Slovo na cestu

Matouš 10:1-42

Ježíš vysílá dvanáct učedníků

1Potom Ježíš svolal svých dvanáct žáků a dal jim moc nad temnými silami, aby je vyháněli a uzdravovali všechny nemoci těla i ducha. 2Jména těch dvanácti, které nazval svými vyslanci – apoštoly, jsou:

Šimon, zvaný Petr,

Ondřej – Petrův bratr,

Jakub – syn Zebedeův

a jeho bratr Jan,

3Filip,

Bartoloměj,

Tomáš,

Matouš – bývalý celník,

Jakub – syn Alfeův,

Tadeáš,

4Šimon Kenaanský

a Jidáš Iškariotský,

jenž ho nakonec zradil.

5Těchto dvanáct Ježíš vyslal a na cestu jim dal pokyny: „Nechoďte nyní mezi pohany a nevcházejte do samařských měst. 6-7Raději jděte k těm Izraelcům, kteří se Bohu odcizili, a rozhlašujte, že Boží království je již blízko. 8Uzdravujte nemocné, mrtvé probouzejte k životu, očišťujte malomocné, vyhánějte démony. Co jste zdarma dostali, zdarma rozdávejte.

9Neshánějte žádné peníze, 10neberte si na cestu zavazadlo s náhradními šaty či obuví, ani hůl na obranu. Jako dělník dostává mzdu, tak i ti, kterým sloužíte, by se měli o vás postarat. 11Kdykoliv vstoupíte do města nebo vesnice, ptejte se po bohabojném člověku a v jeho domě pak zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu.

12Když vstoupíte do domu, pozdravte přáním pokoje. 13Jestliže vaše poselství vděčně přijmou, naplní je pokoj, který přinášíte. 14Odmítnou-li, jejich škoda, vám pokoj zůstane. Opusťte každé město nebo dům, kde by vás ani vaše svědectví nepřijali, a nezdržujte se s nimi. 15Říkám vám, že takové město na tom bude v den soudu hůře než Sodoma a Gomora.

Ježíš připravuje učedníky na pronásledování

16Posílám vás jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

17Mějte se na pozoru před lidmi, protože vás budou vydávat soudům a budou vás bičovat v synagogách, 18vláčet vás před vládce a panovníky kvůli mně. To všechno bude příležitost, abyste jim i celému světu vydali svědectví. 19Až vás postaví před soud, nedělejte si starosti s tím, jak a co budete mluvit, protože vám budou dána pravá slova v pravý čas. 20To nebudete mluvit vy, ale Duch vašeho Otce promluví skrze vás.

21Bratr vydá bratra na smrt, otec syna, děti se vzbouří proti rodičům a zabijí je. 22Všichni vás budou nenávidět, protože jste moji. Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn pro věčnost. 23Budou-li vás v některém městě pronásledovat, utečte do jiného. Říkám vám, že nestačíte projít všechna izraelská města dříve, než se prokáže, kdo vlastně jsem.

24Žák nemůže očekávat víc než učitel, ani služebník Boží víc než jeho pán. 25Ať je spokojen s údělem svého učitele a pána. Když mne obvinili, že jsem ve spojení s ďáblem, co si asi vymyslí na vás!

26Ale nebojte se jich. Přijde čas, že pravda vyjde najevo a všechno skryté bude odhaleno. 27Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co vám šeptám do ucha, rozhlašujte veřejně!

28A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo; věčný život vzít nemohou. Spíše mějte strach z toho, který vás může navěky zahubit. 29-30Jakoupak cenu má vrabec? A přece ani jeden nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. 31Tak nemějte strach – jste daleko cennější než celé hejno vrabců. Otci záleží na každém vašem vlásku.

32Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já budu hlásit před svým Otcem v nebi. 33Kdo mne však před lidmi zapře, toho se zřeknu před svým nebeským Otcem.

34Nemyslete si, že můj příchod přinese světu bezprostřední pokoj; můj příchod způsobí i boj a násilí. 35Víra ve mne může rozdělit syna a otce, dceru a matku, snachu a tchyni. 36Nepochopení a zloba vlastní rodiny bývají nejhlubší. 37Kdo má ve svém srdci na prvním místě otce nebo matku, syna nebo dceru, a ne mne, není mne hoden. 38Kdo by chtěl za mnou jít a nevzal by na sebe tyto těžkosti jako kříž, není mne hoden. 39Kdo lpí na svém životě, ztratí ho, kdo však je ochoten pro mne všechno obětovat, ten teprve pravý život získá.

40Kdo přijímá vás, přijímá mne, a kdo přijímá mne, ten přijímá toho, který mne poslal. 41Přijme-li někdo mého svědka s vědomím, že Bůh ho posílá, dostane stejnou odměnu jako on. Kdo se ujme věřícího pro jeho víru ve mne, dostane stejnou odměnu jako ten věřící. 42A kdo by podal třeba jen sklenici studené vody jednomu z nepatrných, protože je můj učedník, ten bude určitě odměněn.“

New International Reader’s Version

Matthew 10:1-42

Jesus Sends Out the Twelve Disciples

1Jesus called for his 12 disciples to come to him. He gave them authority to drive out evil spirits and to heal every illness and sickness.

2Here are the names of the 12 apostles.

First there were Simon Peter and his brother Andrew.

Then came James, son of Zebedee, and his brother John.

3Next were Philip and Bartholomew,

and also Thomas and Matthew the tax collector.

Two more were James, son of Alphaeus, and Thaddaeus.

4The last were Simon the Zealot and Judas Iscariot. Judas was the one who was later going to hand Jesus over to his enemies.

5Jesus sent these 12 out with the following orders. “Do not go among the Gentiles,” he said. “Do not enter any town of the Samaritans. 6Instead, go to the people of Israel. They are like sheep that have become lost. 7As you go, preach this message, ‘The kingdom of heaven has come near.’ 8Heal those who are sick. Bring those who are dead back to life. Make those who have skin diseases ‘clean’ again. Drive out demons. You have received freely, so give freely.

9“Do not get any gold, silver or copper to take with you in your belts. 10Do not take a bag for the journey. Do not take extra clothes or sandals or walking sticks. A worker should be given what he needs. 11When you enter a town or village, look for someone who is willing to welcome you. Stay at their house until you leave. 12As you enter the home, greet those who live there. 13If that home welcomes you, give it your blessing of peace. If it does not, don’t bless it. 14Some people may not welcome you or listen to your words. If they don’t, leave that home or town, and shake the dust off your feet. 15What I’m about to tell you is true. On judgment day it will be easier for Sodom and Gomorrah than for that town.

16“I am sending you out like sheep among wolves. So be as wise as snakes and as harmless as doves. 17Watch out! You will be handed over to the local courts. You will be whipped in the synagogues. 18You will be brought to governors and kings because of me. You will be witnesses to them and to the Gentiles. 19But when they arrest you, don’t worry about what you will say or how you will say it. At that time you will be given the right words to say. 20It will not be you speaking. The Spirit of your Father will be speaking through you.

21“Brothers will hand over brothers to be killed. Fathers will hand over their children. Children will rise up against their parents and have them put to death. 22You will be hated by everyone because of me. But anyone who remains strong in the faith will be saved. 23When people attack you in one place, escape to another. What I’m about to tell you is true. You will not finish going through the towns of Israel before the Son of Man comes.

24“The student is not better than the teacher. A slave is not better than his master. 25It is enough for students to be like their teachers. And it is enough for slaves to be like their masters. If the head of the house has been called Beelzebul, what can the others who live there expect?

26“So don’t be afraid of your enemies. Everything that is secret will be brought out into the open. Everything that is hidden will be uncovered. 27What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, shout from the rooftops. 28Do not be afraid of those who kill the body but can’t kill the soul. Instead, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. 29Aren’t two sparrows sold for only a penny? But not one of them falls to the ground outside your Father’s care. 30He even counts every hair on your head! 31So don’t be afraid. You are worth more than many sparrows.

32“What if someone says in front of others that they know me? I will also say in front of my Father who is in heaven that I know them. 33But what if someone says in front of others that they don’t know me? I will say in front of my Father who is in heaven that I don’t know them.

34“Do not think that I came to bring peace to the earth. I didn’t come to bring peace. I came to bring a sword. 35I have come to turn

“ ‘sons against their fathers.

Daughters will refuse to obey their mothers.

Daughters-in-law will be against their mothers-in-law.

36A man’s enemies will be the members of his own family.’ (Micah 7:6)

37“Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. 38Whoever does not pick up their cross and follow me is not worthy of me. 39Whoever finds their life will lose it. Whoever loses their life because of me will find it.

40“Anyone who welcomes you welcomes me. And anyone who welcomes me welcomes the one who sent me. 41Suppose someone welcomes a prophet as a prophet. They will receive a prophet’s reward. And suppose someone welcomes a godly person as a godly person. They will receive a godly person’s reward. 42Suppose someone gives even a cup of cold water to a little one who follows me. What I’m about to tell you is true. That person will certainly be rewarded.”