Slovo na cestu

Koloským 4:1-18

1Na druhé straně vy, kteří máte pravomoc, buďte ke svým podřízeným spravedliví a nestranní. Nezapomeňte, že i vy máte Pána nad sebou. 2V modlitbách buďte vytrvalí a v děkování Bohu neúnavní. 3-4Modlete se i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře k hlásání jeho poselství a dal nám i ochotné posluchače. Proste, abych mohl bez překážek pokračovat v osvětlování Kristova poselství, jak mi Bůh uložil a za co jsem právě ve vězení.

Jen prožité působí věrohodně

5Ve styku s lidmi, kteří nepatří k církvi, jednejte moudře a využívejte vhodné příležitosti, pokud je čas. 6Vaše řeč ať je vždycky přívětivá a výstižná; pak v ní každý nalezne pro sebe správnou odpověď.

7Můj drahý přítel Tychikus vám podrobně vylíčí, jak to se mnou vypadá. Věrně mi pomáhá v mé službě Pánu. Od něj budete mít nejpřesnější zprávy. 8Proto ho posílám, abyste nebyli zbytečně znepokojeni starostmi o můj osud. 9Provází ho váš krajan Onezimus, se kterým jsme se velmi sblížili. Ti vám všechno povědí.

10Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o kterém jsem vám už psal; pokud k vám přijde, přijměte ho srdečně. 11Pozdravuje vás také Ježíš Justus. Tito tři jsou jediní ze židů, kteří zde se mnou spolupracují na Božím díle a jsou mi oporou.

12Dále vám posílá pozdrav váš krajan Epafras. Je to vskutku horlivý Kristův služebník a nepřetržitě se za vás modlí, abyste byli ve víře pevní a dovedli rozeznat Boží vůli ve všem, co děláte. 13A stejně jako vy mu leží na srdci i křesťané v Laodiceji a Hierapoli. 14I náš milý lékař Lukáš vás pozdravuje, a ještě Démas. 15Pozdravujte všechny v Laodiceji, hlavně Nymfu a ostatní, kteří se scházejí v jejím domě. 16Až tento dopis přečtete, pošlete ho do Laodiceje, ať se s ním seznámí i tam. A vy si zase vyžádejte dopis, který jsem napsal jim. 17Archippovi vyřiďte, ať svědomitě zastává službu, kterou byl pověřen.

18Nakonec připisuji pozdrav vlastní rukou. Myslete na moje pouta. Bůh vám žehnej.

Váš Pavel

Священное Писание

Колоссянам 4:1-18

1И вы, господа, поступайте со своими рабами справедливо и достойно, помня о том, что и у вас есть Господин на небесах.

Дополнительные наставления

2Неустанно молитесь; молясь, бодрствуйте и благодарите Всевышнего. 3Молитесь и о нас, чтобы Всевышний открыл двери для нашей вести, чтобы нам и в дальнейшем возвещать тайну о Масихе, за которую я и нахожусь сейчас в цепях. 4Молитесь о том, чтобы я мог раскрыть её людям как должно. 5В общении с неверующими проявляйте мудрость, правильно используя время. 6Когда беседуете с ними, пусть ваша речь всегда будет приятной и интересной4:6 Букв.: «приправленной солью»., чтобы уметь каждому дать нужный ответ.

Заключительные приветствия

7Обо мне вам всё расскажет Тихик, дорогой брат, верный служитель и мой сотрудник в труде для Повелителя. 8Я посылаю его к вам, чтобы вы узнали об обстоятельствах, в которых мы находимся4:8 Или: «чтобы он узнал об обстоятельствах, в которых вы находитесь»., и чтобы он ободрил вас. 9Он придёт к вам с Онисимом, нашим верным и дорогим братом и вашим земляком, и они расскажут вам обо всём, что здесь происходит.

10Вам передаёт привет Аристарх, который тоже находится со мной в заключении. Передаёт вам привет и Марк, двоюродный брат Варнавы, я уже писал вам о нём; если он будет у вас, то проявите к нему гостеприимство. 11Вам передаёт привет и Иешуа, которого все называют Иустом. Они единственные иудеи среди моих сотрудников, трудящихся для Царства Всевышнего; они приносят мне утешение. 12Ваш Эпафрас, раб Исы Масиха, тоже передаёт вам привет. Он всегда усердно молится о вас, чтобы вы непоколебимо, совершенно и убеждённо следовали тому, чего хочет от вас Всевышний. 13Я свидетель того, что он очень усердно работает для вас и для верующих в Лаодикии и Иераполе. 14Вам передают привет наш дорогой врач Лука и Димас. 15Передайте и мой привет братьям в Лаодикии, а также Нимфе и общине верующих, что собирается в её доме.

16Когда вам будет прочитано это послание, передайте его в общину верующих в Лаодикии, чтобы его прочитали и там, а вы, в свою очередь, прочитайте моё послание, которое вам передадут из Лаодикии.

17Архиппу передайте, чтобы он довёл до конца служение, порученное ему Повелителем.

18Я, Паул, дописываю это приветствие своей рукой. Помните о моих узах. Пусть благодать будет с вами.