Slovo na cestu

Marek 5:1-43

Ježíš vyhání démony do stáda vepřů

1Na protějším břehu jezera přistáli v gerasenském kraji. 2Jakmile Ježíš vystoupil ze člunu, přiběhl k němu nějaký člověk. Byl to muž posedlý démony, 3který žil ve starých hrobech vytesaných do skály 4a měl takovou sílu, že když ho spoutali okovy na nohou a řetězy na rukou, pouta vždycky rozlámal a řetězy roztrhal. Nenašel se nikdo tak silný, aby ho mohl zkrotit. 5Ve dne i v noci se skrýval v hrobech a toulal se po okolních pahorcích, skučel a tloukl se kamením.

6-8Když teď uviděl Ježíše, přiběhl a vrhl se před ním na zem. Ve chvíli, kdy Ježíš přikazoval démonovi, aby posedlého muže opustil, začal onen ubožák křičet:

„Co si mne všímáš, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Zapřísahám tě při Bohu, nech mne na pokoji!“

9„Jak se jmenuješ?“ zeptal se Ježíš. „Zástup, protože je nás v tomto těle mnoho,“ zněla odpověď.

10A potom démoni žadonili, aby je neposílal nikam daleko.

11Na stráni nad pobřežím se právě páslo stádo vepřů. 12„Pošli nás do těch prasat,“ volali démoni.

13Ježíš svolil a nečistí duchové vjeli do zvířat. Vzápětí se to velké, asi dvoutisícové stádo splašilo a hnalo se po stráni dolů k jezeru, vběhlo do vody a utopilo se.

14Pasáci těch vepřů utekli do města a cestou všude rozhlašovali, co se stalo. Každý, kdo je uslyšel, spěchal se o tom přesvědčit na vlastní oči. 15A tak se kolem Ježíše shromáždilo mnoho lidí. Když viděli uzdraveného muže, jak sedí oblečený a chová se rozumně, polekali se. 16Ti, kteří byli svědky celé události, jim totiž vyprávěli, co se událo s mužem a kam se poděli vepři. 17A tak začali všichni Ježíše prosit, aby z jejich kraje raději odešel. 18Nastoupil tedy zase do člunu. Uzdravený muž ho prosil, aby mohl jít s ním. 19Ježíš však odmítl:

„Jdi domů ke své rodině a řekni všem známým, jaké dobrodiní ti Bůh prokázal a jak se nad tebou slitoval.“

20Ten člověk tedy v celém tom kraji zvaném Desítiměstí vyprávěl, jak velké dobrodiní mu prokázal Ježíš. A každý nad tím žasl.

Ježíš uzdravuje krvácející ženu a křísí děvče

21Když se Ježíš znovu vrátil na galilejský břeh, sešel se kolem něho zase obrovský zástup lidí.

22Přišel i představený místní synagogy Jairos, klekl před ním 23a úpěnlivě ho prosil:

„Moje dceruška umírá. Pojď a zachraň ji, aby žila.“

24Ježíš tedy šel s ním. Také zástup se vydal s nimi a tlačil se na Ježíše ze všech stran. 25V davu byla jedna žena, která už dvanáct let trpěla krvácením. 26Mnoho lékařů na ní zkoušelo své umění. Stálo ji to celé jmění, ale nebylo to nic platné, nemoc se stále zhoršovala. 27-28Až jednou se doslechla o Ježíšovi a jeho zázračné moci, a tak ho hledala s myšlenkou: „Když si jen sáhnu na jeho plášť, určitě se uzdravím.“ 29A opravdu! Jakmile se ho dotkla, krvácení přestalo a žena cítila, že je nadobro zdravá.

30Ježíš ovšem ihned poznal, že z něho vyšla uzdravující síla, otočil se a otázal se: „Kdo se to dotkl mého pláště?“

31Jeho učedníci se divili: „Všichni se na tebe tlačí a ty se ptáš, kdo se tě dotkl?“

32Ale Ježíš se rozhlížel, aby zjistil, kdo to byl. 33Žena, celá rozechvělá tím, co se s ní událo, padla mu k nohám a všechno mu pravdivě pověděla. 34On ji ujistil: „Dcero, tvá víra tě uzdravila. Můžeš klidně jít, protože nemoc tě už nebude trápit.“

35Když s ní ještě mluvil, dorazili poslové z Jairova domu se zprávou, že již je pozdě shánět pomoc. „Tvá dcera právě umřela, už Mistra neobtěžuj,“ oznamovali Jairovi. 36-37Jako by nic neslyšel, obrátil se Ježíš k Jairovi a řekl mu: „Jen se neboj a důvěřuj mi!“ Do Jairova domu s sebou vzal pouze Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Ostatní požádal, aby zůstali venku.

38-39Dům byl plný hlasitého pláče a nářku. „K čemu ten pláč a rozruch? Vždyť to děvče není mrtvé, jenom spí!“

40Vysmáli se mu. Vykázal všechny kromě rodičů a svých tří učedníků. Vešli do místnosti, kde dívka ležela. 41Vzal ji za ruku a řekl: „Děvčátko, přikazuji ti, vstaň!“ 42Dvanáctiletá dívka vstala a chodila.

Přítomní oněměli úžasem. 43Ježíš jim důrazně nařídil, aby nikomu nevypravovali, co se stalo. „Dejte jí najíst,“ připomněl rodičům.

New International Reader’s Version

Mark 5:1-43

Jesus Heals a Man Controlled by Demons

1They went across the Sea of Galilee to the area of the Gerasenes. 2Jesus got out of the boat. A man controlled by an evil spirit came from the tombs to meet him. 3The man lived in the tombs. No one could keep him tied up anymore. Not even a chain could hold him. 4His hands and feet had often been chained. But he tore the chains apart. And he broke the iron cuffs on his ankles. No one was strong enough to control him. 5Night and day he screamed among the tombs and in the hills. He cut himself with stones.

6When he saw Jesus a long way off, he ran to him. He fell on his knees in front of him. 7He shouted at the top of his voice, “Jesus, Son of the Most High God, what do you want with me? Swear to God that you won’t hurt me!” 8This was because Jesus had said to him, “Come out of this man, you evil spirit!”

9Then Jesus asked the demon, “What is your name?”

“My name is Legion,” he replied. “There are many of us.” 10And he begged Jesus again and again not to send them out of the area.

11A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. 12The demons begged Jesus, “Send us among the pigs. Let us go into them.” 13Jesus allowed it. The evil spirits came out of the man and went into the pigs. There were about 2,000 pigs in the herd. The whole herd rushed down the steep bank. They ran into the lake and drowned.

14Those who were tending the pigs ran off. They told the people in the town and countryside what had happened. The people went out to see for themselves. 15Then they came to Jesus. They saw the man who had been controlled by many demons. He was sitting there. He was now dressed and thinking clearly. All this made the people afraid. 16Those who had seen it told them what had happened to the man. They told about the pigs as well. 17Then the people began to beg Jesus to leave their area.

18Jesus was getting into the boat. The man who had been controlled by demons begged to go with him. 19Jesus did not let him. He said, “Go home to your own people. Tell them how much the Lord has done for you. Tell them how kind he has been to you.” 20So the man went away. In the area known as the Ten Cities, he began to tell how much Jesus had done for him. And all the people were amazed.

Jesus Heals a Dead Girl and a Suffering Woman

21Jesus went across the Sea of Galilee in a boat. It landed at the other side. There a large crowd gathered around him. 22Then a man named Jairus came. He was a synagogue leader. When he saw Jesus, he fell at his feet. 23He begged Jesus, “Please come. My little daughter is dying. Place your hands on her to heal her. Then she will live.” 24So Jesus went with him.

A large group of people followed. They crowded around him. 25A woman was there who had a sickness that made her bleed. It had lasted for 12 years. 26She had suffered a great deal, even though she had gone to many doctors. She had spent all the money she had. But she was getting worse, not better. 27Then she heard about Jesus. She came up behind him in the crowd and touched his clothes. 28She thought, “I just need to touch his clothes. Then I will be healed.” 29Right away her bleeding stopped. She felt in her body that her suffering was over.

30At once Jesus knew that power had gone out from him. He turned around in the crowd. He asked, “Who touched my clothes?”

31“You see the people,” his disciples answered. “They are crowding against you. And you still ask, ‘Who touched me?’ ”

32But Jesus kept looking around. He wanted to see who had touched him. 33Then the woman came and fell at his feet. She knew what had happened to her. She was shaking with fear. But she told him the whole truth. 34He said to her, “Dear woman, your faith has healed you. Go in peace. You are free from your suffering.”

35While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus. He was the synagogue leader. “Your daughter is dead,” they said. “Why bother the teacher anymore?”

36Jesus heard what they were saying. He told the synagogue leader, “Don’t be afraid. Just believe.”

37He let only Peter, James, and John, the brother of James, follow him. 38They came to the home of the synagogue leader. There Jesus saw a lot of confusion. People were crying and sobbing loudly. 39He went inside. Then he said to them, “Why all this confusion and sobbing? The child is not dead. She is only sleeping.” 40But they laughed at him.

He made them all go outside. He took only the child’s father and mother and the disciples who were with him. And he went in where the child was. 41He took her by the hand. Then he said to her, “Talitha koum!” This means, “Little girl, I say to you, get up!” 42The girl was 12 years old. Right away she stood up and began to walk around. They were totally amazed at this. 43Jesus gave strict orders not to let anyone know what had happened. And he told them to give her something to eat.