Jan 17 – Slovo na cestu SNC

Slovo na cestu

Jan 17:1-26

Ježíš se modlí sám za sebe

1Když Ježíš domluvil, pohlédl vzhůru k nebi a řekl:

„Otče, přichází můj čas. Přiznej se ke mně a dovol, abych prokázal tvoji velikost. 2Svěřil jsi mi přece moc nade všemi, abych ty, které mi dáváš, uvedl do věčného života. 3Kdo chce věčně žít, musí poznat tebe jako jediného pravého Boha a mne jako toho, kterého jsi poslal. 4Vykonal jsem vše, co jsi mi uložil, a tím jsem dokázal, v čem je tvoje velikost. 5Otče, navrať mi nyní moc a čest, kterou jsem měl u tebe dřív, než byl svět.

Ježíš se modlí za svoje učedníky

6Lidé tě nechápou, ale těm, které jsi mi dal, jsem objasnil, kdo vlastně jsi. Patří tobě a tys mi je svěřil. 7Dali na má slova a poznali, že pocházejí od tebe. 8Všechno, cos mi pro ně svěřil, jsem jim předal a oni uvěřili, že jsi mne poslal.

9Nemodlím se teď za celý svět, ale za ty, které jsi mi už dal, neboť oni jsou tvoji. 10Vždyť všechno, co patří mně, je tvoje a všechno, co je tvé, je moje. Na nich bude patrná moje sláva. 11Já odcházím k tobě, oni zůstávají. Otče svatý, vezmi si je teď na starost a sjednocuj je tak, jak jsme my zajedno. 12Já jsem o ně pečoval, dokud jsem byl s nimi. Chránil jsem je, takže jsem nikoho neztratil – kromě Jidáše. Ale i jeho zrada musí posloužit tvým plánům.

13Proč o té péči znovu mluvím? Odcházím k tobě, ale chci, aby si oni uchovali plnou radost. 14Svěřil jsem jim tvé slovo a svět se postavil proti nim, protože stejně jako já nesplynuli s proudem. 15Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je chránil od zlého. 16Oni nepatří světu, jako ani já mu nepatřím. 17Strhni je svým slovem a přiveď je k dokonalosti svou pravdou. 18Posílám je do světa právě tak, jako jsi ty poslal mne. 19Pokládám za ně svůj život, aby oni své životy zasvětili pravdě.

Ježíš se modlí za budoucí věřící

20Nemodlím se jen za ně, ale také za ty, kteří přijmou jejich poselství a uvěří ve mne. 21-23Dávej jim tutéž jednotu, která spojuje nás, aby z jejich jednomyslného svědectví svět poznal, že jsi ty mne poslal. Jejich jednomyslnost ať je odleskem jednoty mezi mnou a tebou. Já působím v nich, jako ty působíš ve mně. To je sjednocuje a lidé poznají, že jsi mne poslal a že je miluješ tak jako mne.

24Otče, dal jsi mi je a já chci, aby přišli tam, kam jdu já. Poznali mne v plné slávě, kterou jsi mi dal z lásky, dřív než byl svět. 25Otče, vím, že jsi hoden vší důvěry, ale svět si to neuvědomuje. Tito však poznali, že jsi mne poslal. 26Objasnil jsem jim a ještě objasním, kdo jsi.

Ať milují tak, jako miluješ ty mne. Pak se mezi nimi budou lidé setkávat se mnou.“