Slovo na cestu

Matouš 14:1-36

Herodes zabíjí Jana Křtitele

1Tehdy slyšel galilejský vládce Herodes Antipas vyprávění o Ježíšovi 2a řekl svým dvořanům: „To musí být Jan Křtitel! Vstal z mrtvých, a proto dělá takové zázraky!“

3Před časem dal tento Herodes Jana zatknout a uvěznit. 4Jan mu totiž vytýkal, že žije s Herodiadou, manželkou svého bratra Filipa. 5Herodes by se Jana rád zbavil, ale bál se, protože lidé v něm viděli proroka. 6Na oslavě Herodových narozenin tančila dcera Herodiady a okouzlila Heroda tak, 7že jí přísahal splnit každé přání. 8Herodiada navedla svou dceru a ta požádala: „Chci tady na míse hlavu Jana Křtitele.“

9To bylo i na Heroda příliš. Nechtěl se však zostudit před hosty tím, že by zrušil svou přísahu. 10Poručil proto, aby Jana sťali přímo ve vězení. 11Jeho hlavu přinesli na míse tanečnici a ta ji donesla své matce. 12Janovi žáci si vyžádali jeho tělo a pohřbili ho. Pak šli oznámit Ježíšovi, co se stalo.

Ježíš sytí pět tisíců

13Když to Ježíš slyšel, vstoupil do loďky a odplul na osamělé místo. Jakmile však lidé z okolí zjistili, kam jeho loďka míří, shromáždili se tam. 14Když Ježíš vystoupil na břeh, čekaly ho již davy lidí. Měl s nimi soucit a uzdravil jejich nemocné.

15Večer za ním přišli jeho učedníci a řekli: „Už je pozdě a tady v pustině se nedá koupit nic k jídlu. Rozluč se s nimi, ať si mohou po vesnicích něco opatřit.“

16Ježíš jim na to řekl: „Kam by chodili, dejte jim najíst vy!“

17Namítli: „Vždyť tu máme všeho všudy pět chlebů a dvě ryby!“

18„Přineste je sem,“ vybídl je. 19Potom řekl lidem, aby se usadili na trávě. A vzal těch pět chlebů a dvě ryby a poděkoval za ně Bohu. Pak ulamoval, dával učedníkům a ti rozdávali lidem. 20-21Najedlo se tam dosyta pět tisíc mužů kromě žen a dětí. A ještě nasbírali plných dvanáct košů zbytků.

Ježíš jde po vodě

22Hned potom Ježíš přiměl své učedníky, aby přepluli na druhý břeh, zatímco on propustí shromážděné lidi.

23Když se zástupy rozcházely, vystoupil Ježíš na horu, aby se o samotě modlil. Strávil tam skoro celou noc. 24Loď s učedníky stále nemohla dosáhnout druhého břehu, protože vítr hnal vlny proti ní. 25K ránu se Ježíš přiblížil k lodi po hladině jezera. 26Učedníci ho považovali za přízrak a vyděsili se. 27Ale Ježíš promluvil a uklidnil je: „Vzchopte se, to jsem já, nebojte se!“

28Petr zvolal: „Pane, když máš takovou moc, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě!“

29„Tak pojď!“ řekl Ježíš. A tak Petr opustil loď a šel k Ježíšovi. 30Velké vlny ho však přece poděsily a začal se topit. „Pane, pomoz!“ vykřikl.

31Ježíš ho rychle zachytil a řekl: „Kde je tvoje víra? Proč jsi pochyboval?“ 32Vstoupili na loď a vítr se hned utišil. 33Učedníci před Ježíšem poklekli a vyznávali: „Ty jsi určitě Boží Syn!“

Ježíš uzdravuje všechny, kdo se ho dotýkají

34Pak přistáli v genezaretském kraji. 35Jakmile ho tamější lidé poznali, rozneslo se to po širokém okolí a odevšad k němu nosili nemocné. 36Prosili ho, aby se mohli alespoň dotknout lemu jeho šatu. A kdo se dotkl, byl uzdraven.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Матто 14:1-36

Царь Ирод убивает пророка Яхьё

(Мк. 6:14-29; Лк. 9:7-9)

1В то время об Исо услышал и правитель Ирод14:1 Это Ирод Антипа, сын Ирода Великого от сомарянки Малфаки. Он правил Галилеей и Переей с 4 г. до н. э. по 39 г. н. э.. 2Он говорил своим приближённым:

– Это пророк Яхьё. Он воскрес из мёртвых, и поэтому в Нём такая чудодейственная сила.

3В своё время Ирод арестовал Яхьё, связал его и бросил в темницу из-за Иродиады, жены своего брата Филиппа14:3 Это Ирод Филипп I, сын Ирода Великого от Мариамны., 4потому что Яхьё говорил ему: «Нельзя тебе жить с ней»14:4 Женитьба Ирода на жене брата была нарушением Закона Всевышнего (см. Лев. 18:16; 20:21).. 5Ирод хотел убить Яхьё, но боялся народа, так как все считали его пророком. 6И вот когда Ирод праздновал свой день рождения, дочь Иродиады танцевала перед гостями и так понравилась Ироду, 7что он поклялся дать ей всё, чего бы она ни попросила. 8Наученная своей матерью девушка сказала:

– Подай мне сюда на блюде голову пророка Яхьё.

9Царь опечалился, но так как он поклялся перед возлежавшими за столом гостями, то велел исполнить её желание. 10По его приказу Яхьё отрубили в темнице голову, 11принесли её на блюде и отдали девушке, а та отнесла её матери. 12Ученики Яхьё, забрав тело, похоронили его, а затем пошли и рассказали обо всём Исо.

Насыщение более пяти тысяч человек

(Мк. 6:32-44; Лк. 9:10-17; Ин. 6:1-13)

13Услышав о судьбе Яхьё, Исо переправился на лодке в пустынное место, чтобы побыть одному. Но люди из окрестных городов узнали, куда Он отправился, и пошли туда пешком. 14Когда Исо сошёл на берег и увидел большую толпу, Он сжалился над людьми и исцелил больных, которые были среди них. 15Наступил вечер. Ученики Исо подошли к Нему и сказали:

– Место здесь пустынное, и уже поздно, отпусти людей, чтобы они успели дойти до ближайших посёлков и купить себе еды.

16Исо ответил:

– Им не нужно уходить отсюда. Вы дайте им есть.

17– Но у нас только пять лепёшек и две рыбы, – ответили ученики.

18– Принесите всё это ко Мне, – сказал Исо.

19Он велел народу расположиться на траве, взял эти пять лепёшек и две рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем Он стал разламывать лепёшки и давать их Своим ученикам, а те – народу. 20Все ели и насытились, а когда собрали оставшиеся куски, то их набралось двенадцать полных корзин. 21Всего же ело пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей.

Хождение Исо Масеха по воде

(Мк. 6:45-51; Ин. 6:16-21)

22Сразу после этого Исо велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера, а Сам Он оставался, пока не отпустил народ. 23А когда народ разошёлся, Исо поднялся на гору помолиться. Наступил вечер, и Исо оставался на горе один. 24Тем временем лодка была уже далеко от берега. Её били волны, так как дул встречный ветер. 25Уже перед рассветом Исо пошёл к ученикам, ступая по озеру. 26Но ученики, увидев Его идущим по воде, очень испугались.

– Это призрак! – закричали они от страха.

27Но Исо сразу же заговорил с ними:

– Успокойтесь, это Я, не бойтесь.

28– Повелитель, если это Ты, – сказал тогда Петрус, – то разреши мне прийти к Тебе по воде.

29– Иди, – сказал Исо.

Петрус вышел из лодки и пошёл по воде к Исо. 30Но увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал:

– Повелитель, спаси меня!

31Исо тотчас протянул руку и поддержал его.

– Маловерный, – сказал Он, – зачем же ты стал сомневаться?

32Когда они вошли в лодку, ветер утих. 33Все, кто был в лодке, поклонились Исо.

– Ты действительно (вечный) Сын Всевышнего, – сказали они.

Исцеление больных в Генисарете

(Мк. 6:53-56)

34Переправившись на другую сторону озера, они сошли на берег в Генисарете. 35Местные жители узнали Исо и разнесли весть о Его приходе по всей округе. К Исо принесли всех больных 36и просили Его, чтобы Он позволил им прикоснуться лишь к кисточке на краю Его одежды14:36 См. сноску на 9:20.. И все, кто прикасался, выздоравливали.