Slovo na cestu

Galatským 3

Zákon a víra

1Kam jste dali rozum, Galaťané! Kým jste se to dali napálit? Vy, kteří jste měli ukřižovaného Krista takřka přímo před očima! Jen mi řekněte: Dostali jste snad Božího Ducha odměnou za dodržování židovských zákonů, nebo jste ho obdrželi proto, že jste uvěřili v Ježíše Krista? Tak vidíte! Copak jste ztratili najednou soudnost? Začali jste v síle Božího Ducha, a teď chcete ve vlastní síle pokračovat? Bylo snad všechno, co jste prožili, k ničemu? Ne, tomu nevěřím! Znova se vás ptám: Boží Duch a všechny jeho zázraky mezi vámi – lze to vše přičítat vašemu přesnému plnění zákona? Rozhodně ne! Bůh mezi vámi prokázal svou moc a dává vám svého Ducha. Je to snad odměna za vaše skutky, nebo důsledek vaší víry v Krista?

Lidské zásluhy neotevřou nebeskou bránu

Jak to bylo s Abrahamem? Uvěřil Božímu slibu a Bůh ho zahrnul svou přízní. 7-9 K Abrahamovi se tedy může rovnat jen ten, kdo je ochoten věřit Bohu stejně, jako uvěřil on. A Bůh už tehdy vlastně Abrahamovi oznámil, co vy dnes prožíváte: že zachrání i jiné národy, jestliže mu uvěří tak, jako uvěřil on, Abraham.

10 Na druhé straně tvrdost zákona dopadá na ty, kdo spoléhají na své záslužné činy. Vždyť zákon říká jasně: „Odsouzen je každý, kdo se proviní i jen proti jedinému z přikázání zapsaných v knize zákona.“ 11 Je tedy jasné, že žádné naše zásluhy nám nebeskou bránu neotevřou; ta se otvírá jiným klíčem – vírou. Mluví o tom i prorok Abakuk, když říká: „Jen ten, kdo Bohu důvěřuje, obstojí před ním a bude žít.“ 12 Zákon se o víru nestará; tam stojí: „Žít bude ten, kdo bude činit to a to.“ Bez výjimky.

13 Z této kletby námi nesplněného zákona jsme však vysvobozeni Kristem. On vzal naše přestupky i jejich následky na sebe. Naše prokletí nechal dopadnout na svou hlavu, když umíral na kříži, neboť je napsáno, že „proklet je každý, kdo visí na dřevě“. 14 A díky jemu mohou všichni lidé bez rozdílu dostat stejné požehnání jako Abraham a všichni mohou natáhnout ruku víry po slíbeném Božím Duchu.

Zákon a Boží slib

15 Bratři, vždyť sami víte, že když někdo pořídí závěť a náležitě ji potvrdí, nemůže na tom později již nikdo nic změnit. 16 Bůh se zavázal slibem Abrahamovi a jeho potomku. Není zde užito množného čísla, a proto nejde o všechny Abrahamovy potomky – celý židovský národ. Řeč je o potomku, a tím je míněn Kristus. 17 Chci tím říci toto: Bůh dal Abrahamovi závazný slib. Ten nemohl být zrušen zákonem, který přišel o čtyři sta třicet let později. 18 Kdyby nás totiž mohlo od věčné smrti zachránit přesné dodržování zákona, nemusel Bůh Abrahamovi nic slibovat. On to však udělal.

19 K čemu bylo tedy zapotřebí ještě zákonů? Jen k tomu, aby nám Bůh ukázal, jak jsme od něj vzdáleni. A jen do té doby, než přijde ten ohlášený potomek, Kristus, jehož se týkal onen Boží závazek. 20 (Ještě jeden rozdíl: Zákon vydal Bůh lidem Mojžíšovým prostřednictvím a tomu je poslal po andělovi; smlouvu s Abrahamem však uzavřel osobně, bez prostředníků.)

21-23 Znamená to snad, že Boží sliby a Boží zákony jsou navzájem v rozporu? Ovšem že nikoliv! Kdyby byl zákon stačil zachránit člověka z moci zla (a podle Písma jsme všichni v jeho područí), nenabízel by Bůh jiné východisko – víru v Ježíše Krista. 24 Zákon byl naším vychovatelem. Vzdělával nás a vedl ke Kristu, abychom v něj uvěřili, přijali ho za svého Spasitele a tak byli před Bohem ospravedlněni.

Vírou se stáváme Božími dětmi

25-26 Ale nyní, po příchodu Kristově, již nejsme svěřeni tomuto vychovateli, protože jsme se stali Božími dětmi. 27 Všichni, kteří křtem vyznali svou víru v Krista, jsou s ním úzce spojeni. 28 Není už rozdílu mezi židem a pohanským Řekem, otrokem a pánem, mužem a ženou; všichni jsme si v Kristu rovni. 29 Jsme s ním zajedno. V tomto smyslu jste tedy i vy potomky Abrahamovými a všechny Boží sliby dané Abrahamovi smíte vztahovat i na sebe.

New Russian Translation

Galatians 3

Соблюдение Закона или вера

1Глупые галаты! Кто это так заворожил вас, вас, которым так ясно был представлен распятый Христос? 2Ответьте мне на один вопрос: вы получили Духа благодаря соблюдению Закона или же по вере в то, что вы услышали? 3Неужели вы так глупы? Вы начали Духом, а сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями? 4Неужели все, через что вы прошли, было напрасно? Не может быть, чтобы все это было напрасным! 5Разве Бог дает вам Духа и совершает среди вас чудеса потому, что вы соблюдаете Закон, или же потому, что вы поверили тому, о чем вы услышали?

6Вспомните Авраама, он «поверил Богу, и это было вменено ему в праведность»[a]. 7Так поймите же, что те, кто верит, – сыны Авраама!

8В Писании было предсказано, что Бог будет оправдывать людей из всех народов по их вере, и уже тогда была возвещена Радостная Весть, когда было сказано Аврааму: «Через тебя получат благословение все народы»[b]. 9Поэтому те, кто верит, получают благословение вместе с верующим Авраамом.

10Все, кто полагается на соблюдение Закона, находятся под проклятием. Ведь написано: «Проклят каждый, кто не исполняет всего, что записано в книге Закона»[c]. 11Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед Богом исполнением Закона, потому что «праведный верой жив будет»[d]. 12Закон же основывается не на вере, потому что написано: «Исполняющий их будет жив благодаря им»[e]. 13Так вот, Христос искупил нас от проклятия Закона. Он Сам понес проклятие вместо нас (как об этом и сказано: «Проклят каждый, кто повешен на дереве»[f]), 14чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, и чтобы мы получили обещанного Духа по вере[g].

Превосходство обещания над Законом

15Братья, возьмем пример из повседневной жизни, ведь даже завещание[h] человека, которое должным образом утверждено, никто не вправе изменять или дополнять. 16Точно так же и с обещанием, данным Аврааму и его потомку. Заметьте, что в Писании не сказано «его семенам», а «его семени»[i], то есть имеется в виду один его потомок – Христос. 17Я хочу сказать, что Закон, данный четыреста тридцать лет спустя, не мог отменить завет с Авраамом, установленный Богом прежде, и тем самым сделать недействительным данное Аврааму обещание. 18Если бы наследство зависело от Закона, то оно не могло бы основываться на обещании, но Бог, в Своей благодати, дал его Аврааму по обещанию!

19В чем же тогда назначение Закона? Закон был добавлен позже из-за людских грехов[j] и действовал до тех пор, пока не пришел Потомок, к Которому относится обещание. Закон был дан через ангелов, рукой посредника. 20Нет нужды в посреднике, если кто-то действует один, а Бог один.

21Так что же, Закон противоречит обещаниям Божьим? Ни в коем случае! Если бы данный нам Закон был в силах давать жизнь, то оправдание действительно зависело бы от Закона. 22Но Писание говорит, что весь мир находится в рабстве греха, а значит, обещанное может быть дано только по вере в Иисуса Христа и лишь тем, кто верит. 23Пока не пришла вера, мы были узниками, охраняемыми Законом, до того времени, когда эта вера будет нам открыта. 24Итак, Закон воспитывал нас до прихода Христа[k], чтобы, когда Он придет, получить оправдание по вере. 25Но вера уже пришла, и нам больше не нужно воспитание Закона.

Не рабы, а сыновья

26Благодаря вере во Христа Иисуса все вы стали сынами Бога. 27Ведь все крещеные во Христа «облеклись» в Христа. 28Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины, вы все одно во Христе Иисусе! 29А если вы принадлежите Христу, то тогда вы и являетесь потомством[l] Авраама и наследниками Божьего обещания.

Footnotes

 1. 3:6 См. Быт. 15:6.
 2. 3:8 См. Быт. 12:3; 18:18; 22:18.
 3. 3:10 См. Втор. 27:26. Перечень проклятий, которые могут постигнуть того, кто не исполняет повелений Бога, находится во Втор. 28:15-68.
 4. 3:11 См. Авв. 2:4.
 5. 3:12 См. Лев. 18:5.
 6. 3:13 См. Втор. 21:23. Если человек висел на дереве, то это было знаком того, что он проклят Богом. Иисус взял на Себя наши грехи, будучи распят на деревянном кресте.
 7. 3:14 Или: «чтобы посредством веры в Иисуса Христа все народы могли получить оправдание перед Богом, которое Дух обещал через Авраама».
 8. 3:15 С языка оригинала это слово можно перевести двояко: «завещание» и «договор». В данном отрывке это слово имеет оба эти значения.
 9. 3:16 См. Быт. 12:7 со сноской; 13:15; 21:12; 22:18; 24:7.
 10. 3:19 Букв.: «по причине преступлений» или «для преступлений».
 11. 3:24 Или: «Закон был нашим воспитателем, ведущим ко Христу».
 12. 3:29 Букв.: «семенем».