Slovo na cestu

Marek 1:1-45

Jan Křtitel připravuje cestu Ježíšovi

1Zde začíná radostná zpráva o podivuhodném životě Ježíše Krista, Božího Syna.

2Již prostřednictvím dávného proroka Izajáše Bůh promluvil tak, jako by mluvil přímo ke svému Synovi:

„Pošlu před tebou zvláštního posla,

který připraví svět na tvůj příchod.

3V době duchovně pusté bude volat:

‚Přichází k vám Bůh!

Napravte svůj život,

odložte všechno,

co mu stojí v cestě!‘ “

4Tím poslem byl Jan Křtitel. Žil na poušti a vybízel lidi, aby od něho přijali křest a dali tak najevo, že se veřejně přiznávají ke svým proviněním, že jich litují a touží, aby jim Bůh odpustil. 5Lidé z Jeruzaléma a z celého Judska přicházeli, aby mu naslouchali, a když vyznali své viny, Jan je pokřtil v řece Jordánu. 6Jan nosil oděv z velbloudí srsti přepásaný pásem a živil se kobylkami a medem divokých včel. 7Ve svých kázáních stále zdůraz-ňoval:

„Záhy po mně přijde někdo daleko mocnější, než jsem já; bude tak vznešený, že nejsem hoden ani jako otrok rozvázat řemínek jeho obuvi.

8Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“

Jan křtí Ježíše

9Jednoho dne přišel Ježíš z galilejského Nazaretu k Janovi a dal se od něho v Jordánu pokřtít. 10Ve chvíli, kdy vystupoval z vody na břeh, viděl, jak se obloha rozevřela a na jeho hlavu se snesl Boží Duch v podobě holubice. 11Současně z nebe promluvil hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, z tebe mám radost.“

Satan pokouší Ježíše na poušti

12Hned nato Boží Duch vnukl Ježíšovi, aby odešel na poušť do samoty. 13Šel tedy a čtyřicet dní tam strávil sám mezi divokou zvěří, vystaven satanovu pokoušení; potom přišli andělé a pečovali o něho.

Ježíš káže v Galileji

14Později, když král Herodes uvěznil Jana Křtitele, vydal se Ježíš do Galileje a hlásal tam radostné poselství od Boha: 15„Konečně přišel čas a přiblížilo se Boží království. Přestaňte myslet jen na pozemské věci, změňte svůj život a uvěřte tomu, co vám Bůh vzkazuje!“

Čtyři rybáři následují Ježíše

16Jednoho dne šel Ježíš po břehu Galilejského jezera a uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají do vody síť; byli totiž rybáři.

17Ježíš na ně zavolal: „Pojďte za mnou! Udělám z vás jiné rybáře, budete lovit lidi!“ 18Ti dva všeho nechali a šli s ním.

19O něco dále pak spatřil jiné dva rybáře – Jakuba a Jana Zebedeovy. Seděli v lodi a opravovali potrhané sítě. 20I ty Ježíš vyzval. Oba bratři se okamžitě zvedli, opustili svého otce a najaté pomocníky a vykročili za Ježíšem.

Ježíš učí jako ten, kdo má moc

21Tak přišli společně do města jménem Kafarnaum; v sobotu navštívili tamější synagogu, ve které se židé scházeli ke společným modlitbám, ke čtení i výkladu Písma. Ježíš tam začal kázat a 22posluchači žasli, protože mluvil s nezvyklou přesvědčivostí. Bylo to úplně něco jiného, než co dosud slýchali od učitelů zákona.

23Byl tam také jeden muž posedlý démonem a ten začal vykřikovat: 24„Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Chceš nás snad zničit? Vím dobře, že jsi svatý Boží Syn!“

25Ježíš ho rázně okřikl: „Už ani slovo! Vyjdi z něho ven!“ 26Posedlý se ještě chvíli zmítal a křičel, než ho démon opustil.

27Lidé byli ohromeni a začali se dohadovat: „Co to je? Nové učení? Odkud bere takovou moc? Vždyť i zlým duchům poroučí a oni ho poslouchají!“

28A zpráva o tom, co Ježíš učinil, se rychle roznesla po celém kraji.

Ježíš uzdravuje Petrovu tchyni a mnoho dalších

29Když pak Ježíš opustil synagogu, vydal se s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. 30Šimonova tchyně právě ležela v horečkách na lůžku, tak o tom pověděli Ježíšovi. 31Ten k ní přistoupil, vzal ji za ruku a pomohl jí, aby si sedla. Horečka hned přestala, žena vstala a začala se starat o hosty.

32-33Jakmile slunce zmizelo za obzorem (a skončil sobotní klid), sešli se lidé z celého města u Šimonova domu. Přivedli s sebou nemocné a posedlé. 34Toho večera uzdravil Ježíš mnoho lidí a z velkého množství posedlých vyhnal démony. Těm však nedovolil mluvit, protože věděli, že je Mesiáš – svatý Boží Syn.

Ježíš káže a uzdravuje

35Příští ráno vstal Ježíš ještě před svítáním a odešel na osamělé místo, kde se mohl v klidu modlit.

36O něco později jej Šimon se svými druhy začali hledat. 37Když ho našli, řekli mu: „Každý se ptá jenom po tobě!“

38Ježíš jim však pověděl: „Musím jít také do jiných měst, abych i tam oznámil své poselství. Vždyť proto jsem přišel.“

39A tak procházel celou galilejskou zemí, kázal v synagogách a mnohé vysvobozoval z moci démonů.

Ježíš uzdravuje malomocného

40Jednou za ním přišel člověk postižený malomocenstvím a na kolenou ho prosil: „Pane, vím, že mne můžeš uzdravit, když budeš chtít.“

41Ježíš, pohnut soucitem, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, abys byl zdráv.“ 42V tu chvíli malomocenství zmizelo a muž byl uzdraven.

43-44Ježíš mu však přísně nařídil: „Jdi a dej si své uzdravení ověřit knězem. Cestou se však nikde nezastavuj a s nikým nemluv. Vezmi s sebou obětní dar, jak to uzdraveným z malomocenství předepsal Mojžíš, aby se všichni přesvědčili, že jsi očištěn.“

45Muž odešel, ale nevydržel mlčet. Každému na potkání radostně vyprávěl, že je uzdraven. A tak Ježíš nemohl veřejně vstoupit do žádného města a zůstával venku na osamělých místech. I tam se však za ním ze všech stran táhly zástupy lidí.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Марк 1:1-45

Пророк Яхьё готовит путь Исо Масеху

(Мат. 3:1-12; Лк. 3:2-16; Ин. 1:19-28)

1Вот начало Радостной Вести об Исо Масехе1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков., (вечном) Сыне Всевышнего1:1 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).. 2Как написано в Книге Пророков, где Всевышний говорит:

«Вот впереди Тебя (Масеха) посылаю Я вестника Моего,

который приготовит Тебе путь»1:2 Мал. 3:1..

3«Голос раздаётся в пустыне:

„Приготовьте путь Вечному1:3 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.,

сделайте прямыми дороги Его!“»1:3 Ис. 40:3.

4В пустыне появился пророк Яхьё1:4 Пророк Яхьё – букв.: «Яхьё Погружающий»; также в 6:14; 6:24-25; 8:28. и проповедовал, что все должны пройти обряд погружения в воду1:4 Или: «обряд омовения»; также в ст. 5, 8 и 9. в знак того, что они покаялись, чтобы получить прощение грехов. 5К нему приходили люди со всей Иудеи и все жители Иерусалима. Они открыто признавали свои грехи, и Яхьё совершал над ними обряд погружения в воду в реке Иордан. 6Яхьё носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом1:6 Весь вид Яхьё говорил о том, что он пророк Всевышнего (см. 4 Цар. 1:8; Зак. 13:4).. Ел он саранчу и дикий мёд. 7В своей проповеди он говорил:

– После меня придёт Тот, Кто могущественнее меня, и я даже не достоин, нагнувшись, развязать ремни Его сандалий. 8Я совершал над вами обряд, погружая вас в воду, а Он будет погружать вас в Святого Духа1:8 Или: «омывать ваши сердца Святым Духом»..

Исо Масех проходит обряд погружения в воду у Яхьё

(Мат. 3:13-17; Лк. 3:21-22; Ин. 1:32-34)

9В то время из галилейского города Назарета пришёл Исо и прошёл у Яхьё обряд погружения в воду в Иордане. 10И когда Исо выходил из воды, Он тотчас увидел раскрывшиеся небеса и Духа, спускающегося на Него в образе голубя. 11И с небес прозвучал голос:

– Ты Мой любимый Сын (Избранный Мной Царь)! В Тебе Моя радость!1:11 См. Нач. 22:2; Заб. 2:7; Ис. 42:1.

Искушение в пустыне

(Мат. 4:1-11; Лк. 4:1-13)

12Тотчас Дух побудил Исо пойти в пустыню. 13Он находился в пустыне сорок дней, искушаемый сатаной. Исо был там один, в окружении диких зверей, и ангелы служили Ему.

Исо Масех начинает Своё служение

(Мат. 4:12-17; Лк. 4:14-15)

14После того как Яхьё был заключён в темницу, Исо пришёл в Галилею, возвещая Радостную Весть от Всевышнего.

15– Пришло время, – говорил Он, – Всевышний уже устанавливает Своё Царство! Покайтесь и верьте в Радостную Весть!

Четыре рыбака следуют за Исо Масехом

(Мат. 4:18-22; Лк. 5:2-11)

16Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Исо увидел Шимона и его брата Андера. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками.

17– Идите за Мной, – сказал им Исо, – и Я сделаю так, что вы станете ловцами людей.

18Братья сразу же оставили сети и пошли за Ним. 19Пройдя немного дальше, Исо увидел Якуба и Иохана, сыновей Завдая, которые сидели в своей лодке и чинили сети. 20И Он сразу же позвал их, и они, оставив своего отца Завдая с наёмными работниками в лодке, пошли за Ним.

Изгнание нечистого духа

(Лк. 4:31-37)

21Когда они пришли в Капернаум, Исо в первую же субботу1:21 Суббота – седьмой день недели у иудеев, который был религиозным днём отдыха. См. пояснительный словарь. пошёл в молитвенный дом иудеев и учил там. 22Люди изумлялись Его учению, потому что Он учил их как имеющий власть, а не как учители Таврота. 23Как раз в это время в молитвенном доме находился человек, одержимый нечистым духом, который вдруг закричал:

24– Что Ты хочешь от нас, Исо из Назарета? Ты пришёл, чтобы погубить нас? Я знаю, кто Ты! Ты – Святой Всевышнего!

25– Замолчи! – строго приказал Исо. – Выйди из него!

26Нечистый дух сотряс человека и с громким криком вышел из него. 27Люди в изумлении говорили друг другу:

– Что это? Новое учение, да ещё и с такой властью! Он даже нечистым духам приказывает, и те подчиняются Ему!

28Слух об Исо мгновенно разошёлся по всей Галилее.

Исцеление больных

(Мат. 8:14-16; Лк. 4:38-41)

29Из молитвенного дома иудеев они с Якубом и Иоханом сразу же пошли домой к Шимону и Андеру. 30Тёща Шимона лежала в горячке, и Исо сразу сказали о ней. 31Он подошёл к ней, взял её за руку и помог подняться. Жар её прошёл, и она начала накрывать им на стол.

32С наступлением вечера, после захода солнца, к Исо стали приносить всех больных и одержимых демонами. 33Весь город собрался у дверей. 34В тот день Исо исцелил многих от самых различных болезней и изгнал много демонов. Демонам Он запрещал говорить, потому что они знали, Кто Он1:34 То есть знали, что Исо является обещанным Масехом, Избранным Царём (см. Лк. 4:41). Запрет (не только демонам, но и людям – см. 1:43-45) говорить о том, Кем Он является, вероятно, был продиктован тем, что люди неверно понимали пророчества о Масехе. Они ждали, что пришедший Масех возглавит восстание против римской оккупации и установит Своё Царство (см. Ин. 6:15), в то время как Его целью было духовное освобождение от греха (см. Ин. 8:31-36). Вторая причина – в том, что ещё не пришло Его время открыться (см. Ин. 7:8). К тому же растущая популярность мешала Его служению (см. 1:43-45). Исо также не хотел, чтобы люди видели в нём только чудотворца-целителя. И, конечно же, Он не хотел принимать свидетельство от демонов..

Исо Масех возвещает Радостную Весть в Галилее

(Лк. 4:42-44)

35На следующее утро, когда было ещё темно, Исо вышел из дома, пошёл в безлюдное место и там молился. 36Шимон и другие ученики бросились искать Его 37и, когда нашли, сказали Ему:

– Все Тебя ищут!

38А Он им ответил:

– Пойдём в другие места, в соседние селения, чтобы Мне и там возвещать Радостную Весть. Я ведь для этого и пришёл.

39И Он ходил по всей Галилее, проповедуя в молитвенных домах и изгоняя демонов.

Исцеление прокажённого

(Мат. 8:2-4; Лк. 5:12-16)

40Однажды к Нему подошёл человек, больной проказой1:40 На языке оригинала стоит слово, которое обозначает несколько разных кожных болезней, а не только проказу.. Павши перед Исо на колени, он стал умолять Его:

– Если Ты захочешь, Ты можешь меня очистить.

41Исо стало жаль его. Он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал:

– Хочу, очистись!

42Как только Он это сказал, проказа сошла с человека, и тот стал чистым. 43Исо тут же отослал его, строго предупредив:

44– Смотри, никому не говори об этом, но пойди, покажись священнослужителю и принеси в жертву за очищение то, что повелел Мусо1:44 См. Лев. 14:1-32.. Так люди удостоверятся, что ты исцелён1:44 Букв.: «…повелел Мусо, во свидетельство им». Это также можно понять, как «во свидетельство священнослужителям»..

45Но тот пошёл и начал повсюду рассказывать о случившемся. Из-за этого Исо стало невозможно открыто появляться в городе, и Он оставался в безлюдных местах. Народ, однако, стекался к Нему отовсюду.