Slovo na cestu

Jan 17

Ježíš se modlí sám za sebe

1Když Ježíš domluvil, pohlédl vzhůru k nebi a řekl:

„Otče, přichází můj čas. Přiznej se ke mně a dovol, abych prokázal tvoji velikost. Svěřil jsi mi přece moc nade všemi, abych ty, které mi dáváš, uvedl do věčného života. Kdo chce věčně žít, musí poznat tebe jako jediného pravého Boha a mne jako toho, kterého jsi poslal. Vykonal jsem vše, co jsi mi uložil, a tím jsem dokázal, v čem je tvoje velikost. Otče, navrať mi nyní moc a čest, kterou jsem měl u tebe dřív, než byl svět.

Ježíš se modlí za svoje učedníky

Lidé tě nechápou, ale těm, které jsi mi dal, jsem objasnil, kdo vlastně jsi. Patří tobě a tys mi je svěřil. Dali na má slova a poznali, že pocházejí od tebe. Všechno, cos mi pro ně svěřil, jsem jim předal a oni uvěřili, že jsi mne poslal.

Nemodlím se teď za celý svět, ale za ty, které jsi mi už dal, neboť oni jsou tvoji. 10 Vždyť všechno, co patří mně, je tvoje a všechno, co je tvé, je moje. Na nich bude patrná moje sláva. 11 Já odcházím k tobě, oni zůstávají. Otče svatý, vezmi si je teď na starost a sjednocuj je tak, jak jsme my zajedno. 12 Já jsem o ně pečoval, dokud jsem byl s nimi. Chránil jsem je, takže jsem nikoho neztratil – kromě Jidáše. Ale i jeho zrada musí posloužit tvým plánům.

13 Proč o té péči znovu mluvím? Odcházím k tobě, ale chci, aby si oni uchovali plnou radost. 14 Svěřil jsem jim tvé slovo a svět se postavil proti nim, protože stejně jako já nesplynuli s proudem. 15 Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je chránil od zlého. 16 Oni nepatří světu, jako ani já mu nepatřím. 17 Strhni je svým slovem a přiveď je k dokonalosti svou pravdou. 18 Posílám je do světa právě tak, jako jsi ty poslal mne. 19 Pokládám za ně svůj život, aby oni své životy zasvětili pravdě.

Ježíš se modlí za budoucí věřící

20 Nemodlím se jen za ně, ale také za ty, kteří přijmou jejich poselství a uvěří ve mne. 21-23 Dávej jim tutéž jednotu, která spojuje nás, aby z jejich jednomyslného svědectví svět poznal, že jsi ty mne poslal. Jejich jednomyslnost ať je odleskem jednoty mezi mnou a tebou. Já působím v nich, jako ty působíš ve mně. To je sjednocuje a lidé poznají, že jsi mne poslal a že je miluješ tak jako mne.

24 Otče, dal jsi mi je a já chci, aby přišli tam, kam jdu já. Poznali mne v plné slávě, kterou jsi mi dal z lásky, dřív než byl svět. 25 Otče, vím, že jsi hoden vší důvěry, ale svět si to neuvědomuje. Tito však poznali, že jsi mne poslal. 26 Objasnil jsem jim a ještě objasním, kdo jsi.

Ať milují tak, jako miluješ ty mne. Pak se mezi nimi budou lidé setkávat se mnou.“

New International Reader's Version

John 17

Jesus Prays for Himself

1After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed. He said,

“Father, the time has come. Bring glory to your Son. Then your Son will bring glory to you. You gave him authority over all people. He gives eternal life to all those you have given him. And what is eternal life? It is knowing you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth. I have finished the work you gave me to do. So now, Father, give glory to me in heaven where your throne is. Give me the glory I had with you before the world began.

Jesus Prays for His Disciples

“I have shown you to the disciples you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me. And they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. I gave them the words you gave me. And they accepted them. They knew for certain that I came from you. They believed that you sent me. I pray for them. I am not praying for the world. I am praying for those you have given me, because they are yours. 10 All I have is yours, and all you have is mine. Glory has come to me because of my disciples. 11 I will not remain in the world any longer. But they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them safe by the power of your name. It is the name you gave me. Keep them safe so they can be one, just as you and I are one. 12 While I was with them, I guarded them. I kept them safe through the name you gave me. None of them has been lost, except the one who was headed for ruin. It happened so that Scripture would come true.

13 “I am coming to you now. But I say these things while I am still in the world. I say them so that those you gave me can have the same joy that I have. 14 I have given them your word. The world has hated them. That’s because they are not part of the world any more than I am. 15 I do not pray that you will take them out of the world. I pray that you will keep them safe from the evil one. 16 They do not belong to the world, just as I do not belong to it. 17 Use the truth to make them holy. Your word is truth. 18 You sent me into the world. In the same way, I have sent them into the world. 19 I make myself holy for them so that they too can be made holy by the truth.

Jesus Prays for All Believers

20 “I do not pray only for them. I pray also for everyone who will believe in me because of their message. 21 Father, I pray they will be one, just as you are in me and I am in you. I want them also to be in us. Then the world will believe that you have sent me. 22 I have given them the glory you gave me. I did this so they would be one, just as we are one. 23 I will be in them, just as you are in me. This is so that they may be brought together perfectly as one. Then the world will know that you sent me. It will also show the world that you have loved those you gave me, just as you have loved me.

24 “Father, I want those you have given me to be with me where I am. I want them to see my glory, the glory you have given me. You gave it to me because you loved me before the world was created.

25 “Father, you are holy. The world does not know you, but I know you. Those you have given me know you have sent me. 26 I have shown you to them. And I will continue to show you to them. Then the love you have for me will be in them. I myself will be in them.”