Slovo na cestu

Matouš 11:1-30

1Když Ježíš skončil s pokyny pro svých dvanáct učedníků, šel, aby učil a kázal v tamějších městech.

Ježíš rozptyluje Janovy pochybnosti

2Jan Křtitel ve vězení uslyšel o Ježíšových činech, poslal za ním své dva žáky a ti se ho zeptali: 3„Jsi opravdu ten zaslíbený Mesiáš, nebo máme čekat jiného?“

4Ježíš jim na to odpověděl: „Vraťte se k Janovi a povězte mu o tom, co jste viděli a slyšeli: 5slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou uzdravováni, hluší slyší, mrtví vstávají k životu a ti, kteří u lidí neznamenají nic, jsou ujišťováni, že Bůh s nimi počítá. 6Šťastný je ten, kdo mne přijímá bez výhrad.“

7Když Janovi žáci odešli, řekl o něm Ježíš zástupu: „Když jste šli za Janem na poušť, jistě jste v něm nenašli slabocha – ‚kam vítr, tam plášť‘; 8ani jste nenašli žádnou vysoce postavenou osobu – takoví chodí pěkně oblečeni a bydlí v palácích. 9Šli jste za ním jako za prorokem a měli jste pravdu. Ujišťuji vás, že on je ještě víc než prorok. Proroci a celý Starý zákon až po Jana vyhlíželi Mesiáše. Chcete-li pochopit to, co míním, Jan je novým Elijášem, o kterém proroci říkali, že má přijít před začátkem království.

10To o něm se píše v Písmu, že půjde přede mnou, ohlásí můj příchod a připraví mi cestu k lidským srdcím. 11Opravdu, mezi všemi lidmi, kteří se kdy narodili, není nikdo, kdo by převyšoval svým posláním Jana Křtitele; a přece i nejskromnější z mých následovníků se dostal dál než on. 12-15Od doby, kdy Jan Křtitel začal kázat a křtít, Boží vláda se prosazuje, ale násilí jí škodí. Kdo slyšíš, rozuměj!

16K čemu mám přirovnat tuto generaci? Je jako hrající si děti, které sedí na návsi a pokřikují nespokojeně na své kamarády: 17‚Hráli jsme vám a vy jste netancovali, smutně jsme vám zpívali a vy jste neplakali.‘ 18Přišel Jan, žil odříkavě a měli ho za fanatika. 19Přišel jsem já, Syn člověka, žiji normálně a říkají, že jsem žrout a pijan vína, přítel celníků a nejhorší lůzy. Ale Boží moudrost prokáže, co je pravda!“

Ježíš vyslovuje soud nad zatvrzelými městy

20Tvrdá slova měl Ježíš pro města, která byla svědky mnoha jeho mocných činů, a přece nečinila pokání: 21„Běda ti, Korozaim, běda ti, Betsaido! Kdybych udělal v Týru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by jejich obyvatelé činili pokání a projevili nejhlubší lítost nad svými vinami. 22Proto vám říkám, že Týru a Sidónu bude v den soudu snáze než vám. 23A ty, Kafarnaum, myslíš, že poroste tvá sláva až k nebi? Do propasti věčné záhuby padneš! Kdybych udělal v Sodomě takové zázraky jako u vás, stála by dodnes. 24Znovu vám říkám, že zemi Sodomské bude lehčeji v den soudu než tobě!“

Ježíš slibuje pokoj duše

25Potom se Ježíš modlil: „Otče, Pane nebe i země, děkuji ti, že pravdu skrýváš před těmi, kteří se považují za moudré a učené, a odkrýváš ji nepatrným a prostým. 26Je to, Otče, jak sis přál.

27Otec mi svěřil všechno, jenom Otec zná Syna a Otce zná jenom Syn a ti, kterým ho Syn zjeví. 28Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a nesete tíhu břemen, najdete u mne klid a úlevu. 29-30To, co na vás já vložím, netlačí a není těžké. Učte se ode mne, mám tiché a pokorné srdce. U mne získáte mír a odpočinutí své duše.“

Священное Писание

Матай 11:1-30

Вопрос пророка Яхии и ответ Исы Масиха

(Лк. 7:18-23)

1Закончив давать наставления Своим двенадцати ученикам, Иса пошёл учить и проповедовать в городах Галилеи. 2Когда Яхия, находясь в темнице, услышал о том, что делает Масих, он послал своих учеников 3спросить Его:

– Ты ли Тот, Кто должен прийти11:3 То есть долгожданный Масих., или нам ожидать кого-то другого?

4Иса им ответил:

– Пойдите и расскажите Яхии о том, что вы слышите и видите: 5слепые прозревают, хромые ходят, прокажённые очищаются, глухие слышат, мёртвые воскресают и бедным возвещается Радостная Весть11:5 См. Ис. 29:18; 35:5-6; 61:1.. 6Благословен тот, кто не усомнится во Мне.

Свидетельство Исы Масиха о пророке Яхии

(Лк. 7:24-35; 16:16)

7Когда ученики Яхии ушли, Иса начал говорить народу об Яхии:

– Что вы ходили смотреть в пустыню? Тростник, колеблемый ветром?11:7 Этот риторический вопрос можно понять либо буквально («Любоваться тростником»), либо в переносном смысле («Смотреть на безвольного человека»). 8Тогда что же вы ходили смотреть? Человека, одетого в роскошные одежды? Нет, те, кто одевается в роскошные одежды, находятся в царских дворцах. 9Тогда что же вы ходили смотреть? Пророка? Да, и говорю вам, что больше, чем пророка. 10Он тот, о ком написано:

«Вот впереди Тебя (Масиха) посылаю Я вестника Моего,

который приготовит Твой путь перед Тобою»11:10 Мал. 3:1..

11Говорю вам истину: среди всех, кто когда-либо был рождён на земле, ещё не было человека более великого, чем пророк Яхия, но наименьший в Царстве Всевышнего – больше его11:11 Яхии выпала великая роль возвещать приход Масиха, но даже самый малый последователь Исы имеет огромное преимущество перед всеми людьми, жившими до пришествия Масиха, даже самыми великими из них.. 12Со времени появления пророка Яхии и доныне Царство Всевышнего стремительно продвигается вперёд, и прилагающие усилие имеют доступ в него11:12 Это очень сложное место, на которое существует много толкований. Вот другие популярные понимания этого отрывка: 1) «Царство Всевышнего подвергается атакам, и жестокие люди пытаются овладеть им»; 2) «Чтобы войти в Царство Всевышнего, нужно приложить усилие, и прилагающие усилие имеют доступ в него»; 3) «Царство Всевышнего стремительно продвигается вперёд, а жестокие люди пытаются овладеть им»; 4) «Царство Всевышнего вырывается на свободу, и его подданные являют его мощь» (см. Мих. 2:12-13).. 13Ведь ещё до Яхии в Книге Пророков и в Таурате были записаны пророчества о Царстве, 14и если вы готовы это принять, то он – Ильяс11:14 Ильяс – пророк, призывавший исраильский народ оставить грешный путь и вновь обратиться к признанию Всевышнего (см. 3 Цар. 17–4 Цар. 2)., который должен прийти11:14 См. Мал. 4:5.. 15У кого есть уши, пусть слышит!

16Но с кем Мне сравнить это поколение? Оно подобно капризным детям, которые сидят на площади и кричат друг другу:

17«Мы играли вам на свирели,

а вы не плясали;

мы пели вам погребальные песни,

а вы не печалились».

18Смотрите, вот пришёл Яхия, не ест и не пьёт, и они говорят: «В нём демон». 19Пришёл Ниспосланный как Человек, ест и пьёт, и они говорят: «Вот обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников». Но мудрость Всевышнего видна в её делах11:19 Букв.: «И мудрость оправдана её делами». Существует ещё несколько вариантов перевода этого места, например: «Но истинная мудрость не противоречит сама себе». Кроме того, некоторые толкователи полагают, что мудростью здесь назван Сам Иса (см. Мудр. 8:22-23; 1 Кор. 1:24)..

Горе нераскаявшимся городам

(Лк. 10:13-15)

20Затем Иса начал укорять города, в которых Он совершил больше всего чудес, но которые так и не раскаялись.

21– Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ведь если бы в Тире и Сидоне были совершены те же чудеса, что в вас, то они бы давно раскаялись, одевшись в рубище и посыпав себя пеплом. 22Но говорю вам: в Судный день Тиру и Сидону будет легче, чем вам. 23И ты, Капернаум, думаешь, что будешь вознесён до небес? Нет, ты будешь сброшен в ад11:23 Букв.: «в мир мёртвых» (см. пояснительный словарь).11:23 См. Ис. 14:13-15., потому что если бы в Содоме были совершены такие чудеса, какие были совершены в тебе, то он существовал бы и сегодня. 24Но говорю вам, что в Судный день Содому будет легче, чем тебе.

Покой обременённым

(Лк. 10:21-22)

25Иса продолжал:

– Я славлю Тебя, Отец, Владыка неба и земли, за то, что Ты, утаив от мудрецов и учёных, открыл это младенцам. 26Да, Отец, это было угодно Тебе!

27Отец вверил Мне всё. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына и того, кого Сын избирает, чтобы открыть ему Отца.

28Придите ко Мне, все уставшие и обременённые, и Я успокою вас. 29Возьмите ярмо Моих повелений на себя и научитесь у Меня, потому что Я кроток и мягок сердцем, и вы найдёте покой вашим душам11:29 См. Иер. 6:16.. 30Ведь Моё ярмо не тяжело, и Моя ноша легка.