Slovo na cestu

Matouš 16

Náboženští vůdcové žádají znamení z nebe

1Jednou přišli za Ježíšem farizejové a saducejové a vymáhali na něm důkaz, že má Boží pověření. On jim na to odpověděl: „Když jsou večer červánky, říkáte, že bude jasno; když jsou červánky ráno, říkáte, že bude špatné počasí. Úkazy na obloze umíte posoudit, a to, co se děje před vašima očima, je vám pořád málo? Tento zlý, nevěřící národ se dožaduje zvláštních znamení, ale nakonec si bude muset vzpomenout, co se stalo s prorokem Jonášem,“ a nechal je stát a odešel.

Ježíš varuje před falešným učením

Znovu se plavili přes jezero a teprve na druhém břehu jeho učedníci zjistili, že s sebou zapomněli vzít chleba. Ježíš jim řekl: „Dejte si pozor na farizejský a saducejský kvas!“ Oni se domnívali, že mluví o skutečném chlebu. Ježíš to věděl, a proto jim řekl: „Proč si děláte starosti o jídlo? To máte tak malou víru? Ještě nechápete? Cožpak si nevzpomínáte na nasycení pěti tisíc mužů pouhými pěti chleby a na koše posbíraných zbytků? 10 Ani na ty čtyři tisíce, které jsem nasytil sedmi chleby a ještě se sebralo tolik zbytků? 11 Nechápete, že mi nešlo o skutečný chleba, když jsem vás varoval před kvasem farizejů a saducejů?“ 12 Teprve potom pochopili, že kvasem mínil pokřivené učení židovských vůdců.

Petr vyznává, že Ježíš je Mesiáš

13 Když se potom Ježíš přiblížil k Césareji Filipově, zeptal se svých učedníků: „Za koho mne lidé pokládají?“ 14 Oni odpověděli: „Někteří za Jana Křtitele, druzí za Elijáše, jiní za Jeremjáše nebo jiného z proroků.“ 15 „A vy?“ chtěl Ježíš vědět.

16 Šimon Petr zvolal: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha!“

17 „Raduj se, Šimone,“ řekl Ježíš. „To nemáš ze sebe, tu pravdu ti dal poznat sám Bůh. 18-19 Ty jsi Petr a tvé jméno připomíná skálu. Svou církev zbuduji na Skále a žádná ďábelská moc ji nezničí. Kdekoliv se bude zvěstovat pravda, kterou jsi vyznal o mně, otevřou se lidem dveře do Božího království. Těm, kdo ji odmítnou, oznámíš soud, a ty, kdo ji přijmou, ujistíš o Boží milosti. Co se rozhodne zde na zemi, bude platit i v nebi.“ 20 Svým učedníkům potom přikázal, aby zatím nikomu neříkali, že on je očekávaný Mesiáš.

Ježíš poprvé předpovídá svou smrt

21 Od toho dne začal Ježíš otevřeně mluvit se svými učedníky o tom, že musí jít do Jeruzaléma a co ho tam čeká – mnoho bude trpět od židovských náboženských vůdců, bude zabit, ale třetí den vstane zase k životu. 22 Petr ho odvedl stranou a začal mu to rozmlouvat: „Takhle nemluv, nic takového nedopustíme.“

23 On se však od Petra odvrátil a řekl: „Jdi mi z cesty, satane! Pokoušíš mne, protože to vidíš jen z lidského hlediska a ne z Božího!“

24 Potom řekl učedníkům: „Kdo mě chce následovat, přestaň myslet na sebe, neboj se pro mne trpět a pojď za mnou. 25 Každý, kdo by si chtěl život zachovat pro sebe, ztratí ho. Kdo mi odevzdá svůj život, ten ho získá. 26 Co člověku prospěje, když získá celý svět a ten skutečný život ztratí? Co může vyvážit hodnotu věčného života? 27 Přijdu ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy budu soudit každého člověka podle toho, jak žil. 28 Někteří se ještě za svého života stanete svědky slávy a moci mého království.“

The Message

Matthew 16

Some Bad Yeast

11-4 Some Pharisees and Sadducees were on him again, pressing him to prove himself to them. He told them, “You have a saying that goes, ‘Red sky at night, sailor’s delight; red sky at morning, sailors take warning.’ You find it easy enough to forecast the weather—why can’t you read the signs of the times? An evil and wanton generation is always wanting signs and wonders. The only sign you’ll get is the Jonah sign.” Then he turned on his heel and walked away.

5-6 On their way to the other side of the lake, the disciples discovered they had forgotten to bring along bread. In the meantime, Jesus said to them, “Keep a sharp eye out for Pharisee-Sadducee yeast.”

7-12 Thinking he was scolding them for forgetting bread, they discussed in whispers what to do. Jesus knew what they were doing and said, “Why all these worried whispers about forgetting the bread? Runt believers! Haven’t you caught on yet? Don’t you remember the five loaves of bread and the five thousand people, and how many baskets of fragments you picked up? Or the seven loaves that fed four thousand, and how many baskets of leftovers you collected? Haven’t you realized yet that bread isn’t the problem? The problem is yeast, Pharisee-Sadducee yeast.” Then they got it: that he wasn’t concerned about eating, but teaching—the Pharisee-Sadducee kind of teaching.

Son of Man, Son of God

13 When Jesus arrived in the villages of Caesarea Philippi, he asked his disciples, “What are people saying about who the Son of Man is?”

14 They replied, “Some think he is John the Baptizer, some say Elijah, some Jeremiah or one of the other prophets.”

15 He pressed them, “And how about you? Who do you say I am?”

16 Simon Peter said, “You’re the Christ, the Messiah, the Son of the living God.”

17-18 Jesus came back, “God bless you, Simon, son of Jonah! You didn’t get that answer out of books or from teachers. My Father in heaven, God himself, let you in on this secret of who I really am. And now I’m going to tell you who you are, really are. You are Peter, a rock. This is the rock on which I will put together my church, a church so expansive with energy that not even the gates of hell will be able to keep it out.

19 “And that’s not all. You will have complete and free access to God’s kingdom, keys to open any and every door: no more barriers between heaven and earth, earth and heaven. A yes on earth is yes in heaven. A no on earth is no in heaven.”

20 He swore the disciples to secrecy. He made them promise they would tell no one that he was the Messiah.

You’re Not in the Driver’s Seat

21-22 Then Jesus made it clear to his disciples that it was now necessary for him to go to Jerusalem, submit to an ordeal of suffering at the hands of the religious leaders, be killed, and then on the third day be raised up alive. Peter took him in hand, protesting, “Impossible, Master! That can never be!”

23 But Jesus didn’t swerve. “Peter, get out of my way. Satan, get lost. You have no idea how God works.”

24-26 Then Jesus went to work on his disciples. “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat; I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how. Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self. What kind of deal is it to get everything you want but lose yourself? What could you ever trade your soul for?

27-28 “Don’t be in such a hurry to go into business for yourself. Before you know it the Son of Man will arrive with all the splendor of his Father, accompanied by an army of angels. You’ll get everything you have coming to you, a personal gift. This isn’t pie in the sky by and by. Some of you standing here are going to see it take place, see the Son of Man in kingdom glory.”