Slovo na cestu

Matouš 12:1-50

Učedníci vymílají v sobotu obilí

1Jednou v sobotu, sváteční den židů, procházel Ježíš se svými učedníky obilným polem. Učedníci měli hlad, trhali klasy a jedli zrní. 2Farizejové to viděli a žalovali Ježíšovi: „Podívej se, tvoji žáci dělají, co je v sobotu zakázáno!“

3Ježíš na to: „Cožpak jste nečetli, co učinil král David, když on a jeho družina byli hladoví? 4Jak vešli do chrámu a jedli posvátné chleby, které směli jíst jen kněží? 5Nebo jste nečetli v Mojžíšově zákoně, že kněží v chrámu pracují v sobotu? Porušují sobotní klid, a přesto jsou bez hříchu. 6Ale říkám vám, že je tu někdo, kdo je víc než chrám. 7Kdybyste rozuměli biblickému slovu ‚Nejde mi o oběti, ale chci, abyste byli milosrdní!‘ pak byste nikoho neodsuzovali neprávem. 8Kristus je pánem i nad sobotou.“

Ježíš v sobotu uzdravuje muže s ochrnutou rukou

9Odtud šel do synagogy. 10Tam byl člověk s ochrnutou rukou. Farizejové hledali nějakou záminku, aby mohli Ježíše obžalovat, a proto se ho otázali: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat?“ 11On jim na to řekl: „Kdyby někdo z vás měl jedinou ovci a ta by spadla v sobotu do rokle, nepodnikli byste vše, abyste ji vytáhli? 12Oč cennější je člověk! Proto je správné dělat dobro i v sobotu.“ 13Obrátil se k postiženému a řekl mu: „Natáhni ruku!“ On to udělal a byla zdravá jako ta druhá. 14Farizejové odešli a radili se, jak by Ježíše zneškodnili.

Velké zástupy následují Ježíše

15Ježíš to poznal a odešel odtud. Mnozí ho však následovali a on uzdravil všechny nemocné. 16Ale přikázal jim, aby o něm moc nemluvili. 17Tak se naplnilo Izajášovo proroctví:

18„To je můj služebník,

ten, pro kterého jsem se rozhodl,

můj milovaný, potěšení mé duše.

Dám mu svého Ducha a bude soudit národy.

19Nebude se přít, ani nikoho překřikovat,

nebude dělat hluk na ulicích,

20nalomené stéblo nedolomí,

doutnající knot neuhasí,

dokud všechno nenapraví.

21Stane se nadějí všech národů.“

Náboženští vůdcové obviňují Ježíše z posedlosti

22Pak přivedli k Ježíšovi slepého a němého člověka. Ježíš ho uzdravil, takže viděl a mluvil. 23Lidé užasli a říkali: „On je snad opravdu Boží král z rodu Davidova!“ 24Ale slyšeli to farizejové a namítali: „Vždyť neuzdravuje jinak než s pomocí temných sil!“

25Ježíš však poznal, co si myslí, a proto řekl: „Rozdělené království končí v ruinách a žádné město nebo domov vnitřně rozdvojené neobstojí. 26Tak nemůže satan vyhánět satana. Jak by pak obstálo jeho království? 27Já, podle vás, odstraňuji temnotu ve jménu duchovní tmy. I mezi vámi jsou lidé, kteří bojují proti temným silám. Zeptejte se jich, jakou mocí to činí. 28Jestliže já ovšem vyháním zlo v moci Božího Ducha, pak už k vám přišlo Boží království. 29Když chce někdo ukrást věci z domu silného člověka, musí ho nejdříve svázat, a pak si to může odnést. Tak i ze satanovy moci může vysvobodit jen ten, kdo je silnější než on.

30Kdo není se mnou, je proti mně, kdo se mnou neshromažďuje, rozhazuje.

31-32Co mluvíte proti mně, to vám může být odpuštěno. Ale pozor – nemluvte proti moci Ducha, který působí skrze mne. To vám Bůh nikdy neodpustí.

33Jaký strom vypěstujete, takové ponese ovoce. Dobrý dobré, planý plané. 34Vy podvodníci! Jak byste mohli mluvit dobré, když jste zlí? Čím srdce oplývá, tím ústa přetékají. 35Dobrý člověk rozdává z dobrého pokladu svého srdce a zlý člověk ze zlého. 36Počítejte s tím, že budete skládat účty z každého neupřímného slova. 37Vaše slova o vás rozhodnou: buď vás ospravedlní, nebo odsoudí.“

Náboženští vůdcové žádají, aby Ježíš učinil zázrak

38Potom žádali farizejové a učitelé zákona Ježíše, aby se prokázal nějakým zázrakem. 39On jim však odpověděl: „Vězíte v hříchu a zatvrzelosti, a proto vyžadujete další důkazy. Nedostanete je! 40Tak jako věříte, že byl Jonáš tři dny a tři noci v útrobách mořského živočicha, tak budete muset uvěřit, že Syn člověka třetí den vstane z hrobu.

41Lidé z Ninive vystoupí na soudu proti vám a usvědčí vás, protože oni vzali vážně Jonášovu zvěst. A k vám mluví ten, kdo je víc než Jonáš.

42Královna ze Sáby vystoupí na soudu jako další svědek proti vám. Neváhala přijet z daleké země, aby poznala Šalomounovu moudrost. A tady je někdo větší než Šalomoun.

43-45Když je z člověka vyhnán nečistý duch, hledá, kde jinde by se zabydlel. Ale nechce se snadno vzdát prvního hostitele. Když vidí, že srdce toho člověka je sice vyčištěné a upravené, ale zůstává prázdné, nastěhuje se tam zpět se sedmi společníky horšími, než je sám. Takový člověk je na tom potom hůř než předtím. To nebezpečí hrozí i vám.“

Ježíš říká, kdo tvoří jeho rodinu

46Ježíš ještě mluvil v přeplněném domě, když přišla jeho matka a bratři. Čekali venku, protože s ním chtěli mluvit. 47Když ho jeden z davu upozornil, že na něho čekají, 48řekl: „Kdo je má matka a moji bratři?“ 49Ukázal na své učedníky se slovy: „To je moje rodina. 50Každý, kdo poslouchá mého nebeského Otce, je můj bratr, sestra i matka!“

Священное Писание

Матай 12:1-50

О религиозном дне отдыха

(Мк. 2:23-28; Лк. 6:1-5)

1В то время Иса проходил в субботу12:1 Суббота – седьмой день недели у иудеев, день, посвящённый Вечному. В этот день, согласно повелению Вечного, исраильский народ должен был отдыхать и совершать ритуальные жертвоприношения (см. Исх. 31:12-17; Чис. 28:9-10). Всевышний установил определённые запреты, касающиеся субботы, но позже духовные учители Исраила изрядно увеличили их число. через засеянные поля. Его ученики были голодны и поэтому начали срывать колосья и есть зёрна. 2Но когда это увидели блюстители Закона, они сказали Ему:

– Смотри! Твои ученики делают то, что не разрешается делать в субботу12:2 Иудеи должны были оставлять некоторую часть урожая для бедных и поселенцев. Кроме того, Законом разрешалось руками срывать колосья на чужом поле, это не считалось воровством (см. Лев. 23:22; Втор. 23:25). Блюстители Закона обвиняли учеников Исы не в том, что они срывали колосья и растирали их руками, но в том, что они делали это в субботу, в религиозный день покоя..

3Иса ответил им:

– Разве вы не читали, что сделал царь Давуд, когда он и его спутники проголодались? 4Он вошёл в священный шатёр и ел священный хлеб12:4 Священный хлеб – двенадцать хлебов, которые выставлялись каждую субботу в священном шатре, а позже и в храме Всевышнего, а старые хлебы доставались священнослужителям (см. Исх. 25:30; Лев. 24:5-9). См. пояснительный словарь., который нельзя было есть ни ему, ни его людям, но только священнослужителям12:3-4 См. Лев. 24:8-9; 1 Цар. 21:1-6.. 5Или вы не читали в Таурате, что в субботу священнослужители трудятся в храме, нарушая святость этого дня, и при этом на них нет вины? 6Говорю вам, что здесь присутствует Тот, Кто больше храма. 7Если бы вы знали, что значит: «Милости хочу, а не жертвы»12:7 Ос. 6:6., то не обвиняли бы невиновных. 8Ведь Ниспосланный как Человек – господин над субботой!

Исцеление в субботу человека с больной рукой

(Мк. 3:1-6; Лк. 6:6-11)

9Уйдя оттуда, Иса зашёл в молитвенный дом иудеев. 10Там был человек с иссохшей рукой. Недоброжелатели искали повод обвинить Ису и поэтому спросили Его:

– Позволяет ли Закон исцелять в субботу?

11Иса сказал им:

– Если у кого-то из вас есть одна-единственная овца, и в субботу она упадёт в яму, то разве он не вытащит её оттуда? 12А ведь человек намного ценнее овцы! Стало быть, в субботу позволяется делать добро.

13После этого Он сказал больному:

– Протяни руку.

Тот протянул, и его рука стала совершенно здоровой, как и другая.

14Блюстители же Закона, выйдя, стали совещаться о том, как им убить Ису.

Кроткий и смиренный Раб Всевышнего

(Мк. 3:7-12; Лк. 6:17-19)

Узнав об этом, Иса ушёл из тех мест. 15За Ним последовало много людей, и Он исцелил их всех. 16Но Он запретил им разглашать о том, кто Он12:16 Иса, вероятно, не хотел, чтобы люди видели в Нём только чудотворца-целителя. Другая возможная причина – растущая популярность, которая мешала Его служению (см. Мк. 1:43-45).. 17Так исполнялись слова, сказанные через пророка Исаию:

18«Вот Мой Раб, Которого Я избрал,

Его Я люблю, Он угоден Мне!

Я дам Ему Духа Моего,

и Он возвестит народам правосудие.

19Он не будет ни спорить, ни кричать;

никто не услышит Его голоса на улицах.

20Он тростника надломленного не переломит

и тлеющего фитиля не погасит,

пока не даст восторжествовать правосудию.

21На Него будут надеяться народы»12:18-21 Ис. 42:1-4..

Иса Масих изгоняет демонов силой Всевышнего

(Мк. 3:22-29; Лк. 11:14-23; 12:10)

22Привели к Исе человека, одержимого демонами, который был к тому же слепым и немым. Иса исцелил его, и он заговорил и стал видеть. 23Все люди удивлялись и спрашивали друг друга:

– Может, это и есть Сын Давуда?

24Когда же блюстители Закона услышали это, они сказали:

– Он изгоняет демонов не иначе как силой Баал-Зевула (сатаны), повелителя демонов.

25Зная, о чём они думают, Иса сказал им:

– Любое царство, разделившееся на враждующие части, приходит в запустение, и никакой город или дом, разделённый враждой, не устоит. 26И если сатана изгоняет сатану, значит, он враждует против самого себя. Как тогда устоит его царство? 27Обвиняя Меня в том, что Я изгоняю демонов силой Баал-Зевула, вы, тем самым, обвиняете и ваших последователей, которые также изгоняют демонов. Так что они будут вам судьями. 28Но если Я изгоняю демонов Духом Всевышнего, то это значит, что Всевышний уже устанавливает среди вас Своё Царство.

29Кто может войти в дом сильного человека и разграбить его добро, если сначала не свяжет его? Только тогда можно будет ограбить его дом.

30Кто не со Мной, тот против Меня, и кто не собирает со Мной, тот растрачивает. 31Любой грех и любое кощунство будут прощены людям, но кощунство над Духом прощено не будет. 32Кто скажет что-либо против Ниспосланного как Человек, тот будет прощён, но кто говорит против Святого Духа, тот не будет прощён ни в этом веке, ни в будущем.

33Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево плохим и плод его плохим, ведь дерево узнаётся по его плодам. 34Эй вы, змеиное отродье, как вы можете говорить доброе, если вы злы? Ведь что у человека на сердце, то и на языке. 35Из своего хранилища добра добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит злое из своего хранилища зла. 36Но говорю вам, что в Судный день люди дадут отчёт за каждое пустое слово, которое они сказали. 37Ваши собственные слова послужат вам оправданием или осуждением!

Знамение пророка Юнуса

(Лк. 11:29-32)

38Тогда некоторые из блюстителей Закона и учителей Таурата сказали Исе:

– Учитель, мы хотим, чтобы Ты показал нам какое-нибудь знамение.

39Иса ответил:

– Злое и неверное Всевышнему поколение ищет знамения, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Юнуса. 40И как Юнус был три дня и три ночи в желудке огромной рыбы12:40 См. Юнус 2:1., так и Ниспосланный как Человек будет в сердце земли три дня и три ночи. 41Жители Ниневии встанут в Судный день и обвинят это поколение, потому что они покаялись от проповеди Юнуса12:41 См. Юнус 3:6-9., а сейчас с вами Тот, Кто больше Юнуса. 42Царица Юга12:42 Царица Юга – т. е. царица Шевы (Шева – современная юго-западная Аравия). Её встреча с царём Сулейманом описана в 3 Цар. 10:1-13. тоже встанет в Судный день и обвинит это поколение, потому что она пришла с другого конца света послушать мудрость царя Сулеймана. Сейчас же с вами Тот, Кто больше Сулеймана.

Возвращение нечистого духа

(Лк. 11:24-26)

43– Когда нечистый дух выходит из человека, он скитается по безводным местам, ища место для отдыха, но не находит его. 44Тогда он говорит: «Возвращусь-ка я в дом, из которого вышел». И когда он возвращается, то находит дом незанятым, чисто выметенным и убранным. 45Тогда он идёт, берёт с собой семь других духов, ещё более злых, чем он сам, и они приходят и поселяются там. И это для человека ещё хуже того, что было вначале. Так будет и с этим злым поколением.

Иса Масих говорит о Своей истинной семье

(Мк. 3:31-35; Лк. 8:19-21)

46Иса ещё говорил с народом, когда к дому подошли Его мать и братья. Они стояли снаружи, желая поговорить с Ним. 47Кто-то Ему сказал:

– Твоя мать и братья стоят снаружи, они хотят поговорить с Тобой.

48Но Иса ответил тому человеку:

– Кто Мне мать и кто Мне братья? – 49и, показав рукой на Своих учеников, сказал: – Вот Моя мать и Мои братья. 50Потому что кто исполняет волю Моего Небесного Отца, тот Мне и брат, и сестра, и мать.