Slovo na cestu

Koloským 4:1-18

1Na druhé straně vy, kteří máte pravomoc, buďte ke svým podřízeným spravedliví a nestranní. Nezapomeňte, že i vy máte Pána nad sebou. 2V modlitbách buďte vytrvalí a v děkování Bohu neúnavní. 3-4Modlete se i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře k hlásání jeho poselství a dal nám i ochotné posluchače. Proste, abych mohl bez překážek pokračovat v osvětlování Kristova poselství, jak mi Bůh uložil a za co jsem právě ve vězení.

Jen prožité působí věrohodně

5Ve styku s lidmi, kteří nepatří k církvi, jednejte moudře a využívejte vhodné příležitosti, pokud je čas. 6Vaše řeč ať je vždycky přívětivá a výstižná; pak v ní každý nalezne pro sebe správnou odpověď.

7Můj drahý přítel Tychikus vám podrobně vylíčí, jak to se mnou vypadá. Věrně mi pomáhá v mé službě Pánu. Od něj budete mít nejpřesnější zprávy. 8Proto ho posílám, abyste nebyli zbytečně znepokojeni starostmi o můj osud. 9Provází ho váš krajan Onezimus, se kterým jsme se velmi sblížili. Ti vám všechno povědí.

10Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o kterém jsem vám už psal; pokud k vám přijde, přijměte ho srdečně. 11Pozdravuje vás také Ježíš Justus. Tito tři jsou jediní ze židů, kteří zde se mnou spolupracují na Božím díle a jsou mi oporou.

12Dále vám posílá pozdrav váš krajan Epafras. Je to vskutku horlivý Kristův služebník a nepřetržitě se za vás modlí, abyste byli ve víře pevní a dovedli rozeznat Boží vůli ve všem, co děláte. 13A stejně jako vy mu leží na srdci i křesťané v Laodiceji a Hierapoli. 14I náš milý lékař Lukáš vás pozdravuje, a ještě Démas. 15Pozdravujte všechny v Laodiceji, hlavně Nymfu a ostatní, kteří se scházejí v jejím domě. 16Až tento dopis přečtete, pošlete ho do Laodiceje, ať se s ním seznámí i tam. A vy si zase vyžádejte dopis, který jsem napsal jim. 17Archippovi vyřiďte, ať svědomitě zastává službu, kterou byl pověřen.

18Nakonec připisuji pozdrav vlastní rukou. Myslete na moje pouta. Bůh vám žehnej.

Váš Pavel

En Levende Bok

Kolosserne 4:1-18

Oppfordring til bønn

1Dere som er slaveeiere, må gi slavene deres alt det de trenger og har rett på. Husk på at dere også har en Herre, i himmelen. 2Be regelmessig til Gud uten å gi opp. Takk ham alltid. 3Når dere gjør dette, må dere ikke glemme å be om at Gud gir oss en mulighet til å spre budskapet hans. At jeg kan fortelle om Guds hemmelige4:3 Paulus bruker ordet ”hemmelig” for å gå imot den religionsblanding som forekom i området, og der innbyggerne oppfattet dette utrykket som et viktig ord. plan, som er Kristus. Det er på grunn av denne hemmeligheten jeg sitter i fengsel. 4Be om at jeg på en rett måte kan avsløre hemmeligheten for alle, og at de forstår den.

5Opptre fornuftig i møte med mennesker som ikke tror. Ta vare på de mulighetene dere får til å spre budskapet om Jesus til alle. 6Snakk med dem du omgås på en vennlig måte, men la ordene være til ettertanke. Pass på at dere vet hvordan dere skal svare på spørsmålene deres.

Personlig hilsen

7Vår kjære bror Tykikus, som trofast sprer budskapet om Herren Jesus sammen med meg, vil komme og fortelle dere hvordan jeg har det. 8Jeg vil sende han til dere for at dere skal få vite hvordan det står til med oss, og for at han skal oppmuntre dere. 9Sammen med ham kommer også Onesimus4:9 Onesimus var den slave som Paulus skrev om i brevet til Filemon., en trofast og avholdt bror som tilhører menigheten deres. Han og Tykikus kommer til å gi dere en fersk rapport om det som skjer her.

10Aristark, som sitter i fengslet sammen med meg, hilser til dere. Det gjør også Markus4:10 Dette er den Markus som skrev Markus sin fortelling om Jesus., som er fetter av Barnabas. Som jeg allerede har meddelt dere tidligere: Ta vel imot Markus dersom han skulle komme til dere. 11Jesus, som også blir kalt Justus, hilser til dere. Disse er de eneste troende jødene som arbeider sammen med meg for å spre budskapet om at Gud vil frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk. De har vært til stor oppmuntring for meg.

12Epafras, som også tilhører menigheten deres, hilser til dere. Han tjener Jesus Kristus og kjemper for dere ved å be til Gud for dere. Han ber at dere må holde fast på troen, og at troen vil modnes, slik at dere forstår Guds vilje. 13Jeg kan bekrefte hvor hardt han kjemper for dere og for de troende i Laodikea og Hierapolis.4:13 Både Laodikea og Hierapolis lå ca 2 mil fra Kolossæ.

14Vår kjære Lukas4:14 Dette er den Lukas som skrev Lukas sin fortelling om Jesus., legen, hilser til dere. Det gjør også Demas. 15Hils til alle de troende i Laodikea og til Nymfa og til menigheten som samles i hjemmet hans4:15 Eller: hennes..

16Når dette brevet har blitt lest opp i menigheten, send det da videre til Laodikea, slik at også de får lese det. Se til at dere selv får lese det brevet som kommer fra Laodikea.4:16 Brevet som kom fra Laodikea, var sannsynligvis et brev som var på vei rundt til forskjellige menigheter, etter som Paulus brev var undervisningsbrev som skulle bli lest av alle. Det kan ha vært brevet til Efesos, en by som lå i nærheten. 17Og si til Arkippus: ”Pass på at du fullfører den oppgaven som Herren Jesus har gitt deg.”

18Her skriver jeg, Paulus, min hilsen med egen hånd.4:18 Paulus dikterte brevet for en annen, men skrev hilsningen selv, så at mottagerne skulle vite at brevet kom fra ham. Husk på å be for meg mens jeg sitter i fengsel.

Med ønske om at Guds godhet og kjærlighet vil være med dere alle.