Slovo na cestu

Judův 1:1-25

Nebezpečí hrozící od falešných učitelů

1Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, píše těm, které Bůh povolal, miluje a pro Ježíše Krista chrání. 2Přeji vám, abyste zakoušeli stále více milosti, pokoje a lásky!

3Moji drazí, tolik jsem si přál napsat vám o našem společném spasení, ale cítím, že je potřebnější, abych vás povzbudil v zápase o víru, která byla jednou provždy darována Božímu lidu. 4Mezi vás se totiž vloudili lidé, kteří nemají žádnou úctu před Bohem a jeho milost využívají jako příležitost k nevázanému životu. O takových lidech bylo už dávno psáno, že jsou odsouzeni, protože se obrátili proti našemu jedinému Vládci a Pánu – Ježíši Kristu.

5Připomínám vám to, co už znáte: ačkoliv Bůh zachránil Izraelce vyvedením z Egypta, přece potom zahubil ty z nich, kteří mu nedůvěřovali a neposlouchali ho. 6Také anděly, kteří zklamali ve svém vysokém postavení, Bůh navždy vyhostil ze své blízkosti a střeží je pro den soudu. 7Podobně obyvatelé Sodomy a Gomory i okolních měst, kteří šli cestou nemravnosti a sexuální zvrácenosti, jsou stále výstražným příkladem hrozného konce ve věčném ohni.

8Přesto se tito falešní křesťané chovají podobně. Zapadli hluboko do hříchu, zneužívají svá těla, pohrdají jakoukoliv autoritou a rouhají se nadpozemským mocnostem. 9A přece ani sám archanděl Michael se neodvážil odsoudit satana. Když se s ním přel o Mojžíšovo tělo, řekl pouze: „Pán tě potrestej!“

10Tito zbloudilci si však klidně tropí žerty z toho, co nechápou. Co svými pudy jako nerozumná zvířata znají, tomu propadají, a to je vede ke zkáze. 11Běda jim! Dali se cestou Kainovou, který nedbal na Boží příkazy a stal se nakonec vrahem svého bratra. Stejně jako Bileám jsou schopni zradit Boží pravdu pro peníze. Odsoudili se k záhubě vzpourou proti Bohu, podobně jako Kórach, který toužil dosáhnout vysokého postavení.

12Při vašem bratrském stolování se tito lidé beze studu přecpávají, protože myslí jen na sebe, a tak se stávají poskvrnou vašeho společenství. Jsou jako mraky bez deště hnané větrem sem a tam, jako neplodné stromy na podzim, mrtvé a vykořeněné. 13Jsou jako divoké mořské vlny vyplavující vlastní špínu, jako zbloudilé hvězdy, které se ztratily v temnotě vesmíru. 14O takových lidech prorokoval Henoch, příslušník šesté generace od Adama: „Pán přijde s mnoha tisíci anděly, 15aby všechny soudil a bezbožné hříšníky trestal za jejich nevěru, špatné jednání a tvrdá slova proti Bohu.“

Těmto lidem není nic vhod a dělají všechno zlé, co se jim zachce. 16Mluví nadutě a lichotí lidem, přináší-li jim to prospěch.

Výzva k vytrvalosti

17Ale vy, moji milovaní, pamatujte na slova Ježíšových apoštolů, 18kteří nám předpověděli, že se v posledním čase objeví lidé zlehčující Boží pravdu. Jejich jediným cílem je „užívat života“, jak se dá. 19Působí roztržky. Jsou to lidé ovládaní svými pudy, a ne Božím Duchem.

20-21Ale vy, moji přátelé, budujte dále na základech dokonalé víry, modlete se v Duchu svatém a zůstávejte v Boží lásce. Trpělivě čekejte na věčný život daný z milosti našeho Pána Ježíše Krista. 22Soucitně pomáhejte těm, kteří kolísají ve víře. 23Zachráníte je tak od záhuby. Mějte slitování i nad těmi, kteří hrubě zhřešili. Přistupujte k nim však s velkou opatrností, abyste sami zůstali čistí.

24Bůh má moc uchránit vás před pádem a přivést vás čisté a dokonalé do slávy ve věčně trvající radosti. 25Pouze jemu jedinému, který nás v Kristu zachránil, patří všechna sláva, velebnost, vláda a moc nyní a zůstane navěky!

Ang Pulong Sang Dios

Judas 1:1-25

1Ako si Judas nga utod ni Santiago kag alagad1:1 alagad: sa literal, ulipon. ni Jesu-Cristo. Nagapangamusta ako sa inyo nga mga tinawag sang Dios nga mangin iya, kamo nga ginahigugma sang Dios nga Amay kag ginatipigan ni Jesu-Cristo.

2Kabay pa nga mabaton ninyo ang dugang pa gid nga kaluoy, paghidaet,1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan. kag gugma sang Dios.

Ang Indi Matuod nga mga Manunudlo sang Dios

3Mga hinigugma, gusto ko gid kuntani nga magsulat sa inyo parte sa kaluwasan nga aton nabaton, ugaling naghunahuna ako nga mas kinahanglan gid nga sulatan ko kamo agod paisugon sa pagpamatok sa mga tawo nga buot magbaylo sang mga pagpanudlo parte sa aton pagtuo. Ini nga mga pagpanudlo ginhatag sang Dios sa aton nga iya mga katawhan kag dapat indi gid pagbayluhan. 4Ginasulatan ko kamo sini tungod nga may mga tawo nga sa sekreto nakaintra dira sa inyo. Indi sila diosnon kag ginabayluhan nila ang matuod nga mga pagpanudlo parte sa bugay sang aton Dios agod makapagusto sila sa paghimo sang kalautan.1:4 Nagapati sila nga wala sing kaso bisan mahigko ang aton mga ginahimo, kay maluluy-on ang Dios, gani patawaron niya kita. Ginapanginwala nila si Jesu-Cristo nga amo lamang ang aton Agalon kag Ginoo. Nasulat na sang una pa nga ini sila magabaton sang silot.

5Bisan nahibaluan na ninyo, gusto ko pa gid nga padumdumon kamo nga ginluwas sang Ginoo ang iya katawhan sa Egipto, pero sang ulihi ginpamatay niya ang iban sa ila tungod nga wala sila magtuo sa iya. 6Dumduma man ninyo ang mga anghel nga wala nagpabilin sa ila katungdanan sadto, kundi ginbayaan nila ang ila lugar. Amo ato nga gin-gapos sila sang Dios sang mga kadena nga indi mabugto kag ginbutang sa madalom nga lugar nga madulom gid hasta sa pag-abot sang adlaw nga sentensyahan sila sang Dios. 7Dumduma man ninyo ang mga tawo sa Sodom kag Gomora kag sa mga banwa sa palibot nila. Nagpakasala man sila pareho sang mga anghel. Kay luyag nila nga magpakighilawas sa indi nila kapareho. Atong silot sa ila sa kalayo nagapaandam sa tanan nga sa ulihi nga mga inadlaw may silot nga wala sing katapusan sa kalayo nga indi gid mapatay.

8Amo man sa sini nga mga tawo nga akon ginasiling nga nakaintra na dira sa inyo. May mga damgo sila nga nagatulod sa ila sa pagpakasala kontra sa ila kaugalingon nga lawas. Kag tungod man sa ila mga damgo nga ini, indi sila magpasakop sa Ginoo kag ginapakalain nila bisan ang gamhanan nga mga tinuga. 9Bisan pa gani si Micael nga pangulo nga anghel wala naghimo sang pareho sina. Kay sang pagbaisay nila ni Satanas kon sin-o sa ila ang magkuha sang bangkay ni Moises, wala siya nagpangahas nga sentensyahan si Satanas nga silutan sa iya pagpasipala kay Moises. Ang ginsiling lang niya, “Ang Ginoo ang magsabdong sa imo!” 10Pero ina nga mga tawo nagapakalain sa mga butang nga wala nila maintiendihan. Pareho sila sa mga sapat nga wala nagahunahuna, kay wala sila sing iban nga ginasunod kundi ang ila kinaandan nga mga balatyagon, nga amo man ang nagalaglag sa ila. 11Kaluluoy sila! Kay ginasunod nila ang pamatasan ni Cain. Kag ginasunod man nila si Balaam, kay bisan nahibaluan nila nga malain ang ila ginahimo sige pa gid ang ila himo tungod sang ila sobra nga handom sang kuwarta. Pareho man sila kay Kora nga nagrebelde sa Dios, gani pagasilutan man sila kaangay niya. 12Ina nga mga tawo nagaguba1:12 nagaguba: ukon, nagadagta. sa inyo pagtipon sa pagkaon bilang mag-ulutod kay Cristo. Kay nagapagusto lang sila kaon kag inom kag wala sila nahuya. Ang ila lang kaugalingon ang ila ginahunahuna. Pareho sila sa panganod nga ginapalid sang hangin kag wala nagadala sing ulan. Pareho man sila sang kahoy nga wala nagapamunga bisan sa tion nga inugpamunga, kay gin-gabot sila kag patay na gid. 13Pareho sila sa mabaskog nga balod, kag kon paano nga makita ang bukal nga nagaguwa sa mga balod, makita man ang ila mga binuhatan nga makahuluya. Pareho sila sa mga bituon nga nagtalang. Gani may lugar nga madulom gid nga ginatigana sang Dios para sa ila. Kag didto sila sa wala sing katapusan.

14Si Enoc nga ikaanom nga kaliwat halin kay Adan nagtagna na parte sa ila. Nagsiling siya, “Magaabot ang Ginoo kaupod sang iya linibo nga mga anghel 15sa paghukom sa tanan, kag sa pagsilot sang mga indi diosnon tungod sang ila indi diosnon nga mga binuhatan, kag tungod sang malaot nga mga pulong nga ginahambal nila kontra sa iya.”

16Ini nga mga tawo nga nagakontra sa kamatuoran permi lang nagareklamo. Indi sila kontento sa ila kahimtangan, ginasunod lang nila ang ila kaugalingon nga mga handom, mga tikalon sila, kag ginainto nila ang iban agod makuha nila ang ila gusto.

Mga Pahanumdom kag mga Bilin

17Pero mga hinigugma, dumduma ninyo ang ginsiling sa inyo sadto sang mga apostoles sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 18Indi bala nagsiling sila, “Sa ulihi nga mga inadlaw magaguwa ang mga tawo nga magayaguta sa inyo, kag ang ila pagasundon amo lang ang ila malaot nga mga handom.” 19Amo ini nga mga tawo ang nagapahito agod kamo nga mga tumuluo magbinahin-bahin. Ginagamhan sila sang ila kinaandan nga mga balatyagon. Wala sa ila ang Espiritu Santo. 20Pero kamo mga hinigugma, magpalig-unanay kamo sa inyo balaan nga ginatuohan. Magpangamuyo kamo paagi sa gahom sang Espiritu Santo. 21Tipigi gid ang inyo kaugalingon sa gugma sang Dios samtang nagahulat kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan nga igahatag sang aton Ginoong Jesu-Cristo tungod sa iya kaluoy. 22Kaluoyi ninyo ang mga nagapangduhaduha. 23Buligi ninyo ang iban agod maluwas sila sa silot, pareho nga nagasabnit kamo sang isa ka butang nga masunog na. Kaluoyi ninyo bisan ang mga tawo nga malaot gid, pero mag-andam kamo sa ila mga ginahimo. Kangil-aran ninyo ang ila malaot nga mga buhat kay bisan ang ila mga bayo nahigkuan sang ila kalautan.

Pagdayaw kag Pagpasalamat sa Dios

24Ang Dios makasarang sa pagbantay sa inyo agod indi kamo mahulog sa sala, kag madala niya kamo nga wala sing kasawayan kag malipayon gid sa iya presensya. 25Dalayawon gid siya! Siya gid lang ang Dios kag aton Manluluwas paagi kay Jesu-Cristo nga aton Ginoo. Sa iya ang kadungganan, pagkahalangdon, gahom, kag awtoridad halin pa sang una, hasta subong, kag sa wala sing katapusan! Amen.