Slovo na cestu

Matouš 14:1-36

Herodes zabíjí Jana Křtitele

1Tehdy slyšel galilejský vládce Herodes Antipas vyprávění o Ježíšovi 2a řekl svým dvořanům: „To musí být Jan Křtitel! Vstal z mrtvých, a proto dělá takové zázraky!“

3Před časem dal tento Herodes Jana zatknout a uvěznit. 4Jan mu totiž vytýkal, že žije s Herodiadou, manželkou svého bratra Filipa. 5Herodes by se Jana rád zbavil, ale bál se, protože lidé v něm viděli proroka. 6Na oslavě Herodových narozenin tančila dcera Herodiady a okouzlila Heroda tak, 7že jí přísahal splnit každé přání. 8Herodiada navedla svou dceru a ta požádala: „Chci tady na míse hlavu Jana Křtitele.“

9To bylo i na Heroda příliš. Nechtěl se však zostudit před hosty tím, že by zrušil svou přísahu. 10Poručil proto, aby Jana sťali přímo ve vězení. 11Jeho hlavu přinesli na míse tanečnici a ta ji donesla své matce. 12Janovi žáci si vyžádali jeho tělo a pohřbili ho. Pak šli oznámit Ježíšovi, co se stalo.

Ježíš sytí pět tisíců

13Když to Ježíš slyšel, vstoupil do loďky a odplul na osamělé místo. Jakmile však lidé z okolí zjistili, kam jeho loďka míří, shromáždili se tam. 14Když Ježíš vystoupil na břeh, čekaly ho již davy lidí. Měl s nimi soucit a uzdravil jejich nemocné.

15Večer za ním přišli jeho učedníci a řekli: „Už je pozdě a tady v pustině se nedá koupit nic k jídlu. Rozluč se s nimi, ať si mohou po vesnicích něco opatřit.“

16Ježíš jim na to řekl: „Kam by chodili, dejte jim najíst vy!“

17Namítli: „Vždyť tu máme všeho všudy pět chlebů a dvě ryby!“

18„Přineste je sem,“ vybídl je. 19Potom řekl lidem, aby se usadili na trávě. A vzal těch pět chlebů a dvě ryby a poděkoval za ně Bohu. Pak ulamoval, dával učedníkům a ti rozdávali lidem. 20-21Najedlo se tam dosyta pět tisíc mužů kromě žen a dětí. A ještě nasbírali plných dvanáct košů zbytků.

Ježíš jde po vodě

22Hned potom Ježíš přiměl své učedníky, aby přepluli na druhý břeh, zatímco on propustí shromážděné lidi.

23Když se zástupy rozcházely, vystoupil Ježíš na horu, aby se o samotě modlil. Strávil tam skoro celou noc. 24Loď s učedníky stále nemohla dosáhnout druhého břehu, protože vítr hnal vlny proti ní. 25K ránu se Ježíš přiblížil k lodi po hladině jezera. 26Učedníci ho považovali za přízrak a vyděsili se. 27Ale Ježíš promluvil a uklidnil je: „Vzchopte se, to jsem já, nebojte se!“

28Petr zvolal: „Pane, když máš takovou moc, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě!“

29„Tak pojď!“ řekl Ježíš. A tak Petr opustil loď a šel k Ježíšovi. 30Velké vlny ho však přece poděsily a začal se topit. „Pane, pomoz!“ vykřikl.

31Ježíš ho rychle zachytil a řekl: „Kde je tvoje víra? Proč jsi pochyboval?“ 32Vstoupili na loď a vítr se hned utišil. 33Učedníci před Ježíšem poklekli a vyznávali: „Ty jsi určitě Boží Syn!“

Ježíš uzdravuje všechny, kdo se ho dotýkají

34Pak přistáli v genezaretském kraji. 35Jakmile ho tamější lidé poznali, rozneslo se to po širokém okolí a odevšad k němu nosili nemocné. 36Prosili ho, aby se mohli alespoň dotknout lemu jeho šatu. A kdo se dotkl, byl uzdraven.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

马太福音 14:1-36

施洗者约翰之死

1分封王希律听见耶稣的名声, 2就对臣仆说:“这个人是施洗者约翰!他从死里复活了,所以能够行这些神迹。”

3原来希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故,拘捕了约翰,把他捆绑起来关在监里。 4因为约翰曾多次对他说:“你娶这个妇人是不对的。” 5他想杀掉约翰,但怕触怒百姓,因为他们都认为约翰是先知。

6希律的生日那天,希罗底的女儿出来在众人面前跳舞。希律非常高兴, 7就起誓答应她无论要什么都可以。 8她受了母亲的指使,说:“请把施洗者约翰的头放在盘子里送给我。” 9希律感到为难,但既然在众宾客面前起了誓,只好下令给她。 10他派人到监里砍了约翰的头, 11放在盘子里送给她,她转送给她母亲。 12约翰的门徒把尸体领回安葬后,就去告诉耶稣。

13耶稣听见这个消息,就独自坐船退到一处偏僻的地方。众人得知后,就从各城步行来跟随祂。

耶稣使五千人吃饱

14耶稣上了岸,看见一大群人,心里怜悯他们,就治好了他们当中的病人。 15黄昏时,门徒过来对耶稣说:“这里是荒郊野外,天又晚了,请遣散众人,好让他们到村庄去自己买些吃的。”

16耶稣回答说:“他们不用离开,你们给他们吃的吧。”

17门徒答道:“我们这里只有五个饼和两条鱼。”

18耶稣说:“拿来给我。”

19于是,祂叫众人坐在草地上,然后拿起那五个饼和两条鱼,举目望着天祝谢后,就掰开饼递给门徒,让他们分给众人。 20大家都吃饱了,把剩下的零碎收拾起来,竟装满了十二个篮子。 21当时吃饭的,除了妇女和小孩,约有五千男人。

耶稣在水上行走

22随后,耶稣催门徒上船,叫他们先渡到湖对岸,祂则遣散众人。 23待众人都离开了,祂就独自上山去祷告,在那里一直待到晚上。

24那时,门徒的船离岸已远,遇到逆风,船身被波浪撞击得摇摆不定。 25天将破晓的时候,耶稣从水面上向门徒走去。 26门徒看见有人在湖面上走,都吓坏了,说:“是幽灵!”他们害怕得又喊又叫。

27耶稣立刻对他们说:“放心吧!是我,不要怕。”

28彼得说:“主啊!如果真的是你,就叫我从水面上走到你那里。”

29耶稣说:“好,你来吧!”

于是,彼得就从船上下去,走在湖面上,要去耶稣那里。 30他看到风浪很大,就害怕起来,身体开始往下沉,便大喊:“主啊,救我!”

31耶稣马上伸手拉住他,说:“你信心太小了!为什么怀疑呢?”

32他们上了船,风浪就平静了。 33船上的人都敬拜祂,说:“你真是上帝的儿子。”

34他们渡到湖对岸,来到革尼撒勒35当地的人认出是耶稣,就派人去把附近所有的病人都带到祂面前, 36求耶稣让他们摸一摸祂衣裳的穗边,所有摸过的病人都好了。