Malachiáš 1 – SNC & CARS

Slovo na cestu

Malachiáš 1:1-14

1Břímě slova Hospodinova proti Izraelovi skrze Malachiáše. 2Miluji vás, praví Hospodin, vy pak říkáte: V čem nás miluješ? Zdaliž Ezau nebyl bratr Jákobův? praví Hospodin. A však jsem miloval Jákoba. 3Ezau pak měl jsem v nenávisti; protož zanechal jsem hor jeho pustých, a dědictví jeho drakům pouště. 4Řekne-li Idumejská země: Ochuzeniť jsme, ale navrátíme se zase, a vystavíme místa pustá, takto praví Hospodin zástupů: Oni nechť stavějí, a já budu bořiti. I budou je nazývati pomezím bezbožnosti a lidem, na nějž hněviv bude Hospodin až na věky. 5Což oči vaše uzří, a vy díte: Veleben buď Hospodin po pomezích Izraelských. 6Syn ctí otce, a služebník pána svého. Protož jestližeť jsem já otec, kdež jest čest má? A jestliže jsem pán, kde jest bázeň má? Vám to mluví Hospodin zástupů, ó kněží, kteříž sobě zlehčujete jméno mé. A však říkáte: V čem zlehčujeme jméno tvé? 7Kteříž přinášejíce na oltář můj obět poškvrněnou, říkáte: Èímž jsme tě poškvrnili? Tím, když říkáte: Stůl Hospodinův v pohrdání jest. 8Nebo když přivodíte slepé k obětování, což to není nic zlého? A když přivodíte chromé aneb nemocné, což to není nic zlého? Daruj je medle knížeti svému, zalíbíš-li mu se tím, a přijme-li tvář tvou, praví Hospodin zástupů. 9A protož nyní kořtež se tváři Boha silného, aby nám milost učinil. Ale když to z rukou vašich jest, přijme-liž kterého z vás oblíčej? praví Hospodin zástupů. 10Anobrž kdo jest mezi vámi, aby zavřel dvéře, aneb zapálil na oltáři mém darmo? Nemámť v vás žádné líbosti, praví Hospodin zástupů, a oběti nepřijmu z ruky vaší. 11Nebo od východu slunce až na západ jeho veliké bude jméno mé mezi národy, a na všelikém místě kadění přinášíno bude jménu mému, a obět čistá. Veliké zajisté jméno mé bude mezi národy, praví Hospodin zástupů, 12Ačkoli vy ho poškvrňujete, když říkáte: Stůl Hospodinův v pohrdání jest, a což kladeno bývá na něj, že jest chaterný pokrm. 13Říkáte také: Ach, větší práce, ješto byste to zdmýchnouti mohli, praví Hospodin zástupů. Nebo přinášíte to, což jest vydřeno, a chromé i nemocné, přinášejíce dar. To-liž mám přijímati z ruky vaší? praví Hospodin. 14Anobrž zlořečený jest fortelný, kterýž maje v svém stádě samce, činí slib, a obětuje Pánu to, což jest churavého. Nebo král veliký já jsem, praví Hospodin zástupů, a jméno mé jest hrozné mezi národy.

Священное Писание

Малахия 1:1-14

1Пророческое слово Вечного1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. к Исраилу через Малахию1:1 Малахия – с языка оригинала это имя переводится как «мой вестник»..

Исраил предпочтён Эдому

2– Я возлюбил вас, – говорит Вечный, – а вы говорите: «В чём Ты проявил любовь к нам?» Разве Есав не был братом Якуба? – возвещает Вечный. – Но Я избрал Якуба, 3а не Есава1:2-3 Букв.: «Я полюбил Якуба и возненавидел Есава».. Я предал его нагорья опустошению и бросил его надел шакалам пустыни.

4Если Эдом1:4 Эдом – другое имя Есава (см. Нач. 25:25, 30), которое стало обозначать как произошедший от него народ, так и их страну. говорит: «Мы разгромлены, но отстроим разрушенное», то Вечный, Повелитель Сил, говорит: «Они отстроят, а Я разрушу. Их назовут Нечестивым Краем, народом, на который Вечный прогневался навеки. 5Вы сами увидите это и скажете: „Вечный велик и за пределами Исраила!“»

Негодные жертвоприношения

6– Сын почитает отца, а слуга – своего господина. Если Я Отец, то где почтение ко Мне? Если Я Господин, то где ко Мне уважение? – говорю вам, священнослужители, бесчестящие Моё имя, Я, Вечный, Повелитель Сил.

– Вы говорите: «Чем мы бесчестим Твоё имя?» 7Вы кладёте на Мой жертвенник осквернённую пищу.

Вы говорите: «Чем мы Тебя оскорбили?» Вы считаете, что столом Вечного можно пренебрегать. 8Когда вы приносите в жертву слепых животных, разве это не преступление? Когда вы приносите хромое и больное, разве это не преступление? Предложи-ка это своему правителю! Будет он тобою доволен? Будет он к тебе благосклонен? – говорит Вечный, Повелитель Сил.

9Молите Всевышнего, чтобы Он нас помиловал!

– Будет ли Он к вам благосклонен за такие жертвы из ваших рук? – говорит Вечный, Повелитель Сил. – 10Запер бы лучше кто-либо из вас двери храма, чтобы вы не жгли напрасно на Моём жертвеннике огня! Вы Мне неугодны, – говорит Вечный, Повелитель Сил, – Я не приму дар из ваших рук.

11От восхода солнца до заката Моё имя будет великим среди народов. На всяком месте Моему имени будут приносить благовония и чистые дары, потому что Моё имя будет великим среди народов, – говорит Вечный, Повелитель Сил. – 12А вы бесчестите его, говоря, что стол Владыки нечист и что пищей на нём1:12 Букв.: «плодом его, пищей его». можно пренебречь. 13Вы говорите: «Какое бремя!» – и воротите от него нос, – говорит Вечный, Повелитель Сил. – Когда вы приводите краденый, хромой или больной скот и приносите его в жертву, почему Я должен принимать такую жертву из ваших рук? – говорит Вечный. – 14Проклят обманщик, у которого в стаде есть хороший самец, и он клянётся отдать его Владыке, а потом приносит Ему в жертву животное с изъяном1:14 См. Лев. 22:18-20.. Ведь Я – великий Царь, – говорит Вечный, Повелитель Сил, – и Моё имя чтится среди народов.