Slovo na cestu

Marek 1:1-45

Jan Křtitel připravuje cestu Ježíšovi

1Zde začíná radostná zpráva o podivuhodném životě Ježíše Krista, Božího Syna.

2Již prostřednictvím dávného proroka Izajáše Bůh promluvil tak, jako by mluvil přímo ke svému Synovi:

„Pošlu před tebou zvláštního posla,

který připraví svět na tvůj příchod.

3V době duchovně pusté bude volat:

‚Přichází k vám Bůh!

Napravte svůj život,

odložte všechno,

co mu stojí v cestě!‘ “

4Tím poslem byl Jan Křtitel. Žil na poušti a vybízel lidi, aby od něho přijali křest a dali tak najevo, že se veřejně přiznávají ke svým proviněním, že jich litují a touží, aby jim Bůh odpustil. 5Lidé z Jeruzaléma a z celého Judska přicházeli, aby mu naslouchali, a když vyznali své viny, Jan je pokřtil v řece Jordánu. 6Jan nosil oděv z velbloudí srsti přepásaný pásem a živil se kobylkami a medem divokých včel. 7Ve svých kázáních stále zdůraz-ňoval:

„Záhy po mně přijde někdo daleko mocnější, než jsem já; bude tak vznešený, že nejsem hoden ani jako otrok rozvázat řemínek jeho obuvi.

8Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“

Jan křtí Ježíše

9Jednoho dne přišel Ježíš z galilejského Nazaretu k Janovi a dal se od něho v Jordánu pokřtít. 10Ve chvíli, kdy vystupoval z vody na břeh, viděl, jak se obloha rozevřela a na jeho hlavu se snesl Boží Duch v podobě holubice. 11Současně z nebe promluvil hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, z tebe mám radost.“

Satan pokouší Ježíše na poušti

12Hned nato Boží Duch vnukl Ježíšovi, aby odešel na poušť do samoty. 13Šel tedy a čtyřicet dní tam strávil sám mezi divokou zvěří, vystaven satanovu pokoušení; potom přišli andělé a pečovali o něho.

Ježíš káže v Galileji

14Později, když král Herodes uvěznil Jana Křtitele, vydal se Ježíš do Galileje a hlásal tam radostné poselství od Boha: 15„Konečně přišel čas a přiblížilo se Boží království. Přestaňte myslet jen na pozemské věci, změňte svůj život a uvěřte tomu, co vám Bůh vzkazuje!“

Čtyři rybáři následují Ježíše

16Jednoho dne šel Ježíš po břehu Galilejského jezera a uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají do vody síť; byli totiž rybáři.

17Ježíš na ně zavolal: „Pojďte za mnou! Udělám z vás jiné rybáře, budete lovit lidi!“ 18Ti dva všeho nechali a šli s ním.

19O něco dále pak spatřil jiné dva rybáře – Jakuba a Jana Zebedeovy. Seděli v lodi a opravovali potrhané sítě. 20I ty Ježíš vyzval. Oba bratři se okamžitě zvedli, opustili svého otce a najaté pomocníky a vykročili za Ježíšem.

Ježíš učí jako ten, kdo má moc

21Tak přišli společně do města jménem Kafarnaum; v sobotu navštívili tamější synagogu, ve které se židé scházeli ke společným modlitbám, ke čtení i výkladu Písma. Ježíš tam začal kázat a 22posluchači žasli, protože mluvil s nezvyklou přesvědčivostí. Bylo to úplně něco jiného, než co dosud slýchali od učitelů zákona.

23Byl tam také jeden muž posedlý démonem a ten začal vykřikovat: 24„Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Chceš nás snad zničit? Vím dobře, že jsi svatý Boží Syn!“

25Ježíš ho rázně okřikl: „Už ani slovo! Vyjdi z něho ven!“ 26Posedlý se ještě chvíli zmítal a křičel, než ho démon opustil.

27Lidé byli ohromeni a začali se dohadovat: „Co to je? Nové učení? Odkud bere takovou moc? Vždyť i zlým duchům poroučí a oni ho poslouchají!“

28A zpráva o tom, co Ježíš učinil, se rychle roznesla po celém kraji.

Ježíš uzdravuje Petrovu tchyni a mnoho dalších

29Když pak Ježíš opustil synagogu, vydal se s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. 30Šimonova tchyně právě ležela v horečkách na lůžku, tak o tom pověděli Ježíšovi. 31Ten k ní přistoupil, vzal ji za ruku a pomohl jí, aby si sedla. Horečka hned přestala, žena vstala a začala se starat o hosty.

32-33Jakmile slunce zmizelo za obzorem (a skončil sobotní klid), sešli se lidé z celého města u Šimonova domu. Přivedli s sebou nemocné a posedlé. 34Toho večera uzdravil Ježíš mnoho lidí a z velkého množství posedlých vyhnal démony. Těm však nedovolil mluvit, protože věděli, že je Mesiáš – svatý Boží Syn.

Ježíš káže a uzdravuje

35Příští ráno vstal Ježíš ještě před svítáním a odešel na osamělé místo, kde se mohl v klidu modlit.

36O něco později jej Šimon se svými druhy začali hledat. 37Když ho našli, řekli mu: „Každý se ptá jenom po tobě!“

38Ježíš jim však pověděl: „Musím jít také do jiných měst, abych i tam oznámil své poselství. Vždyť proto jsem přišel.“

39A tak procházel celou galilejskou zemí, kázal v synagogách a mnohé vysvobozoval z moci démonů.

Ježíš uzdravuje malomocného

40Jednou za ním přišel člověk postižený malomocenstvím a na kolenou ho prosil: „Pane, vím, že mne můžeš uzdravit, když budeš chtít.“

41Ježíš, pohnut soucitem, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, abys byl zdráv.“ 42V tu chvíli malomocenství zmizelo a muž byl uzdraven.

43-44Ježíš mu však přísně nařídil: „Jdi a dej si své uzdravení ověřit knězem. Cestou se však nikde nezastavuj a s nikým nemluv. Vezmi s sebou obětní dar, jak to uzdraveným z malomocenství předepsal Mojžíš, aby se všichni přesvědčili, že jsi očištěn.“

45Muž odešel, ale nevydržel mlčet. Každému na potkání radostně vyprávěl, že je uzdraven. A tak Ježíš nemohl veřejně vstoupit do žádného města a zůstával venku na osamělých místech. I tam se však za ním ze všech stran táhly zástupy lidí.

New Russian Translation

Марка 1:1-45

Иоанн Креститель готовит путь Иисусу

(Мат. 3:1-12; Лк. 3:2-16; Ин. 1:19-28)

1Вот начало Радостной Вести1:1 Букв.: «Евангелия». об Иисусе Христе, Сыне Бога. 2Как написано у пророка Исаии:

«Вот, Я посылаю перед Тобой Моего вестника,

который приготовит Тебе путь»1:2 См. Мал. 3:1..

3«Голос раздается в пустыне:

„Приготовьте путь Господу1:3 Слово, стоящее в греческом тексте, является переводом еврейского «ЙГВГ» (Ис. 40:3). Это имя, под которым Бог открылся Моисею и народу Израиля (см. Исх. 3:13-15). Оно переводится как «Он Есть», показывая неизменность Его природы и характера (см. Пс. 101:26-28).,

сделайте прямыми дороги Его!“»1:3 Ис. 40:3.

4В пустыне появился Иоанн Креститель и проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов. 5К нему приходили люди со всей Иудеи и все жители Иерусалима. Они исповедовали свои грехи, и Иоанн крестил их в реке Иордане. 6Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Ел он саранчу и дикий мед. 7В своей проповеди он говорил:

– После меня придет Тот, Кто могущественнее меня, и я даже не достоин, нагнувшись, развязать ремни Его сандалий. 8Я крестил вас водой, а Он будет крестить вас Святым Духом.

Иоанн крестит Иисуса

(Мат. 3:13-17; Лк. 3:21-22; Ин. 1:32-34)

9В то время из галилейского города Назарета пришел Иисус и тоже был крещен Иоанном в Иордане. 10И когда Иисус выходил из воды, Он тотчас увидел раскрывшиеся небеса и Духа, спускающегося на Него в образе голубя. 11И с небес прозвучал голос:

– Ты Мой любимый Сын! В Тебе Моя радость!

Сатана искушает Иисуса в пустыне

(Мат. 4:1-11; Лк. 4:1-13)

12Тотчас Дух побудил Иисуса пойти в пустыню. 13Он находился в пустыне сорок дней, искушаемый сатаной. Иисус был там один, в окружении диких зверей, и ангелы служили Ему.

Иисус начинает Свое служение

(Мат. 4:12-17; Лк. 4:14-15)

14После того как Иоанн был арестован, Иисус пришел в Галилею, возвещая Радостную Весть от Бога.

15– Пришло время, – говорил Он, – Царство Божье уже близко! Покайтесь и верьте в Радостную Весть!

Четыре рыбака следуют за Иисусом

(Мат. 4:18-22; Лк. 5:2-11; Ин. 1:35-42)

16Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иисус увидел Симона и его брата Андрея. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками.

17– Идите за Мной, – сказал им Иисус, – и Я сделаю вас ловцами людей.

18Братья сразу же оставили сети и пошли за Ним. 19Пройдя немного дальше, Он увидел Иакова и Иоанна, сыновей Зеведея, которые сидели в лодке и чинили сети. 20И Он сразу же позвал их, и они, оставив своего отца Зеведея с наемными работниками в лодке, пошли за Ним.

Иисус изгоняет нечистого духа

(Лк. 4:31-37)

21Когда они пришли в Капернаум, Иисус в первую же субботу пошел в синагогу и учил там. 22Люди изумлялись Его учению, потому что Он учил их как имеющий власть, а не как учители Закона. 23Как раз в это время в синагоге находился человек, одержимый нечистым духом, который вдруг закричал:

24– Что Ты хочешь от нас, Иисус из Назарета? Ты пришел, чтобы погубить нас? Я знаю, Кто Ты! Ты – Святой Божий!

25– Замолчи! – строго приказал Иисус. – Выйди из него!

26Нечистый дух сотряс человека и с громким криком вышел из него. 27Люди в изумлении говорили друг другу:

– Что это? Новое учение, да еще и с такой властью! Он даже нечистым духам приказывает, и те подчиняются Ему!

28Слух об Иисусе мгновенно разошелся по всей Галилее.

Иисус исцеляет больных

(Мат. 8:14-16; Лк. 4:38-41)

29Из синагоги они с Иаковом и Иоанном сразу же пошли домой к Симону и Андрею. 30Теща Симона лежала в горячке, и Иисусу сразу сказали о ней. 31Он подошел к ней, взял ее за руку и помог подняться. Жар ее прошел, и она начала накрывать им на стол.

32С наступлением вечера, после захода солнца, к Иисусу стали приносить всех больных и одержимых демонами. 33Весь город собрался у дверей. 34В тот день Иисус исцелил многих от самых различных болезней и изгнал много демонов. Демонам Он запрещал говорить, потому что они знали, Кто Он.

Иисус проповедует в Галилее

(Лк. 4:42-44)

35На следующее утро, когда было еще темно, Иисус вышел из дома, пошел в безлюдное место и там молился. 36Симон и другие ученики бросились искать Его 37и, когда нашли, сказали Ему:

– Все Тебя ищут!

38А Он им ответил:

– Пойдем в другие места, в соседние селения, чтобы Мне и там проповедовать Радостную Весть, Я ведь для этого и пришел.

39И Он ходил по всей Галилее, проповедуя в синагогах и изгоняя демонов.

Иисус исцеляет прокаженного

(Мат. 8:2-4; Лк. 5:12-16)

40Однажды к Нему подошел человек, больной проказой. Упав перед Иисусом на колени, он стал умолять Его:

– Если Ты захочешь, Ты можешь меня очистить.

41Иисусу стало жаль его. Он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал:

– Хочу, очистись!

42Как только Он это сказал, проказа сошла с человека, и тот стал чистым. 43Иисус тут же отослал его, строго предупредив:

44– Смотри, никому не говори об этом, но пойди, покажись священнику и принеси в жертву за очищение то, что повелел Моисей1:44 См. Лев. 14:1-32.. Так твое исцеление будет удостоверено перед людьми.

45Но тот пошел и начал повсюду рассказывать о случившемся. Из-за этого Иисусу стало невозможно открыто появляться в городе, и Он оставался в безлюдных местах. Народ, однако, стекался к Нему отовсюду.