Slovo na cestu

Matouš 10:1-42

Ježíš vysílá dvanáct učedníků

1Potom Ježíš svolal svých dvanáct žáků a dal jim moc nad temnými silami, aby je vyháněli a uzdravovali všechny nemoci těla i ducha. 2Jména těch dvanácti, které nazval svými vyslanci – apoštoly, jsou:

Šimon, zvaný Petr,

Ondřej – Petrův bratr,

Jakub – syn Zebedeův

a jeho bratr Jan,

3Filip,

Bartoloměj,

Tomáš,

Matouš – bývalý celník,

Jakub – syn Alfeův,

Tadeáš,

4Šimon Kenaanský

a Jidáš Iškariotský,

jenž ho nakonec zradil.

5Těchto dvanáct Ježíš vyslal a na cestu jim dal pokyny: „Nechoďte nyní mezi pohany a nevcházejte do samařských měst. 6-7Raději jděte k těm Izraelcům, kteří se Bohu odcizili, a rozhlašujte, že Boží království je již blízko. 8Uzdravujte nemocné, mrtvé probouzejte k životu, očišťujte malomocné, vyhánějte démony. Co jste zdarma dostali, zdarma rozdávejte.

9Neshánějte žádné peníze, 10neberte si na cestu zavazadlo s náhradními šaty či obuví, ani hůl na obranu. Jako dělník dostává mzdu, tak i ti, kterým sloužíte, by se měli o vás postarat. 11Kdykoliv vstoupíte do města nebo vesnice, ptejte se po bohabojném člověku a v jeho domě pak zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu.

12Když vstoupíte do domu, pozdravte přáním pokoje. 13Jestliže vaše poselství vděčně přijmou, naplní je pokoj, který přinášíte. 14Odmítnou-li, jejich škoda, vám pokoj zůstane. Opusťte každé město nebo dům, kde by vás ani vaše svědectví nepřijali, a nezdržujte se s nimi. 15Říkám vám, že takové město na tom bude v den soudu hůře než Sodoma a Gomora.

Ježíš připravuje učedníky na pronásledování

16Posílám vás jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

17Mějte se na pozoru před lidmi, protože vás budou vydávat soudům a budou vás bičovat v synagogách, 18vláčet vás před vládce a panovníky kvůli mně. To všechno bude příležitost, abyste jim i celému světu vydali svědectví. 19Až vás postaví před soud, nedělejte si starosti s tím, jak a co budete mluvit, protože vám budou dána pravá slova v pravý čas. 20To nebudete mluvit vy, ale Duch vašeho Otce promluví skrze vás.

21Bratr vydá bratra na smrt, otec syna, děti se vzbouří proti rodičům a zabijí je. 22Všichni vás budou nenávidět, protože jste moji. Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn pro věčnost. 23Budou-li vás v některém městě pronásledovat, utečte do jiného. Říkám vám, že nestačíte projít všechna izraelská města dříve, než se prokáže, kdo vlastně jsem.

24Žák nemůže očekávat víc než učitel, ani služebník Boží víc než jeho pán. 25Ať je spokojen s údělem svého učitele a pána. Když mne obvinili, že jsem ve spojení s ďáblem, co si asi vymyslí na vás!

26Ale nebojte se jich. Přijde čas, že pravda vyjde najevo a všechno skryté bude odhaleno. 27Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co vám šeptám do ucha, rozhlašujte veřejně!

28A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo; věčný život vzít nemohou. Spíše mějte strach z toho, který vás může navěky zahubit. 29-30Jakoupak cenu má vrabec? A přece ani jeden nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. 31Tak nemějte strach – jste daleko cennější než celé hejno vrabců. Otci záleží na každém vašem vlásku.

32Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já budu hlásit před svým Otcem v nebi. 33Kdo mne však před lidmi zapře, toho se zřeknu před svým nebeským Otcem.

34Nemyslete si, že můj příchod přinese světu bezprostřední pokoj; můj příchod způsobí i boj a násilí. 35Víra ve mne může rozdělit syna a otce, dceru a matku, snachu a tchyni. 36Nepochopení a zloba vlastní rodiny bývají nejhlubší. 37Kdo má ve svém srdci na prvním místě otce nebo matku, syna nebo dceru, a ne mne, není mne hoden. 38Kdo by chtěl za mnou jít a nevzal by na sebe tyto těžkosti jako kříž, není mne hoden. 39Kdo lpí na svém životě, ztratí ho, kdo však je ochoten pro mne všechno obětovat, ten teprve pravý život získá.

40Kdo přijímá vás, přijímá mne, a kdo přijímá mne, ten přijímá toho, který mne poslal. 41Přijme-li někdo mého svědka s vědomím, že Bůh ho posílá, dostane stejnou odměnu jako on. Kdo se ujme věřícího pro jeho víru ve mne, dostane stejnou odměnu jako ten věřící. 42A kdo by podal třeba jen sklenici studené vody jednomu z nepatrných, protože je můj učedník, ten bude určitě odměněn.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Матай 10:1-42

Двенадцать посланников аль-Масиха

(Мк. 3:15-19; Лк. 6:14-16; Деян. 1:13)

1Созвав двенадцать Своих учеников, Иса дал им власть изгонять нечистых духов и исцелять все болезни и недуги. 2Вот имена двенадцати посланников аль-Масиха: Шимон, прозванный Петиром, и его брат Андер, Якуб, сын Завдая, и его брат Иохан, 3Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик налогов Матай, Якуб, сын Алфея, и Фаддей, 4Шимон Кананит10:4 Кананит – то же, что и зилот (см. Лк. 6:15), т. е. «ревнитель» – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Исраила. и Иуда Искариот10:4 Искариот – вероятно, человек из Кериота. (который впоследствии и предал Ису).

Иса аль-Масих посылает двенадцать учеников на служение

(Мк. 6:7-13; Лк. 9:2-6; 10:4-12)

5Этих двенадцать Иса послал, дав такие повеления:

– Не ходите к язычникам и не заходите ни в какой из самарянских городов. 6Идите прежде всего к народу Исраила, к заблудшим овцам Аллаха. 7Идите и возвещайте: «Аллах уже устанавливает Своё Царство!» 8Исцеляйте больных, воскрешайте мёртвых, очищайте прокажённых, изгоняйте демонов. Вы получили даром, даром и давайте. 9Не берите с собой в поясах ни золота, ни серебра, ни меди, 10ни сумки в дорогу, ни запасной одежды, ни сандалий, ни посоха, потому что работник заслуживает пропитания.

11В какой бы город или селение вы ни зашли, найдите там достойного человека и оставайтесь у него до тех пор, пока не отправитесь дальше. 12Когда входите в дом, пожелайте мира всем, кто в нём. 13Если дом окажется достоин, то ваше благословение будет на нём, если же нет, то ваше благословение вернётся к вам. 14А если кто вас не примет или не станет слушать ваших слов, то отряхните пыль с ваших ног, уходя из этого дома или города10:14 Благочестивые иудеи отряхивали пыль со своих ног, когда возвращались из других стран, как бы очищаясь от ритуального осквернения. Делая же это по отношению к другим иудеям, они приравнивали их к язычникам.. 15Говорю вам истину: Содому и Гоморре10:15 См. Нач. 19:1-29. будет легче в Судный день, чем этому городу.

О будущих преследованиях

(Мк. 13:11-13; Лк. 21:12-19)

16– Вот Я посылаю вас, как овец в волчью стаю. Поэтому будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. 17Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас под суд и избивать вас в своих молитвенных домах. 18Из-за Меня вас поведут к правителям и царям, и вы будете свидетельствовать им и представителям других народов. 19Когда же вас приведут на суд, не беспокойтесь о том, как или что вам говорить. В тот час вам будет дано, что сказать, 20и уже не вы будете говорить, а Дух вашего Небесного Отца будет говорить в вас.

21Брат предаст брата, а отец – своего ребёнка, тем самым обрекая их на верную смерть; так же будут поступать и дети: восставать против родителей и предавать их. 22Все вас будут ненавидеть из-за Меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасён. 23Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой. Говорю вам истину: вы не успеете обойти всех исраильских городов, как придёт Ниспосланный как Человек10:23 Существует несколько толкований этого места, напр.: 1) здесь Иса, посылая Своих учеников на служение, говорит им не о далёком будущем, а о том, что не успеют они выполнить данное поручение, как они вновь встретятся в каком-то условленном месте; 2) в этом стихе говорится не о втором пришествии Исы, а о том, как Он «придёт» к Аллаху получить власть, что свершилось через воскресение Исы (ср. 28:18; также Дан. 7:13-14); 3) здесь слова Исы говорят о Его «пришествии» через суды над иудеями, которые достигли своего эпогея, когда Иерусалимский храм был разрушен в 70 г. римскими захватчиками, что само по себе было прообразом событий последних времён (см. 24:27-31); 4) в этом отрывке Иса мог говорить о Своём втором пришествии и событиях, предшествующих этому, т. е. о временах великой скорби (см. 24:21-22; Отк. 7:14); 5) вплоть до второго пришествия Исы в Исраиле будет возвещаться Радостная Весть..

24Ученик не выше своего учителя, и раб не выше господина. 25Ученик должен быть рад, если он разделит участь своего учителя, а раб – участь своего господина. Если хозяина дома назвали Баал-Зевулом (Шайтаном), то тем более домашних его.

Страх только перед Аллахом

(Лк. 12:2-9)

26– Итак, не бойтесь их. Нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным. 27Что Я говорю вам во тьме, говорите при свете дня, и что вам сказано шёпотом на ухо, провозглашайте с крыш! 28Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Лучше бойтесь Аллаха, Который может бросить в ад на погибель и душу, и тело. 29Не продают ли пару воробьёв всего за одну медную монету?10:29 Букв.: «ассарий» – 1/16 динария, монеты, которая равнялась дневному заработку наёмного работника. Однако ни один из них не упадёт на землю без воли вашего Небесного Отца. 30А у вас даже и волосы на голове все сосчитаны! 31Поэтому не бойтесь – вы дороже множества воробьёв.

32Каждого, кто открыто признает Меня перед людьми, того и Я признаю перед Моим Небесным Отцом, 33а кто отречётся от Меня перед людьми, от того и Я отрекусь перед Моим Небесным Отцом.

О будущих разделениях

(Лк. 12:51-53; 14:26-27; 17:33)

34– Не думайте, что Я пришёл принести на землю мир. Я пришёл, чтобы принести не мир, а меч. 35Я пришёл

«разделить сына с отцом,

дочь с матерью,

невестку со свекровью,

36и врагами человека станут его домашние»10:36 Мих. 7:6..

37Кто любит своего отца или мать больше, чем Меня, тот недостоин Меня, и кто любит сына или дочь больше, чем Меня, тот недостоин Меня, 38и кто не возьмёт свой крест10:38 Во времена Исы человека, приговорённого к распятию, заставляли нести к месту его казни крест, к которому он будет прибит. Поэтому Иса говорит здесь о том, что условием следования за Ним должна стать готовность человека принять на этом пути страдания и даже смерть. и не последует за Мной, тот недостоин Меня. 39Кто сбережёт жизнь, тот потеряет её, и кто потеряет жизнь ради Меня, тот обретёт её вновь.

Награда от Аллаха

(Мк. 9:41; Лк. 10:16; Ин. 13:20)

40– Кто принимает вас, принимает Меня, и кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня. 41Кто примет пророка потому, что он пророк, тот получит награду пророка, и кто примет праведника потому, что он праведник, получит награду праведника. 42И если кто-либо напоит одного из самых меньших Моих последователей чашей холодной воды, только потому, что он Мой ученик, говорю вам истину: этот человек не останется без награды.