Slovo na cestu

Jan 1:1-51

Bůh se stal člověkem

1-3Kristus existoval od věčnosti,

byl stále s Bohem Otcem

a byl to Bůh sám.

On byl tvořícím Božím Slovem,

kterým vše vzniklo a trvá.

4Je zdrojem všeho života

a pro lidi světlem na cestě k Bohu.

5To světlo přemáhá temnotu světa,

ale ta ho nikdy nepřekoná.

6Bůh pověřil muže, který se jmenoval Jan (zvaný Křtitel),

7aby svědčil o Ježíši a vedl lidi k víře,

že Ježíš je tím světlem.

8Jan nikdy ani nenaznačil,

že by jím byl on sám.

9Ježíš je to pravé světlo,

které září vstříc každému člověku.

10-11Přišel na zem, kterou stvořil

a k lidem, které miloval,

ale oni ho nepřijali.

12Těm však, kteří ho přece přijali

a uvěřili v něho,

otevřel přístup do Boží rodiny.

13Nestali se jejími členy rodem ani lidským úsilím,

ale Božím působením.

14A věčné Slovo se stalo člověkem,

který žil mezi námi.

Viděli jsme jeho vznešenost,

vznešenost vlastní jedinému Božímu Synu.

Poznali jsme jej plného lásky a pravdy.

15Také Jan Křtitel o něm vydával jasné svědectví: „To je ten, který jde sice za mnou, ale je mnohem významnější a byl dávno přede mnou.“ 16Z jeho bohatství jsme přijímali dar za darem. 17Mojžíšovým prostřednictvím nám Bůh sdělil požadavky svého zákona, ale v Ježíši Kristu jsme se setkali s Božím milosrdenstvím a pravdou. 18Boha nikdo z lidí neviděl; jenom ten, který má k němu blízko jako jediný Syn k Otci, nám o něm sdělil pravdu.

Jan Křtitel objasňuje své poslání

19Z Jeruzaléma přišla za Janem Křtitelem delegace židovských kněží s otázkou, zda je očekávaný Mesiáš – Boží Syn, izraelský král.

20-21„Ne, nejsem Mesiáš,“ řekl jim Jan otevřeně.

„Kdo tedy jsi?“ zeptali se ho znovu. „Jsi prorok Elijáš?“

„Nejsem.“

22„Tak řekni, kdo jsi. Musíme o tobě podat zprávu těm, kteří nás poslali. Jsi tedy jiný Mesiášův předchůdce?“

23„Nedávejte mi žádný titul. Jsem hlas, který na poušti volá: Upravte cestu pro Pána. Tak to předpověděl prorok Izajáš.“ 24-25Protože Janovu odpověď nepochopili, ptali se dál: „Když tedy nejsi Mesiáš, ani jeho předchůdce, proč křtíš?“

26-27Jan odpověděl: „Divíte se, že křtím. Ale co budete říkat tomu muži, který přichází za mnou? Ještě ho neznáte, ale je už mezi vámi. Jemu nejsem hoden ani obuv rozvázat.“ 28To se stalo v Betanii u Jordánu, kde Jan křtil.

Jan Křtitel prohlašuje Ježíše Mesiášem

29Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak k němu přichází. Ukázal na něho a řekl: „Beránek Boží, který bere na sebe hříchy celého světa. 30To o něm jsem vám včera řekl, že za mnou jde mnohem významnější muž, který byl dávno přede mnou. 31Když jsem byl pověřen, abych křtil a připravoval izraelský lid na příchod Mesiáše, ještě jsem nevěděl, kdo to je. 32-34Bůh mi však řekl: ‚Dávej pozor, na koho při křtu sestoupí můj Duch a zůstane na něm. To je ten, kdo bude křtít Duchem svatým.‘ Pak jsem viděl, jak se Boží Duch v podobě holubice snáší z nebe na Ježíše. Do té chvíle jsem ho neznal, ale protože se to na něm vyplnilo, vydávám svědectví, že je Boží Syn.“

První učedníci následují Ježíše

35Příštího dne, asi ve čtyři hodiny odpoledne, stál Jan se dvěma svými učedníky. 36Opět spatřil Ježíše, jak jde okolo a zvolal: „Podívejte se, to je Boží Beránek!“

37Když to Janovi učedníci uslyšeli, vydali se za Ježíšem. 38Ten se po chvíli ohlédl a viděl, že ho oba následují. Zeptal se jich: „Přejete si něco?“

„Mistře,“ odpověděli, „kde bydlíš?“

39„Pojďte se mnou!“ řekl Ježíš. Přijali to pozvání a zůstali ten den u něho.

40Jeden z těch učedníků se jmenoval Ondřej a měl bratra Šimona. 41Po návštěvě u Ježíše vyhledal Ondřej svého bratra a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše – Krista.“ 42Pak ho přivedl k Ježíšovi. Ten se na něj zahleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, Janův syn. Ode dneška se však budeš jmenovat Petr.“

43Příštího dne se Ježíš rozhodl, že půjde do Galileje. Setkal se s Filipem a vyzval ho, aby ho následoval. 44Stejně jako Ondřej a Petr pocházel i Filip z Betsaidy.

45Filip pak vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o kterém hovořil Mojžíš a kterého předpověděli proroci. Jmenuje se Ježíš a je to syn Josefa z Nazaretu.“

46„Může být z Nazaretu něco dobrého?“ zapochyboval Natanael.

„Pojď a přesvědč se sám!“ řekl Filip.

47Když Ježíš spatřil Natanaela, řekl: „To je pravý a bezelstný Izraelec.“

48„Odkud mne znáš?“ zeptal se ho překvapeně Natanael.

„Viděl jsem tě pod fíkovým stromem dříve, než tě našel Filip,“ odpověděl Ježíš.

49Natanael s údivem zvolal: „Mistře, ty jsi Boží Syn a izraelský král.“

50Ježíš mu na to řekl: „Ty mi věříš proto, že jsem ti pověděl, jak jsem tě viděl pod fíkovníkem. 51Uvidíš větší věci a uvěříš, že jsem v neustálém spojení s nebem.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иохан 1:1-51

Слово становится Человеком

1В начале было Слово1:1 Слово – одно из имён Исы аль-Масиха (см. 1:14; Отк. 19:13).,

и Слово было со Всевышним,

и Слово было Всевышним.

2Оно было в начале со Всевышним.

3Всё, что существует,

было сотворено через Него,

и без Него ничего из того, что есть,

не начало своё существование.

4В Нём заключена жизнь,

и эта жизнь – Свет человечеству.

5Свет светит во тьме,

и тьма не поглотила его.

6Аллахом был послан человек по имени Яхия. 7Он пришёл как свидетель, чтобы свидетельствовать о Свете, чтобы благодаря ему все поверили в Этот Свет. 8Сам он не был Светом, но пришёл, чтобы свидетельствовать о Свете.

9Был истинный Свет,

Который просвещает каждого человека,

приходящего в мир1:9 Или: «Был истинный Свет, приходящий в мир, Который просвещает каждого человека»..

10Он был в мире, который через Него был создан,

но мир не узнал Его.

11Он пришёл к Своему народу,

но народ не принял Его.

12Но всем тем, кто Его принял

и кто поверил в Него1:12 Букв.: «в имя Его». Верить в чьё-либо имя значит верить в самого носителя этого имени, в данном случае верить в Ису аль-Масиха. Также в 2:23.,

Он дал власть стать детьми Всевышнего –

13детьми, рождёнными не от крови,

не от желаний или намерений человека,

а рождёнными от Всевышнего1:13 Имеется в виду духовное рождение через веру в Ису аль-Масиха (см. 1:12; 1 Ин. 5:1)..

14Слово стало Человеком

и жило среди нас.

Мы видели Его славу,

славу, которой наделён лишь Он –

единственный Сын Небесного Отца1:14 Сын Небесного Отца – этот термин не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Аллаха, т. е. Ису (см. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и аль-Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).,

полный благодати и истины.

15Яхия свидетельствовал о Нём, провозглашая:

– Это Тот, о Ком я говорил: «Идущий за мной – выше меня, потому что Он существовал ещё до меня».

16По Его безграничной благодати

мы все получили одно благословение за другим.

17Ведь через пророка Мусу был дан Закон, а благодать и истина пришли через Ису, обещанного Масиха1:17 Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.. 18Всевышнего никто никогда не видел1:18 В Священном Писании мы можем прочитать о случаях, когда человек «видел» Аллаха (см., напр., Нач. 32:30; Исх. 24:10). Но Аллах никогда не представал перед людьми во всей полноте Своей славы, так как никто не может видеть Его и остаться в живых (см. Исх. 33:20)., Его явил нам единственный Сын Его, Который всегда пребывает с Отцом и Который Сам – Всевышний.

Цель служения пророка Яхии

(Мат. 3:1-12; Мк. 1:2-8; Лк. 3:1-18)

19И вот свидетельство Яхии. Когда предводители иудеев послали к Яхии священнослужителей и левитов1:19 Левиты – один из двенадцати родов исраильского народа. Левитов Аллах избрал быть помощниками священнослужителям., чтобы спросить его, кто он такой, 20он сказал им прямо, не скрывая:

– Я не аль-Масих.

21Они спросили его:

– Тогда кто же ты? Пророк Ильяс?1:21 Ильяс – иудеи помнили, что пророк Ильяс был живым взят на небо (см. 4 Цар. 2:11), и верили в то, что он должен прийти перед пришествием аль-Масиха и приготовить Ему путь (см. Мал. 4:5; Лк. 1:17). И хотя в данном случае Яхия и говорит, что он не Ильяс, Иса всё же утверждал, что в Яхии исполнилось древнее пророчество (см. Мат. 11:14; 17:12; Мк. 9:13), поскольку он пришёл «в духе и силе» Ильяса.

Он ответил:

– Нет.

– Так ты Пророк, предсказанный Мусой?1:21 См. Втор. 18:15, 18; Ин. 1:45; Деян. 3:18-24. По всей вероятности, некоторые ошибочно считали, что это какой-то другой пророк, но не аль-Масих (см. 1:25; 7:40-41).

– Нет, – отвечал Яхия.

22– Кто же ты? – спросили они тогда. – Скажи, чтобы мы смогли передать твой ответ тем, кто нас послал. Что ты сам скажешь о себе?

23Яхия ответил им словами пророка Исаии:

– «Я голос, который раздаётся в пустыне: выпрямите путь для Вечного»1:23 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.1:23 Ис. 40:3..

24А посланные были блюстителями Закона1:24 Блюстители Закона (букв.: «фарисеи») – религиозная партия, которую отличало неукоснительное выполнение законов Таурата, следование обычаям предков и строгое соблюдение ритуальной чистоты.. 25Они допытывались1:24-25 Или: «Тогда посланные блюстителями Закона25 допытывались».:

– Если ты не аль-Масих, не Ильяс и не Пророк, то почему ты совершаешь над народом обряд погружения в воду?1:25 Или: «обряд омовения»; также в ст. 26, 28, 31 и 33.

26Яхия ответил им:

– Я только совершаю обряд погружения в воду. Но среди вас стоит Тот, Кого вы не знаете. 27Он Тот, Кто придёт после меня, и я даже не достоин развязать ремни Его сандалий.

28Это происходило в Вифании1:28 Вифания – точное расположение не установлено (не следует путать с Вифанией близ Иерусалима, см., напр., 11:1)., на восточном берегу реки Иордан, там, где Яхия совершал над народом обряд погружения в воду.

Иса аль-Масих – Жертвенный Ягнёнок Аллаха

29На следующий день Яхия увидел идущего к нему Ису и сказал:

– Вот Жертвенный Ягнёнок Аллаха, Который забирает грех мира! 30Это о Нём я говорил: «Тот, Кто идёт за мной, – выше меня, потому что Он существовал ещё до меня». 31Я сам не знал, кто Он, но я пришёл совершать обряд погружения в воду для того, чтобы Он был явлен Исраилу.

32И Яхия подтвердил свои слова:

– Я видел, как Дух спускался на Него с небес в образе голубя и как Он остался на Нём. 33Я бы не узнал Его, если бы Пославший меня совершать обряд погружения в воду не сказал мне: «На Кого опустится и на Ком останется Дух, Тот и будет погружать людей в Святого Духа»1:33 Или: «омывать сердца людей Святым Духом».. 34Я видел это и свидетельствую, что Он – Сын Всевышнего (аль-Масих)!1:34 См. сноску на 1:14.

Первые ученики Исы аль-Масиха

35На следующий день Яхия опять стоял с двумя своими учениками. 36Увидев идущего Ису, он сказал:

– Вот Жертвенный Ягнёнок Аллаха!

37Оба ученика, услышав эти слова, последовали за Исой. 38Иса обернулся и увидел, что они идут за Ним.

– Что вы хотите? – спросил Он.

– Рабби (что значит «учитель»), скажи, где Ты живёшь? – спросили они.

39– Идите за Мной, и вы сами увидите, – сказал Иса.

Было около четырёх часов пополудни. Они пошли, увидели, где Он живёт, и пробыли у Него до вечера того дня.

40Одним из двух, слышавших слова Яхии об Исе и пошедших за Ним, был Андер, брат Шимона Петира. 41Он разыскал своего брата Шимона и сказал:

– Мы нашли аль-Масиха (что означает «Помазанник»1:41 Помазанник («Машиах» (евр.), «Масих» (араб.), «Христос» (греч.)) – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и в Книге Пророков.)!

42И привёл его к Исе. Иса посмотрел на Шимона и сказал:

– Шимон, сын Ионы1:42 Или: «Иохана». Иохан – второе имя Ионы., тебя будут звать Кифа (что значит «камень», то есть Петир)1:42 Оба имени, Кифа (арам.) и Петир (греч.), переводятся как «камень», «скала»..

Иса аль-Масих призывает Филиппа и Нафанаила

43На следующий день Иса решил идти в Галилею. Он нашёл Филиппа и сказал ему:

– Следуй за Мной!

44Филипп был из Вифсаиды, из того же города, что и Андер с Петиром. 45Он нашёл Нафанаила и сказал ему:

– Мы встретили Того, о Ком писал в Таурате Муса и о Ком писали другие пророки. Это Иса, сын Юсуфа1:45 По закону Юсуф, как муж Марьям, считался отцом Исы, хотя не был им биологически (см. Лк. 1:35; 3:23)., из Назарета.

46Нафанаил ответил:

– Разве из Назарета может быть что-нибудь доброе?

– Пойди и посмотри, – сказал Филипп.

47Когда Иса увидел идущего к Нему Нафанаила, Он сказал:

– Вот истинный исраильтянин, в котором нет ни тени притворства.

48– Откуда Ты меня знаешь? – удивился Нафанаил. Иса ответил:

– Ещё до того, как Филипп позвал тебя, Я видел тебя под инжиром.

49Тогда Нафанаил сказал:

– Учитель, Ты действительно Сын Всевышнего, Ты Царь Исраила!

50Иса сказал:

– Ты говоришь это потому, что Я сказал, что видел тебя под инжиром. Ты увидишь чудеса ещё больше этого.

51И добавил:

– Говорю вам истину: вы увидите открытые небеса и ангелов Аллаха, поднимающихся и спускающихся к Ниспосланному как Человек1:51 Ниспосланный как Человек (букв.: «Сын Человека») – один из титулов аль-Масиха, восходящий к книге пророка Данияла (см. Дан. 7:13-14; ср. Мат. 26:64). Иса всегда употреблял этот титул применительно к Себе. В данном случае Иса аль-Масих, будучи Ниспосланным как Человек, предстаёт перед нами посредником, связывающим Аллаха и людей. Иса приводит здесь известный рассказ из Таурата, где повествуется о Якубе, увидевшем во сне лестницу между землёй и небом, по которой поднимались и спускались ангелы (см. Нач. 28:12)..