Slovo na cestu

Koloským 1:1-29

Pavlova prosba za věřící v Kolosech

1-2Milí bratři, zdravím vás ve jménu Ježíše Krista, kterému z Boží vůle sloužím. Spolu s Timotejem vám, věrným křesťanům v Kolosech, přejeme milost a pokoj od Boha, našeho Otce.

Víra, láska a naděje – vlastnictví skutečných křesťanů

3Kdykoliv na vás myslíme ve svých modlitbách, vždycky děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. 4Slyšeli jsme, jak živá je vaše víra v Ježíše Krista a jak vřele milujete všechny, kteří mu patří. 5S nadějí očekáváte, co vám Bůh připravil. Slyšeli jste o tom už na začátku, když jste se poprvé setkali s radostnou zvěstí evangelia. 6Ta se šíří do celého světa a všude mění životy lidí, stejně jako tomu bylo u vás, když jste se dozvěděli o Božím slitování a sami se o pravdivosti tohoto poselství přesvědčili.

7S tím vším vás seznámil náš milý spolupracovník Epafras, který nás v této službě pro Krista věrně zastupoval. 8Od něho také víme, jak ve vás Boží Duch probouzí pravou křesťanskou lásku. 9Od té doby se za vás nepřestáváme modlit. Prosíme Boha, aby vám dal pochopit své záměry a vyzbrojil vás všestrannou duchovní znalostí i moudrostí. 10Tak bude váš život plný ušlechtilých činů, budete mu dělat radost i čest a vaše poznání Boha se bude stále prohlubovat. 11Prosíme ho, aby vás naplnil svou mocí a silou k trpělivému překonávání všech zkoušek. 12Můžete radostně děkovat Otci, který vám umožnil podílet se na slavném nebeském dědictví. 13Vždyť on nás vysvobodil z moci tmy a uvedl do světla, kde vládne jeho milovaný Syn. 14Jeho prostřednictvím jsme byli vysvobozeni a kvůli němu nám Bůh odpustil naše viny.

Jedinečné svědectví o jedinečném Kristu

15Kristus je obrazem neviditelného Boha.

Existoval dříve, než bylo cokoliv stvořeno.

16Jen díky jemu a kvůli němu bylo stvořeno vše,

říše pozemská i nadpozemská,

svět viditelný i neviditelný s jeho bytostmi.

17V něm má všechno svůj začátek i své trvání.

18On je hlava těla, totiž své církve.

On je počátek nového života,

protože je první, kdo sám zvítězil nad smrtí.

19V něm je od věčnosti plnost všeho božství,

20takže svou obětí na kříži všemu stvoření

– hříchem od Boha odcizenému –

otevřel cestu k dokonalému smíření.

21I vy jste kdysi byli pro své špatné myšlenky a činy s Bohem znepřáteleni. 22Ale nyní Kristus obnovil mír mezi vámi a Bohem tím, že podstoupil smrt a jako své bezúhonné přátele vás k Bohu přivedl. 23Musíte ovšem stát pevně ve své víře a nesmíte se nechat připravit o naději, která pramení z tohoto radostného poselství.

Boží tajemství je zjeveno a hlásáno

24Já nyní sice trpím ve vězení, protože jsem vám zvěstoval radostné poselství o Kristu, ale z toho se jenom raduji, neboť se tím podílím na utrpení, které církev musí pro Krista ještě podstoupit. 25Bůh mne povolal, abych se stal služebníkem církve a vyřídil vám jeho poselství. 26A tak tajemství, které bylo od počátku lidem skryto, nyní odhalil těm, kteří ho milují a pro něho žijí. 27A to tajemství zní: Kristus žije ve vás; jeho sláva bude i vaší slávou.

28Tohoto Krista hlásáme všude a všem. Poučujeme a napomínáme, jak nejlépe umíme, aby každý ve spojení s ním dosáhl dokonalosti. 29O to usiluji a zápasím; sílu mi dává Kristus, který ve mně přebývá.

Nueva Versión Internacional

Colosenses 1:1-29

1Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo,

2a los santos y fieles hermanos1:2 santos y fieles hermanos. Alt. santos hermanos creyentes. en Cristo que están en Colosas:

Que Dios nuestro Padre les conceda1:2 Padre les conceda. Var. Padre y el Señor Jesucristo les concedan. gracia y paz.

Acción de gracias e intercesión

3Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 4pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos 5a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio 6que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. 7Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador1:7 colaborador. Lit. coesclavo. y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes.1:7 de ustedes. Var. de nosotros. 8Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu.

9Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, 10para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios 11y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, 12dando gracias con alegría al Padre. Él los1:12 los. Var. nos. ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. 13Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, 14en quien tenemos redención,1:14 redención. Var. redención mediante su sangre (véase Ef 1:7). el perdón de pecados.

La supremacía de Cristo

15Él es la imagen del Dios invisible,

el primogénito1:15 el primogénito. Es decir, el que tiene anterioridad y preeminencia; también en v. 18. de toda creación,

16porque por medio de él fueron creadas todas las cosas

en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles,

sean tronos, poderes, principados o autoridades:

todo ha sido creado

por medio de él y para él.

17Él es anterior a todas las cosas,

que por medio de él forman un todo coherente.1:17 por medio … coherente. Alt. por medio de él continúan existiendo.

18Él es la cabeza del cuerpo,

que es la iglesia.

Él es el principio,

el primogénito de la resurrección,

para ser en todo el primero.

19Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud

20y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas,

tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo,

haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.

21En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. 22Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, 23con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor.

Trabajo de Pablo por la iglesia

24Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo1:24 en mí mismo. Lit. en mi carne. lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. 25De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes: el dar cumplimiento a la palabra de Dios, 26anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. 27A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.

28A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en él. 29Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí.