Slovo na cestu

Galatským 3

Zákon a víra

1Kam jste dali rozum, Galaťané! Kým jste se to dali napálit? Vy, kteří jste měli ukřižovaného Krista takřka přímo před očima! Jen mi řekněte: Dostali jste snad Božího Ducha odměnou za dodržování židovských zákonů, nebo jste ho obdrželi proto, že jste uvěřili v Ježíše Krista? Tak vidíte! Copak jste ztratili najednou soudnost? Začali jste v síle Božího Ducha, a teď chcete ve vlastní síle pokračovat? Bylo snad všechno, co jste prožili, k ničemu? Ne, tomu nevěřím! Znova se vás ptám: Boží Duch a všechny jeho zázraky mezi vámi – lze to vše přičítat vašemu přesnému plnění zákona? Rozhodně ne! Bůh mezi vámi prokázal svou moc a dává vám svého Ducha. Je to snad odměna za vaše skutky, nebo důsledek vaší víry v Krista?

Lidské zásluhy neotevřou nebeskou bránu

Jak to bylo s Abrahamem? Uvěřil Božímu slibu a Bůh ho zahrnul svou přízní. 7-9 K Abrahamovi se tedy může rovnat jen ten, kdo je ochoten věřit Bohu stejně, jako uvěřil on. A Bůh už tehdy vlastně Abrahamovi oznámil, co vy dnes prožíváte: že zachrání i jiné národy, jestliže mu uvěří tak, jako uvěřil on, Abraham.

10 Na druhé straně tvrdost zákona dopadá na ty, kdo spoléhají na své záslužné činy. Vždyť zákon říká jasně: „Odsouzen je každý, kdo se proviní i jen proti jedinému z přikázání zapsaných v knize zákona.“ 11 Je tedy jasné, že žádné naše zásluhy nám nebeskou bránu neotevřou; ta se otvírá jiným klíčem – vírou. Mluví o tom i prorok Abakuk, když říká: „Jen ten, kdo Bohu důvěřuje, obstojí před ním a bude žít.“ 12 Zákon se o víru nestará; tam stojí: „Žít bude ten, kdo bude činit to a to.“ Bez výjimky.

13 Z této kletby námi nesplněného zákona jsme však vysvobozeni Kristem. On vzal naše přestupky i jejich následky na sebe. Naše prokletí nechal dopadnout na svou hlavu, když umíral na kříži, neboť je napsáno, že „proklet je každý, kdo visí na dřevě“. 14 A díky jemu mohou všichni lidé bez rozdílu dostat stejné požehnání jako Abraham a všichni mohou natáhnout ruku víry po slíbeném Božím Duchu.

Zákon a Boží slib

15 Bratři, vždyť sami víte, že když někdo pořídí závěť a náležitě ji potvrdí, nemůže na tom později již nikdo nic změnit. 16 Bůh se zavázal slibem Abrahamovi a jeho potomku. Není zde užito množného čísla, a proto nejde o všechny Abrahamovy potomky – celý židovský národ. Řeč je o potomku, a tím je míněn Kristus. 17 Chci tím říci toto: Bůh dal Abrahamovi závazný slib. Ten nemohl být zrušen zákonem, který přišel o čtyři sta třicet let později. 18 Kdyby nás totiž mohlo od věčné smrti zachránit přesné dodržování zákona, nemusel Bůh Abrahamovi nic slibovat. On to však udělal.

19 K čemu bylo tedy zapotřebí ještě zákonů? Jen k tomu, aby nám Bůh ukázal, jak jsme od něj vzdáleni. A jen do té doby, než přijde ten ohlášený potomek, Kristus, jehož se týkal onen Boží závazek. 20 (Ještě jeden rozdíl: Zákon vydal Bůh lidem Mojžíšovým prostřednictvím a tomu je poslal po andělovi; smlouvu s Abrahamem však uzavřel osobně, bez prostředníků.)

21-23 Znamená to snad, že Boží sliby a Boží zákony jsou navzájem v rozporu? Ovšem že nikoliv! Kdyby byl zákon stačil zachránit člověka z moci zla (a podle Písma jsme všichni v jeho područí), nenabízel by Bůh jiné východisko – víru v Ježíše Krista. 24 Zákon byl naším vychovatelem. Vzdělával nás a vedl ke Kristu, abychom v něj uvěřili, přijali ho za svého Spasitele a tak byli před Bohem ospravedlněni.

Vírou se stáváme Božími dětmi

25-26 Ale nyní, po příchodu Kristově, již nejsme svěřeni tomuto vychovateli, protože jsme se stali Božími dětmi. 27 Všichni, kteří křtem vyznali svou víru v Krista, jsou s ním úzce spojeni. 28 Není už rozdílu mezi židem a pohanským Řekem, otrokem a pánem, mužem a ženou; všichni jsme si v Kristu rovni. 29 Jsme s ním zajedno. V tomto smyslu jste tedy i vy potomky Abrahamovými a všechny Boží sliby dané Abrahamovi smíte vztahovat i na sebe.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Гал 3

Соблюдение Закона или вера

1Глупые галаты! Вас словно кто-то сглазил,[a] вас, которым ясно было представлено значение жертвенной смерти на кресте Исо Масеха. Ответьте мне на один вопрос: вы получили Духа благодаря соблюдению Закона или же по вере в Радостную Весть, которую вы услышали? Неужели вы так глупы? Вы начали Духом, а сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями? Неужели всё, через что вы прошли, было напрасно? Не может быть, чтобы всё это было напрасным! Разве Всевышний даёт вам Духа и совершает среди вас чудеса потому, что вы соблюдаете Закон, или же потому, что вы поверили Его Вести, которую вы услышали?

Вспомните пророка Иброхима, он «поверил Всевышнему и это было вменено ему в праведность»[b]. Так поймите же, что те, кто верит, – сыны Иброхима!

В Писании было предсказано, что Всевышний будет оправдывать людей из всех народов по их вере, и уже тогда была возвещена Радостная Весть, когда было сказано Иброхиму: «Через тебя получат благословение все народы»[c]. Поэтому те, кто верит, получают благословение вместе с Иброхимом, который поверил Всевышнему.

10 Все, кто полагается на соблюдение Закона, находятся под проклятием. Ведь написано: «Проклят каждый, кто не исполняет всего, что записано в Тавроте, книге Закона»[d]. 11 Ясно ведь, что никто не получает оправдания перед Всевышним исполнением Закона, потому что «праведный верой жив будет»[e]. 12 Оправдание через исполнение Закона не основано на вере, потому что написано: «Тот, кто исполняет все эти повеления, будет жив благодаря им»[f]. 13 Так вот, Масех искупил нас от проклятия Закона. Он сам понёс проклятие вместо нас (как об этом и сказано: «Проклят каждый, кто повешен на дереве»[g]), 14 чтобы все народы могли получить через Исо Масеха благословение, данное Иброхиму, и чтобы мы получили обещанного Духа по вере.

Превосходство обещания над Законом

15 Братья, возьмём пример из повседневной жизни, ведь даже завещание[h] человека, которое должным образом утверждено, никто не вправе изменять или дополнять. 16 Точно так же и с обещанием, данным Иброхиму и его потомку. Заметьте, что в Писании не сказано «его потомкам», а «его потомку»[i], то есть имеется в виду один его потомок – Масех. 17 Я хочу сказать, что Закон, данный четыреста тридцать лет спустя, не мог отменить священное соглашение с Иброхимом, установленное Всевышним прежде, и, тем самым, сделать недействительным данное Иброхиму обещание. 18 Если бы наследство зависело от соблюдения Закона, то оно не могло бы основываться на обещании, но Всевышний, в Своей благодати, дал его Иброхиму по обещанию!

19 В чём же тогда назначение Закона? Закон был дан позже из-за людских грехов и действовал до тех пор, пока не пришёл Потомок, к Которому относится обещание. Закон был дан через ангелов, рукой посредника. 20 Нет нужды в посреднике, если кто-то действует один, а Всевышний действовал один, когда дал обещание.[j]

21 Так что же, Закон противоречит обещаниям Всевышнего? Ни в коем случае! Если бы Всевышний дал нам Закон, который был бы в силах давать истинную жизнь, то оправдание действительно зависело бы от соблюдения Закона. 22 Но Писание говорит, что весь мир всё ещё находится в рабстве греха, а значит, обещанное может быть дано только по вере в Исо Масеха и лишь тем, кто верит. 23 Пока не пришла вера, мы были узниками, охраняемыми Законом, до того времени, когда эта вера будет нам открыта. 24 Итак, Закон воспитывал нас до прихода Масеха,[k] чтобы, когда Он придёт, получить оправдание по вере. 25 Но вера уже пришла, и нам больше не нужно воспитание Закона.

Не рабы, а сыновья

26 Благодаря вере в Исо Масеха все вы стали сынами Всевышнего. 27 Ведь все, кто, поверив в Масеха, прошёл обряд погружения в воду,[l] «облеклись» в характер Масеха.[m] 28 Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины, вы все одно в единении с Исо Масехом! 29 А если вы принадлежите Масеху, то тогда вы и являетесь потомством Иброхима и наследниками обещания Всевышнего.

Footnotes

 1. Гал 3:1 Сглазил – Павлус указывает галатам, что их понимание истины исказилось под влиянием зла. Говоря же о понятии «дурной глаз», мы должны понимать, что только во Всевышнем, живом и всемогущем Боге, наша защита (см. Нач. 15:1; Заб. 17:3; 90; 120), и только Исо – наша ограда (см. 2 Фес. 3:2-3). И поэтому мы не должны бояться и не должны искать убежища у талисманов и амулетов (см. Нач. 35:2-4 со сноской).
 2. Гал 3:6 Нач. 15:6.
 3. Гал 3:8 Нач. 12:3; см. также 18:18; 22:18.
 4. Гал 3:10 Втор. 27:26. Перечень проклятий, которые могут постигнуть того, кто не исполняет повелений Всевышнего, находится во Втор. 28:15-68.
 5. Гал 3:11 Авв. 2:4.
 6. Гал 3:12 Лев. 18:5.
 7. Гал 3:13 Втор. 21:23. Повешение на дереве символизировало, что казнённый человек проклят Всевышним. Исо, будучи распят на деревянном кресте, взял на Себя наши грехи, был проклят за нас и освободил нас от тяжести Закона и его наказания.
 8. Гал 3:15 На языке оригинала это слово также означает: «соглашение».
 9. Гал 3:16 Букв.: «семени». См. Нач. 12:7; 13:15; 17:7; 21:12; 22:18; 24:7 и сноски на эти стихи.
 10. Гал 3:20 Букв.: «Но посредник не для одного, а Всевышний – один».
 11. Гал 3:24 Или: «Закон был нашим воспитателем, ведущим к Масеху».
 12. Гал 3:27 Или: «обряд омовения». Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Всевышнему, войдя в общину последователей Исо Масеха.
 13. Гал 3:27 Букв.: «Все, кто погрузились в Масеха, те облеклись в Масеха».