Slovo na cestu

Koloským 4:1-18

1Na druhé straně vy, kteří máte pravomoc, buďte ke svým podřízeným spravedliví a nestranní. Nezapomeňte, že i vy máte Pána nad sebou. 2V modlitbách buďte vytrvalí a v děkování Bohu neúnavní. 3-4Modlete se i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře k hlásání jeho poselství a dal nám i ochotné posluchače. Proste, abych mohl bez překážek pokračovat v osvětlování Kristova poselství, jak mi Bůh uložil a za co jsem právě ve vězení.

Jen prožité působí věrohodně

5Ve styku s lidmi, kteří nepatří k církvi, jednejte moudře a využívejte vhodné příležitosti, pokud je čas. 6Vaše řeč ať je vždycky přívětivá a výstižná; pak v ní každý nalezne pro sebe správnou odpověď.

7Můj drahý přítel Tychikus vám podrobně vylíčí, jak to se mnou vypadá. Věrně mi pomáhá v mé službě Pánu. Od něj budete mít nejpřesnější zprávy. 8Proto ho posílám, abyste nebyli zbytečně znepokojeni starostmi o můj osud. 9Provází ho váš krajan Onezimus, se kterým jsme se velmi sblížili. Ti vám všechno povědí.

10Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o kterém jsem vám už psal; pokud k vám přijde, přijměte ho srdečně. 11Pozdravuje vás také Ježíš Justus. Tito tři jsou jediní ze židů, kteří zde se mnou spolupracují na Božím díle a jsou mi oporou.

12Dále vám posílá pozdrav váš krajan Epafras. Je to vskutku horlivý Kristův služebník a nepřetržitě se za vás modlí, abyste byli ve víře pevní a dovedli rozeznat Boží vůli ve všem, co děláte. 13A stejně jako vy mu leží na srdci i křesťané v Laodiceji a Hierapoli. 14I náš milý lékař Lukáš vás pozdravuje, a ještě Démas. 15Pozdravujte všechny v Laodiceji, hlavně Nymfu a ostatní, kteří se scházejí v jejím domě. 16Až tento dopis přečtete, pošlete ho do Laodiceje, ať se s ním seznámí i tam. A vy si zase vyžádejte dopis, který jsem napsal jim. 17Archippovi vyřiďte, ať svědomitě zastává službu, kterou byl pověřen.

18Nakonec připisuji pozdrav vlastní rukou. Myslete na moje pouta. Bůh vám žehnej.

Váš Pavel

La Bible du Semeur

Colossiens 4:1-18

1Maîtres, traitez vos serviteurs avec justice et d’une manière équitable, car vous savez que vous avez, vous aussi, un Maître dans le ciel.

Dernières recommandations

2Persévérez dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu. 3Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous afin que Dieu nous donne des occasions d’annoncer sa Parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne Christ. C’est à cause de ce message que je suis en prison. 4Demandez donc à Dieu que, par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est de mon devoir de le faire.

5Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. 6Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à-propos à chacun.

Salutations

7Tychique4.7 Voir Ac 20.4., notre cher frère, qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l’œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. 8Je l’envoie exprès chez vous pour qu’il vous donne de mes nouvelles et qu’ainsi il vous encourage. 9J’envoie avec lui Onésime4.9 Voir Phm 10-15., notre cher et fidèle frère, qui est l’un des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici.

10Vous avez les salutations d’Aristarque4.10 Voir Ac 19.29 ; 27.2., mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas4.10 Voir Ac 9.27 ; 11.22, 30., Marc4.10 Ac 12.12, 25 ; 13.13 ; 15.17-39., au sujet duquel vous avez reçu mes instructions : s’il vient vous voir, faites-lui bon accueil. 11Jésus, encore appelé Justus, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d’origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un encouragement !

12Epaphras4.12 Voir 1.7., qui est aussi l’un des vôtres, et un serviteur de Jésus-Christ, vous envoie également ses salutations. Il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. 13Je lui rends ce témoignage : il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis.

14Notre cher ami Luc4.14 Voir 2 Tm 4.11 ; Phm 24., le médecin, et Démas4.14 Voir 2 Tm 4.10 ; Phm 24. vous saluent. 15Veuillez saluer de notre part les frères et sœurs de Laodicée, ainsi que Nympha4.15 Certains manuscrits portent : Nymphas (prénom masculin). et l’Eglise qui se réunit dans sa maison.

16Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu’elle soit également lue dans l’Eglise des Laodicéens, et lisez vous-mêmes celle qui vous sera transmise par les Laodicéens4.16 Certains l’identifient avec la lettre dite aux Ephésiens..

17Dites à Archippe : veille sur le ministère que tu as reçu dans l’œuvre du Seigneur, pour bien l’accomplir.

18Moi, Paul, je vous adresse mes salutations en les écrivant de ma propre main. Ne m’oubliez pas alors que je suis en prison. Que la grâce de Dieu soit avec vous4.18 La lettre elle-même a été écrite par un secrétaire. Paul y ajoute quelques salutations de sa propre main (cf. 1 Co 16.21 ; Ga 6.11 ; 2 Th 3.17)..