Slovo na cestu

Koloským 4:1-18

1Na druhé straně vy, kteří máte pravomoc, buďte ke svým podřízeným spravedliví a nestranní. Nezapomeňte, že i vy máte Pána nad sebou. 2V modlitbách buďte vytrvalí a v děkování Bohu neúnavní. 3-4Modlete se i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře k hlásání jeho poselství a dal nám i ochotné posluchače. Proste, abych mohl bez překážek pokračovat v osvětlování Kristova poselství, jak mi Bůh uložil a za co jsem právě ve vězení.

Jen prožité působí věrohodně

5Ve styku s lidmi, kteří nepatří k církvi, jednejte moudře a využívejte vhodné příležitosti, pokud je čas. 6Vaše řeč ať je vždycky přívětivá a výstižná; pak v ní každý nalezne pro sebe správnou odpověď.

7Můj drahý přítel Tychikus vám podrobně vylíčí, jak to se mnou vypadá. Věrně mi pomáhá v mé službě Pánu. Od něj budete mít nejpřesnější zprávy. 8Proto ho posílám, abyste nebyli zbytečně znepokojeni starostmi o můj osud. 9Provází ho váš krajan Onezimus, se kterým jsme se velmi sblížili. Ti vám všechno povědí.

10Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o kterém jsem vám už psal; pokud k vám přijde, přijměte ho srdečně. 11Pozdravuje vás také Ježíš Justus. Tito tři jsou jediní ze židů, kteří zde se mnou spolupracují na Božím díle a jsou mi oporou.

12Dále vám posílá pozdrav váš krajan Epafras. Je to vskutku horlivý Kristův služebník a nepřetržitě se za vás modlí, abyste byli ve víře pevní a dovedli rozeznat Boží vůli ve všem, co děláte. 13A stejně jako vy mu leží na srdci i křesťané v Laodiceji a Hierapoli. 14I náš milý lékař Lukáš vás pozdravuje, a ještě Démas. 15Pozdravujte všechny v Laodiceji, hlavně Nymfu a ostatní, kteří se scházejí v jejím domě. 16Až tento dopis přečtete, pošlete ho do Laodiceje, ať se s ním seznámí i tam. A vy si zase vyžádejte dopis, který jsem napsal jim. 17Archippovi vyřiďte, ať svědomitě zastává službu, kterou byl pověřen.

18Nakonec připisuji pozdrav vlastní rukou. Myslete na moje pouta. Bůh vám žehnej.

Váš Pavel

New International Reader’s Version

Colossians 4:1-18

1Masters, give your slaves what is right and fair. Do it because you know that you also have a Master in heaven.

More Teachings

2Give a lot of time and effort to prayer. Always be watchful and thankful. 3Pray for us too. Pray that God will give us an opportunity to preach our message. Then we can preach the mystery of Christ. Because I preached it, I am being held by chains. 4Pray that I will preach it clearly, as I should. 5Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. 6Let the words you speak always be full of grace. Learn how to make your words what people want to hear. Then you will know how to answer everyone.

Final Greetings

7Tychicus will tell you all the news about me. He is a dear brother. He is a faithful worker. He serves the Lord together with us. 8I am sending him to you for one reason. I want you to know what is happening here. I want him to encourage you and make your hearts strong. 9He is coming with Onesimus, our faithful and dear brother. He is one of you. They will tell you everything that is happening here.

10Aristarchus is in prison with me. He sends you his greetings. So does Mark, the cousin of Barnabas. You have been given directions about him. If he comes to you, welcome him.

11Jesus, who is called Justus, also sends greetings. They are the only Jews who have worked together with me for God’s kingdom. They have been a comfort to me.

12Epaphras sends greetings. He is one of you. He serves Christ Jesus. He is always praying hard for you. He prays that you will hold on tightly to all that God has in mind for us. He prays that you will keep growing in your knowledge of what God wants. He also prays that you will be completely sure about it. 13I am happy to tell you that he is working very hard for you. He is also working hard for everyone in Laodicea and Hierapolis.

14Our dear friend Luke, the doctor, sends greetings. So does Demas.

15Give my greetings to the brothers and sisters in Laodicea. Also give my greetings to Nympha and the church that meets in her house.

16After this letter has been read to you, send it on. Be sure that it is also read to the church in Laodicea. And be sure that you read the letter from Laodicea.

17Tell Archippus, “Be sure that you complete the work the Lord gave you to do.”

18I, Paul, am writing this greeting with my own hand. Remember that I am being held by chains. May grace be with you.