Slovo na cestu

Marek 11:1-33

Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na oslátku

1Když se blížili k Jeruzalému a stoupali na Olivovou horu, uviděli Betfage a Betanii. Ježíš poslal dva ze svých učedníků napřed 2a řekl jim:

„Jděte do vesnice tamhle před námi. Na kraji vesnice uvidíte u plotu uvázané oslátko, na kterém ještě nikdo nejel. To mi přiveďte. 3A kdyby se vás někdo ptal, co to děláte, odpovězte krátce: Pán ho potřebuje a brzy ho vrátí.“

4Učedníci šli a skutečně našli u jednoho domu přivázané oslátko. 5Když ho odvazovali, někteří z kolemjdoucích se ptali, proč to dělají.

6Odpověděli tak, jak jim poradil Ježíš, a lidé je nechali zvíře odvést.

7Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště, Ježíš se na ně posadil a vydali se na cestu. 8Lidé ze zástupu, který ho provázel, se začali předhánět v pozornostech; prostírali před ním své pláště, jiní lámali větve a zdobili jimi cestu. 9Za ním i před ním se utvořil průvod a všichni volali:

„Ať žije král! Sláva!

10Jde v Božím jménu!

Ať žije Davidovo království!

Nebe jásá s námi!“

11Tak vstoupil Ježíš do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Všechno si tam pozorně prohlédl, a protože byl již večer, odešel se svými dvanácti na noc do Betanie.

Ježíš opět čistí chrám

12Druhý den cestou z Betanie dostal Ježíš hlad. 13Z dálky uviděl fíkovník obalený listím a šel se podívat, zda nemá nějaké ovoce. Když pak přišel až ke stromu, zjistil, že kromě listí na něm nic neroste; první úroda byla pryč a na novou strom ještě nenasadil.

14Učedníci slyšeli, jak říká stromu: „Nikdo už z tebe nebude jíst ovoce!“

15Vrátili se do Jeruzaléma a Ježíš šel do chrámu. Když na nádvoří chrámu uviděl stánky s obětními zvířaty a pulty směnárníků, zpřevracel je a obchodníky vyhnal. 16Nedovolil ani, aby si někdo tamtudy krátil cestu s vodou od studny.

17„Cožpak nevíte,“ horlil, „že je napsáno v Písmu: ‚Můj chrám je určen k tomu, aby se v něm všechny národy modlily?‘ Vy jste však z něho udělali lupičské doupě.“ 18Slyšeli to i velekněží a učitelé zákona a přemýšleli, jak by se Ježíše zbavili. Měli z něho strach, protože lid byl jeho učením nadšen. 19Večer Ježíš s učedníky opustil město.

Ježíš říká učedníkům, že mohou prosit o cokoliv

20Když šli ráno zase kolem toho fíkovníku, viděli, že je úplně suchý. 21Petr si vzpomněl na včerejší příhodu.

„Mistře, ten fíkovník, který jsi odsoudil, uschl!“

22„To vás překvapuje?“ usmál se Ježíš. „Boží moc je daleko větší. 23Když budete věřit Bohu – a myslím to smrtelně vážně – a řekli byste této hoře: ‚Zvedni se a padni do moře,‘ ta hora to udělá. Musíte jen věřit bez nejmenší pochybnosti. 24Pamatujte si: budete-li za něco prosit ve svých modlitbách s pevnou vírou, že vaše prosba bude naplněna, pak se tak určitě stane. 25Ale když se modlíte, odpusťte nejdříve tomu, proti komu něco máte, aby i váš nebeský Otec mohl odpustit vám. 26Jestliže ve vás zůstane hněv, ani Bůh vám nepromine vaše provinění.“

Židé se přou o Ježíšovu autoritu

27Přišli zase do Jeruzaléma. Když Ježíš procházel chrámem, zastavili ho zástupci představenstva chrámu 28„Od koho máš pověření k takovým činům? Kdo tě k tomu zmocnil?“

29„Já se vás také zeptám na jednu věc,“ opáčil Ježíš. „Když mi odpovíte, řeknu i já, od koho mám tu moc. 30Povězte mi: Byl Jan Křtitel skutečně poslán od Boha, nebo si to vymyslel?“

31Dali hlavy dohromady: „Odpovíme-li, že od Boha, pak nám řekne, proč jsme mu tedy neuvěřili. 32A před lidmi zase nemůžeme Jana prohlásit za obyčejného fanatika. Vždyť jsou všichni přesvědčeni, že to byl Boží prorok.“

33A tak odpověděli Ježíšovi: „Nevíme!“

„Ani já vám tedy nepovím, od koho mám pověření,“ odtušil Ježíš.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Марк 11:1-33

Торжественный въезд в Иерусалим

(Мат. 21:1-9; Лк. 19:28-38; Ин. 12:12-15)

1Когда они приблизились к Виффагии и Вифании, что расположены у Оливковой горы неподалёку от Иерусалима, Иса послал вперёд двух учеников.

2– Идите в селение, которое перед вами, – сказал Он им, – и как только вы войдёте в него, вы найдёте там привязанного ослёнка, на которого никто не садился. Отвяжите его и приведите сюда. 3Если кто-нибудь вам скажет: «Зачем вы это делаете?» – отвечайте, что ослёнок нужен Повелителю и что Он сразу же вернёт его.

4Ученики пошли и нашли ослёнка, привязанного на улице к наружной стороне двери. Они стали его отвязывать, 5и стоявшие там люди спросили:

– Что вы делаете? Зачем отвязываете ослёнка?

6Ученики ответили, как велел Иса, и люди их отпустили. 7Они привели ослёнка к Исе, набросили на него свои плащи, и Иса сел на него11:7 Иса въехал в Иерусалим на осле, как миролюбивый и смиренный царь, а не на боевом коне с мечом, как это делали цари того времени.. 8Многие начали расстилать свои плащи на дороге, другие расстилали зелёные ветви, срезанные ими в поле. 9И те, кто шёл впереди, и те, кто шёл позади, громко кричали:

– Хвала Царю!11:9 Хвала Царю (букв.: «Осанна» («Спаси нас»)) – выражение, ставшее возгласом хвалы.

Благословен Тот, Кто приходит во имя Вечного!11:9 Заб. 117:25, 26.

10Благословенно наступающее Царство предка нашего Давуда!11:10 То есть Царство обещанного Масиха (см. 2 Цар. 7:12-13; Иер. 23:5-6).

Хвала Царю в небесах!

11Войдя в Иерусалим, Иса прошёл в храм. Он осмотрел всё, но так как было уже поздно, Он вместе с двенадцатью учениками отправился в Вифанию.

Иса аль-Масих проклинает бесплодный инжир

(Мат. 21:18-22)

12На следующий день, когда они вышли из Вифании, Иса почувствовал голод. 13Увидев вдали покрытый листьями инжир, Он подошёл посмотреть, нет ли на нём плодов, но не нашёл ничего, кроме листьев. Время же для сбора инжира ещё не пришло11:13 Описанные события происходили в канун праздника Освобождения, т. е., по-нашему, где-то в середине апреля. В марте месяце на инжирных деревьях, растущих на Ближнем Востоке, появляются почки, так называемый «ранний инжир», которые местные жители употребляли в пищу. В начале апреля инжирные деревья покрываются листвой, и лишь в начале июня созревали настоящие плоды – инжир. Отсутствие «раннего инжира» говорило о том, что в этом году дерево не принесёт плодов.. 14Тогда Иса сказал дереву:

– Пусть же никто никогда больше не ест твоих плодов!11:14 Этим примером Иса хотел показать ученикам, насколько важна вера (см. 11:20-25). Кроме того, это могло быть пророчеством о будущем народа Исраила. Но также это и предостережение всем тем, кто ведёт внешне благопристойную и религиозную жизнь, но по сути не приносит никакого духовного плода.

И ученики слышали Его слова.

Изгнание торговцев из храма

(Мат. 21:12-16; Лк. 19:45-47; Ин. 2:13-16)

15Когда они пришли в Иерусалим, Иса вошёл во двор храма и стал выгонять оттуда тех, кто там продавал и покупал. Он опрокинул столы менял и прилавки торговцев голубями 16и не позволял ничего проносить через дворы храма.

17– Разве не написано: «Дом Мой будет назван домом молитвы для всех народов»?11:17 Ис. 56:7. – учил Он их. – А вы превратили его в разбойничье логово11:17 См. Иер. 7:11..

18Услышав это, главные священнослужители и учители Таурата стали искать способ, как им убить Ису. Они боялись Его, потому что весь народ изумлялся Его учению. 19Когда наступил вечер, Иса с учениками снова покинул город.

О вере

(Мат. 21:20-22; 6:14)

20На следующее утро, проходя мимо, они увидели, что инжир засох до корней. 21Петир вспомнил, что произошло накануне, и сказал:

– Учитель! Смотри! Инжир, который Ты проклял, засох!

22Иса ответил им:

23– Имейте веру в Аллаха! Говорю вам истину: если кто-то скажет этой горе: «Поднимись и бросься в море!» – и при этом не будет сомневаться в душе, а будет верить, что произойдёт то, что он сказал, то так ему и будет. 24Поэтому говорю вам: о чём бы вы ни попросили в молитве, верьте, что вы уже получили это, – и будет вам. 25-26И когда вы молитесь, то прощайте всем, на кого вы обижены, чтобы и ваш Небесный Отец простил вам ваши грехи11:25-26 Некоторые рукописи включают стих 26: «А если вы не будете прощать, то и ваш Небесный Отец не простит вам ваших грехов»..

Вопрос о власти Исы аль-Масиха

(Мат. 21:23-27; Лк. 20:1-8)

27Они снова пришли в Иерусалим, и когда Иса ходил в храме, к Нему подошли главные священнослужители, учители Таурата и старейшины.

28– По какому праву Ты всё это делаешь? – спросили они. – Кто дал Тебе право делать всё это?

29Иса ответил:

– Я задам вам вопрос. Ответьте Мне, и тогда Я вам скажу, по какому праву Я это делаю. 30Обряд погружения в воду11:30 Или: «обряд омовения»., который совершал Яхия, был от Аллаха11:30 Букв.: «с Небес». Во избежание напрасного употребления имени Всевышнего (см. Исх. 20:7) иудеи часто заменяли его словом «Небеса» (см., напр., Лк. 15:18). или от людей? Ответьте Мне!

31Они стали рассуждать между собой:

– Если мы скажем: «От Аллаха», то Он спросит: «Так почему же вы ему не поверили?» 32Сказать: «От людей…» – боялись народа, ведь все считали, что Яхия был настоящим пророком.

33И они ответили:

– Мы не знаем.

– Тогда и Я вам не скажу, по какому праву Я всё это делаю, – сказал им Иса.