Slovo na cestu

Matouš 1:1-25

Ježíšův rodokmen

1Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi.

2Abraham – Izák

Izák – Jákob

3Jákob – Juda (a bratři)

Juda – Peres a Zerach (matka Támar)

Peres – Chesrón

Chesrón – Rám

4Rám – Amínadab

Amínadab – Nachšón

Nachšón – Salmón

5Salmón – Bóaz (matka: Rachab)

Bóaz – Obéd (matka: Rút)

Obéd – Jišaj

6Jišaj – David (král)

David – Šalomoun (matka: Batšeba)

7Šalomoun – Rechabeám

Rechabeám – Abijám

Abijám – Ása

8Ása – Jóšafat

Jóšafat – Jóram

Jóram – Uzijáš

9Uzijáš – Jótam

Jótam – Achaz

Achaz – Chizkijáš

10Chizkijáš – Menaše

Menaše – Ámon

Ámon – Jóšijáš

11Jóšijáš – Jechoniáš

12Jekonjáš a jeho bratři.

Babylónské zajetí –

Jekonjáš – Šealtíel

Šealtíel – Zerubábel

13Zerubábel – Abiud

Abiud – Eljakim

Eljakim – Azór

14Azór – Sádok

Sádok – Achim

Achim – Eliud

15Eliud – Eleazar

Eleazar – Mattan

Mattan – Jákob

16Jákob – Josef

Josef (muž Marie)

JEŽÍŠ KRISTUS (narozen z Marie).

Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš – Boží Syn.

17Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct.

Anděl se zjevuje Josefovi

18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou. 19Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde. 20Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: „Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla. 22Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše: 23‚Slyšte! Panna bude těhotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi.‘ “

24Když se Josef probudil, udělal vše tak, jak mu přikázal Boží posel, a oženil se s Marií. 25Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.

New Living Translation

Matthew 1

The Ancestors of Jesus the Messiah

1This is a record of the ancestors of Jesus the Messiah, a descendant of David and of Abraham[a]:

Abraham was the father of Isaac.
Isaac was the father of Jacob.
Jacob was the father of Judah and his brothers.
Judah was the father of Perez and Zerah (whose mother was Tamar).
Perez was the father of Hezron.
Hezron was the father of Ram.[b]
Ram was the father of Amminadab.
Amminadab was the father of Nahshon.
Nahshon was the father of Salmon.
Salmon was the father of Boaz (whose mother was Rahab).
Boaz was the father of Obed (whose mother was Ruth).
Obed was the father of Jesse.
Jesse was the father of King David.
David was the father of Solomon (whose mother was Bathsheba, the widow of Uriah).
Solomon was the father of Rehoboam.
Rehoboam was the father of Abijah.
Abijah was the father of Asa.[c]
Asa was the father of Jehoshaphat.
Jehoshaphat was the father of Jehoram.[d]
Jehoram was the father[e] of Uzziah.
Uzziah was the father of Jotham.
Jotham was the father of Ahaz.
Ahaz was the father of Hezekiah.
10 Hezekiah was the father of Manasseh.
Manasseh was the father of Amon.[f]
Amon was the father of Josiah.
11 Josiah was the father of Jehoiachin[g] and his brothers (born at the time of the exile to Babylon).
12 After the Babylonian exile:
Jehoiachin was the father of Shealtiel.
Shealtiel was the father of Zerubbabel.
13 Zerubbabel was the father of Abiud.
Abiud was the father of Eliakim.
Eliakim was the father of Azor.
14 Azor was the father of Zadok.
Zadok was the father of Akim.
Akim was the father of Eliud.
15 Eliud was the father of Eleazar.
Eleazar was the father of Matthan.
Matthan was the father of Jacob.
16 Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary.
Mary gave birth to Jesus, who is called the Messiah.

17 All those listed above include fourteen generations from Abraham to David, fourteen from David to the Babylonian exile, and fourteen from the Babylonian exile to the Messiah.

The Birth of Jesus the Messiah

18 This is how Jesus the Messiah was born. His mother, Mary, was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. 19 Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement[h] quietly.

20 As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. “Joseph, son of David,” the angel said, “do not be afraid to take Mary as your wife. For the child within her was conceived by the Holy Spirit. 21 And she will have a son, and you are to name him Jesus,[i] for he will save his people from their sins.”

22 All of this occurred to fulfill the Lord’s message through his prophet:

23 “Look! The virgin will conceive a child!
    She will give birth to a son,
and they will call him Immanuel,[j]
    which means ‘God is with us.’”

24 When Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. 25 But he did not have sexual relations with her until her son was born. And Joseph named him Jesus.

Footnotes

  1. 1:1 Greek Jesus the Messiah, Son of David and son of Abraham.
  2. 1:3 Greek Aram, a variant spelling of Ram; also in 1:4. See 1 Chr 2:9-10.
  3. 1:7 Greek Asaph, a variant spelling of Asa; also in 1:8. See 1 Chr 3:10.
  4. 1:8a Greek Joram, a variant spelling of Jehoram; also in 1:8b. See 1 Kgs 22:50 and note at 1 Chr 3:11.
  5. 1:8b Or ancestor; also in 1:11.
  6. 1:10 Greek Amos, a variant spelling of Amon; also in 1:10b. See 1 Chr 3:14.
  7. 1:11 Greek Jeconiah, a variant spelling of Jehoiachin; also in 1:12. See 2 Kgs 24:6 and note at 1 Chr 3:16.
  8. 1:19 Greek to divorce her.
  9. 1:21 Jesus means “The Lord saves.”
  10. 1:23 Isa 7:14; 8:8, 10 (Greek version).