Slovo na cestu

Koloským 4:1-18

1Na druhé straně vy, kteří máte pravomoc, buďte ke svým podřízeným spravedliví a nestranní. Nezapomeňte, že i vy máte Pána nad sebou. 2V modlitbách buďte vytrvalí a v děkování Bohu neúnavní. 3-4Modlete se i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře k hlásání jeho poselství a dal nám i ochotné posluchače. Proste, abych mohl bez překážek pokračovat v osvětlování Kristova poselství, jak mi Bůh uložil a za co jsem právě ve vězení.

Jen prožité působí věrohodně

5Ve styku s lidmi, kteří nepatří k církvi, jednejte moudře a využívejte vhodné příležitosti, pokud je čas. 6Vaše řeč ať je vždycky přívětivá a výstižná; pak v ní každý nalezne pro sebe správnou odpověď.

7Můj drahý přítel Tychikus vám podrobně vylíčí, jak to se mnou vypadá. Věrně mi pomáhá v mé službě Pánu. Od něj budete mít nejpřesnější zprávy. 8Proto ho posílám, abyste nebyli zbytečně znepokojeni starostmi o můj osud. 9Provází ho váš krajan Onezimus, se kterým jsme se velmi sblížili. Ti vám všechno povědí.

10Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o kterém jsem vám už psal; pokud k vám přijde, přijměte ho srdečně. 11Pozdravuje vás také Ježíš Justus. Tito tři jsou jediní ze židů, kteří zde se mnou spolupracují na Božím díle a jsou mi oporou.

12Dále vám posílá pozdrav váš krajan Epafras. Je to vskutku horlivý Kristův služebník a nepřetržitě se za vás modlí, abyste byli ve víře pevní a dovedli rozeznat Boží vůli ve všem, co děláte. 13A stejně jako vy mu leží na srdci i křesťané v Laodiceji a Hierapoli. 14I náš milý lékař Lukáš vás pozdravuje, a ještě Démas. 15Pozdravujte všechny v Laodiceji, hlavně Nymfu a ostatní, kteří se scházejí v jejím domě. 16Až tento dopis přečtete, pošlete ho do Laodiceje, ať se s ním seznámí i tam. A vy si zase vyžádejte dopis, který jsem napsal jim. 17Archippovi vyřiďte, ať svědomitě zastává službu, kterou byl pověřen.

18Nakonec připisuji pozdrav vlastní rukou. Myslete na moje pouta. Bůh vám žehnej.

Váš Pavel

King James Version

Colossians 4:1-18

1Masters, give unto your servants that which is just and equal; knowing that ye also have a Master in heaven.

2Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving; 3Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds: 4That I may make it manifest, as I ought to speak. 5Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. 6Let your speech be alway with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.

7All my state shall Tychicus declare unto you, who is a beloved brother, and a faithful minister and fellowservant in the Lord: 8Whom I have sent unto you for the same purpose, that he might know your estate, and comfort your hearts; 9With Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you. They shall make known unto you all things which are done here.

10Aristarchus my fellowprisoner saluteth you, and Marcus, sister’s son to Barnabas, (touching whom ye received commandments: if he come unto you, receive him;) 11And Jesus, which is called Justus, who are of the circumcision. These only are my fellowworkers unto the kingdom of God, which have been a comfort unto me. 12Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. 13For I bear him record, that he hath a great zeal for you, and them that are in Laodicea, and them in Hierapolis. 14Luke, the beloved physician, and Demas, greet you. 15Salute the brethren which are in Laodicea, and Nymphas, and the church which is in his house. 16And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans; and that ye likewise read the epistle from Laodicea. 17And say to Archippus, Take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfil it. 18The salutation by the hand of me Paul. Remember my bonds. Grace be with you. Amen.