Slovo na cestu

Matouš 10:1-42

Ježíš vysílá dvanáct učedníků

1Potom Ježíš svolal svých dvanáct žáků a dal jim moc nad temnými silami, aby je vyháněli a uzdravovali všechny nemoci těla i ducha. 2Jména těch dvanácti, které nazval svými vyslanci – apoštoly, jsou:

Šimon, zvaný Petr,

Ondřej – Petrův bratr,

Jakub – syn Zebedeův

a jeho bratr Jan,

3Filip,

Bartoloměj,

Tomáš,

Matouš – bývalý celník,

Jakub – syn Alfeův,

Tadeáš,

4Šimon Kenaanský

a Jidáš Iškariotský,

jenž ho nakonec zradil.

5Těchto dvanáct Ježíš vyslal a na cestu jim dal pokyny: „Nechoďte nyní mezi pohany a nevcházejte do samařských měst. 6-7Raději jděte k těm Izraelcům, kteří se Bohu odcizili, a rozhlašujte, že Boží království je již blízko. 8Uzdravujte nemocné, mrtvé probouzejte k životu, očišťujte malomocné, vyhánějte démony. Co jste zdarma dostali, zdarma rozdávejte.

9Neshánějte žádné peníze, 10neberte si na cestu zavazadlo s náhradními šaty či obuví, ani hůl na obranu. Jako dělník dostává mzdu, tak i ti, kterým sloužíte, by se měli o vás postarat. 11Kdykoliv vstoupíte do města nebo vesnice, ptejte se po bohabojném člověku a v jeho domě pak zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu.

12Když vstoupíte do domu, pozdravte přáním pokoje. 13Jestliže vaše poselství vděčně přijmou, naplní je pokoj, který přinášíte. 14Odmítnou-li, jejich škoda, vám pokoj zůstane. Opusťte každé město nebo dům, kde by vás ani vaše svědectví nepřijali, a nezdržujte se s nimi. 15Říkám vám, že takové město na tom bude v den soudu hůře než Sodoma a Gomora.

Ježíš připravuje učedníky na pronásledování

16Posílám vás jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

17Mějte se na pozoru před lidmi, protože vás budou vydávat soudům a budou vás bičovat v synagogách, 18vláčet vás před vládce a panovníky kvůli mně. To všechno bude příležitost, abyste jim i celému světu vydali svědectví. 19Až vás postaví před soud, nedělejte si starosti s tím, jak a co budete mluvit, protože vám budou dána pravá slova v pravý čas. 20To nebudete mluvit vy, ale Duch vašeho Otce promluví skrze vás.

21Bratr vydá bratra na smrt, otec syna, děti se vzbouří proti rodičům a zabijí je. 22Všichni vás budou nenávidět, protože jste moji. Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn pro věčnost. 23Budou-li vás v některém městě pronásledovat, utečte do jiného. Říkám vám, že nestačíte projít všechna izraelská města dříve, než se prokáže, kdo vlastně jsem.

24Žák nemůže očekávat víc než učitel, ani služebník Boží víc než jeho pán. 25Ať je spokojen s údělem svého učitele a pána. Když mne obvinili, že jsem ve spojení s ďáblem, co si asi vymyslí na vás!

26Ale nebojte se jich. Přijde čas, že pravda vyjde najevo a všechno skryté bude odhaleno. 27Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co vám šeptám do ucha, rozhlašujte veřejně!

28A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo; věčný život vzít nemohou. Spíše mějte strach z toho, který vás může navěky zahubit. 29-30Jakoupak cenu má vrabec? A přece ani jeden nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. 31Tak nemějte strach – jste daleko cennější než celé hejno vrabců. Otci záleží na každém vašem vlásku.

32Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já budu hlásit před svým Otcem v nebi. 33Kdo mne však před lidmi zapře, toho se zřeknu před svým nebeským Otcem.

34Nemyslete si, že můj příchod přinese světu bezprostřední pokoj; můj příchod způsobí i boj a násilí. 35Víra ve mne může rozdělit syna a otce, dceru a matku, snachu a tchyni. 36Nepochopení a zloba vlastní rodiny bývají nejhlubší. 37Kdo má ve svém srdci na prvním místě otce nebo matku, syna nebo dceru, a ne mne, není mne hoden. 38Kdo by chtěl za mnou jít a nevzal by na sebe tyto těžkosti jako kříž, není mne hoden. 39Kdo lpí na svém životě, ztratí ho, kdo však je ochoten pro mne všechno obětovat, ten teprve pravý život získá.

40Kdo přijímá vás, přijímá mne, a kdo přijímá mne, ten přijímá toho, který mne poslal. 41Přijme-li někdo mého svědka s vědomím, že Bůh ho posílá, dostane stejnou odměnu jako on. Kdo se ujme věřícího pro jeho víru ve mne, dostane stejnou odměnu jako ten věřící. 42A kdo by podal třeba jen sklenici studené vody jednomu z nepatrných, protože je můj učedník, ten bude určitě odměněn.“

New Russian Translation

Матфея 10:1-42

Поручение двенадцати ученикам

(Мк. 3:15-19; Лк. 6:14-16; Деян. 1:13)

1Созвав двенадцать Своих учеников, Иисус дал им власть изгонять нечистых духов и исцелять все болезни и недуги. 2Вот имена двенадцати апостолов: Симон, прозванный Петром, и его брат Андрей, Иаков, сын Зеведея и его брат Иоанн, 3Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик налогов Матфей, Иаков, сын Алфея, и Фаддей, 4Симон Кананит10:4 Кананит – то же, что и зилот (см. Лк. 6:15), т. е. «ревнитель» – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Израиля. и Иуда Искариот10:4 Искариот – вероятно, «человек из Кериота». (который впоследствии и предал Его).

Иисус посылает двенадцать учеников на служение

(Мк. 6:7-11; Лк. 9:2-5; 10:4-12)

5Этих двенадцать Иисус послал, дав такие повеления:

– Не ходите к язычникам и не заходите ни в какой из самарянских городов. 6Идите прежде всего к погибшим овцам Израиля. 7Идите и возвещайте: «Царство Небесное уже близко!» 8Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, изгоняйте демонов. Вы получили даром, даром и давайте. 9Не берите с собой в поясах ни золота, ни серебра, ни меди, 10ни сумки в дорогу, ни запасной одежды, ни сандалий, ни посоха, потому что работник заслуживает пропитания.

11В какой бы город или селение вы ни зашли, найдите там достойного человека и остановитесь у него до тех пор, пока не отправитесь дальше. 12Когда входите в дом, пожелайте мира всем, кто в нем. 13Если дом окажется достоин, то ваше благословение будет на нем, если же нет, то ваше благословение с ним не останется. 14А если кто вас не примет или не станет слушать ваших слов, то отряхните пыль с ваших ног, уходя из этого дома или города. 15Говорю вам истину: Содому и Гоморре10:15 См. Быт. 19:1-29. будет легче в День Суда, чем этому городу.

Иисус готовит Своих учеников к преследованиям

(Мк. 13:11-13; Лк. 21:12-19)

16Вот, Я посылаю вас, как овец в волчью стаю. Поэтому будьте мудры, как змеи, и невинны, как голуби. 17Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас под суд и избивать вас в своих синагогах. 18Из-за Меня вас поведут к правителям и царям, и вы будете свидетельствовать им и язычникам. 19Когда же вас приведут на суд, не беспокойтесь о том, как или что вам говорить. В тот час вам будет дано, что сказать, 20и уже не вы будете говорить, а Дух вашего Отца будет говорить в вас.

21Брат предаст брата, а отец – своего ребенка, тем самым обрекая их на верную смерть. Так же будут поступать и дети: восставать против родителей и предавать их. 22Все вас будут ненавидеть из-за Меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. 23Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой. Говорю вам истину: вы не успеете обойти всех израильских городов, как придет Сын Человеческий.

24Ученик не выше своего учителя, и слуга не выше господина. 25Пусть ученик будет доволен, если достигнет положения своего учителя, и слуга – положения своего господина. Если хозяина дома называют Веельзевулом, то тем более домашних его.

Имейте страх только перед Богом

(Лк. 12:2-9)

26Итак, не бойтесь их. Нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным. 27Что Я говорю вам во тьме, говорите при свете дня, и что вам сказано шепотом на ухо, провозглашайте с крыш! 28Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Бойтесь скорее Того, Кто может бросить в ад на погибель и душу, и тело. 29Не продают ли пару воробьев всего за одну медную монету?10:29 Букв.: «ассарий» – 1/16 часть динария, монеты, которая равнялась дневному заработку наемного работника. Однако ни один из них не упадет на землю без воли вашего Небесного Отца. 30А у вас даже и волосы на голове все сосчитаны! 31Поэтому не бойтесь – вы дороже множества воробьев!

Исповедание Христа

32Каждого, кто открыто признает Меня перед людьми, того и Я признаю перед Моим Небесным Отцом, 33а кто отречется от Меня перед людьми, от того и Я отрекусь перед Моим Небесным Отцом.

Иисус предупреждает о грядущих разделениях

(Лк. 12:51-53; 14:26-27; 17:33)

34Не думайте, что Я пришел принести на землю мир. Я пришел, чтобы принести не мир, а меч. 35Я пришел

«разделить сына с отцом,

дочь с матерью,

невестку со свекровью,

36и врагами человеку станут его домашние»10:36 См. Мих. 7:6..

37Кто любит своего отца или мать больше, чем Меня, тот недостоин Меня, и кто любит сына или дочь больше, чем Меня, тот недостоин Меня, 38и кто не возьмет крест свой и не последует за Мной, тот не достоин Меня. 39Кто сбережет жизнь10:39 Или: «душу»., тот потеряет ее, и кто потеряет жизнь ради Меня, тот обретет ее вновь.

Награда

(Мк. 9:41; Лк. 10:16; Ин. 13:20)

40Кто принимает вас, принимает Меня, и кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня. 41Кто примет пророка потому, что он пророк, тот получит награду пророка, и кто примет праведника потому, что он праведник, получит награду праведника. 42И если кто-либо напоит одного из самых меньших чашей холодной воды, только потому что он Мой ученик, то, говорю вам истину, он не останется без награды.