Slovo na cestu

Jan 1:1-51

Bůh se stal člověkem

1-3Kristus existoval od věčnosti,

byl stále s Bohem Otcem

a byl to Bůh sám.

On byl tvořícím Božím Slovem,

kterým vše vzniklo a trvá.

4Je zdrojem všeho života

a pro lidi světlem na cestě k Bohu.

5To světlo přemáhá temnotu světa,

ale ta ho nikdy nepřekoná.

6Bůh pověřil muže, který se jmenoval Jan (zvaný Křtitel),

7aby svědčil o Ježíši a vedl lidi k víře,

že Ježíš je tím světlem.

8Jan nikdy ani nenaznačil,

že by jím byl on sám.

9Ježíš je to pravé světlo,

které září vstříc každému člověku.

10-11Přišel na zem, kterou stvořil

a k lidem, které miloval,

ale oni ho nepřijali.

12Těm však, kteří ho přece přijali

a uvěřili v něho,

otevřel přístup do Boží rodiny.

13Nestali se jejími členy rodem ani lidským úsilím,

ale Božím působením.

14A věčné Slovo se stalo člověkem,

který žil mezi námi.

Viděli jsme jeho vznešenost,

vznešenost vlastní jedinému Božímu Synu.

Poznali jsme jej plného lásky a pravdy.

15Také Jan Křtitel o něm vydával jasné svědectví: „To je ten, který jde sice za mnou, ale je mnohem významnější a byl dávno přede mnou.“ 16Z jeho bohatství jsme přijímali dar za darem. 17Mojžíšovým prostřednictvím nám Bůh sdělil požadavky svého zákona, ale v Ježíši Kristu jsme se setkali s Božím milosrdenstvím a pravdou. 18Boha nikdo z lidí neviděl; jenom ten, který má k němu blízko jako jediný Syn k Otci, nám o něm sdělil pravdu.

Jan Křtitel objasňuje své poslání

19Z Jeruzaléma přišla za Janem Křtitelem delegace židovských kněží s otázkou, zda je očekávaný Mesiáš – Boží Syn, izraelský král.

20-21„Ne, nejsem Mesiáš,“ řekl jim Jan otevřeně.

„Kdo tedy jsi?“ zeptali se ho znovu. „Jsi prorok Elijáš?“

„Nejsem.“

22„Tak řekni, kdo jsi. Musíme o tobě podat zprávu těm, kteří nás poslali. Jsi tedy jiný Mesiášův předchůdce?“

23„Nedávejte mi žádný titul. Jsem hlas, který na poušti volá: Upravte cestu pro Pána. Tak to předpověděl prorok Izajáš.“ 24-25Protože Janovu odpověď nepochopili, ptali se dál: „Když tedy nejsi Mesiáš, ani jeho předchůdce, proč křtíš?“

26-27Jan odpověděl: „Divíte se, že křtím. Ale co budete říkat tomu muži, který přichází za mnou? Ještě ho neznáte, ale je už mezi vámi. Jemu nejsem hoden ani obuv rozvázat.“ 28To se stalo v Betanii u Jordánu, kde Jan křtil.

Jan Křtitel prohlašuje Ježíše Mesiášem

29Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak k němu přichází. Ukázal na něho a řekl: „Beránek Boží, který bere na sebe hříchy celého světa. 30To o něm jsem vám včera řekl, že za mnou jde mnohem významnější muž, který byl dávno přede mnou. 31Když jsem byl pověřen, abych křtil a připravoval izraelský lid na příchod Mesiáše, ještě jsem nevěděl, kdo to je. 32-34Bůh mi však řekl: ‚Dávej pozor, na koho při křtu sestoupí můj Duch a zůstane na něm. To je ten, kdo bude křtít Duchem svatým.‘ Pak jsem viděl, jak se Boží Duch v podobě holubice snáší z nebe na Ježíše. Do té chvíle jsem ho neznal, ale protože se to na něm vyplnilo, vydávám svědectví, že je Boží Syn.“

První učedníci následují Ježíše

35Příštího dne, asi ve čtyři hodiny odpoledne, stál Jan se dvěma svými učedníky. 36Opět spatřil Ježíše, jak jde okolo a zvolal: „Podívejte se, to je Boží Beránek!“

37Když to Janovi učedníci uslyšeli, vydali se za Ježíšem. 38Ten se po chvíli ohlédl a viděl, že ho oba následují. Zeptal se jich: „Přejete si něco?“

„Mistře,“ odpověděli, „kde bydlíš?“

39„Pojďte se mnou!“ řekl Ježíš. Přijali to pozvání a zůstali ten den u něho.

40Jeden z těch učedníků se jmenoval Ondřej a měl bratra Šimona. 41Po návštěvě u Ježíše vyhledal Ondřej svého bratra a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše – Krista.“ 42Pak ho přivedl k Ježíšovi. Ten se na něj zahleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, Janův syn. Ode dneška se však budeš jmenovat Petr.“

43Příštího dne se Ježíš rozhodl, že půjde do Galileje. Setkal se s Filipem a vyzval ho, aby ho následoval. 44Stejně jako Ondřej a Petr pocházel i Filip z Betsaidy.

45Filip pak vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o kterém hovořil Mojžíš a kterého předpověděli proroci. Jmenuje se Ježíš a je to syn Josefa z Nazaretu.“

46„Může být z Nazaretu něco dobrého?“ zapochyboval Natanael.

„Pojď a přesvědč se sám!“ řekl Filip.

47Když Ježíš spatřil Natanaela, řekl: „To je pravý a bezelstný Izraelec.“

48„Odkud mne znáš?“ zeptal se ho překvapeně Natanael.

„Viděl jsem tě pod fíkovým stromem dříve, než tě našel Filip,“ odpověděl Ježíš.

49Natanael s údivem zvolal: „Mistře, ty jsi Boží Syn a izraelský král.“

50Ježíš mu na to řekl: „Ty mi věříš proto, že jsem ti pověděl, jak jsem tě viděl pod fíkovníkem. 51Uvidíš větší věci a uvěříš, že jsem v neustálém spojení s nebem.“

New Russian Translation

Иоанна 1:1-51

Слово становится Человеком

1В начале было Слово1:1 Слово – одно из имен Иисуса Христа (см. 1:14; Отк. 19:13).,

и Слово было с Богом,

и Слово было Богом.

2Оно было в начале с Богом.

3Все, что существует,

было сотворено через Него,

и без Него ничто из того, что есть,

не начало существовать.

4В Нем заключена жизнь,

и эта жизнь – Свет человечеству.

5Свет светит во тьме,

и тьма не поглотила1:5 Или: «не поняла». Его.

6Богом был послан человек по имени Иоанн. 7Он пришел как свидетель, свидетельствовать о Свете, чтобы благодаря ему все поверили в Этот Свет. 8Сам он не был Светом, но пришел, чтобы свидетельствовать о Свете.

9Был истинный Свет,

Который просвещает каждого человека,

приходящего в мир1:9 Или: «Был истинный Свет, приходящий в мир, Который просвещает каждого человека»..

10Он был в мире, который через Него был создан,

но мир не узнал Его.

11Он пришел к Своим,

но Свои не приняли Его.

12Но всем тем, кто Его принял

и кто поверил в Его имя,

Он дал власть стать детьми Божьими –

13детьми, рожденными не от крови,

не от желаний или намерений человека,

а рожденными от Бога.

14Слово стало Человеком1:14 Букв.: «плотью».

и жило среди нас.

Мы видели Его славу,

славу, которой наделен единственный Сын Отца,

полный благодати и истины.

15Иоанн свидетельствовал о Нем, провозглашая:

– Это Тот, о Ком я говорил: «Идущий за мной – выше меня, потому что Он существовал еще до меня».

16По Его безграничной благодати

мы все получили одно благословение за другим.

17Ведь через Моисея был дан Закон,

а благодать и истина пришли через Иисуса Христа.

18Бога никто никогда не видел,

Его явил нам единственный Сын Его,

пребывающий у самого сердца Отца,

и Который Сам – Бог.

Иоанн Креститель объявляет о цели своего служения

(Мат. 3:1-12; Мк. 1:2-8; Лк. 3:1)

19И вот свидетельство Иоанна. Когда предводители иудеев1:19 В Евангелии от Иоанна термин «иудеи» относится, в первую очередь, к предводителям иудеев, которые противились Иисусу. Читателю нужно иметь эту косвенную информацию в виду, когда термин «иудеи» встречается в этой книге. послали к Иоанну священников и левитов, чтобы спросить его, кто он такой, 20он сказал им прямо, не скрывая:

– Я не Христос.

21Они спросили его:

– Тогда кто же ты? Илия?

Он ответил:

– Нет.

– Так ты Пророк?1:21 Имеется в виду Пророк, о Котором говорил Моисей (см. Втор. 18:15, 18). Ср. Деян. 3:18-24.

– Нет, – отвечал Иоанн.

22– Кто же ты? – спросили они тогда. – Скажи, чтобы мы смогли передать твой ответ тем, кто нас послал. Что ты сам скажешь о себе?

23Иоанн ответил им словами пророка Исаии:

– «Я голос, который раздается в пустыне: выпрямите путь для Господа»1:23 Ис. 40:3..

24А посланные были фарисеями. 25Они допытывались:

– Если ты не Христос, не Илия и не Пророк, то почему ты крестишь?

26Иоанн ответил:

– Я крещу водой. Но среди вас стоит Тот, Кого вы не знаете. 27Он Тот, Кто придет после меня, и я даже не достоин развязать ремни Его сандалий.

28Это происходило в Вифании1:28 Вифания – точное расположение не установлено (не следует путать с Вифанией близ Иерусалима, см., напр., 11:1)., на восточном берегу реки Иордана, там, где крестил Иоанн.

Иоанн Креститель объявляет Иисуса Христом

29На следующий день Иоанн увидел идущего к нему Иисуса и сказал:

– Вот Божий Ягненок, Который заберет грех мира! 30Это о Нем я говорил: «Тот, Кто идет за мной, – выше меня, потому что Он существовал еще до меня». 31Я сам не знал, кто Он, но я крещу водой для того, чтобы Он был явлен Израилю.

32И Иоанн подтвердил свои слова:

– Я видел, как Дух спускался на Него с небес в образе голубя и как Он остался на Нем. 33Я бы не узнал Его, если бы Пославший меня крестить водой не сказал мне: «На Кого опустится и на Ком останется Дух, Тот и будет крестить людей Святым Духом». 34Я видел это и свидетельствую, что Он – Сын Бога!

Первые ученики Иисуса

(Мат. 4:18-22; Мк. 1:16-20; Лк. 5:2-11)

35На следующий день Иоанн опять стоял с двумя своими учениками. 36Увидев идущего Иисуса, он сказал:

– Вот Ягненок Божий!

37Оба ученика, услышав эти слова, последовали за Иисусом. 38Иисус обернулся и увидел, что они идут за Ним.

– Что вы хотите? – спросил Он.

– Рабби (что значит «учитель»), скажи, где Ты живешь? – спросили они.

39– Идите за Мной, и вы сами увидите, – сказал Иисус.

Было около десятого часа1:39 То есть около четырех часов пополудни.. Они пошли, увидели, где Он живет, и пробыли у Него до вечера того дня1:39 Или: «Они пошли, увидели, где Он живет, и пробыли у Него до десятого часа (четырех часов дня)»..

40Одним из двух, слышавших слова Иоанна об Иисусе и пошедших за Ним, был брат Симона Петра, Андрей. 41Он разыскал своего брата Симона и сказал:

– Мы нашли Мессию! (Это значит «Помазанник»1:41 «Помазанник» («Машиах» (евр.), «Христос» (греч.)) – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Богом еще в Законе, Псалмах и в Книге Пророков..)

42И привел его к Иисусу. Иисус посмотрел на Симона и сказал:

– Симон, сын Иоанна1:42 В более поздних рукописях Евангелия от Иоанна: «сын Ионы» (также в ст. 21:15, 16, 17)., тебя будут звать Кифа (что значит «камень», а по-гречески «Петр»).

Иисус призывает Филиппа и Нафанаила

43На следующий день Иисус решил идти в Галилею. Он нашел Филиппа и сказал ему:

– Следуй за Мной!

44Филипп был из Вифсаиды, из того же города, что и Андрей с Петром. 45Он нашел Нафанаила и сказал ему:

– Мы встретили Того, о Ком написано в Законе Моисея и о Ком писали пророки. Это Иисус, сын Иосифа1:45 Сын Иосифа – по закону Иосиф, как муж Марии, считался отцом Иисуса, хотя не был им биологически (см. Лк. 1:35; 3:23). из Назарета.

46Нафанаил ответил:

– Разве из Назарета может быть что-нибудь доброе?

– Пойди и посмотри, – сказал Филипп.

47Когда Иисус увидел идущего к Нему Нафанаила, Он сказал:

– Вот истинный израильтянин, в котором нет ни тени притворства.

48– Откуда Ты меня знаешь? – удивился Нафанаил.

Иисус ответил:

– Еще до того, как Филипп позвал тебя, Я видел тебя под инжиром.

49Тогда Нафанаил сказал:

– Рабби, Ты действительно Сын Бога, Ты Царь Израиля!

50Иисус сказал:

– Ты говоришь это потому, что Я сказал, что видел тебя под инжиром. Ты увидишь еще больше этого.

51И добавил:

– Говорю вам истину, вы увидите открытые небеса и ангелов Божьих, спускающихся и поднимающихся к Сыну Человеческому.