Slovo na cestu

Koloským 1:1-29

Pavlova prosba za věřící v Kolosech

1-2Milí bratři, zdravím vás ve jménu Ježíše Krista, kterému z Boží vůle sloužím. Spolu s Timotejem vám, věrným křesťanům v Kolosech, přejeme milost a pokoj od Boha, našeho Otce.

Víra, láska a naděje – vlastnictví skutečných křesťanů

3Kdykoliv na vás myslíme ve svých modlitbách, vždycky děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. 4Slyšeli jsme, jak živá je vaše víra v Ježíše Krista a jak vřele milujete všechny, kteří mu patří. 5S nadějí očekáváte, co vám Bůh připravil. Slyšeli jste o tom už na začátku, když jste se poprvé setkali s radostnou zvěstí evangelia. 6Ta se šíří do celého světa a všude mění životy lidí, stejně jako tomu bylo u vás, když jste se dozvěděli o Božím slitování a sami se o pravdivosti tohoto poselství přesvědčili.

7S tím vším vás seznámil náš milý spolupracovník Epafras, který nás v této službě pro Krista věrně zastupoval. 8Od něho také víme, jak ve vás Boží Duch probouzí pravou křesťanskou lásku. 9Od té doby se za vás nepřestáváme modlit. Prosíme Boha, aby vám dal pochopit své záměry a vyzbrojil vás všestrannou duchovní znalostí i moudrostí. 10Tak bude váš život plný ušlechtilých činů, budete mu dělat radost i čest a vaše poznání Boha se bude stále prohlubovat. 11Prosíme ho, aby vás naplnil svou mocí a silou k trpělivému překonávání všech zkoušek. 12Můžete radostně děkovat Otci, který vám umožnil podílet se na slavném nebeském dědictví. 13Vždyť on nás vysvobodil z moci tmy a uvedl do světla, kde vládne jeho milovaný Syn. 14Jeho prostřednictvím jsme byli vysvobozeni a kvůli němu nám Bůh odpustil naše viny.

Jedinečné svědectví o jedinečném Kristu

15Kristus je obrazem neviditelného Boha.

Existoval dříve, než bylo cokoliv stvořeno.

16Jen díky jemu a kvůli němu bylo stvořeno vše,

říše pozemská i nadpozemská,

svět viditelný i neviditelný s jeho bytostmi.

17V něm má všechno svůj začátek i své trvání.

18On je hlava těla, totiž své církve.

On je počátek nového života,

protože je první, kdo sám zvítězil nad smrtí.

19V něm je od věčnosti plnost všeho božství,

20takže svou obětí na kříži všemu stvoření

– hříchem od Boha odcizenému –

otevřel cestu k dokonalému smíření.

21I vy jste kdysi byli pro své špatné myšlenky a činy s Bohem znepřáteleni. 22Ale nyní Kristus obnovil mír mezi vámi a Bohem tím, že podstoupil smrt a jako své bezúhonné přátele vás k Bohu přivedl. 23Musíte ovšem stát pevně ve své víře a nesmíte se nechat připravit o naději, která pramení z tohoto radostného poselství.

Boží tajemství je zjeveno a hlásáno

24Já nyní sice trpím ve vězení, protože jsem vám zvěstoval radostné poselství o Kristu, ale z toho se jenom raduji, neboť se tím podílím na utrpení, které církev musí pro Krista ještě podstoupit. 25Bůh mne povolal, abych se stal služebníkem církve a vyřídil vám jeho poselství. 26A tak tajemství, které bylo od počátku lidem skryto, nyní odhalil těm, kteří ho milují a pro něho žijí. 27A to tajemství zní: Kristus žije ve vás; jeho sláva bude i vaší slávou.

28Tohoto Krista hlásáme všude a všem. Poučujeme a napomínáme, jak nejlépe umíme, aby každý ve spojení s ním dosáhl dokonalosti. 29O to usiluji a zápasím; sílu mi dává Kristus, který ve mně přebývá.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Colosenses 1:1-29

1Taita Dios munashcamanta, Jesucristo huillagrichun mingashca Pablondij, huauqui Timoteondijmi,

2Colosas pueblo crijcunaman quillcanchij. Cancunaca Diospajlla cashpami, Jesucristota alli caticunguichij.

Ñucanchij Taita Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Crijcunamanta Pablo Diosta mañashcami

3Cancunamanta Diosta mañacushpaca, Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca, pagui nicunchijllami. 4Cancuna Cristo Jesusta crishpa caticushcatapish, Diospajlla caj tucui crijcunata cʼuyashcatapish uyarcanchijmi. 5Cancunaca, jahua pachapi huaquichishcata japina yuyailla cashcamantami, chashnaca causacunguichij. Cashcatataj huillaj alli huillaita uyashcamantami, chai yuyailla canguichij. 6Taita Dios mana cʼuyaipajta cʼuyaj cashcamanta chashnataj cashcata cancunaman huillashca punllamantami, cancunapurapipish, tucui shujtaj llajtacunapi uyajcunapipish cai huillaica punllanta mirachishpa huiñachicun. 7Chaitaca, Cristomanta cancunaman alli huillaj, cʼuyashca huauqui Epafras yachachijpimi, yacharcanguichij. Paica, ñucanchijhuanmi Cristota servicun. 8Paimari ñucanchijmanca, Diospaj Espíritu cushca cʼuyaihuan, cancuna ima shina cʼuyanacujta huillarca.

9Ñucanchijpish chaita uyashca punllamantami, cancunamanta Diosta mañanataca manataj saquinchij. Paipaj munai ima cashcata alli yachachichun, Paipaj Espiritupish, ashtahuan alli yachaita, alli yuyaita cancunaman cuchunmi mañaracunchij. 10Cancunaca Apunchij Jesuspaj cashca shinataj, tucuipi Paita cushichishpa causachunmi mañanchij. Chashnami alli granota pʼucuj shina, imatapish allita rurashpa causanguichij. Taita Diostapish, ashtahuan allimi rijsinguichij. 11Diosca, Pai imatapish rurai tucuj sumaj cashcamanta, cancunata sinchiyachingami. Ima llaqui shamujpipish, mana pʼiñarij alli shungu canata yachachingami. 12Yaya Diosca achij llajtapi tucui Paipajlla cajcunahuan, pai cushcata chasquichunmi ñucanchijtaca allichirca. Chaimantami Paitaca cushicushpa, pagui nicunchij. 13Paimari ñucanchijtaca, amsa mandashpa charicunmanta llujshichirca. Chaimanta llujshichishpami, Paipaj cʼuyashca Churi mandacunpi churarca. 14Paimi ñucanchij juchacunata Quiquin yahuarhuan anchuchishpa, ñucanchijta quishpichirca.

Cristo huañujpimi Dios-huan alli tucuna tiyashca

15Cristoca, mana ricuipaj Taita Dios ima shina cashcatataj ricuchijmi.

Shinallataj tucui imalla tiyajcunapaj ñaupamanta Tiyajmi.

16Taita Diosca, Paihuanmari jahua pachapi, cai pachapi

tucui imalla tiyajtaca, ricuipajllacunatapish, mana ricuipajllacunatapish rurarca.

Jatun mandajcunatapish, jatuncunatapish, shujtaj mandajcunatapish, ima mandanata charijcunatapish

Paipaj Churipaj cachunmi, paillahuantaj rurarca.

17Paimari, tucui imapish manaraj tiyajpi, ñaupamanta tiyan.

Tucui imapish Paipaj maquipimi, maillapi cana cashcapi sumajta tiyacun.

18Tandanacushca crijcunaca, Cristopaj Cuerpomi, Paica paicunata Mandaj Umami.

Tucuita Pai callarichij cashcamanta, tucui imapipish Paillataj punta cangapajmi, huañushcacunapaj chaupimantapish Pai punta causarirca.

19Yaya Diosca Cristotaca, tucuipimi Pai shinallataj cachun munarca.

20Diosca, cai pachapi cajcunatapish, jahua pachapi cajcunatapish tucuitami Cristollamanta cutinllataj Paihuan alli tucuchun munarca.

Chaimantami, Cristo Paipaj yahuarta cruzpi jichashcamanta, tucuicunahuan alli tucurca.

21Cancunapish ñaupaca, quiquin yuyaipitaj mana alli cashpami, mana allillata rurashpa causarcanguichij. Chaimantami Diosta pʼiñashpa, Paimanta carupi causarcanguichij. 22Shina cajpipish Diosmari cancunataca, chuya, ima panda illaj, imata mana juchachipajcuna Paipaj ñaupajpi ricurichun munashca. Chaimantami, Cristo Paipaj aichapi huañushcamanta, alli tucushpa chasquirca. 23Cunanca, crishcataca sinchita catiraichijlla; ucujta allashpa shayachishca shina, ama maiman cuyuichijchu. Alli huillaipi cancunaman imallata cusha nishcatapish, ama shitashpa saquichijchu. Cai alli huillaitami cancunaca uyarcanguichij. Caillatatajmi tucui cai pachapi causajcunamanpish huillachishca. Pablomi, chaita huillashpa servicuni.

Cristota crishcataca amataj quichuchinguichijchu

24Cunan cancunamanta llaquicunata apacushpaca, achcatami cushicuni. Cristoca, tandanacushca crijcuna Paipaj Cuerpo cajpimi, paicunamanta llaquita aparca. Pai apashpa catina cashca llaquitami, ñuca quiquin aichapi apacuni. 25Taita Diosmari, Paipaj Shimita cancunaman huillachunca ñucaman mingashca. Chaitaca Pai nishca shinataj huillashpa servijmi cani. Pai Dios nishca shinatajmi pajtachishpa caticuni. 26Cai huillanataca, cai tucui huatacunatami, huahuan huahuanman manaraj huillashpa charicushcalla. Chaitamari cunanca tucui Paipajlla cajcunaman yachaj chayachicun. 27Cristo cancunapi cashpamari, cancunataca sumajyachinga. Cancunataca tucui llajtacunapuramanta japishpamari, Paica chai shuyanata cushca. Pacalla charicushca chai huillanatami cunanca cancunaman huillachicun.

28Ñucanchijca, Paimantami tucui runacunaman huillacunchij. Tucuicunallataj Paita crishpa, Paipaj ñaupajpi alli ricurichunmi, cunashpa alli yachaicunata yachachicunchij. 29Chai yuyaihuanmi, Cristo ñucaman imatapish rurai tucunata cushcamanta, sinchi sinchita shayarishpa huillacunilla.