Slovo na cestu

Marek 4:1-41

Ježíš vypráví podobenství o rozsévači

1Jednou Ježíš opět učil na břehu jezera. A protože se kolem něho znovu shromáždily davy lidí, nastoupil do člunu a odtud mluvil k těm, kteří byli na břehu. 2Ježíš své učení často vkládal do zvláštních obrazů – podobenství. Toto je jedno z nich:

3„Poslouchejte! Jeden rolník se vydal na pole, aby zasel obilí. 4Ne každé zrno však padlo na vhodnou půdu. Některá se dostala na okraj cesty, kde je sezobali ptáci. 5Jiná padla na skálu, kde bylo jen málo půdy. 6Tam sice zrna brzy vyklíčila, ale ve slunečním žáru osení uschlo, protože kořínky v mělké vrstvě země neměly dost vláhy. 7Jiná zrna zapadla mezi bodláčí, které záhy mladé rostlinky udusilo, takže ani nenasadily klasy. 8Ovšem to zrní, které padlo do úrodné půdy, přineslo třicetinásobný, jiné dokonce šedesáti – až stonásobný užitek.“ 9„Kdo má uši k naslouchání, ten ať poslouchá a přemýšlí,“ uzavřel Ježíš.

Ježíš vysvětluje podobenství o rozsévači

10Později, když byl sám se svými dvanácti učedníky, ptali se ho: „Jak máme tvým podobenstvím rozumět?“

11„Vy, kteří mi býváte nablízku,“ odpověděl, „jste už pochopili mnohé z tajemství Božího království. Ale těm, co jsou ještě opodál, se to snažím vysvětlovat v podobenstvích. 12Je však o nich psáno v proroctví:

Dívají se, a nevidí,

poslouchají, a přece nerozumějí,

a tak nejsou ochotni obrátit se k Bohu,

aby jim odpustil jejich viny.

13Jestliže ovšem ani vy nechápete tento jednoduchý obraz, jak potom porozumíte všem dalším, které vám chci vyprávět?

14Zde je tedy výklad: Tím rolníkem, o kterém jsem mluvil, je každý, kdo lidem přináší Boží poselství, aby je zasel do jejich života jako dobrou setbu. 15Srdce některých posluchačů je tvrdé jako ušlapaná cesta. Satan okamžitě přichází a usiluje o to, aby zapomněli, co slyšeli.

16Mělká skalnatá půda představuje srdce nestálých lidí. Boží poselství vyslechnou a radostně přijmou, 17jsou však povrchní a slovo u nich nepronikne do hloubky. I když si zpočátku vedou dobře, odpadají, jakmile mají pro víru trpět.

18Půda zaplevelená bodláčím je obrazem lidí, kteří dobrou Boží zprávu sice vyslechnou a přijmou, 19ale všední starosti, záliba v majetku a touha po blahobytu Boží poselství v srdci udusí, takže zůstane bez užitku.

20Úrodné půdě se podobají ti, kteří bez výhrad přijímají Boží zvěst, a proto mohou přinést bohatou sklizeň – někteří dokonce mimořádnou sklizeň.“

21„Když někdo z vás rozsvítí lampu, zakryje ji snad nádobou nebo ji strčí pod postel, aby zakryl její světlo? Určitě ne! Umístí ji tak, aby svítila.

22-24Všechno, co je dosud skryto, vyjde najevo a tomu, co je nesrozumitelné, bude porozuměno. Dobře poslouchejte, co vám říkám. Kolik jste ochotni přijmout, tolik dostanete a ještě vám bude přidáno. 25Kdo už něco pochopil, porozumí ještě víc; kdo o to nestojí, přijde o všechno.“

Ježíš vypráví podobenství o zasetém semenu

26Dále Ježíš vyprávěl jiné podobenství: „S Božím královstvím je to jako s rolníkem, který oseje pole a odejde. 27Dny plynou, zrno vyklíčí a roste ve dne v noci, aniž by se o ně musel nějak starat nebo mu pomáhat. 28Půda sama dává semenu, co potřebuje k růstu. Nejdříve vzejde klíček, pak vyroste stéblo, potom klas. 29A když v něm nakonec dozraje zrno, přijde rolník a sklidí je.“

Ježíš vypráví podobenství o hořčičném zrnu

30„Jak ještě znázornit Boží království? K čemu ho přirovnat?“ uvažoval Ježíš. 31„Je to s ním jako se seménkem hořčice. 32To sice patří mezi nejmenší semena, ale vyroste z něho největší bylina na poli. Na jejích větvích mohou dokonce hnízdit ptáci.“

33Ještě mnoho podobných obrazů Ježíš použil, aby lidem přiblížil svoje učení. 34Když mluvil veřejně, používal výhradně přirovnání. Když však potom býval se svými učedníky o samotě, všechno jim vysvětloval.

Ježíš utišuje bouři

35K večeru toho dne vyzval Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhou stranu jezera.“ 36Odrazili tedy s lodí, ve které seděl, a vzdalovali se od zástupů na břehu. Několik člunů však vyplulo za nimi. 37Zanedlouho se strhla silná větrná bouře. Vysoké vlny dorážely na člun a ten se začal plnit vodou. 38Ježíš však klidně spal na zádi, s poduškou pod hlavou. Učedníci ho probudili: „Mistře, tobě je jedno, že se potápíme?“

39Ježíš vstal, okřikl vítr a poručil vlnám: „Uklidněte se!“ V tu chvíli se vítr utišil a kolem se rozhostil klid.

40Pak se Ježíš obrátil na učedníky: „Proč jste se tolik báli? Copak mi nedůvěřujete?“

41Byli tím vším ohromeni a ptali se jeden druhého: „Kdo to jen může být, že ho poslouchá vítr i voda?“

Священное Писание

Марк 4:1-41

Притча о сеятеле и семенах

(Мат. 13:1-9; Лк. 8:4-8)

1Иса опять учил у озера. Вокруг Него собралась огромная толпа, так что Он был вынужден сесть в лодку и немного отплыть, а весь народ стоял на берегу. 2Иса многому учил народ в притчах, говоря им:

3– Послушайте: сеятель вышел сеять. 4Когда он разбрасывал семена, то некоторые из них упали у самой дороги. Прилетели птицы и склевали их. 5Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокой4:5 Тонкий слой земли, лежащий на каменной породе, быстрее прогревается, что способствует быстрому росту растений., 6но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. 7Другие упали в терновник, который разросся, заглушил их, и семена не дали урожая. 8Но семена, которые упали на хорошую почву, взошли, выросли и принесли урожай в тридцать, а то и в шестьдесят, и даже во сто крат больше, чем было посеяно!

9Потом Иса добавил:

– У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит!

Объяснение притчи о сеятеле и семенах

(Мат. 13:10-23; Лк. 8:9-15)

10Позже, когда толпа разошлась, постоянные спутники Исы вместе с двенадцатью посланниками спросили Его о притчах. 11Иса ответил:

– Вам открыта тайна Царства Всевышнего, а тем, внешним, всё даётся в притчах, 12чтобы

«они смотрели, но не увидели,

и слушали, но не поняли;

чтобы они не обратились,

и не были бы прощены»4:12 Ис. 6:9-10..

13Потом Иса спросил:

– Неужели и вы не поняли эту притчу? Как же вы тогда вообще сможете понимать притчи? 14Сеятель сеет слово. 15Некоторые люди похожи на семена, посеянные у дороги. Как только они услышат слово, приходит сатана и похищает посеянное в них. 16Другие похожи на семена, посеянные на каменистой почве. Эти люди, когда слышат слово, сразу же принимают его с радостью. 17Но у них нет корня и поэтому их хватает лишь на короткое время, и когда наступают трудности и гонения за слово, они сразу же отступаются. 18Третьи – как семена, посеянные среди терновника. Они слышат слово, 19но повседневные заботы, любовь к богатству и другие желания заглушают слово, делая его бесплодным. 20А есть люди, похожие на семена, посеянные в хорошую почву. Они слышат слово, принимают его и приносят плод – в тридцать, шестьдесят, а то и во сто крат больше посеянного.

Ответственность слушающих

(Лк. 8:16-18)

21Затем Он сказал им:

– Разве для того вносят в дом светильник, чтобы поставить его под горшок или под кровать? Наоборот, его ставят на подставку. 22Нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не выйдет на свет. 23Если у кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит!

24И ещё сказал им:

– Будьте внимательны к тому, что вы слышите. Какою мерою вы мерите, такой будет отмерено и вам, и даже прибавлено. 25У кого есть, тому будет дано ещё, а у кого нет, будет отнято и то, что он имеет.

Притча о засеянном поле

26Ещё Он сказал:

– Царство Всевышнего похоже на то, как если бы человек засеял поле. 27Проходят дни и ночи, человек то спит, то бодрствует, а семена всходят и растут, он и сам не знает как, 28ведь земля сама даёт плод. Сначала появляется росток, затем колос, потом колос наливается зерном, 29и когда созреет урожай, человек приходит с серпом, потому что наступила жатва4:29 См. Иоиль 3:13..

Притча о горчичном зерне

(Мат. 13:31-32; Лк. 13:18-19)

30Иса продолжал:

– С чем можно сравнить Царство Всевышнего? В какой притче можно описать его? 31Оно как горчичное зерно. Когда его сеют в землю, оно самое маленькое из всех семян, 32но когда вырастает, то становится больше всех огородных растений и раскидывает такие большие ветви, что птицы небесные могут вить гнёзда в их тени4:32 Ср. Дан. 4:7-9..

33Иса рассказывал им много подобных притч. Он не говорил им больше того, что они были в силах воспринять. 34Без притч Иса вообще не учил, но когда Он оставался наедине со Своими учениками, Он всё им объяснял.

Усмирение шторма

(Мат. 8:18, 23-27; Лк. 8:22-25)

35В тот же день, вечером, Иса сказал Своим ученикам:

– Переправимся на другую сторону озера.

36Отпустив народ, они вошли в лодку к Исе и отплыли от берега. К ним присоединились и другие лодки. 37Внезапно поднялся сильный шторм. Волны били о борта лодки, и её стало заливать. 38А Иса в это время спал на корме, подложив подушку под голову. Ученики разбудили Его и сказали:

– Учитель! Неужели Тебе всё равно, что мы гибнем?

39Проснувшись, Он запретил ветру и приказал озеру:

– Умолкни! Перестань!

В тот же момент ветер стих, и наступил полный штиль.

40– Ну что вы испугались? – сказал Он ученикам. – Где же ваша вера?

41Перепуганные ученики спрашивали друг друга:

– Кто Он, что даже ветер и волны повинуются Ему?