам, что Он должен идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, первосвященников и учителей Закона, что Он будет убит, но на третий день воскреснет.

22Тогда Петр отвел Его в сторону и стал возражать:

– Да помилует Тебя Бог! Пусть не случится с Тобой этого, Господи!

23Иисус же, обернувшись, сказал Петру:

– Прочь от Меня, сатана! Ты Мне камень преткновения, потому что рассуждаешь по-человечески и не понимаешь того, что хочет Бог.

Что значит быть последователем Иисуса Христа

(Мк. 8:34–9:1; Лк. 9:23-27)

24Потом Иисус сказал ученикам:

– Если кто желает быть Моим последователем, пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест и пусть следует за Мной. 25Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь ради Меня, тот обретет ее. 26Ведь что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но при этом повредит своей душе? Или что даст человек в обмен за свою душу? 27Когда Сын Человеческий придет в славе Своего Отца, окруженный Своими ангелами, тогда Он воздаст каждому по его делам. 28Говорю вам истину: некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят прежде Сына Человеческого, пришедшего в Своем Царстве.

Footnotes

  1. 16:4 Знамение Ионы: см. 12:40.
  2. 16:10 См. Мк. 8:9.
  3. 16:18 Имя Петр означает «камень».